Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:38 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:38 - 10:39 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu a predbežné vykonávanie uvedenej dohody uznesením č. 125 dňa 28. marca 2018.
Cieľom tejto dohody je stanoviť všeobecné zásady spolupráce, ako aj práva a povinnosti Švajčiarska v príslušných oblastiach. Maximálny prínos programu Galileo je zaistený medzinárodnou spoluprácou s nečlenskými krajinami Európskej únie. Európska únia a jej členské štáty podpísali dohody o spolupráci, ktoré sa týkajú civilného globálneho navigačného systému, s Čínou, s Izraelom, Ukrajinou, Kóreou, Marokom a Nórskym kráľovstvom.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.5.2018 10:38 - 10:39 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedenej dohody uznesením č. 124 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Ide o komplexnú dohodu Európskej únie a jej členských štátov s Moldavskou republikou o spoločnom leteckom priestore. Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a Moldavskou republikou.
Cieľom dohody je vytvorenie spoločného leteckého priestoru, ktorý bude založený na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže za súčasného dodržiavania rovnakých pravidiel vrátane oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenie letovej prevádzky a sociálnych aspektov a životného prostredia.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.5.2018 10:35 - 10:35 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedeného protokolu uznesením č. 123 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Na zasadnutí 39. valného zhromaždenia bola prijatá rezolúcia A39-7 ratifikácia protokolu, ktorým sa mení článok 56 dohovoru. Uvedeným protokolom, ktorý predstavuje tretiu zmenu článku 56, sa zmení počet členov Leteckej navigačnej komisie zo súčasného počtu 19 na nový počet 21.
Dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:25 - 10:27 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi uviesť odôvodnenie materiálu Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pred ratifikáciou ktorej sa vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Z dôvodu záujmu členských štátov v organizácii ICAO o členstvo v rade a o spoluprácu na ďalšom smerovaní organizácie z dôvodu rastúceho vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na národné hospodárstvo členských štátov organizácie ICAO bola na zasadnutí 39. valného zhromaždenia prijatá rezolúcia, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) dohovoru. Uvedeným protokolom, ktorý predstavuje piatu zmenu, sa zmení počet členov rady zo súčasného počtu 36 na nový počet 40.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s týmto protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:22 - 10:25 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko by som chcel povedať pár viet. Ministerstvo životného prostredia ochranu ovzdušia fakt berie veľmi vážne. Je to veľmi vážna téma. Ide o zdravie ľudí, takže je to aj pre nás veľmi dôležité. Aj minulý, pred dvoma-troma týždňami to bola veľká konferencia, kde tu bol pán Calleja, ktorý je riaditeľ DG ENV ohľadne ovzdušia, kde boli všetky rezorty, ktoré sú dotknuté a ktoré, lebo to je nadrezortná vec, prítomní, to znamená, bol tam aj minister dopravy, boli tam štátni tajomníci. To znamená, Slovenská republika ukázala, že túto problematiku fakt berie veľmi vážne.
Ja som, keď som spomínal tie Nováky a tú skúšku, to som nehovoril, že kvôli tomu je to, s prepáčením, zasvinené, samozrejme, že možno, ale ja som hovoril to, že ako neobchádzať IPKZ, preto sme túto novelu, tú predchádzajúcu, robili. Ale musím povedať, že práve preto, aby sme mali ucelený prehľad o tom, že ako sme na tom na Slovensku a jaké konkrétne opatrenie by sme mali urobiť na to, aby sme tie ciele, ktoré s týmto zákonom berieme na seba, dosiahli, tak práve preto pripravujeme stratégiu ochrany ovzdušia na ministerstve, a to je národný program znižovania emisií z jednej strany a potom je tam ešte stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia.
Tieto, práve tieto programy a tieto stratégie by nám mali ukázať, že aké konkrétne kroky by sme mali urobiť v akých oblastiach. Týka sa to totižto, aby sme tieto veci dosiahli, tak vstupujeme do štyroch oblastí. Jedná sa o priemysel, jedná sa poľnohospodárstvo, jedná sa o dopravu a jedná sa aj o vykurovanie domácností.
To znamená, to sú tie štyri oblasti, cez ktoré musíme jednoducho dosiahnuť to, aby sme znížili tie emisie, aby sme znížili tie látky v ovzduší, ktoré sú nebezpečné pre zdravie. To, keby sme zavreli Nováky, určite by nám to veľmi pomohlo. Či by to stačilo, tak to vieme povedať až potom, keď zavreme a potom odmeráme hodnoty a vtedy budeme vidieť, že čo nám pomohlo v tom, aby sme dosiahli tieto stavy. To, že zatvoríme napríklad Nováky, ja môžem povedať za seba, že ministerstvo životného prostredia urobí všetko preto, aby to bolo čo najskôr.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:15 - 10:17 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, táto novela zákona transponuje európsku smernicu 2016/2284, ktorá ustanovuje národné záväzky znižovania emisií znečisťujúcich látok na rok 2030. Ide o emisie oxidy siričité, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických látok, amoniaku a jemných prachových častí s PM 2,5. Od roku 2030 je požadované zníženie ešte výraznejšie. Tieto záväzky sú pre Slovenskú republiku veľmi ambiciózne a aby sme boli schopní tieto záväzky splniť, na ministerstve životného prostredia pripravujeme národný program znižovania emisií. Jeho súčasťou budú navrhnuté opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť dosiahnutie požadovaného zníženia emisií.
Na nájdenie nákladovo efektívnych opatrení je vytvorených viacero expertných pracovných skupín. Verejnosť sa môže do prípravy návrhu národného programu znižovania emisií zapojiť v rámci zriadenej internetovej konzultácie aj v rámci verejného prerokovania.
Okrem transpozície smernice návrh zákona obsahuje úpravy, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, drobné úpravy týkajúce sa odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru vydávania rozhodnutí, ak dôjde k zmene právnej úpravy alebo najlepších dostupných techník BAT, tzv. BAT techník.
Návrh zákona v čl. II mení aj zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, aby údaje oznámené prevádzkovateľom do Národného a emisného informačného systému (NEIS) bolo možné využiť aj v konaní o poplatkoch. Odbúra sa tým administratívna záťaž pre prevádzkovateľa.
V čl. III je návrh zákona, je návrh zmeny zákona o hnojivách, ktorý obsahuje zákaz používania uhličitanu amónneho ako hnojiva. Táto úprava by nemala mať na poľnohospodárov žiaden dopad. Na Slovensku sa takéto hnojivo ani nevyrába, ani nepoužíva, ale Európska smernica nám to prikazuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade s právom Európskej únie.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že návrh zákona posuniete do druhého čítania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:09 - 10:12 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som krátko zareagoval na pani poslankyňu. Tento zákon, tento návrh sa prijíma z viacerých dôvodov, nielen ten dôvod, čo ste vy spomínala. Je to transpozícia európskej smernice, sa to upravuje. Upravuje sa tam veľa vecí, na ktoré sme narazili, napríklad problematika aj toho, čo bolo v Novákoch pred rokom približne, keď vlastne IPKZ sa obchádzalo cez problematiku vedu a výskum, keď na vedu a výskum prevádzka, ktorá má fungovať podľa IPKZ, nepotrebuje osobitné povolenie, nepotrebuje povolenie len ohlasovaciu povinnosť, tak tak bol ten problém, možnože sa na to pamätáte, s tým filtrom v Novákoch, keď sa zapli tie filtre a išli vlastne skúšať filter a tým pádom vznikol ten problém.
To znamená, aj toto sa rieši v tomto zákone. Rieši sa v tomto zákone to, aby sme vôbec mohli vyriešiť uzatvorenie skládok, kvôli čomu sme mali ten problém s Európskou komisiou v Považskom či, v Považskom Chlmci, lebo keď jednoducho nie sú vysporiadané pozemky pod skládkou a prevádzkovateľ to prevádzkuje, tú skládku, lebo to nejakým spôsobom sa k tomu dostal a neboli vysporiadané pozemky, tak nevie ukončiť stavebné povolenie na uzavretie skládky, lebo jednoducho nemá vzťah k pozemku. A to bol problém aj v Chlmci, kde tá skládka je uzavretá, ale jedna časť proste sa nedala vysporiadať, lebo jednoducho tam nebol vzťah k týmto pozemkom.
Čo sa týka toho, že aby sme si vedeli vynútiť tie veci, ktoré IPKZ by malo vynútiť, tak práve táto novela to robí s tým, že zvyšuje pokuty pre tých, ktorí sa chcú nejakým spôsobom vedomo vykrútiť alebo vedomo ignorovať to, že boli vyzvaní na to, aby požiadali o integrované povolenie. Robí sa to tak, že jednoducho sú vyzvaní s inšpekciou, sloven; inšpekciou a jednoducho oni nepožadujú, nepožiadajú o toto povolenie a tým pádom idú jako keby mimo a inšpekcia nemá páky na to, aby ich donútila na to, aby o toto povolenie požiadali a tým pádom aby to integrované povolenie mohli dostať.
Takže ja si myslím, že tento zákon je jeden z takých, ktorý práve rieši to, aby sme vedeli nejakým spôsobom oveľa intenzívnejšie a efektívnejšie vynútiť tie povinnosti, ktoré prevádzkovatelia majú, mali by mať a mali by dodržiavať, aby sme chránili naše životné prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 9:58 - 9:59 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z požiadaviek Európskej komisie na doplnenie a spresnenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách a v platnom znení.
Návrh zákona ďalej obsahuje úpravy, ktorými sa rieši požiadavka na uzavretie skládok odpadov, vyplývajúca z prehraného súdneho sporu pred Súdnym dvorom Európskej únie a z konania o porušení povinností o fungovaní Európskej únie.
Navrhovanými úpravami sa rieši možnosť uzavretia skládky odpadu alebo jej časti v prípadoch, keď preukazovanie práva oprávňujúceho zriadiť na pozemku stavbu alebo práva k stavbe je prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím vo veci samej.
Návrh zákona obsahuje aj úpravy, ktoré vyplynuli z poznatkov z aplikačnej praxe. Ide najmä o jednoznačné vymedzenie zverejňovania obsahu informačného systému, presunutie sankcie za správne delikty, ktorého skutkovou podstatou je nepodanie žiadosti o vydanie alebo zmenu integrovaného povolenia na výzvu inšpekcie do vyššej sadzby pokút a úpravy procesných postupov integrovaného povoľovania.
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, verím, že predložený návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 9:47 - 9:57 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, keď sme sa rozhodli, že tento zákon po pätnástich alebo osemnástich rokoch znovelizujeme, lebo je na čom, je na tomto zákone čo opraviť, tak sme vedeli, že to bude komplikované, keďže nejak sme hovorili, skoro všetci sme rybári. Máme tu 120-členskú základňu rybárskeho zväzu a jak tu pán spravodajca povedal, že koľko rybárov, toľko názorov na určité veci. Ja len jednu takú konkrétnu vec, to, čo tu pán Fecko, čo si ty spomínal, tú konkrétnu vec, čo si dostal od rybárov, tak ten návrh, že ako to má byť v zákone, to prišlo z rybárskeho zväzu. To znamená, oni chceli to tak mať, ako to tam v tom zákone je, a iní rybári to tak nechceli mať. To znamená, že tam, kde je 120-tisícčlenná základňa, tak, samozrejme, názory sa rozchádzajú, ale pre ministerstvo, pre nás, jednoducho partnerom musí byť zväz, rybársky zväz, a to, že vnútri nie všetci s tým súhlasia, to ja si myslím, že je prirodzené, lebo proste sú špecifické prípady, keď to špecifikum si to vynúti, že proste že s tým jednotlivci tam nevedia súhlasiť.
To je dôležité, čo tu odznelo, čo povedal aj pán spravodajca, že na začiatku, keď sme začali riešiť ten zákon, tak sme chceli sprísniť, keďže štát je majiteľom, alebo jak by som povedal, rybárskeho práva, aby ten štát mal väčší dohľad na tom, že ako sa s tým narába, kto s tým narába, či dodržuje tie podmienky, ktoré musí dodržovať, a, samozrejme, tam vznikali problémy. Ale ten zákon vznikal dlho, vyše roka sme nad tým robili, sme rokovali s každým – a hlavne s rybárskym zväzom – a sme dospeli k dohode. To znamená, ten návrh, ktorý máte pred sebou, je po vzájomnej dohode, kde sme museli urobiť kompromisy aj z jednej, aj z druhej strany, ale snažili sme sa ten zákon upraviť tak, aby bol lepší, aby proste sme odstránili z toho tie veci, ktoré sme zistili počas fungovania predchádzajúcej novely, že jednoducho tá oprava by tam mala byť.
Ďakujem pekne za všetky príspevky, musím povedať, že niektoré sa týkali aj iných zákonov, ktoré nechcem ja riešiť v tomto zákone. Ja neviem, boli tam napr. tie prechodné ustanovenia, čo sa týka houseboatov. Ja nechcem riešiť v tomto zákone, či ten houseboat tam môže byť alebo nemôže byť, to rieši iný zákon. Ja chcem riešiť to, či z toho houseboatu sa dajú chytať ryby alebo nedajú chytať ryby a pri akých podmienok by sa mali chytať ryby. To znamená, že to je obsah tohto zákona.
Boli tu také dve také konkrétnejšie veci, alebo bolo tu viac, ale tie posledné, na čo sa, čo mi utkvelo teraz, to bola tá chránená rybia oblasť, ktorá môže byť vyhlásená v stupňoch štyri a päť, ale môže byť aj vyhlásená aj v územiach s nižším stupňom ochrany, a pri takýchto oblastiach je lov rýb zakázaný a môže ho vykonávať len užívateľ po súhlase ministerstva životného prostredia a až po udelení výnimky podľa zákona o ochrane prírody, krajiny. To znamená, že nemôže tam bivakovať, nemôže tam skladať oheň a proste rôzne veci tam robiť. Jednoducho, na čo dostane povolenie, to môže robiť a všetko je to podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. To znamená, nemôže tam robiť hocčo.
Užívateľom rybárskych revírov nie je len Slovenský rybársky zväz. Samozrejme, sú to aj iné organizácie. Sú to lesy SR, vojenské lesy, Slovenský vodohospodársky podnik, sú to školy a tak ďalej. Samozrejme, Slovenský rybársky zväz je najväčší. Má to, jak tu odznelo, obrovskú tradíciu, od roku 1926. Má vybudovanú organizačnú štruktúru, siete, 17 rybochovných produkčných zariadení a 120-tisícovú členskú základňu, tak, samozrejme, že sú dominantou na tomto trhu, keby som to tak nazval. Takže oni sú prirodzene naším veľmi dôležitým partnerom pri tvorbe tohto zákona.
Takisto veľmi ťažko vyriešime ten problém, čo si ty hovoril, pán poslanec, ohľadne toho, že koľko je kormoránov, koľko je, lebo to je takisto jak medvede, hej, že poľovníci hovoria toľko, ochranári toľko, nikdy sa nedohodnú, dovtedy, kým proste sa nestanoví nejaký orgán, ktorý explicitne povie, že koľko toho je, proste nejakým spôsobom, ktorý stanovíme a tak to bude fungovať, čo by bolo dobré.
Čo sa týka rybárskej stráže, to postavenie tej rybárskej stráže je silné hlavne z dôvodu, že ten strážca je verejným činiteľom a, samozrejme, pri praxi tak dochádza k stretu s rôznymi ľuďmi, takže preto má tie právomoci. Poviem úprimne, že to je vždy háklivá situácia, že aké právomoci dostane takýto strážca, ale v rámci toho medzirezortného pripomienkovacieho konania, my sme tieto práva, aké by mal mať a čo by mal absolvovať a jaké znalosti by mal ovládať alebo proste aké by mal mať danosti k tomu, aby mohol vykonávať takúto činnosť, sme konzultovali s ministerstvom vnútra, s ministerstvom spravodlivosti a s Generálnou prokuratúrou. A keď so všetkými sme sa dohodli na tom, že čo by mal mať, jaké právomoci by mal mať ten strážca, tak to sa napísalo do tohto zákona a že cez aké skúšky má prejsť, tak to je v tej vyhláške. To ste dostali tiež, takže tam to je, že čo by tam malo byť.
A to, že to pytliactvo je pomerne na nízkej úrovni, to je práve preto, lebo všetci vedia a sa to rozšírilo a proste už je to tak v povedomí, že títo správcovia alebo strážcovia majú celkom veľké právomoci na to, aby tú vec ochránili, čo majú ochrániť. A ja súhlasím s pánom Feckom v tom, že mali by sme to zjednotiť, mali by sme to aj upraviť aj inde. A keďže pripravujeme zákon o ochrane prírody, tak pravdepodobne aj tam sa s tým budeme zaoberať, budeme užšie spolupracovať aj s ministerstvom vnútra práve preto, aby tie environmentálne delikty sme vedeli oveľa intenzívnejšie riešiť.
Takže asi toľko k tej vyhláške, vlastne tej stráži. Tá stráž funguje od roku 1962. Takže to má tiež svoju tradíciu, nevymysleli sme to teraz my, ale boli tam také veci, ktoré sme museli ubrať práve po konzultáciách s Generálnou prokuratúrou, kde sme už prechádzali do iných ustanovení Trestného zákona, na ktoré už by nemali mať právo. To znamená, že ja si myslím, že týmto zákonom práve že sa to vyčistilo, že aké majú mať práva a právomoci títo ľudia, ktorí sú, ktorí sú členom rybárskej stráže.
Takže tento zákon, musím povedať, sme po prvom čítaní, ešte máme 30 dní na to, aby sme nejaké veci vyriešili, ktoré tam treba dať. Ale v každom prípade; alebo ktoré uznáme, že ešte môžu vylepšiť tento zákon. Ale jednu vec musím vám povedať, že tu nikdy nebude všeobecná zhoda, lebo je tu strašne veľa záujmov miestnych, osobných a tak ďalej a tak ďalej, ktoré nevieme vo všetkým vyjsť v ústrety. Musíme nájsť to, čo je rozumné a čo je dobré, a hlavne, aby sme udržali to rybárstvo a chov rýb, naše rieky a jazerá plných rýb aj do budúcnosti.
Je veľmi dôležité, tento zákon rieši aj ochranu vôd, to znamená, že tam, kde je vodohospodárska chránená oblasť, tam zakazujeme určité používanie určitých chemických návnad. To znamená, že riešime rôzne veci v tomto zákone také, ktoré si myslím, že sú veľmi dobré. A budem rád, keď dospejeme k takému názoru alebo k takému návrhu, ktorý aj v druhom čítaní, dúfam, že aj v prvom čítaní, ale aj v druhom čítaní dostane podporu. Ja si myslím, že ten zákon vylepšuje ten stav, ktorý momentálne tu máme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2018 18:29 - 18:30 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, účelom vládneho návrhu zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je spojenie ochrany zdravia a ochrany vôd s potrebami moderného rybárstva.
Návrh zákona podporuje ochranu vôd na Slovensku vo vodných nádržiach a ich prítokoch, ktoré slúžia na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. V súvislosti s ochranou podzemných vôd slúžiacich na pitné účely sa ustanovuje nová kompetencia ministerstva určovať podmienky využívania týchto vôd na rybárske účely.
Návrh zákona ustanovuje aj možnosť vo verejnom záujme a pri opakovaných závažných porušeniach ustanovení doterajším užívateľom previesť rybársky revír do užívania správcovi vodného toku. Významným posunom oproti platnému právnemu stavu je zavedenie sankčného postihu za neoprávnené nakladanie s výkonom rybárskeho práva a za neoprávnené podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách.
Návrh zákona za účelom ochrany zdravia obyvateľstva umožňuje efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky pri rybárskom hospodárení v lovných rybárskych revíroch s výskytom rýb, u ktorých sa preukáže prekročenie limitných hodnôt chemických látok.
Osobitná úprava je pri spôsoboch lovu rýb na pstruhových vodách, lipňových vodách a kaprových vodách, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb považované za neetické.
Návrh zákona upravuje podmienky organizovania rybárskych pretekov ako športovej rybárskej činnosti a na kaprových vodách upravuje aj doposiaľ zakázaný lov rýb pod ľadom. Zásadné zmeny sa týkajú povinnosti a oprávnení rybárskej stráže ako verejného činiteľa, ktoré neboli v súlade s Trestným poriadkom a sprísnení podmienok, za akých sa možno uchádzať o vymenovanie za člena rybárskej stráže.
Dôležité a významné zmeny nastali aj pri zakázaných spôsoboch lovu v súvislosti s plnením vedecko-výskumných úloh a prieskumných úloh držiteľmi osobitných povolení na rybolov.
Návrh zákona spresňuje základné pojmy, ktoré v praxi spôsobujú problémy a dopĺňajú sa ďalšie základné pojmy, ktoré pri aplikácii platného zákona absentujú.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis