Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

11.9.2018 o 16:33 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

11.9.2018 16:33 - 16:35 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za vystúpenie. Ďakujem pekne, pán poslanec, ja si myslím, že v tomto prípade sme na jednej lodi a tento zákon možnože mal prísť skôr, ale aj o desať rokov skôr a možnože ten atrazín by sme nenašli (povedané so smiechom), nebol som tu vtedy, ale ten atrazín možnože by tam nebol teraz. V každom prípade si myslím, že ten zákon dáva základy na to, aby sme sa tomu vyvarovali. Ja si myslím, že matka príroda nám pomôže v tom, aby sa aj nejakým spôsobom vyčistila a keď ju budeme chrániť, tak dúfam, že v budúcnosti už nebudeme musieť riešiť také veci, ako teraz tu riešime.
Tie nové vodohospodárske chránené oblasti nebudú, sú zadefinované dobre, akurát, že budeme upresňovať tú hranicu tých vodohospodárskych území, aby to bolo jedno, jednoznačné, na tom sme sa dohodli, dali sme na to, myslím, že rok, keď sa dobre pamätám, a samozrejme, každý zákon má takú cenu, ako sa dodržuje a ako sa potom vymáha to, čo tam v tom zákone je napísané. Tak my sme tie pokuty výrazne zvýšili a nastávajú zmeny na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, po krátkej dobe budeme aj o tom informovať, také, aby sme vedeli oveľa, jak by som povedal, zodpovednejšie a intenzívnejšie dodržiavať tie predpisy, ktoré máme, alebo dať to dodržať tým, ktorí by to mali. Je tu dnes, ešte tu mám zákon o odpadoch, kde je taký istý problém proste, že vymáhateľnosť tých pokút, represív je slabá a tým pádom máme s tým problém, však tie skládky vidíme aj tam, takže je to taký problém, ktorý sa netýka len vody a týka sa to všeobecne všetkého.
Ďakujem veľmi pekne za príspevky.
Skryt prepis
 

11.9.2018 16:21 - 16:23 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom vládneho návrhu zákona je komplexná úprava podmienok na zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území všetkých desiatich chránených vodohospodárskych oblastí.
Hospodárske a iné aktivity na tomto území treba v záujme zachovania prirodzeného, prirodzeného výskytu a obnovy týchto významných zdrojov vody podriadiť tomuto účelu. Platná právna úprava zameraná na zabezpečenie ochrany vôd je upravená vo viacerých právnych predpisoch patriacich do pôsobnosti troch rezortov, najmä rezortu životného prostredia, rezortu zdravotníctva a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Doterajšie skúsenosti vyplývajúce z aplikačnej praxe platnej právnej úpravy identifikovali potrebu zjednotiť právnu úpravu do jedného návrhu zákona.
V zákone sa ustanovuje jednotný postup ústredných orgánov štátnej správy a ostatných úradov kompetenčne zabezpečujúcich efektívnu ochranu vôd na území chránených vodohospodárskych oblastí, či už z hľadiska ochrany životného prostredia s dôrazom na ochranu vody a pôdy a s dôrazom na ochranu zdravia ľudí.
Zároveň sa určili pravidlá na predchádzanie znečistenia vôd a ustanovuje sa spoločná kontrola možných znečisťovateľov. Ustanovujú sa povinnosti orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb. Ďalej sa ustanovujú povinnosti pri informovaní verejnosti na úseku všestrannej ochrany vodných pomerov na území chránených vodohospodárskych oblastí a zodpovednosť za porušenie zákonných povinností a uloženie pokút. Návrh zákona ustanovuje možnosť uloženia pokuty do výšky až 165-tisíc eur.
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.6.2018 10:01 - 10:11 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za príspevky. Viete, že zákon o rybárstve ešte k tomu, keď robíme nový takýto zákon a keď je 120-tisíc len členov rybárskeho zväzu, to znamená, nehovorím o všetkých rybároch, lebo nie sú všetci členmi Slovenského rybárskeho zväzu, tak samozrejme, že to ľudia vnímajú veľmi intenzívne a je to, jak by som povedal, taký problémový zákon. Takisto ako povedzme poľovnícky, takže tam práve preto dôjsť proste k nejakým zhodám je ťažké, komplikované.
Tie rokovania boli veľmi ťažké, bola za tým obrovská práca, robilo sa na tom, myslím, že viac ako rok a pol. Takže ten návrh, ktorý tuná je aj s tými pozmeňovacími návrhmi, je výsledok tej dlhej práce, fakt.
Išiel by som od toho, išiel by som odzadu. To znamená, že to, čo si hovoril, pán poslanec, ohľadne toho bodu, čo vyňať. Poviem úprimne, že to bol nejaký legislatívny návrh z nejakej legislatívy, neviem od ktorej. Takže keď to tak nie je v poriadku, tak neni problém s tým sa vysporiadať teraz v rámci hlasovania. Takže ja ďakujem pekne, nevidím v tom taký problém, čo sa týka riešenia.
Čo sa týka petície, viete, keď robíte zákon, tak to má určitý proces a, samozrejme, ministerstvo musí navrhnúť nejaký návrh zákona do legislatívneho procesu, paragrafové znenie nejakého, potom ide PPK-čko, MPK-čko a tak ďalej a v rámci toho procesu ten prvotný návrh, ktorý bol daný, tak tam boli určité zmeny navrhované v rámci § 4, čo sa týka rybárskeho práva alebo užívateľského práva, a tam vznikla, ja by som povedal, že skôr hystéria o tom, že ministerstvo tu chce niečo privatizovať alebo neviem čo. Vznikla tá petícia, ktorú petíciu organizoval rybársky zväz. Tu sú páni na balkóne, to znamená počúvajú, čo tu hovoríme. Organizoval rybársky zväz a potom v tom legislatívnom procese pri tej tvorbe toho zákona pre nás bol partnerom rybársky zväz.
A teraz nechcem polemizovať s vami o tom, ak máte nejaké informácie, ja také nemám, či to vedenie je legitímne alebo nie je. Podľa mňa je to legitímne vedenie, je to vedenie rybárskeho zväzu. Samozrejme, nie každý člen rybárskeho zväzu musí súhlasiť alebo môže byť spokojný s vedením, ale oni sú legitímne zvolení. Pre nás, pre ministerstvo oni sú legitímny partner, nikto iný. To znamená, určite existujú nejaké prípady, keď nejaký miestny rybársky spolok nesúhlasí s niečím, ale nás to v tomto prípade pri tvorbe tohto zákona nemôže zaujímať, lebo to by sme sa nedopracovali k ničomu.
Takže tá petícia je. Tá petícia nebola, myslím, že ani podaná. Je pozbieraných 50-tisíc podpisov, ale ja si myslím, že keď prijmeme tento zákon, tak tí, ktorí to podpísali, s tým budú spokojní a budú súhlasiť. Takže toľko o tej petícii, o ktorej sme, o ktorej sme, už tunák sa kolovalo, ale proste takto to je. Môžu vám to vysvetliť tí, ktorí to iniciovali, že prečo to iniciovali a jako to potom prebiehalo všetko.
Čo sa týka vyhlášok, sú pripravené tie vyhlášky a po skončení, vlastne po prijatí tohto zákona ide do procesu, takže tie vyhlášky budú vydané, aj čo sa týka napríklad školenia atď.
Pri tom školení sú, je to 4- alebo 5-dňové školenie, kde sú aj školitelia z Policajného zboru, z Generálnej prokuratúry, to znamená, ten, ktorý chce byť členom rybárskej stráže, tak musí prejsť cez to školenie. Ten celý paragraf, čo sa týka rybárskej stráže, veľmi dlho sme konzultovali s legislatívou. To znamená s ministerstvom spravodlivosti, s Generálnou prokuratúrou, s Policajným zborom, to znamená, nevymýšľali sme my tie veci, ale je to veľmi, veľmi dôkladne odkonzultované s tými, ktorí k tomu môžu dávať odborné stanovisko, že čo tam môžme napísať a čo nie. Práve v tomto zákone sme odstránili problémy, kde rybársky zákon išiel do iných zákonov, kam by už nemal, hej, do Trestného poriadku a tak ďalej atď. To znamená, že sa to vyšpecifikovalo, že sa to vyčistilo.
Čo sa týka tých dvoch problémov, plochy pod nádržami aj pod hrádzami povedzme a čistenie tých vodných plôch a vodných nádrží, jednoduchá odpoveď: peniaze. Jednoducho Slovenský vodohospodársky podnik postupne zo svojich zdrojov vykupuje tie pozemky, ktoré sú, najprv ktoré sú prioritne dôležité pre Slovenský vodohospodársky podnik. Tam, kde chceme povedzme vybudovať protipovodňové opatrenia a chceme na to používať zdroje z Európskej únie, tak pod tým projektom musíme mať vysporiadané pozemky, inak sa k tým peniazom nedopracujeme. Jednoducho je to podmienka, nedá nám to Európska komisia, hej. Takže tam prioritne robíme a prioritne vykupujeme tie pozemky a riešime tie, ale jednoducho to sú obrovské, obrovské peniaze, za čo by sme museli čistiť, čistíme to, čo je dôležité, to znamená vodné toky tam, kde musíme lodnú prepravu, dopravu atď. riešiť, a tam, samozrejme, kde je to nevyhnutné.
Dnes akurát, no, nebudem na vláde, ale na vládu ide teraz jeden materiál, kde dávame na vládu správu o havarijných situáciách na vodných nádržiach atď., kde už to prerástlo do takého stavu, že to musíme ako havarijnú situáciu riešiť a musíme na to nájsť nejaké zdroje, lebo hrozí to rôznymi, rôznymi katastrofami. Čo sa týka, takže to je o tom.
Čo sa týka uhynutých rýb, čo tu bolo dnes povedané, tak musím niečo prečítať. Lebo najhoršie je, viete, pani poslankyňa, keď vytvárame, keď rozprávame niečo a nemáme to podložené a jednoducho potom zbytočne šírime paniku. Takže poviem, že čo sa týka týchto úhynu rýb na Malom Dunaji, čo zistila inšpekcia, lebo ja nechcel by som, nešpekulujem nikdy, nikdy nevytváram nejaké špekulácie, počkám na to, že čo zistia tie úrady, ktoré to majú zistiť, a potom sa k tomu vyjadrujeme.
Takže štátna radkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, tí, ktorí vykonali kontrolu, hovoria: "V dôsledku vysokej zrážkovej činnosti bol enormne zvýšený aj prítok odpadových vôd do Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni. V dôsledku čoho došlo aj k odľahčeniu odpadových vôd z predmetnej čistiarne. Vplyvom vyššie uvedeného došlo k deficitu kyslíka vo vodnom toku Malý Dunaj a k jeho zakaleniu s následkom úhynov rýb."
Nepleťme tam Vrakuňu, nepleťme tam nič, keď nepotrebujeme, zbytočne to robíme, zbytočne vytvárame nejaké fámy. Jednoducho takýto je výsledok šetrenia, toto hovoria orgány. Takže asi toľko k tomu.
Čo sa týka informovanosti, samozrejme, pozrieme sa na ten pozmeňovací návrh, ale už tento zákon práve dáva povinnosť užívateľom tých revírov, že keď veterinárna správa, lebo ona to má pod kontrolou, zistí, že tam je proste nejaká kontaminácia, čo môže byť v svalových hmotách tých rýb, tak jednoducho aj užívateľ, aj ministerstvo životného prostredia to musia, musia, to znamená, ten zákon hovorí, že on to musí upovedomiť tých, ktorí tam idú a vyberajú si rybársky lístok, aby mali, aby vedeli o tom, že proste taká situácia tam je, musí to tam aj na tých tabuliach priamo pri tom toku zverejniť, ale musí to zverejniť aj inde. To znamená, že či to je dostatočné, či to nie je dostatočné, o tom sa môžme ešte pobaviť, ale jednoducho tento zákon už to dáva za povinnosť.
Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj tým všetkým, ktorí na tomto zákone robili, aj rybárskemu zväzu a všetkým tým, ktorí po 15 rokoch vytvorili nový zákon o rybárstve.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

12.6.2018 18:45 - 18:47 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, účelom návrhu zákona o rybárstve a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je spojenie ochrany zdravia a ochrany vôd s potrebami moderného rybárstva.
Návrh zákona podporuje ochranu vôd na Slovensku vo vodných nádržiach a ich prítokov, ktoré slúžia na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Návrh zákona ustanovuje možnosť vo verejnom záujme a pri opakovaných závažných porušeniach ustanovení doterajším, doterajším užívateľom previesť rybársky revír do užívania správcovi vodného toku.
Významným posunom oproti súčasnému právnemu stavu je zavedenie sankčného postihu za neoprávnené nakladanie z výkonu rybárskeho práva a za neoprávnené podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách. Návrh zákona za účelom ochrany zdravia obyvateľstva umožňuje efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky pri rybárskom hospodárení v lovných rybárskych revíroch s výskytom rýb, u ktorých sa preukáže prekročenie limitných hodnôt chemických látok.
Osobitná úprava je pri spôsoboch lovu rýb na pstruhových vodách, lipňových vodách a kaprových vodách, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb považované za neetické.
Návrh zákona upravuje podmienky organizovania rybárskych pretekov ako športovej rybárskej činnosti a na kaprových vodách upravuje aj doposiaľ zakázaný lov rýb pod ľadom.
Zásadné zmeny sa týkajú povinnosti a oprávnení rybárskej stráže ako verejného činiteľa, ktoré neboli v súlade s Trestným poriadkom, a sprísnením podmienok, za akých sa možno uchádzať o vymenovanie za člena rybárskej stráže. Dôležité a významné zmeny nastali aj pri zakázaných spôsoboch lovu v súvislosti s plnením vedeckovýskumných úloh a prieskumných úloh držiteľmi osobitných povolení na rybolov.
Návrh zákona spresňuje aj základné pojmy, ktoré v praxi spôsobujú problémy, a dopĺňajú sa ďalšie základné pojmy, ktoré pri aplikácii platného zákona absentujú.
Vážené pani poslankyne, vážení páni, poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

12.6.2018 18:40 - 18:45 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za príspevky. Ja si myslím, musím povedať, že ako keby sme boli na inej lodi.
Takže čo sa týka tej problematiky na Hornej Nitre a čo sa týka problematiky elektrárne, ten cieľ je, je taký istý náš, aspoň na ministerstve životného prostredia. Viete veľmi dobre, že je vytvorená jedna pracovná skupina, medzirezortná, vládna, kde aj Európska komisia je involvovaná do tej skupiny, pán Šefčovič, ako ste hovorili, pán komisár aj aktívne sa zúčastňuje. Budúci týždeň, myslím, bude mať ďalšie zasadnutie tá skupina, v novembri by mala prísť do vlády, materiál, akým spôsobom by sme mali ten proces zmanažovať, aby sme vedeli presne tie termíny, ktoré vy ste hovorili, stihnúť. My sa budeme snažiť robiť všetko pre to na ministerstve životného prostredia, aby to bolo čím skôr.
Bol jeden taký veľmi známy vojvodca v Sedmohradsku a on mal, volal sa Gabriel Bethlen, a on mal takú vetu, že nie vždy môžme urobiť to, čo treba, ale vždy treba urobiť to, čo sa dá. To znamená, že my sa držíme toho hesla, robíme všetko pre to, čo sa dá, zohľadnujúc všetky aspekty sociálne, ekonomické a tak ďalej a tak ďalej, aby sme proste dospeli k tomu cieľu čím rýchlejšie, a tak, aby proste sme to spravili tak, ako ste aj vy to hovorili, aby aj tie sociálne veci, aby všetko tam bolo dodržané nejakým spôsobom, lebo najjednoduchšie je povedať, že zatvorme kohútik, a potom príde chaos, to sa nedá, to jak ste aj vy hovorili správne, takže to tak je.
Čo sa týka pani poslankyni Zemanovej, viete, asi viete o tom, že v apríli to bolo tzv. Clime EfD Dialog, bol tu pán, pán riaditeľ DG Envi, ktorý, s ktorým sme rokovali, všetky tie ministerstvá, ktoré majú čo do činenia s naším ovzduším, bola tam doprava, bola tam, bolo tam poľnohospodárstvo, bolo tam zdravotníctvo, boli sme tam my z ministerstva životného prostredia, na vysokej úrovni 2 ministri, 4 štátni tajomníci, kde sme predložili to, že čo všetko Slovensko robí pre to, aby sme tie naše záväzky nejakým spôsobom splnili, aj s tým, samozrejme, že robíme tú stratégiu ochrany ovzdušia, čo, pod čím vlastne sú dve také materiály základné, to sú, to je ten Národný program znižovania emisií, o ktorom sme hovorili, aj Stratégia kvality ovzdušia a do konca budúceho roka, do konca 2019 by tá Stratégia ochrany ovzdušia celá by mala byť prijatá, to znamená tam budú konkrétne opatrenia, aj že čo by sme mali urobiť v ktorých sektoroch, v ktorých politikách pre to, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré už aj teraz prijímame s týmto zákonom, a sú to, ja si myslím, veľmi ambiciózne.
Už na ministerstve robíme na tom, aby sme niečo urobili aj s tými malými časticami, o ktorých ste hovorila, pani poslankyňa, tie PM10, čo je veľký problém. Našli sme... Našli... Tak vieme nakolektovať proste ešte z tohto operáku nejaké peniaze na to, aby sme tzv. tú kotlíkovú dotáciu vedeli rozbehnúť, teraz sa robí analýza, ako to najlepšie spraviť, aby to bolo najefektívnejšie, aby sme vedeli zainvestovať pre občanov, pre tých slabších rodín, ktoré teraz pália všetko v tých starých kotloch domácich, aby sme aj proti tomu niečo spravili, a je asi 130-tisíc, približne 120-130 tisíc takých starých kotlov, ktoré by bolo treba vymeniť, a sú také lokality, ako je Jelšava alebo Veľká Ida, alebo ja neviem, ktoré sú známe s týmto problémom. Takže robíme konkrétne kroky.
Aj tento zákon je jeden veľmi dôležitý krok k tomu, aby sme tie naše jednak naše záväzky splnili, ale jednak, samozrejme, pre to, aby sme žili v zdravšom prostredí.
A čo sa týka toho pozmeňováku, viete, ste už tu určitú dobu, takže viete, že keď tu prečítate takýto komplikovaný pozmeňovák, tak to asi je ťažké s tým niečo urobiť. Ma mrzí, že to nebolo povedzme povedané na výbore, kde by sa dalo o tom diskutovať, kde by sa dalo s tým pracovať. Teraz 8 hodín pred hlasovaním to asi pravdepodobne už ťažko s tým niečo urobíme.
Takže ďakujem ale veľmi pekne za príspevky a dúfam, že podporíte ten zákon, lebo je prospešný pre nás všetkých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.6.2018 18:00 - 18:03 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaná novela transponuje smernice Európskej únie, ktorá ustanovuje národné záväzky znižovanie emisií na rok 2030. Ide o emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických látok, amoniaku a jemných tuhých častíc.
Pre oxid siričitý smernica určuje zníženie do roku 2029 o 57 % v porovnaní s rokom 2005. Pre oxidy dusíka je to mínus 36 %, pre nemetánové prchavé organické látky mínus 18 %, pre amoniak mínus 15 % a pre jemné tuhé častice tiež mínus 36 %. Od roku 2030 je požadované zníženie ešte výraznejšie. To je od mínus 82 až do mínus 49 %.
Tieto záväzky sú pre Slovenskú republiku veľmi ambiciózne. Aby sme boli schopní tieto záväzky splniť, ministerstvo pripravuje Národný program znižovania emisií. V ňom budú navrhnuté opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť dosiahnutie požadovaného zníženia emisií. Na nájdenie nákladov a efektívnych opatrení je vytvorených viacero expertných pracovných skupín. Verejnosť sa môže do prípravy návrhu národného programu znižovania emisií zapojiť v rámci zriadenej internetovej konzultácie aj v rámci verejného prerokovania.
Okrem transpozície smernice návrh zákona obsahuje úpravy, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, drobné úpravy týkajúce sa odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru a štátneho dozoru vydávania rozhodnutí, ak dôjde k zmene právnej úpravy alebo najlepších dostupných techník.
Návrh zákona v čl. II mení aj zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, aby údaje oznámené prevádzkovateľom oznámené do Národného emisného informačného systému, NEIS, bolo možné využiť aj v konaní o poplatkoch. Odbúra tým, odbúrava sa tým administratívna záťaž pre prevádzkovateľa.
V čl. III návrhu zákona je návrh zmeny zákona č. 136/2000 o hnojivách v znení neskorších predpisov, ktorý obsahuje zákaz používania uhličitanu amónneho ako hnojiva. Ide o požiadavku transponovania smernice Európskej únie z roku 2016 č. 2284. Táto úprava nebude mať na poľnohospodárov žiaden dopad, pretože na Slovensku sa takéto hnojivo nevyrába a ani nepoužíva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade s právom Európskej únie. Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Vypracovanie základného národného programu zníženia emisií je finančne zabezpečené v rozpočtovej kapitole ministerstva životného prostredia. Posúdenie dopadu redukčných záväzkov Slovenskej republiky na podnikateľské prostredie, ako aj na verejnú správu a životné prostredie bude vykonané v procese prijímania Národného programu znižovania emisií podľa konkrétne navrhovaných opatrení.
Keďže ide o dokument, ktorý bude schvaľovaný vládou Slovenskej republiky, ako aj Európskou komisiou, dnes ešte nie sú známe opatrenia, ktoré bude potrebné prijať. Nedá sa v súčasnosti vyčísliť ich nákladovosť.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.6.2018 17:54 - 17:57 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu zákona je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z požiadaviek Európskej komisie na doplnenie a spresnenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách v platnom znení.
Návrh zákona ďalej obsahuje prípravy, ktorými sa rieši požiadavka na uzavretie skládok odpadov vyplývajúca z prehraného súdneho sporu pred Súdnym dvorom Európskej únie a z konania o porušení povinností o fungovaní Európskej únie.
Navrhovanými úpravami sa rieši možnosť uzavretia skládky odpadu alebo časti v tých prípadoch, keď neusporiadané vzťahy k pozemkom pod skládkou neumožňovali skončiť konanie o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie, vydaním rozhodnutia na uskutočnenie stavby, uzavretie skládky alebo jej časti, alebo na vykonanie jej rekultivácie.
V zmysle navrhovaných úprav inšpekcie rozhodnutí upustí od predkladania dokladov preukazujúcich vzťah k pozemkom pod telesom skládky odpadu v prípade, ak prevádzkovateľ skládky odpadu alebo stavebník zodpovedný za stavebnú činnosť nevie tento vzťah preukázať ani na základe výzvy inšpekcie, ďalej v prípade, ak neuzavretím skládky alebo jej časti hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia, alebo vznik značnej materiálnej škody, alebo ak skládka ako celok nespĺňa stavebno-technické požiadavky. Navrhovanými úpravami sa vlastníkovi pozemku dotknutého takýmto rozhodnutím poskytuje možnosť získania jednorazovej náhrady od prevádzkovateľa skládky odpadu. Uplatnenie tejto náhrady je založené na princípe, že ak sa vlastník s prevádzkovateľom nedohodnú o výške náhrady alebo inom spôsobe náhrady, rozhodne o jej výške súd. Podanie návrhu na súd je limitované lehotou jeden rok odo dňa uplatnenia práva na túto náhradu u prevádzkovateľa.
Návrh zákona obsahuje aj úpravy, ktoré vyplynuli z poznatkov z aplikačnej praxe. Ide najmä o jednoznačné vymedzenie zverejňovanie obsahu informačného systému, presunutie sankcie za správny delikt, ktorého skutkovou podstatou je nepodanie žiadosti o vydanie alebo zmenu integrovaného povolenia na výzvu inšpekcie do vyššej sadzby pokút.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.5.2018 9:34 - 9:37 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády, dámy a páni, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele Matečnej, poverenej riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky vníma ako vytĺkanie politického kapitálu.
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná od roku 2016 vykonala množstvo konkrétnych systémových opatrení v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj lesníctva a rozvoja vidieka. Medzi tie jej najdôležitejšie patria: zvýšenie transparentnosti ministerstva a jeho rezortných organizácií, zverejňovanie informácie nad rámec zákona, novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, zvýšil sa percentuálny podiel, o ktorý je možné znížiť výmeru doterajšiemu nájomcovi s prioritou prenájmu poľnohospodárskej pôdy Slovenským pozemkovým fondom malým farmárom. Zrušením automatickej prolongácie zmlúv sa docielila vyššia ochrana vlastníkov pôdy. Stanovila sa informačná povinnosť nájomcu voči vlastníkovi jeden rok pred uplynutím tejto zmluvy. Odstraňujú sa neúmerne dlhé, často až 25-ročné zmluvy. Novela získala v Národnej rade podporu prakticky celého politického spektra.
Posilnenie postavenia poľnohospodárov na európskej úrovni počas polročného predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 sa podarilo do pracovného programu Európskej komisie zaradiť tému boja proti nekalým obchodným praktikám a otvorenie témy dvojakej kvality potravín. Na základe tejto iniciatívy Európska komisia prijala znenie tzv. legislatívneho balíčka Nová dohoda pre spotrebiteľov, ktorý do smernice o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu zavádza pojem "dvojaká kvalita produktov".
Je to aj ochrana spotrebiteľov. V roku 2017 potravinoví inšpektori vykonali takmer 45-tisíc kontrol potravín od prvovýrobcov až po pulty. Podpora domácich výrobcov a potravín, spustenie projektu Národného potravinového katalógu, vďaka ktorému bude v jedálňach verejných inštitúcií viac čerstvých a kvalitných potravín, spustenie projektu "Chcem dodávať", ktorý slúži na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu 50 km od obchodných reťazcov.
Naštartovanie čerpania eurofondov v Integrovanom regionálnom operačnom programe výrob, kde bolo dosiaľ vyhlásených 20 výziev za viac ako miliardu eur. Vďaka týmto projektom v regiónoch sa rozšíri kapacita materských škôl, zlepší sa verejná a cyklistická doprava, vybavenie v základných a stredných školách, klíma a zeleň v mestách a skvalitnia sa sociálne služby.
Je tu boj proti nelegálnej ťažbe dreva. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo návrh zákona, ktorý bráni vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkov z takéhoto dreva na európsky trh.
Je tu podpora vyše 500 mladých farmárov sumou 25 mil. eur pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoj rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine.
Je tu podpora slovenských poľnohospodárov. Prvovýrobcovia mlieka získali sumu 33 mil. eur, vďaka čomu sa podarilo stabilizovať sektor zasiahnutý zrušením mliečnych kvót. Ovocinárov, ktorí boli poškodení mrazmi v roku 2016, podporila vláda sumou 3,5 mil. eur. Rozšírenie podpory pre poľnohospodárov aj na pestovanie špeciálnej rastlinnej výroby, ochrana komerčných chovov hydiny počas vtáčej chrípky, podpora chovateľov dojníc a prasníc vyše 4 mil. eur. Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku prostredníctvom investícií do akvakultúry, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Rozšírenie podpory pre včelárov.
Medializované témy, ktoré otvorila opozícia, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pod vedením ministerky Gabriely Matečnej vysvetlilo, resp. vyvrátilo. Vo väčšine prípadov ide o individuálne zlyhania a nie o nefungovanie systému. V predloženom návrhu sa uvedené problémy účelovo politicky zovšeobecňujú. V prípade priamych platieb, ktoré administruje Pôdohospodárska platobná agentúra, zdôrazňujeme, že Slovensko v miere administrovania a efektívnosti čerpania podpory patrí k popredným európskym krajinám s mierou pochybení len 0,55 %. Medializované prípady boli zlyhaním jednotlivcov. Ministerka Gabriela Matečná v prípade podozrenia pri čerpaní platieb na parkovisko, resp. letisko iniciovala podanie trestného oznámenia a vyvodila aj personálne dôsledky.
Pôdohospodárska platobná agentúra od roku 2016 vykonala sériu opatrení na zvýšenie transparentnosti, ale aj efektívnosti čerpania prostriedkov z Európskej únie vrátane systému kontrol, medzi inými aj zverejňovanie informácií nad rámec zákona, zavedenie objektívneho bodového hodnotenia projektov, zavedenie stopercentnej kontroly na mieste, nasadenie oceňovacieho softvéru na kontrolu oprávnenosti jednotlivých položiek rozpočtu a podobne.
Pôdohospodárska platobná agentúra do marca roku 2016 uzatvorila v opatrení 6.4 zmluvy o nenávratný, ďakujem pekne, finančný príspevok na sumu 100 mil. eur, čím bola celá alokácia vyčerpaná. Vďaka účinnej kontrole zazmluvnených projektov Pôdohospodárska platobná agentúra za súčasného vedenia odstúpila od 13 projektov a v šiestich prípadoch odstúpil sám žiadateľ.
V prípade medializovaných prípadov, napríklad vybudovanie športového rybníka, treba zdôrazniť, že žiadatelia doteraz nedostali žiadne finančné prostriedky. Stane sa tak až vtedy, ak preukážu, že splnili všetky stanovené podmienky. Tým, že Pôdohospodárska platobná agentúra realizuje 100 % kontrol na mieste, musí žiadateľ preukázať, že projekt zrealizoval tak, ako ten projekt bol pripravený.
Oproti minulosti platobná agentúra tiež kontroluje každú jednu položku, či nie je predražená. V súvislosti s pochybnosťami o verejnom obstarávaní, ak sa preukáže akékoľvek porušenie zákona, a to vrátane súťaže prepojených osôb, súťaž bude zrušená.
Čo sa týka pôsobenia Gabriely Matečnej ako generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu a z toho vyplývajúca snaha opozície o vyvodenie zodpovednosti, je potrebné uviesť, že generálny riaditeľ môže a musí konať len v súlade s platnými zákonmi. Prenájom poľnohospodárskej pôdy sa nedeje podľa ľubovôle štatutárnych zástupcov tohto fondu, ale podľa právom vopred určených pravidiel. Každá jedna nájomná zmluva musela byť pred podpisom prerokovaná v rade fondu. Počas pôsobenia Gabriely Matečnej na Slovenskom pozemkovom fonde bola zavedená povinnosť zverejňovať nielen návrhy na uzavretie nájomných zmlúv, ale aj tzv. reštitučných zmlúv a zmlúv o prevode štátnej pôdy, vďaka čomu získala verejnosť možnosť podávať námietky.
Zaviedol sa kontaktný formulár, kde sa žiadatelia môžu informovať o problémoch súvisiacich s nájomnými a reštitučnými zmluvami, ako aj o zmluvách o prevode. Počas jej pôsobenia ako generálnej riaditeľky sa celoplošne zvýšili príjmy štátu za nájom poľnohospodárskej pôdy viac ako dvojnásobne a výrazne sa zvýšil zisk štátu za prenájom a predaj pôdy.
V prípade navrhovateľmi prezentovaných a medializovaných problémov jednotlivých farmárov, najmä na východe Slovenska, často ide o súkromné majetkovoprávne spory a vyhrotené konflikty, ktorých riešenie nemá ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo svojej kompetencii. Aj z tohto dôvodu sa ministerka Gabriela Matečná stretla s generálnym prokurátorom a spoločne sa dohodli na riešení tejto situácie. Agrorezort bol, je a bude plne súčinný pri poskytnutí akýchkoľvek potrebných podkladov pre potreby objasnenia jednotlivých prípadov. Jedným zo systémových opatrení je aj vznik Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, ktorá bude tvoriť stály poradný orgán ministra.
Na základe uvedeného vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele Matečnej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:47 - 10:48 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu a predbežné vykonávanie uvedenej dohody uznesením č. 127 dňa 28. marca 2018.
Dohoda stanovuje postupné otváranie trhu, pokiaľ ide o prístup k trasám na recipročnej báze, nediskrimináciu a rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty založené na princípoch zmlúv Európskej únie, aproximáciu právnych predpisov v oblasti letectva Jordánskeho hášimovského kráľovstva s právnymi predpismi EÚ v otázkach, ako je bezpečnosť a riadenie letovej prevádzky.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.5.2018 10:39 - 10:39 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedenej dohody uznesením č. 126 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Ide o komplexnú dohodu o spoločnom leteckom priestore medzi jej zmluvnými stranami. Ustanovenia dohody majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a Izraelským štátom.
Hlavným cieľom dohody je vytvorenie spoločného leteckého priestoru založeného na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže a dodržiavaním rovnakých pravidiel vrátane oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenia leteckej prevádzky a uľahčenie rozširovania leteckých dopravných sieti.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem.
Skryt prepis