Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2018 o 18:33 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2018 18:33 - 18:35 hod.

Radovan Baláž
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 16:45 - 16:46 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia dovoľte mi v ústnej rozprave krátko vystúpiť, aby som predniesol jeden pozmeňujúci návrh za skupinu poslancov, kde navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky v sume do 50 mil. eur v závislosti od prípadných zmien návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorých výsledkom bude čistý výnos z odvodu nižší ako 50 mil. eur. Cieľom návrhu uznesenia je, aby rozpočet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky mal v tomto prípade na podporu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva dodatočné finančné zdroje. Teraz prednesiem samotný text pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, Ladislava Kamenického, Emila Ďurovčíka a Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 (parlamentná tlač 1090).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019.
Doplniť k uzneseniu č. 2 spoločnej správy k bodu B. po 2. nasledovné:
„v rámci rozpočtových výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v roku 2019 v prípade potreby vyčleniť finančné prostriedky v sume do 50 mil. eur na krytie výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 19:42 - 19:43 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, aj z týchto faktických poznámok vidno, že kto tejto téme sa venuje a kto nie, pretože keby niekto sa tejto téme venoval a poznal by tie problémy, ktoré majú slovenskí prvovýrobcovia a potravinári, tak by nemohol reagovať tak ako reagoval.
Spolu sme debatovali na túto tému veľmi veľakrát, vieme, ako veci sa majú a ako si správne podotkol, ten vzťah, v ktorom fungujú obchodné reťazce verzus slovenskí potravinári a prvovýrobcovia, nie je štandardné trhové prostredie. Pretože obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie takým spôsobom, ako si povedal. Tlačia tie marže maximálne, snažia sa za minimálne náklady nakupovať od našich výrobcov, a treba im dať pomocnú ruku.
Tu je ten rozdiel medzi nami a SaS, že my sa snažíme pomôcť aj z pozície štátu, aby sme tú rovnováhu síl na tom trhu znova nastolili tak, aby dokázali fungovať. Inak nedosiahneme tú potravinovú sebestačnosť, kým im nedáme pomocnú ruku. A nechať to na trh, tak ako to bolo doteraz, to je cesta do pekla, nakoľko znova získajú ešte väčšie dominantné postavenie a ešte ďaleko viacej výrobcov skončí na Slovensku, pretože už teraz sú na hrane a stále sú tlačení.
Čiže ja by som aj od kolegov z opozície rád počul, akým spôsobom oni by sa snažili získať alebo nastoliť, nazvime to, tú elementárnu spravodlivosť na trhu tak, aby slovenskí potravinári nekrvácali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 15:17 - 15:25 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil taktiež pozmeňujúci návrhy, ktorý reaguje na diskusiu k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prvom čítaní a vo výboroch, kde sa navrhovalo zaradiť novú kategóriu príslušníkov finančnej správy do pôsobnosti vznikajúceho Úradu inšpekčnej služby. Deje sa tak v bode 1 a 2 pozmeňujúceho návrhu. Zároveň sa vykonávajú potrebné úpravy v ďalších súvisiacich novelizačných článkoch vládneho návrhu zákona, to je v bodoch 3 až 7 pozmeňujúceho návrhu. Taktiež tento návrh navrhuje rozšíriť osobitnú úpravu vybavovania sťažností smerujúcich proti postupu príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov aj na príslušníkov finančnej správy, tak sa deje v bodoch 8 až 10.
Teraz by som predniesol znenie samotného pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1140).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia.
1. V čl. I doterajšom bode 2 § 4a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov."
V čl. I doterajšom novelizačnom bode 2 v § 4a ods. 1 druhá veta nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
2. V čl. I doterajšom bode 5 § 7 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "rovnaké oprávnenie má policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby aj voči finančnej správe".
V čl. I doterajšom novelizačnom bode 5 v § 7 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
3. V doterajšom čl. II doterajšom bode 1 § 10 ods. 8 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to platí, aj ak ide o trestné činy colníkov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c),".
V doterajšom čl. II doterajšom novelizačnom bode 1 v § 10 ods. 8 písm. b) časť vety za bodkočiarku nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
4. V doterajšom čl. II doterajšom bode 7 § 202 ods. 2 sa slová "Skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b)." nahrádzajú slovami "Skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b); policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b) vykonáva aj skrátené vyšetrovanie o trestných činoch colníkov.".
V doterajšom čl. II doterajšom novelizačnom bode 7 v § 202 ods. 2 v poslednej vete časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
5. V doterajšom čl. II doterajšom bode 9 § 230 ods. 2 písm. i) sa za slovami "§ 10 ods. 8 písm. a)" bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladá sa slovo "pričom" a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "rovnako je prokurátor oprávnený postupovať aj pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní trestného činu colníka.".
V doterajšom čl. II a doterajšom novelizačnom bode 9 v § 230 ods. 2 písm. i) časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
6. V doterajšom čl. III doterajšom bode 17 § 33h ods. 1 sa za slová "minister spravodlivosti Slovenskej republiky" vkladajú slová "minister financií Slovenskej republiky," a vypúšťajú sa slová "generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže,".
Bod č. 7. V doterajšom čl. IV doterajšom bode 3 § 4 (pozn. red.: správne má byť – "§46") ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, aj ak ide o trestné činy colníkov uvedené v Trestnom poriadku. 30b)".
V doterajšom čl. IV doterajšom novelizačnom bode 3 v § 46 ods. 7 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
8. V doterajšom čl. VI v doterajšom bode 1 § 6 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to platí, aj ak ide o odloženie sťažnosti podľa odseku 1 písm. g) smerujúcej proti postupu colníka.".
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 1 v § 6 ods. 5 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
9. V doterajšom čl. VI doterajší bod 3 znie: "3. V § 21 ods. 3 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pričom ak ide o sťažnosť smerujúcu proti postupu príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, sťažovateľa súčasne poučí o možnosti postupu podľa § 23a; rovnako sa postupuje, aj ak ide o sťažnosť smerujúcu proti postupu colníka."."
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 3 v § 21 ods. 3 v prvej vete časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
10. V doterajšom čl. VI doterajšom bode 5 § 23a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Sťažovateľ môže podať žiadosť o preskúmanie postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti, aj ak nesúhlasí s vybavením svojej predchádzajúcej sťažnosti smerujúcej proti postupu colníka vybavenej podľa § 6 ods. 1 písm. g) alebo § 21 ods. 2 druhej vety.".
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 5 v § 23a ods. 1 posledná veta nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
To bolo celé znenie pozmeňujúceho návrhu. Ešte pre pána spravodajcu, by som teda poprosil o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať nasledovne: osobitne o bodoch 1 až 7 a osobitne o bodoch 8 až 10.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.11.2018 19:00 - 19:02 hod.

Radovan Baláž
Hlasovať o tomto návrhu budeme v utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.11.2018 16:08 - 16:10 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o hazardných hrách (tlač 1136). Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1435 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy 1 až 118 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 366 z 26. novembra 2018 a zároveň ma týmto uznesením poveril za spoločného spravodajcu k tomuto návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 15:49 - 15:58 hod.

Radovan Baláž
O tomto bode budeme hlasovať dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2018 15:48 - 15:57 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, ešte raz, dovoľte mi, aby som podal pozmeňujúci návrh k tomu predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Najskôr odôvodnenie: Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské štáty Európskej únie implementovali do svojej národnej legislatívy oslobodenie od DPH pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom. Ide predovšetkým o oslobodenie od dane dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch alebo iných skladoch.
Takéto oslobodenie má zavedené viacero členských štátov Európskej únie. Slovenská republika zatiaľ netransponovala príslušné dobrovoľné ustanovenie citovanej smernice, v dôsledku čoho sa obchodníci s určitými komoditami obchodovateľnými na medzinárodných burzách vyhýbajú práve tuzemsku, nakoľko sú tieto tovary zaťažené daňou z pridanej hodnoty pri každom ich predaji, aj keď fyzicky neopustia územie skladov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike.
Navrhovaná právna úprava umožní komerčne relevantné obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom tak, ako sú vymedzené v navrhovanej prílohe č. 9 k zákonu o dani z pridanej hodnoty.
Okrem toho zavedenie takejto úpravy bude mať pre Slovenskú republiku viacero pozitívnych vplyvov. Následkom oslobodenia od dane totiž možno predpokladať zvýšený objem skladovanej surovej ropy na Slovensku, v dôsledku ktorého dôjde k zlepšeniu energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky.
Navrhovaná právna úprava bude mať pozitívny dopad na zvýšenie príjmov prevádzkovateľov takýchto skladov zo skladovacích a k nim pridružených služieb.
V neposlednom rade je potrebné spomenúť priaznivý vplyv na peňažné toky obchodníkov s vymedzenými komoditami, ktoré môže znamenať zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k ostatným členským štátom Európskej únie.
Teraz prečítam samotné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1132).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. K čl. I, nový bod
V doterajšom čl. I sa za doterajší bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie:
„22. Za § 48b sa vkladajú § 48c a 48d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom
§ 48c
(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I v colnom sklade, index 25, a v osobitnom sklade podľa § 48d a dodanie služieb uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom.
(2) Oslobodený od dane je:
a) dovoz tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, 25a),
b) dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu a dodanie služieb, ktoré súvisia s dodaním tovaru,
c) dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v daňovom sklade a dodanie služieb uskutočnených v daňovom sklade, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom,
d) nadobudnutie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s nadobudnutím tohto tovaru.
(3) Oslobodenie od dane podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu, a dodanie s tým súvisiacich služieb.
(4) Výška splatnej dane pri ukončení režimu alebo situácie podľa odsekov 1 a 2 zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby každý uskutočnený zdaniteľný obchod podliehal dani.
(5) Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať režim alebo situácia uvedená v odsekoch 1 a 2, je povinná platiť daň.
§ 48d
Osobitný sklad
(1) Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku, v ktorom sa v rámci podnikania tovar uvedený v prílohe č. 9 časti I skladuje, prijíma alebo odosiela. Osobitný sklad musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu, 25b).
(2) Zdaniteľná osoba, ktorá chce prevádzkovať osobitný sklad, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu. Na podanie žiadosti o prevádzkovanie osobitného skladu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu, 25c)"."
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 25c znejú:
"Poznámka pod čiarou 25) Čl. 240 nariadenia EÚ č. 952/2013.
Poznámka pod čiarou 25a) § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poznámka pod čiarou 25b) § 20 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z.
Poznámka pod čiarou 25c) § 21 a § 22 zákona č. 98/2004 Z. z. "
Doterajšie body 22 až 56 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 22 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti v čistopise schváleného zákona (doterajší čl. II).
2. K čl. I, nový bod
V doterajšom čl. I sa za doterajší bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:
„57. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9 k zákonu 222/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
Zoznam tovarov, na ktoré sa môže uplatniť oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom
Časť I.
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka
Opis tovaru
2709 00 90 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové; Ostatné
Časť II.
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka
Opis tovaru
2710 12 41 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s oktánovým číslom (RON) menej ako 95;
2710 12 45 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98;
2710 12 49 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac;
2710 19 43 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %;
2710 19 46 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %;
2710 19 47 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %;
2710 19 48 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %;
2710 20 11 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %;
2710 20 15 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %;
2710 20 17 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %;
2710 20 19 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %"."
Nový bod 57 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti v čistopise schváleného zákona (doterajší čl. II).
To je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2018 15:45 - 15:47 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte mi teda ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1132).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1431 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom a to: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K tomuto vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a aj výbor pre hospodárske záležitosti.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sa uvedené v spoločnej správe nachádzajú, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 362 z 26. novembra 2018 a týmto uznesením som bol zároveň určený za spravodajcu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Ešte sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2018 11:02 - 11:02 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Navrhujem v mene troch poslaneckých klubov presunúť bod č. 19, a to je zákon o osobitnom odvode, na koniec aktuálnej schôdze. Ďakujem pekne.
Skryt prepis