Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.9.2017 o 10:30 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 10:30 - 10:31 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, účelom návrhu zákona je zapracovať požiadavky na zmeny vyplývajúce z praxe pri zhromažďovaní a spravovaní národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne. Návrhom zákona sa zároveň zjednotí nahlasovanie údajov do národného registra znečisťovania od prevádzkovateľov, ktorí nahlasujú údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ako aj podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že navrhnutý vládny návrh zákona schválite. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 10:26 - 10:30 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, že proste vždy musíme ísť dopredu a musíme stále robiť kroky preto, aby sme mohli dýchať čo najčistejší vzduch, a tento zákon k tomu dopomáha. Jednak transpozíciou európskej smernice, kde dávame jednoznačné pravidlá pre zariadenia takzvané stredne veľké a veľké spaľovacie zariadenia, kde jednoznačne dávame limity, aké, koľko jednoducho tých znečisťovacích látok môžu vypúšťať, aké majú podmienky, aké sankcie dostávajú za to, keď jednoducho tieto veci nedodržujú.
Čo sa týka informovanosti občanov, reaguje tento zákon na tú situáciu, ktorá tu nastala minulý rok vo februári, keď proste boli, mali sme problém so smogovými dolinami niekde a jednoducho občania, a nielen občania, ale ani starostovia a primátori, to znamená, neboli, nevedeli o tej situácii, neboli informovaní dostatočne dopredu, to znamená, nemohli informovať ani občanov. To znamená, aby toto sa nestalo, tak zavádzame informačný systém spoločne s ministerstvom vnútra, kde cez verejnoprávne médiá budeme informovať, keď takáto situácia nastane, je to konkrétne napísané, akým spôsobom.
A čo sa týka tých zón, nízkoemisných zón, tak viete, pani poslankyňa, vy hovoríte, že je tu nejaká skupina, ktorá dáva proste, ja neviem o tom podaní, poviem úprimne, kde žaluje mesto. My týmto zákonom dávame práve možnosť mestám, aby takéto nízkoemisné zóny si zaviedli. To je pre tých ľudí, to je to, čo oni žalujú. To znamená, my im dávame na to priestor. A že aké to bude mať ekonomické dopady, tak keď jednoducho mesto Bratislava sa rozhodne, že niekde vytvorí nízkoemisnú zónu a oni musia rozhodnúť, že s akými podmienkami, kto tam môže ísť, do akej miery to bude prísne, čo musia, komu dajú výnimku, tú výnimku musia dať, lebo tam ľudia bývajú, to znamená, nemôžete ich odtiaľ vylúčiť, proste nejaké výnimky musia mať. Ale to je na tých mestách, obciach a hlavne mestách, lebo sa to týka hlavne veľkých miest, že ako si nastavia ten svoj, tú svoju nízkoemisnú zónu. Ja viem, že napríklad už pán primátor Choma avizoval, že v Žiline to chcú zaviesť, o tom viem, hej, ale ja dúfam, že k tomu sa prihlási čím viac miest na Slovensku, lebo jednoducho tieto podmienky sme im týmto, aj týmto zákonom povoľujeme.
A ja dúfam len v to, že, vy ste hovorili o ozóne, o rôznych veciach, že ten môj štvrtý bod dnes je Montrealský protokol, ktorý je práve o tom veľkom, tej veľkej dohode proti ozónu, nie proti ozónu, ale proti fluorovaným uhľovodíkom a proti freónovým plynom, kde práve riešime to, že čo si môžu jednotlivé štáty dovoliť a čo by si nemali dovoliť. Že to doteraz ste nezahlasovali za tieto medzinárodné naše dohody, že za túto dohodu zahlasujete.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2017 10:06 - 10:09 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa predkladá hlavne z dôvodu povinnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2015/2193 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Táto smernica rieši požiadavky na spaľovacie zariadenia menovitým tepelným výkonom 1 MW až 50 MW. Súčasne vládny návrh zákona tiež rieši transpozičné nedostatky, ktoré boli identifikované v EÚ Pilotoch, týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady.
Upravuje sa okrem toho smogový varovný systém, aby verejnosť bola čo najskôr informovaná o znečistení ovzdušia pri vzniku smogovej situácie. Zavádza sa elektronické predkladanie údajov z evidencie do Národného emisného informačného systému NEIS. Túto povinnosť budú mať prevádzkovatelia veľkých zdrojov od roku 2018 a prevádzkovatelia stredných zdrojov od roku 2019. Zavádza sa nová povinnosť pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia vypracovať a vykonávať monitorovací program pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, ako aj tzv. druhotné palivá.
Návrh zákona upravuje kompetencie obcí v oblasti zriadenia nízkoemisných zón. Zavedenie právnej úpravy o možnosti zriadenia nízkoemisných zón vyžaduje zmenu v právnych predpisov v gescii rezortov ministerstva dopravy a ministerstva vnútra. Okrem zmien a doplnení vyplývajúcich z uvedených smerníc sa navrhujú aj ďalšie úpravy doterajších ustanovení zákona, ktoré vyplynuli z praxe.
Vládny návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu zvýšenia regulačného zaťaženia, vplyv služieb verejnej správy na občana a pozitívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2017 9:44 - 9:53 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Tak ďakujem veľmi pekne za všetky príspevky k tomuto zákonu, k tejto novele. Tak jak, myslím, pani poslankyňa hovorila, že to je aj veľká politická téma, nielen odborná, samozrejme, že to prevádza tento zákon, keďže je tam veľa záujmov rôznych skupín, či bereme ZMOS, či bereme rôzne priemyselné komory alebo zväzy podnikateľov, proste je tam veľa záujmov. Ale v každom prípade musím povedať jednu vec, že veľa vecí sa tu prelínalo, to znamená, sa miešalo, sa miešali niekedy jablká s hruškami. Totižto tento zákon, áno, mal priniesť to, aby občania platili menej za odpad. Mal priniesť to, logicky to malo priniesť, keďže výrobcovia za určitú časť odpadu, to znamená, to, čo sa recykluje, to, čo sa separuje, mali prevziať zodpovednosť a platiť jednak ten celý systém zbierania aj recyklácie tohto odpadu, čo sa aj týmto zákonom začalo. Problém je ten, že prečo nepocítili tí občania zníženie.
A to, s tým súhlasím s pani poslankyňou, ja by som bol najradšej, keby a robíme a proste bez toho pravdepodobne nepôjde, aby sa speňažil, aby proste obce speňažili v stopercentnej miere poplatky alebo náklady za komunálny odpad občanov. Keďže sa to dotuje a všade sa to dotuje iným percentom, to znamená podľa toho, že ten starosta alebo primátor koľko je ochotný do toho dávať, do zberu odpadu, samozrejme, závisí aj od toho, že ako efektívne majú jednotlivé obce vyriešený zber odpadu, lebo keď človek má ten zber odpadu vyriešený najoptimálnejšie, tak to je najlacnejšie aj, samozrejme, pre tých občanov, ktorí v tom, v tej obci žijú.
A kým to bude dotované a kým tie dotácie budú vyššie, tak, samozrejme, aj keď sa odčlení z toho celkového poplatku ten náklad na ten triedený zber, tak nemusí ešte ten občan platiť menej, lebo obec akurát zníži alebo pre obec sa zníži ten celkový náklad možno práve o tú dotáciu, ktorú dotoval ten zber v tom, v tej obci. Takže bolo by dobré, keby kvôli motivácii občanov sa fakt spoplatnil ten zber v celej výške a tým pádom každý zistí, že keď separuje a keď separuje dôsledne, tak ten komunálny odpad sa mu zníži radikálne, a keď, samozrejme, ten komunálny odpad bude spoplatnený 100 %, tak keď ho vie radikálne znížiť ten svoj komunálny odpad tým, že dôsledne separuje, tak, samozrejme, že sa mu zníži aj ten poplatok. Ináč to nebude. Keď to bude vydotované, tak ten občan nikdy, nikdy nepocíti ten pokles.
Tento, táto novela vznikla po siedmich mesiacoch praxe, to znamená, začal fungovať úplne nový systém odpadového hospodárstva, čo sa týka separovaného odpadu, a po siedmich mesiacoch sme to, čo sme zistili, a to, čo vidíme, že jednoducho nefunguje, sme skúsili v tejto novele odstrániť okrem tých vecí, ktoré sme museli robiť voči Európskej únii.
A, samozrejme, prišlo tých 700 alebo tisíc, neviem, 960 pripomienok, ale všetky boli prerokované. Veľa z tých pripomienok bolo stiahnutých, lebo bolo to vykomunikované medzi nami a, samozrejme, sú veci, ktoré sme povedali, že to budeme riešiť v tej ďalšej novele, lebo jednoducho tá prax prináša dennodenne nové a nové poznatky.
V každom prípade tie veci, ktoré nás brzdili v tom napríklad, aby sme vedeli zasiahnuť proti takým OZV-čkam, ktoré nespĺňali svoje povinnosti zo zákona, sme museli aj v tejto novele zaviesť určité nové pravidlá, lebo jednoducho ten pôvodný zákon nám neumožňoval rýchlo a efektívne postupovať povedzme voči tým OZV-čkam, ktoré nespĺňajú povinnosti. Teraz už ministerstvo vedie proti šiestim takýmto OZV-čkam konanie o zrušení, keďže nespĺňali, nespĺňajú tie podmienky, ktoré majú spĺňať, ale pri registrácii a pri autorizácii, keď sa udeľovali autorizácie, tak podľa, podľa; vtedy, keď sa udeľovali autorizácie proste jednoducho týchto jedenásť OZV-čiek spĺňalo kritériá, ktoré vtedy museli spĺňať. To znamená, že ministerstvo vydalo len tým OZV-čkam autorizácie, ktoré v tom momente, to znamená pol roka alebo koľko pred spustením toho zákona, spĺňali tie podmienky. A teraz tie, ktoré to nespĺňajú alebo nerobia tak, jak by mali, tak jednoducho začíname proti nim, nieže začíname, vedieme proti nim konanie a proste tie OZV-čka budú im odobraté licencie. Ale aby sme mohli byť efektívnejší, tak v tomto zákone tiež sa upravujú niektoré paragrafy, aby sme mohli byť efektívnejší v tomto.
Čo sa týka napríklad pneumatík, to, aby sa mohli pneumatiky zbierať aj na zberných dvoroch, aby nemohli, aby neodhadzovali tí ľudia tie pneumatiky vo voľnej prírode, to bola práve otázka alebo pripomienka ZMOS-u, aby sa to mohlo urobiť. A súhlasili sme s tým, lebo sme videli, že jednoducho prax ukazovala, že je to dobrá vec. Tak isto drobný stavebný odpad, to znamená, že aby nemohli, lebo sú malé obce, ktoré jednoducho nemajú na to, aby zainvestovali do toho, aby mohli merať, že koľko je ten drobný stavebný odpad, aby mohli mať ten paušál ročný. To znamená, to tak isto sa prispôsobuje tým.
Nesúhlasím s tým, aby proste tí malí drobní podnikatelia, ktorí majú do 100 kíl, aby nemuseli vôbec nič hlásiť. Keď som podnikateľ a mám, tak aj na daňový úrad musím dať daňové priznanie, aj keď nerobím nič, proste musím byť evidovaný niekde, my musíme ten systém evidovať, že on či je, alebo nie je, či prekročil, alebo neprekročil, to je to minimum čo ten podnikateľ za to musí spraviť. Nehovoriac o tom, že bol veľký odpor proti tomu práve od podnikateľov, aby sme takéto výnimky dávali. To znamená RÚZ-ka zásadne s tým nesúhlasí, aby sme dávali takéto výnimky voči malým podnikateľom, lebo niekto iný to musí za nich zaplatiť. Je to solidarita nejakým spôsobom od ostatných podnikateľov, lebo oni to platia, tento systém.
Takže musíme tam nájsť tiež tie dohody, aby sme to, aby to malo zmysel. Takže summa summarum; ešte by som chcel k tomu troška, k tým, čo pán poslanec Simon rozprával o potravinách. Neviem, že odkiaľ bereš, že to proste ten náš výrobca je znevýhodnený oproti výrobcovi, neviem, z iných krajín, zo západných, keď stále ten recyklačný poplatok u nás je najnižší. To znamená, v tej cene nie je ten problém, že u nás je recyklačný poplatok, tam je potom niekde problém inde, keď je tá cena drahá, ale určite nie recyklačný poplatok, ktorý stále je najnižší u nás.
Takže ja dúfam, že táto novela dostane podporu. Sme pripravení, samozrejme, počas druhého čítania rokovať, tak ako aj pani poslankyňa hovorila, a keď prídu také pripomienky, ktoré sú akceptovateľné a zapracovateľné, tak, samozrejme, nebudeme sa proti tomu brániť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2017 9:01 - 9:04 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani poslankyňa, poslankyne už, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Účelom návrhu zákona je implementácia nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2017/852 o ortuti a o zrušení nariadenia ES 1102/2008, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018, a odstránenie nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení.
Cieľom tohto zákona je aj riešenie aktuálnych problémov na trhu a zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch z praxe, a to nielen zo strany ministerstva a iných orgánov štátnej správy, ale aj zo strany podnikateľských subjektov.
Medzi hlavné zmeny, ktoré sa od tejto aplikačnej novely zákona o odpadoch očakávajú, patria jednak riešenie vyhradeného prúdu odpadu, obaly a neobalové výrobky vo väzbe na spresnenie definície výrobcu tak, aby nevznikli nedorozumenia v aplikácii týchto ustanovení; zlepšenie kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov a výrobcov zo strany štátu; zlepšenie autorizačného procesu organizácie zodpovednosti výrobcov; spružnenie mechanizmu odnímania autorizácií ministerstvom v prípade neplnenia podmienok autorizácie a požiadaviek na funkčný systém organizácie zodpovednosti výrobcov; riešenie problematiky koordinačných centier pre jednotlivé prúdy odpadov – jasné definovanie podmienok ich vzniku a zániku, zlepšenie kontroly ich fungovania; odstránenie administratívnej a ekonomickej záťaže zavedením zmien týkajúcich sa ohlasovacích povinností povinných subjektov a zavedením spodného limitu pre obaly a neobalové výrobky; možnosť obce rozhodnúť sa pre zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu alebo pre zavedenie paušálneho poplatku za drobný stavebný odpad tak, ako to bolo od roku 2016.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh schválite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.6.2017 11:45 - 11:47 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, protokol o ťažkých kovoch je jeden z ôsmich vykonávacích protokolov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a jeho cieľom je znižovanie a kontrola antropogénnych emisií, to znamená olova, kadmia a ortuti do ovzdušia ako znečisťujúcich látok diaľkovo šírených v ovzduší cez hranice štátov.
V rokoch 2009 a 2010 zmluvné strany preskúmali dostatočnosť a účinnosť záväzkov vyplývajúcich z protokolu a dohodli sa na prijatí troch rozhodnutí výkonného orgánu dohovoru, ktorým sa mení predmetný protokol. V doplnenom protokole sa ustanovujú najmä prísnejšie emisné limity týchto kovov z určitých technológií veľkých stacionárnych zdrojov, vyjadrené ako emisie tuhých znečisťujúcich látok. Ustanovené sú tiež pružné prechodné opatrenia, ktoré sú prínosom pre tie zmluvné strany, ktoré pristúpia k protokolu pred koncom roka 2019 vrátane krajín východnej a juhovýchodnej Európy.
Nakoľko všetky doplnenia protokolu sú v plnej miere transponované prostredníctvom právnych predpisov EÚ a následne implementované vo vnútroštátnom právnom poriadku Slovenskej republiky, nie je potrebné prijať žiadnych legislatívnych úprav ani vyhodnotenie vplyvov a dopadov.
Doplnenia protokolu nebudú mať žiaden dopad na priemysel a sú v plnej miere ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch prostredníctvom zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
V rámci medzirezortného pripomienkového konania nebola vznesená žiadna zásadná pripomienka. Ratifikácia dodatku bude dôležitým krokom smerom k vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku cezhraničného znečisťovania ovzdušia.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, týmto si vás dovoľujem požiadať o schválenie predloženého materiálu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.6.2017 11:43 - 11:44 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem veľmi krátky. Ja si myslím, že práveže zjednodušujeme týmto návrhom prácu tých asi približne 500 spoločností, ktoré musia hlásiť tieto údaje, keďže doteraz museli vypĺňať tabuľku, kde bolo 96 látok, museli vypĺňať všetko. Teraz budú musieť vypĺňať len to, čo sa ich týka, budú to môcť robiť aj elektronickou formou a čo bude, samozrejme, na našej stránke. To znamená, že tá administratívna záťaž práveže týmto zákonom sa odbúrava. A viem, že tie subjekty, ktorých sa to týka, to brali pozitívne.
Takže ja zatiaľ toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.6.2017 11:35 - 11:37 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je zapracovať požiadavky na zmeny vyplývajúce z praxe pri zhromažďovaní a spravovaní Národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne. Keďže vstúpením zákona č. 205/2004 do platnosti došlo k zmenám v procese nahlasovania údajov zo strany prevádzkovateľov, ako aj zo strany organizácií, ktoré nahlasujú a spolupracujú na národnom registri znečisťovania, nezodpovedá súčasné znenie potrebám praxe. Návrhom zákona sa zjednotí nahlasovanie údajov do národného registra znečisťovania od prevádzkovateľov, ktorí nahlasujú údaje podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006 z 8. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ako aj podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že navrhovaný vládny návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2017 10:27 - 10:29 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Asi sa nezhodneme, pani poslankyňa, v tejto veci, nezhodneme sa v postojoch. Ja si myslím, že, a mrzí ma, že ste nezaujali taký postoj, jak povedzme zaujali vaši kolegovia ráno k problematike, keď; že či ide Slovenská republika vysielať nejaké vojenské alebo vojenskú pomoc pri ochrane spoločných štátnych hraníc Európskej únie, kde vaši kolegovia to podporili. A ja si myslím, že taký by mal byť postoj.
Jedná sa o ratifikáciu, ma mrzí, že ste nepodporili ani ratifikáciu Parížskej dohody, ktorú vítal celý svet, akurát vy ste boli proti. Takisto ma mrzí aj pri tomto, že Slovenská republika je členom Európskej únie, Európska únia má jednoducho medzi prioritami, čo sa týka pri ochrane zdravia, ochrane životného prostredia práve skorú ratifikáciu Minamatského dohovoru, ktorá jednoducho, ktorú potrebujeme.
A že aké to bude mať dopady? Tak, samozrejme, že tie dopady potom budú vyčíslené, keď bude implementovaná táto dohoda do nášho legislatívneho procesu, to znamená do slovenskej legislatívy, kde pri každom zákone, ktorý sa bude týkať tohto dohovoru medzinárodného, budeme prerokovávať tu v tejto sále. A každý jeden takýto návrh bude mať svoju doložku ekonomickú a budeme mať doložku dopadov na povedzme podnikateľskú sféru.
Ale toto, ja si myslím, že je zlý postoj. Jednoducho my sme súčasťou celku, ktorý jednoducho chce mať zdravšie životné prostredie a chce mať okolo seba zdravšie prostredie, a proste to sú medzinárodné dohovory, ktoré, ja si myslím, že v tomto prípade by sme mali byť, proste odložiť nejaké názorové rozdiely na konkrétne nejaké technické veci. Ale toto sú medzinárodné dohovory, ktoré, ja si myslím, že Slovenská republika by mala pristúpiť a v tomto by sme mali byť jednotní, tak isto jak vaši kolegovia podporili návrh ministra obrany ráno.
Takže mrzí ma to aj pri, že ste sa takto zachovali aj pri Parížskej dohode. A, samozrejme, keď nebudete hlasovať za tento dohovor, tak to je, samozrejme, vaše rozhodnutie, ale ja si myslím, že nie je to správna cesta v tomto smere.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

10.5.2017 10:19 - 10:21 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, Minamatský dohovor o ortuti predstavuje hlavný medzinárodný právny rámec na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred emisiami ortutí do životného prostredia. Ortuť sa považuje za globálnu hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie. Človeku môže vystavenie vysokým hladinám ortuti spôsobiť poškodenie mozgu, pľúc, obličiek a imunitného systému. Ľudia sú vystavení vysokým hodnotám ortuti napr. konzumáciou kontaminovaných rýb a morských plodov, ktoré s ortuťou prichádzajú do kontaktu. Cieľom Minamatského dohovoru je zabezpečiť postupné znižovanie emisií ortute a následne jej úplnú elimináciu.
Minamatský dohovor bol dojednaný pod záštitou programu OSN pre životné prostredie v Ženeve 19. januára 2013. Európska únia spolu s najvyššími predstaviteľmi členských štátov vrátane Slovenskej republiky podpísali Minamatský dohovor v rámci diplomatickej konferencie v Japonsku v októbri 2013. Doteraz podpísalo Minamatský dohovor 128 krajín sveta.
Prioritou medzinárodného spoločenstva je, aby Minamatský dohovor nadobudol platnosť v prvom polroku 2017. Ak sa tak udeje, mohla by sa v septembri 2017 konať prvá konferencia zmluvných strán dohovoru. Medzi kľúčové subjekty, ktoré by mali ratifikovať Minamatský dohovor v tomto termíne, patrí aj Európska únia a jej členské štáty.
Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujem pekne za pozornosť a týmto by som vás, dovoľujem vás požiadať o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis