Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.2.2019 o 14:24 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.2.2019 14:24 - 14:40 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja som veľmi pozorne počúval vaše vystúpenie a stále ste dookola opakovali, že Slovensko je trhová ekonomika, treba zabezpečiť hospodársku súťaž. Ja s vami plne sa stotožňujem.
Len vy naozaj asi neviete, akým spôsobom fungujú tie veľké reťazce voči tým malým dodávateľom potravín na Slovensku. Pán kolega Antal to už spomenul, že ten boj je nie férový, a možno vy, váš klub je možno jediný, ktorý to nevidí, že na Slovensku niečo také je, že vôbec nejaké nekalé praktiky existujú. Vy tomu možno naozaj úprimne veríte, že nič také sa na Slovensku nedeje, No ale, žiaľbohu, deje sa. Je to už nielen slovenský problém, ale v rámci aj V4 a nielen v rámci V4, ale aj na európskej pôde to dospelo až tak ďaleko, že Európska únia prináša v tomto, na tento problém aj smernicu. To ste spomenuli aj vo svojom príhovore alebo, resp. v diskusnom príspevku. Takže nie, nekalé praktiky na Slovensku už sú, existujú a treba s nimi bojovať. A štát je tu od toho, aby určil pravidlá tam, kde trh nefunguje. Od toho tu štát je.
Spomínali ste, že načo prijímame zákon, keď bude smernica Európskej únie. Len, žiaľbohu, tá smernica Európskej únie sa uberá nejakým zvláštnym spôsobom, kedy sú tam, tuším, len štyri praktiky vymenované ako nekalé, a dokonca dvojaká kvalita potravín nie je nekalá praktika, čo si myslím, že nikoho z nás, ako tu sedíme, neteší. A ja som rád, že Slovensko prijíma v tomto naozaj prísny zákon, ktorý nastolí poriadok medzi tými vzťahmi. Tie vzťahy nie sú zdravé, pani kolegyňa. Spýtajte sa kohokoľvek.
Spomínali ste, že počúvate odborníkov, tak skúste popočúvať aj tých, ktorí dodávajú na tie obchodné reťazce, ktorí sú nútení platiť za listing. Spomínali ste tu, že to je v poriadku, keď platia za to, že ich zaradia do katalógu. No, v poriadku to nie je podľa mňa, lebo nikde inde sa to nerobí, len vo vzťahu obchodné reťazce a potravinárom, nikde inde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 17:56 - 17:57 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si na rozdiel od mojej predrečníčky myslím, že tento návrh zákona prinesie viac transparentnosti do fungovania Rady Slovenského pozemkového fondu, pretože viacej očí viacej vidí. A myslím si, že tieto dve stavovské organizácie, ktoré budú mať možnosť nominovať svojich zástupcov do rady, napomôže k transparentnému fingovaniu Rady Slovenského pozemkového fondu a nebude to výlučne len na politikoch.
Pán kolega, vy ste vo svojom vystúpení spomenuli viacero problémov, ktoré sa v oblasti pozemkov, existujú, áno, máte pravdu len primárne tento návrh alebo tento bod tieto veci nerieši. Ale je to komplexný problém, ktorému sa treba podstatne viacej venovať, súhlasím s vami.
Spomínali ste, že vyššie územné celky akýmsi spôsobom nechávajú tak vysporiadanie ciest II. a III. triedy. No ale už máme viac ako rok po voľbách, tak by som odporučil vašim zástupcom v Žiline a v Trnave, aby teda sa začali o to zaujímať, však máte už priamo možnosť ich kontaktovať, už máte svojich zástupcov aj v exekutíve. Čiže vyhovárať sa stále, že nedá sa, nemôže, no nech ukážu, či vedia. Ak ste nepostrehli, tak už máme viac ako rok po voľbách.
A spomínali ste, že keď iné stavovské organizácie by mali mať tých zástupcov, bol by som rád, keby ste povedali svoj názor, že kto a respektíve aké iné stavovské organizácie by mali byť v tej správe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:03 - 16:05 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja plynule nadviažem na pána predsedu výboru pána Antala a plne sa s ním stotožňujem v tom, že systém dotácií v okolitých krajinách je, existuje, tento fakt nemôžme opomenúť a je našou povinnosťou našim slovenským poľnohospodárom tiež dať rovnosť šancí a štát má tú povinnosť vymyslieť dotačné schémy, akým spôsobom vyrovnať tú šancu na trhu, aby boli konkurencieschopní.
Tento návrh, ktorý predkladajú moji kolegovia, pomôže slovenským poľnohospodárom a ja nesúhlasím s tým, že je nesystémový, že to je zlé a kriví trh. Práve táto pomoc je tá pomoc, po ktorej volajú. Z okolitých krajín veľmi dobre vieme, že obdobné dotačné systémy fungujú a poľnohospodári si to pochvaľujú, pretože, a preto Slovensko musí niečo podobné zaviesť, plus aj, samozrejme, iné nástroje.
Mňa veľmi mrzí to, že ste práve dali odkaz slovenským poľnohospodárom, ak, nedajboh, teda budete v exekutíve, tak slovenskí poľnohospodári sa od vás žiadnej pomoci nedočkajú. Ja som rád, že ste to na rovinu povedali, že žiadnu pomoc im nedáte a nech slovenskí poľnohospodári zvážia teda vaše kroky a do budúcna a nech si to vyhodnotia sami. Jednoducho teraz ste odkázali všetkým poľnohospodárom, že od vás ako od SaS sa žiadnej pomoci nedočkajú. Keď ich postihne nejaká nepredvídateľná katastrofa, nedáte im nič.
Toto je veľmi vážny odkaz a ja dúfam, že na toto budú potencionálni voliči SaS pamätať aj pri najbližších voľbách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 14:26 - 14:31 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov podal pozmeňujúci návrh, ktorý ale filozoficky nesúvisí s hlavnou podstatou tohto predkladaného návrhu, ale využívame možnosť, že v tomto návrhu v čl. V dochádza aj k otvoreniu zákona o dani z príjmov.
Týka sa to úpravy výplaty takzvaných 13. platov a tie zmeny, ktoré sme už pred časom avizovali. Tento spôsob využívame z toho dôvodu, aby sme nastolili právnu istotu, aby sme v dostatočnom predstihu vedeli tento inštitút zmeniť tak, aby nebola ohrozená výplata 13. platov podľa nových pravidiel. Preto aj po konzultácii s odborom legislatívy sme pristúpili k tomuto riešeniu. Je to legislatívne čisté. Aj tento postup, ktorý sme zvolili, máme taktiež odkonzultované s príslušným odborom legislatívy.
Teraz by som zdôvodnil náš pozmeňujúci návrh.
Tento návrh sa týka novozavedeného inštitútu takzvaných 13. platov podľa § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Na základe príslušnej platnej právnej úpravy k inštitútom takzvaných 13. platov musia byť na oslobodenie tohto príjmu od dane z príjmov fyzických osôb v sume najviac 500 eur ročne v úhrne od všetkých zamestnávateľov kumulatívne splnené viaceré podmienky na strane zamestnanca i na strane zamestnávateľa. Jednou z týchto podmienok je, že toto peňažné plnenie musí byť zamestnávateľom vyplatené najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. V dôsledku tejto podmienky sa u zamestnancov, ktorých výška priemerného mesačného zárobku je vyššia ako suma 500 eur so stúpajúcou výškou ich priemerného mesačného zárobku, sa znižuje motivácia zamestnávateľov vyplácať svojim zamestnancom 13. platy, a preto prichádzame s touto zmenou, aby tá motivácia u zamestnávateľov bola vyššia.
Vzhľadom na skutočnosť, že je v záujme nás ako predkladateľov tohto návrhu maximálne zvýšiť motiváciu zamestnávateľov vyplácať 13. a 14. platy, navrhujeme zmenu vyššie uvedenej podmienky v prípade len 13. platov. Navrhujeme, aby v prípade 13. platov došlo k zníženiu potrebnej sumy vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom na účely získania nároku na daňové a odvodové oslobodenie sumy 500 eur zo súčasnej sumy, to je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku, aby klesla na pevnú sumu 500 eur. Táto bude najmenej v rovnakej výške, ako je výška maximálnej sumy oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb.
Taktiež navrhované prechodné ustanovenie súvisí s bodom 1 tohto pozmeňujúceho návrhu. Vzhľadom na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa týmto spresňuje okamih prvého použitia podľa ustanovených paragrafov.
Teraz prečítam samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197).
Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) sa dopĺňa takto:
1. V čl. V sa pred doterajší novelizačný bod vkladá nový bod 1, ktorý znie: 1. V § 5 ods. 7 písm. n) sa slová „priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca24f)“ nahrádzajú slovami „500 eur od jedného zamestnávateľa“.
Doterajší novelizačný bod sa označuje ako bod 2.
2. V čl. V sa za doterajší novelizačný bod vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. Za § 52zw sa vkladá § 52zx, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zx
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) v znení účinnom od 1. marca 2019 sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatenú v mesiaci jún 2019."
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2019 15:16 - 15:18 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Iba v krátkosti na tú debatu, ktorá tu prebehla. Aj kolega Bernaťák už rozprával, že aj my v Slovenskej národnej strane máme tam určité problémy s hazardom ako takým. Naozaj všetci sa zhodneme, ako tu sme, že hazard je niečo, čo treba prísne regulovať a tento návrh zákona, ktorý bol vrátený pánom prezidentom, práve sprísňuje podmienky na prevádzku hazardu. Treba si uvedomiť, ak neprelomíme veto pána prezidenta, bude platiť súčasný zákon, ktorý je ďaleko benevolentnejší, ako tento návrh zákona, ktorý už bol raz schválený a pánom prezidentom vrátený. Ak neprelomíme to veto pána prezidenta, to znamená, že nesprísnime podmienky na otvorenie herní. To znamená, bude platiť súčasný stav počtu, teda minimálneho počtu hracích automatov v jednej hernej prevádzke. Taktiež ak neprijmeme tento návrh zákona, tak nevznikne register tzv. vylúčených osôb. To znamená, naďalej budú môcť do herní chodiť ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, ľudia, ktorí sú patologickí hráči a ix iných osôb, ktorí týmto zákonom, keď ho prijmeme, nebudú môcť do tých herní chodiť. A je tam ix ďalších opatrení, ktoré regulujú hazard a sprísňujú tie podmienky.
Preto si myslím, že diskusia, ktorá tu bola, podľa mňa navodila atmosféru, že my ideme hazard v podstate otvoriť. Ten hazard tu už dávno je. My naopak týmto zákonom ho chceme ďalej regulovať, ešte viac ako doteraz, mohlo sa prísnejšie, nemuselo sa prísnejšie. Tá debata tu bola naozaj veľmi zdĺhavá, boli tu rôzne názory. Môžme sa s niektorými stotožniť, s niektorými nie. Čiže to iba na dôvetok toho, že bola tu navodená atmosféra, že ideme povoliť hazard.
Naopak, týmto návrhom zákona, ktorý bol daný, sa sprísňujú podmienky na prevádzkovanie hlavne tých kamenných herní, s ktorými majú problém hlavne starostovia a primátori našich miest a obcí.
Nakoniec by som chcel určiť termín hlasovania o tomto zákone, a to na dnes na 17.00 hodinu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

29.1.2019 13:41 - 13:44 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť informáciu o prerokovaní zákona zo 4. decembra z roku 2018 o hazardných hrách, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1254.
Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon zo 4. decembra z roku 2018 o hazardných hrách na opätovné prerokovanie Národnou radou. Na základe toho predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1311 z 21. decembra 2018 podľa § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady pridelil zákon na opätovné prerokovanie týmto výborom Národnej rady, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie. Výbory Národnej rady prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, poprosím. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o kľud v sále.
Nech sa páči.

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 4512-2018 z 21. decembra 2018 v časti 2 a 3 uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti 4 navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta uvedeného v časti 4 rozhodnutia prezidenta nasledovné stanovisko.
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor pre financie a rozpočet na návrh spravodajcu Radovana Baláža hlasoval o návrhu uznesenia, ktorým výbor odporúčal, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní schválila zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky v pôvodnom znení. Z celkového počtu 11 poslancov výboru pre financie a rozpočet bolo prítomných 9 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci, 2 poslanci boli proti a 2 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre financie a rozpočet na 62. schôdzi 28. januára 2019. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh stanoviska nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Predseda výboru na základe príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku ma určil za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu, a budem taktiež predkladať návrhy na ďalší postup.
Ďakujem, pán predseda. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 10:48 - 10:50 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, ako fakt neviem, kde začať pri tom vašom vystúpení, ktoré ste mali. Škoda, že nás trošku nepočúvate viacej a stále si idete to svoje, ktoré ste si pripravili, a nemáte tú akcieschopnosť reagovať na zmenu situácie.
Existujú dve stavovské organizácie, tak ako tu už bolo spomenuté: Zväz obchodu Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu. To stanovisko Zväzu obchodu Slovenska bolo jasne zadefinované už minulý týždeň a bolo v ňom deklarované, že takto nastavený zákon a prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý bol minulý týždeň predložený, nebude mať za následok zvyšovanie cien potravín a nebude mať za následok zatváranie predajní.
To, čo stále tu spomínate, že hrozí zvyšovanie cien, zástupcovia zväzu obchodníkov vám to vyvrátili.
Taktiež ste asi opomenuli, dokonca bol aj zverejnený článok s jedným obchodným analytikom, ktorý priamo na otázku, či dôjde k zvyšovaniu cien, odpovedal, teraz budem citovať: "Nie, reťaze nebudú mať drahšie potraviny. Tie spoločnosti počkajú a ceny potravín nezvýšia. Budú sledovať konkurenciu na trhu."
A to práve sme chceli dosiahnuť týmto zákonom, aby trh určoval tú cenu. A aj obchodný analytik povedal, že zvyšovanie cien ne-bu-de. Takže, pán Dostál, tak.
Potom ste sa sťažovali na to, že zákon má stanovené nejaké arbitrážne hranice. Každý zákon má stanovenú nejakú limitu, do ktorého platí a od ktorého neplatí. Čiže neviem si dosť dobre predstaviť v praxi, akým spôsobom by fungoval právny prevod na Slovensku, keby neboli stanovené arbitrážne hranice.
A posledná vec. Skúste mi vysvetliť, kde v tom zákone sa píše, že my diskriminujeme niekoho podľa sídla spoločnosti v štáte? Povedzte mi konkrétne, kde to v tom zákone je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:23 - 19:27 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aj pán spravodajca, aby som predniesol môj pozmeňujúci návrh. V krátkosti by som ho odôvodnil.
Navrhované ustanovenia v prvej vete definujú anonymné podania. Anonymným podaním sa v zmysle navrhovaného rozumie také podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa, na základe ktorých je možné túto osobu identifikovať a kontaktovať. Anonymným podaním je tiež také podanie, ktoré síce obsahuje údaje o totožnosti odosielateľa, ale tieto údaje sú nepravdivé, t. j. osobu, ktorá je uvedená ako odosielateľ, tiež nie je možné identifikovať a kontaktovať. Zároveň sa z dôvodu vylúčenia pochybností upresňuje, že aj trestné oznámenie sa posudzuje podľa tohto ustanovenia, keďže aj trestné oznámenie je podaním.
V navrhovanej druhej vete sa umožňuje orgánom činným v trestnom konaní anonymné podania nevybavovať; avšak vzhľadom na zásadu oficiality sa určuje limit oslobodenia od povinnosti nevybavovať anonymné podanie iba v tom prípade, ak neobsahuje dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Z uvedeného vyplýva, že orgán činný v trestnom konaní sa vždy bude musieť zaoberať obsahom anonymného podania, podľa ktorého určí či na základe anonymného podania začne v zmysle zásady oficiality vlastné šetrenie alebo anonymné podanie nebude vybavovať, ak z jeho obsahu nevyplynie dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.
Zároveň sa orgánom činným v trestnom konaní ustanovuje povinnosť odstúpenia anonymného podania, z ktorého obsahu nevyplynie dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, ale z jeho obsahu vyplýva, že ide o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu.
Tiež sa navrhuje, aby orgány činné v trestnom konaní mali povinnosť vyhotoviť záznam o vykonanom postupe s anonymným podaním. Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní, v trestnom konaní sa má zato, že povinnosť vyhotoviť záznam bude orgánom činným v trestnom konaní splnená akýmkoľvek spôsobom, z ktorého bude zrejmé, ako bolo s anonymným podaním postupované.
Postup súdov vo vzťahu k podaniam a ich vybavovaniu upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 543/2005 Z. z. Vzhľadom na túto skutočnosť sa navrhované ustanovenie Trestného poriadku týka len orgánov činných v trestnom konaní.
Teraz prednesiem samotné paragrafové znenie.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30112005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1099).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
1. V čl. I bod 1 znie: "1. V § 62 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa alebo obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa sa považuje za anonymné podanie; to platí aj pre trestné oznámenie. Ak z obsahu anonymného podania nevyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, orgán činný v trestnom konaní nie je povinný anonymné podanie vybavovať; orgán činný v trestnom konaní odstúpi takéto anonymné podanie na prešetrenie jeho obsahu inému orgánu, ak z jeho obsahu vyplýva, že ide o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu. O postupe s anonymným podaním sa vyhotoví záznam.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.".
2. V čl. I sa vypúšťajú body 2 a 3.
3. V čl. II sa slová "1. január 2019" nahrádzajú slovami "1. február 2019".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:20 - 19:21 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti odôvodniť náš návrh zákona. Účelom tejto novely Trestného poriadku je posilniť rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach. Zrušením doterajšej povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, prispieť na jednej strane k zefektívneniu orgánov činných v trestnom konaní a súdov a na strane druhej k ochrane práv a zákonným, zákonom chráneným záujmom dotknutých osôb. Uvedené sa týka aj anonymných trestných oznámení.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, ani sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
To je všetko, pán predsedajúci, skončil som, ale hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 12:53 - 12:55 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V klube SaS naozaj vychádzate podľa mňa od samého začiatku k nesprávnej, k neprávnemu pochopeniu tej danej situácie. Vy si fakt myslíte, že medzi obchodnými reťazcami a slovenskými dodávateľmi je rovná sa? A prečo potom všetky tie kritiky, ktoré sa v posledných mesiacoch ozývajú, či sú to hydinári, pekári idú štrajkovať, aj ďaleko viacej združení sa ozýva, že to nie je úplne štandardné trhové podnikateľské prostredie, ktoré tu funguje. Veď už konečne, asi vy jediní tomu veríte, že to tak je. Všetci ostatní v tejto sále vedia, keď sa s týmito ľuďmi rozprávali medzi štyrmi očami, a mňa to mrzí, že to nepovedia verejne, ale na druhej strane ich chápem, že boja sa povedať, aby nedopadli tak ako niektoré značky, ktoré sa ozvali, sťažovali sa na niektoré reťazce a do dnešného dňa majú zákaz dodávať do týchto reťazcov. Žiaľbohu, to je fakt.
Vy ste povedali, že sme vyhlásili vojnu. No, pán Pavelka, tá vojna tu už dávno je. My sme sa len dali na stranu tých slabších a menších, aby bolo jasné. Tá vojna tu už dávno je.
Stále vravíte, že, a ešte, ostatné vám, len tých odhad, ktorých máme prepočet. Netto výnos z tohto odvodu po zakomponovaní tohto pozmeňujúceho návrhu bude na úrovni 87 mil. pre ministerstvo pôdohospodárstva. Celkový výnos bude zhruba na úrovni 114 mil. Ten rozdiel, ktorý je, to je 20-percentná daň z príjmu právnických osôb, ktoré si ministerstvo stiahne, keďže to je nákladová položka, aby ani ministerstvo financií a štátny rozpočet neboli kvôli tomuto odvodu ukrátení. Čiže to je vlastná daňová povinnosť - daň z príjmu právnických osôb. Preto ten rozdiel je 80 %, 20 %, to je výška sadzby dane z príjmu právnických osôb. Dobre?
Skryt prepis