Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 14:15 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 10:38 - 10:41 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Cieľom nami predkladanej novely zákona o dani z príjmov ja zavedenie zníženej sadzby dane z príjmov právnických osôb, ktoré je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Sadzbu dane navrhujeme znížiť z úrovne 21 % na 15 %. Zníženie sadzby dane umožní nielen stimulovať prílev nových investícií, aj dodatočné stimuly a taktiež aj daňové úľavy pre podnikateľov. Rovnako tak je možné očakávať aj generovanie domáceho inovačného potenciálu, ktorý predstavuje základný stavebný pilier pre rozvoj ekonomiky našej krajiny v odvetviach hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou.
Slovensko sa po prijatí tohto zákona zaradí medzi krajiny s najnižšou sadzbou dane z príjmu, ktorá týmto pádom sa stane atraktívnejšia voči ostatným krajinám, pretože si myslíme, že znižovanie dane z príjmu pomáha ekonomike a prílevu nových podnikateľských subjektov.
Chcel by som upozorniť, že na finančnom výbore bol schválený pozmeňujúci návrh, ktorý znižuje počet subjektov, ktorých sa táto znížená sadzba dane bude týkať. Bude sa, znížená sadzba na úrovni 15 % sa bude týkať subjektov právnických osôb a živnostníkov, ktorých obrat nepresiahne 100-tisíc euro. Všetky ostatné subjekty, ktoré budú nad hranicou obratu 100-tisíc euro, budú mať zachovanú pôvodnú sadzbu dane, tak ako to bolo doteraz.
Ešte aby som vyhovel kolegovi Hegerovi, tak po prijatí tohto návrhu zákona v takomto znení výpadok na príjmovej stránke rozpočtu pre právnické osoby bude 41 miliónov a pre živnostníkov výpadok to bude znamenať 17 miliónov.
Ďakujem, zatiaľ to je nateraz všetko a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

17.9.2019 10:09 - 10:11 hod.

Radovan Baláž
Termín hlasovania o tomto návrhu stanovujem na dnes na jedenástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 9:49 - 9:51 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Karola Farkašovského, Dušana Tittela, Magdalény Kuciaňovej, Juraja Soboňu a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 1341.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1922 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Karola Farkašovského, Dušana Tittela, Magdalény Kuciaňovej, Juraja Soboňu a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K tomuto návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch zo spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k tomuto návrhu predmetný návrh zákona odporúča schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto návrhu bola schválená uznesením gestorského výboru pod č. 469 z 10. septembra 2019 a zároveň ma týmto uznesením poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní tohto návrhu predkladal návrhy v zmysle rokovacieho poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2019 14:15 - 14:15 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 11:12 - 11:13 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, jednu vec možno ste opomenuli a to je účinnosť toho návrhu zákona, ktorý dávame. Tá je od 1. 1. 2020, čiže mne sa zdalo, že sa stále bavíme o roku 2019, a či nie je ohrozený deficit v tomto roku, ale toto opatrenie patrí až od roku 2020. Štátny rozpočet na rok 2020 sa ešte teraz koncipuje, uvidíme v septembri, aká bude daňová prognóza, a na základe toho budú vedieť presne ministerstvá, s akými peniazmi počítať môžu, a, samozrejme, určite budú sa snažiť a ministerstvo určite financií do toho bude mať čo povedať, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sú stanovené aj v programe, pakte a stability. Čiže, pán kolega, túto tému, čo si teraz navrhol, že kde tie peniaze sa nájdu, môžme to rozoberať jesenne pred schvaľovaním štátneho rozpočtu a tam budete konkrétne vedieť, v ktorých položkách sa ubralo, ktoré ministerstvá ako efektívnejšie využívajú svoje zdroje na to, aby vedelo poskytnúť ľuďom menšie daňové zaťaženie na Slovensku.
A dneska rozprávať o tom, že toto opatrenie bude mať vplyv na rok 2019, to proste tak nie je. Tento návrh zákona platí od 1. 1. 2020. A o konkrétnych číslach sa môžme baviť, keď sa budeme tu rozprávať o štátnom rozpočte na rok 2020.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 11:02 - 11:04 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, na začiatok, ja som veľmi rád, že zhodneme sa na tom, že treba podať pomocnú ruku hlavne tým malým a stredným podnikateľom. Aj drvivá väčšina našich ekonomických návrhov, ktoré Slovenská národná strana dáva, sú práve orientované, práve orientované na týchto malých a stredných. Môžeme začať daňové licencie, zvýšenie paušálnych výdavkov a podobné opatrenia. Čiže preto všetky tie naše aktivity, ktoré smerujeme, smerujeme na to, aby sme rozvíjali tých malých a stredných. Čiže aj toto opatrenie po tých zmenách, ktoré budú prijaté v tom druhom čítaní, budú primárne orientované na malých a stredných.
A teraz sa dostávam k tej vašej obave alebo k otázke, ktorú ste položili vo vašom vystúpení, a bola iba jediná. Očakával som toho viacej, priznám sa. Akým spôsobom to zasiahne štátny rozpočet, tak aby sme splnili tú príjmovú stránku štátneho rozpočtu a mali na konci roka ten deficit rovný nule. Preto sme ustúpili z našej požiadavky, že nezavedieme plošne daň z príjmu pre právnické osoby 15 %, ale bude tam obmedzenie do určitej výšky obratu. To je náš ústupok a zároveň aj naša zodpovednosť voči štátnemu rozpočtu, aby sme neohrozili tú príjmovú stránku, pretože vieme, že keby sme dali na 15 % en bloc pre všetkých, aj pre tých veľkých, ktorí sú najväčší platitelia dane z príjmu, tak naozaj by to v štátnom rozpočte urobilo značnú dieru, ktorá by sa ťažko kompenzovala, a nevedeli by sme ju zaplátať. Preto sme ustúpili z nášho požiadavku, požiadavky, vedomí si svojho záväzku, ktorý sme si schválili aj v programovom vyhlásení vlády, že bude vyrovnaný štátny rozpočet.
Vykompenzovať, ja si myslím, že ekonomika stále rastie, na európske pomery veľmi dobre. Niečo máme cez 3 % z hrubého domáceho produktu, čiže myslím si, že v budúcom roku budú vyššie daňové príjmy, ako sú očakávané. Aj tie ostatné balíčky, ktoré budú prijímané, budú do značnej miery kompenzované s tým vyšším výberom daní. Bez toho, aby sme zvyšovali sadzby, samozrejme, ale v tej efektivite, ktorá je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 10:36 - 10:38 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, asi si budem musieť zvyknúť, že akýkoľvek návrh zákona ktokoľvek z koalície - a hlavne z SNS - predloží, tak to bude súčasťou predvolebnej kampane, pretože už nič inšie nemôžte k tomuto návrhu zákona povedať, pretože aj sami ste za to, aby sa koncesionárske poplatky rušili. A keď už neviete, tak poviete čokoľvek.
Slovenská národná strana od samého začiatku vraví, že koncesionárske poplatky treba zrušiť plošne pre všetkých. Žiaľ, žijeme v nejakom čase, v nejakom priestore, s nejakou koalíciou a jednoducho podarilo sa nám pretlačiť aktuálne len to, že poplatky sa zrušia pre seniorov, čo, si myslím, že je dobrá správa, a ideme krok za krokom k tomu, aby sme koncesionárske poplatky zrušili en bloc a nahradili iný zdroj financovania verejnoprávnej televízie. S týmto asi sme za jedno.
Čiže prečo teraz? Pretože teraz sa našla vôľa na to, využili sme to, že to podporí parlamentná väčšina, a dúfam, že klub OĽANO aj vrátane vás sa k tomu pripojí a nebudete zbytočne kritizovať, že prečo nie. Vždy sa dá spraviť viac, ale, žiaľbohu, parlamentná väčšina sa dohodla na tom, že aktuálne sa zrušia poplatky pre dôchodcov.
Súhlasím s vami, že mohlo to prísť aj skôr. Nevravím, že nie, ale buďme radi za to, že to prišlo aspoň teraz, a vôbec by som to nedával do kontextu s nejakými blížiacimi sa voľbami, pretože každý rok Slovenská národná strana prináša rôzne druhy opatrení, a nielen rok pred voľbami, ale každý rok tu boli opatrenia a môžme sa o tom po tom v zákulisí porozprávať, čo všetko sme predložili, čo by ste vedeli pomenovať, že to je nejaký predvolebný balíček. Čiže ja by som toto odmietol, to vaše tvrdenie, že je to v rámci volieb.
A poďme sa naozaj baviť systémovo o tom, akým spôsobom do budúcna zabezpečiť financovanie verejnoprávnej televízii a rozhlasu.
Skryt prepis
 

19.6.2019 10:38 - 10:46 hod.

Radovan Baláž
Iba v krátkosti chcel by som stanoviť termín hlasovania o tomto bode dnes na 17.00 hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 10:27 - 10:28 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, trošku s takou menšou nadsázkou, ja viem a už mám o tom ďaleko inú predstavu, ako by sme mohli fungovať, ale viem, že máte v SaS mylnú predstavu, že jedine váš klub dokáže napísať zákon alebo pozmeňujúci návrh a my všetci ostatní len sa ticho prizeráme a od vás akože kopírujeme alebo odpisujeme. A nie je to tak. Škoda, že ste nepočúvali kolegu Bernaťáka, ktorý vám povedal, že tomuto problému sa už venujeme niekoľko dní a týždňov, pretože aj na nás sa obracajú podnikatelia, aj na nás majú otázky, a preto sme pristúpili k tomuto návrhu, pozmeňujúcemu, ako sme ho podali. To, že niekto dal prvý, nedal prvý, je to z toho dôvodu, pretože ja som pozmeňujúci návrh dával dneska ráno o 8,30 hod. na finančnom výbore. Keby sa opoziční poslanci zúčastňovali finančného výboru, tak možno ten pozmeňovák prejde tam. Ale, žiaľbohu, len kolega Rajtár bol z opozície prítomný a, žiaľbohu, nás prehlasovali. Preto som to dal ako pozmeňujúci návrh do pléna, aby sme si ujasnili, že kto bol prvý, kto nebol prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2019 9:06 - 9:09 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, kolegovia, aby som podal môj pozmeňujúci návrh. Krátke odôvodnenie. Chceme v tomto pozmeňujúcom návrhu dosiahnuť predĺženie lehoty na to, aby sa neukladali sankcie až do 31. 12. 2019 a zároveň týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujeme vypustiť podmienku objednania pokladnice bez neuloženej sankcie. Teraz prečítam znenie samotného pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov, tlač 1552. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 navrhujem vykonať túto zmenu:
Bod 1. V § 18 cf) ods. 1 a 2 sa slová "30. septembra 2019" nahrádzajú slovami "31. decembra 2019".
Bod 2. V § 18 cf) ods. 1 sa za slovami "pokladnicu ak" vypúšťajú slová "preukáže, že si záväzne objednal online registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c a ak".
3. V § 18cf ods. 2 sa za slovami "od 1. apríla 2019, ak" vypúšťajú slová "preukáže, že si záväzne objednal online registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c".
To bol celý môj pozmeňujúci návrh. Zároveň navrhujem, aby sme hlasovali o prvom bode z pozmeňujúceho návrhu samostatne a o bodoch 2, 3 môžme spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis