Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.10.2018 o 16:52 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 16:52 - 16:54 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne aj za príspevky. Musím súhlasiť s pánom poslancom Feckom, že my túto krásnu planétu sme nedostali do vlastníctva, ale dostali sme to do opatery, a mali by sme sa o ňu starať tak, aby aj naše deti a vnúčatá mali minimálne takú kvalitu, keď nie lepšiu, jak my im odovzdávame, čo im, čo pre nich zanechávame.
Slovensko je krásna krajina a máme také vzácne veci, kde inde nemajú, čo inde nemajú, a už to, čo aj pán poslanec hovoril o tej príhode v Anglicku, tak teraz už rokujeme napríklad so Slovinskom, že im budeme dávať rysy, lebo nemajú, rokujeme alebo hovoríme s Maďarskom aj s Českom o medveďoch, ktoré by sme im mali dávať, lebo nemajú, a práve preto bol aj ten zákon predchádzajúci, ktorý som predkladal, na ochranu vôd, kde áno, bude to niečo stáť, možnože tých poľnohospodárov niečo to bude stáť, ale určite tá hodnota, ktorú ochránime s tým, bude oveľa väčšia a takisto je teraz zákon, ktorý dávame do legislatívneho procesu a to je zákon o ochrane prírody, kde by sme chceli vniesť jasné pravidlá v tom, do toho, že ako majú fungovať národné parky, jako by sa malo ťažiť drevo v národných parkoch, aby sme to, vzácne veci, vzácne klenoty, ktoré v slovenskej prírody, ktoré máme, aby sme vedeli ochrániť a zachrániť a uchovať pre nasledujúce generácie.
Takže ďakujem pekne, pán poslanec, ďakujem pekne, že aj za tú, za tú rozpravu a dúfam, že Národná rada tento zákon - aj predchádzajúci (povedané so smiechom), ale aj tento zákon - dnes na tomto hlasovaní, ktoré bude, podporí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 16:18 - 16:20 hod.

László Sólymos
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

16.10.2018 16:16 - 16:18 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predmetom vládneho návrhu zákona je viacero zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia vedenia evidencie nezameniteľného označovania exemplárov či preplácanie DNA testov, ktorých potrebu ukázala aplikačná prax.
Návrh novely prináša zjednodušenie vykonávania až upustenie od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže. Cieľom vládneho návrhu zákona je zároveň zabezpečenie plnenia povinností definované v čl. 26 ods. 9 a 10 nariadenia Európskej komisie č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady č. 338/1997.
Návrh novely taktiež zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia prijatého na 17. Konferencii členských štátov Dohovoru CITES. Práve toto rozhodnutie nás zaväzuje k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení odchovajúcich, odchovávajúcich exempláre vybraných druhov mačkovitých šeliem v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi.
Článok 2 návrhu novely je zameraný na riešenie problému správy hendikepovaných exemplárov, chránených živočíchov najmä v súvislosti s umožnením využitia trvale hendikapovaných exemplárov na napríklad environmentálnu výchovu. Zjednodušuje sa tiež nakladanie s hendikepovanými exemplármi, ktoré budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslanci, vážení páni poslanci, verím, že navrhovaný vládny návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.10.2018 16:06 - 16:15 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ďakujem pekne za pripomienky.
Ja si myslím, že tento zákon je potrebný, na rozdiel od pani poslankyne Zemanovej. Je potrebný z viacerých dôvodov. Tie dôvody poznáme, samozrejme, bagatelizovať sa to dá, ale tento zákon určite je krok vpred. Robila na tom, robili na tom tri ministerstvá, aby sme vedeli zosúladiť jednotlivé kroky tých ministerstiev, ktorých sa táto problematika týka, to znamená ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva. To, že niekto to číta nejakým spôsobom a pani poslankyňa ten zákon a traja legislatívci to nevedia vysvetliť na výbore, že to tak nie je, tak to nie je môj problém, hej? Že to nevie niekto zobrať. Keď to hovoria legislatívci ministerstva, legislatívci Národnej rady a ešte aj úradu vlády, že proste nejakým spôsobom to tam je, tak, tak vy stále hovoríte o štrkopieskoch a ťažbe štrkopieskov, ktorý tento zákon vôbec nerieši. Vôbec nič na tom sa nemenilo, že ako sa majú ťažiť štrkopiesky, ten zákaz tam je v vodohospodárskych chránených oblastiach a týmto zákonom sa nič na tom nemení a stále tu rozprávate o štrkopieskoch.
Keď niekto bez povolenia začne bagrovať šuter alebo štrk v záhrade, alebo za záhradou, tam na to, na čo nemá povolenie, to je trestný čin. To riešia orgány v trestnom konaní, akože to neviem, že čo vy stu stále rozprávate o tých štrkopieskoch, jak keby tento zákon to riešil. Tento zákon to nerieši, ten zákon, tie štrkopiesky jednoznačne sa nedajú ťažiť a tam, kde sa to dá ťažiť tak je na to určitý, je na to kompletný zákon, ktorý, a postup, ktorý jednoducho to povolí, a keď to zákonom, sa to povolí, tak jednoducho sa tam ťaží, ale neviem o čom hovoríte, že, neviem proste, že čo vy riešite tu, čo sa týka tohto zákona so štrkopieskom, keď tento zákon vôbec sa toho nedotýka. Nič nepovoľuje.
Takisto tento zákon, s týmto zákonom, ale to už povedal pán poslanec, sa nezrieka ministerstvo životného prostredia žiadnych práv a právomocí. Ten problém, ktorý tam bol, ktorý bol nejednoznačný a odstránilo sa to s tým, že ktoré ministerstvo a aké veci kontroluje, vyriešilo sa to na výbore v spoločnej správe, kde sme jednoznačne povedali, že vo svojej pôsobnosti kontrolujú všetci, ale to je samozrejmé, zo zákona každý má svoju pôsobnosť. Takisto ministerstvo životného prostredia, inšpekcia z vodného zákona, § 39, kontroluje zaobchádzanie so znečistenými látkami a takisto kontroluje aj, aj kvalitu vody, to znamená, že keď niekto niečo, to znamená to, čo ste sa pýtal pán minister, že kto to ukontroluje, kto to kontroluje, tie technológie, tak inšpekcia životného prostredia.
Ďalej. Ja nie som poľnohospodár, poviem úprimne, ale ja si myslím, že vápno, ktoré, s ktorým vytiahnem na ihrisku tie čiary, tak to nie je hnojivo. Hej? S tým sa, to sa nepoužíva ako hnojivo, to je normálne, to sa akože, fakt zaobchádzaž do takých smiešnych vecí, že to je katastrofa, no nevadí.
V každom prípade, tento zákon zosúladí činnosti tých orgánov, ktoré sa starajú o to, aby sme pili čistú vodu, aby sme mali zdravú vodu aj pre budúcnosť, aby sa nestalo to, čo sa stalo, lebo súhlasím s tým, že, že poľnohospodári, poľnohospodárstvo na tom Žitnom ostrove aj na ostatných vodohospodárskych chránených oblastiach bolo aj bude, ale keby možnože tento zákon bol pred 15-20 rokmi, tak ten atrazín tam teraz nenájdeme v tej vode, lebo to sa tam dostalo tou činnosťou. A keď sme sa s tým zaoberali a sme tento zákon riešili aj s našimi kolegami z ministerstva pôdohospodárstva, a rokovali sme so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agrárnou komorou a práve sme diskutovali a preberali sme túto problematiku týkajúcich sa obmedzenia aplikácie nevhodných prípravkov na ochranu rastlín, tak na tomto stretnutí sa vzájomne dohodlo, že na, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré bude možno aplikovať v CHVO-čku, budú uvedené v zozname, ktoré vydáva ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, a uplatňovanie tejto požiadavky v práci bude od 1. januára 2020.
Takže uvedením, obmedzením, ale to sú ich odhady, to znamená poľnohospodárov, aplikácie prípravkov dôjde približne k 25% zníženiu spektra dostupných prípravkov, čo ovplyvní túto poľnohospodársku prax.
Nehovorím, že tam nebude možné zvýšenie nákladov pri aplikácii týchto prípravkov na ochranu rastlín pre týchto podnikateľov a pre týchto poľnohospodárov, ale v každom prípade tie náklady budú nižšie, jako by boli tie škody, keby sme používaním týchto nevýhodných prípravkov ohrozili tú spodnú vodu, ktorú napríklad pod Žitným ostrovom máme. Takže ja si myslím, že tento zákon je potrebný, nie je zmätočný a prinesie určite lepšie vzťahy do, medzi tých, medzi tých orgánov a lepšiu ochranu podzemnej vody, ktorú máme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 15:27 - 15:29 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená Národná rada, cieľom vládneho návrhu zákona je komplexná úprava podmienok na zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území všetkých 10 chránených vodohospodárskych oblastí. Hospodárske a iné aktivity na tomto území treba v záujme zachovania prirodzeného výskytu a obnovy týchto významných zdrojov vody podriadiť tomuto účelu.
Platná právna úprava zameraná na zabezpečenie ochrany vôd je upravená vo viacerých právnych predpisoch patriacich do pôsobnosti troch rezortov, najmä rezortu životného prostredia, rezortu zdravotníctva a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Doterajšie skúsenosti vyplývajúce z aplikačnej praxe platnej právnej úpravy identifikovali potrebu zjednotiť právnu úpravu do jedného návrhu zákona, kde sa ustanovuje jednotný postup ústredných orgánov štátnej správy a ostatných úradov kompetenčných, kompetenčne zabezpečujúcich efektívnu ochranu vôd na území chránených vodohospodárskych oblastí z hľadiska ochrany životného prostredia s dôrazom na ochranu vody, pôdy a s dôrazom na ochranu zdravia ľudí.
Zároveň sa určili jasné pravidlá na predchádzanie znečistenie vôd a ustanovuje sa spoločná kontrola možných znečisťovateľov. Ustanovujú sa povinnosti orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb povinnosti pri informovaní verejnosti na úseku všestrannej ochrany vodných pomerov na území chránených vodohospodárskych oblastí a zodpovednosť za porušenie zákonných povinností a uloženie pokút. Návrh zákona ustanovuje možnosť založenie, uloženie pokuty až do výšky 165-tisíc eur.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslanci, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2018 18:17 - 18:21 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne za vystúpenia. Pôjdem odzadu. Súhlasím s tým, že každý zákon proste má takú hodnotu, ako to vieme vymôcť, o tom sme sa bavili. Takže poviem úprimne, že my rokujeme s pani ministerkou o tom, aby sme vytvorili spoločne skupinu, tím, ktorá by práve mala robiť na tom, že v ktorých zákonoch čo by sme mali zmeniť pre to, aby sme mohli byť v tomto účinnejší a aby aj polícia mohla byť v tomto účinnejšia. To znamená, robíme na tom a dúfam, že v krátkej dobe dôjdeme s nejakým riešením.
Pani poslankyňa, je to pravda, že implementujeme smernicu Európskej komisie a tie smernice budeme implementovať stále, lebo jednoducho tie smernice sú stále nové a nové. Napríklad táto konkrétne je nová a tá európska legislatíva funguje a my sme tu od toho, aby sme implementovali tie smernice do nášho legislatívneho systému a proste to budeme robiť, to je naša práca. Takže budeme prichádzať s ďalšími a ďalšími vecami, lebo jednoducho to musíme robiť.
Čo sa týka environmentálneho fondu, vy ste hovorila, že na čo tam ideme riešiť v environmentálnom fonde niečo špecifické. Ideme riešiť v environmentálnom fonde len to, že bude mať environmentálny fond príjem taký, ktorý doteraz nebol, lebo jednoducho z tých poplatkov doteraz environmentálny fond neprijímal peniaze a jednoducho tie poplatky, vlastne ten rozdiel bude podľa určitého kľúča aj delený a proste to sme riešili s týmto, týmto návrhom zákona tak, že tá obec, ktorá má skládku v katastri, automaticky dostane proste za to nejaký, tak isto ako teraz dostáva ten poplatok. Obec, ktorá bude triediť nad 60 %, tak bude mať nárokovateľnú časť z tej sumy, lebo jednoducho sú dobrí, tak ich treba nejakým spôsobom ohodnotiť a, samozrejme, tým pádom budeme ich motivovať aj z tejto strany, aby proste to robili. Budeme podporovať z toho aj obce, ale aj súkromné spoločnosti, tie, ktoré budú investovať do technológie, aby sme predišli k vyrábaniu vlastne toho, toho odpadu. To znamená, že má to logiku, je to premyslené a ja si myslím, že to je, že to je dobre nastavené.
No a naposledy, na konci tu s pánom Simonom sme mali taký, takú výmenu názorov, ale už tu nie je, no. Keď som teraz sa bavil s pánom Kollárom, už tu nie je, tak mi hovoril, že ja som tu preto, aby som doniesol nejaký návrh a on je tu preto, aby to kritizoval, že to tak nefunguje, hej? To je akože klasika, hej? Opozícia a koalícia takto funguje, ja to beriem. Aj to beriem, že pán Simon proste takto vystupoval, ale musím povedať jednu vec a ja som mu to povedal. Ako môže povedať, že je tam korupcia, keď niečo dožaduje fond? Proste takto to funguje, každý, proste fond, európske dotácie, všetko, aj on bol ministrom, neviem koľko rokov, mal pod sebou PPA-čko, mal pod sebou IROP a garantujem, že každý z projektov, ktoré prichádzajú, ktoré žiadatelia, to znamená obce, hocikto, podnikatelia, ktorí posielajú tie projekty, z toho 90 % je nedokonalých. To znamená, musíme ich dotazovať, aby doplnili atď. Kde tam je tá korupcia? To celkom som to nepochopil, že na čo, na čo pán kolega Simon myslel, a nehovoriac o tom, že nie je to, ani to nie je pravda, že ministerstvo nemá právo kontrolovať OZV-čka. Ministerstvo má právo cez Slovenskú inšpekciu životného prostredia a aj to robíme. A už dve napríklad sme kvôli tomu, lebo neplnili povinnosti, aj takéto OZV-čka sme zrušili. Takže asi toľko k tomu.
Ďakujem pekne a dúfam, že ten vládny návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2018 17:50 - 17:54 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada, cieľom tohto vládneho návrhu zákona je predovšetkým implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 1257 z roku 2013 z 20. novembra o recyklácii lodí a o zmene Nariadenia č. 1013/2006 a Smernice 2009/2016 a úpravy na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Ide predovšetkým o zjednotenie postupu orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, tzv. čierne skládky. Nanovo sa upravujú ustanovenia týkajúce sa účelovej finančnej rezervy, ktorú je povinný tvoriť každý prevádzkovateľ skládky odpadov. Zavádzajú sa ciele zberu pre triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky, ktorých zavedením by sa malo dosiahnuť zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládkach odpadov. Zavádza sa postup pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu batérií a akumulátorov. Znižuje sa administratívna záťaž napríklad zrušením povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, a to v prípade, že ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Administratívna záťaž sa znižuje aj vypustením vyjadrenia okresného úradu pre podnikateľské subjekty v prípade jednoduchých a drobných stavieb v dokumentácii v kolaudačnom konaní.
Vládny návrh zákona rieši aj výhrady Európskej komisie v konaní o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035. Ide o výhradu na neprijatie opatrení na čo najrýchlejšie zatvorenie skládok odpadov v súlade s čl. 7 písm. g) a čl. 13 Smernice Rady 1999/31 z 26. apríla 1999 v platnom znení. Navrhovanou úpravou sa v spojení s úpravou o stavebnom zákone umožní uzavretie tých skládok odpadov alebo ich častí, kde prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov bolo preukazovanie práva k pozemku. Prevádzkovateľovi skládky odpadov bude možné nariadiť vykonanie potrebných úkonov a prác za účelom uzavretia skládky odpadov alebo jej častí, alebo ich zabezpečiť na náklady prevádzkovateľa. Návrhom zákona sa tiež rieši výhrada Európskej komisie ohľadne nesplnenia povinnosti podľa čl. 14 písm. a) až c) Smernice o skládkach vo vzťahu k prevádzkovaným skládkam odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov.
Dotknuté skládky odpadov budú predmetom posúdenia ohľadne možnosti pokračovania ich činnosti z hľadiska splnenia povinností podľa uvedeného článku Smernice o skládkach. Navrhovaná úprava vychádza aj z posúdenia skládky odpadov Považský Chlmec Súdnym dvorom v rozsudkoch z 25. apríla 2013 a zo 4. júla 2018, keďže tieto skládky odpadov sú v rovnakom postavení ako skládka Považský Chlmec.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán predseda, vážená Národná rada, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2018 17:44 - 17:50 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán kolega Simon, ty si vystupoval v prvej časti tvojho vystúpenia k tomu zákonu, ktorý príde až po tomto, lebo tento zákon nerieši OZV-čka. Tento zákon rieši poplatky za skládkovanie, OZV-čky rieši ten ďalší zákon, ktorý príde a ten Environmentálny fond bude mať jasné pravidlá, bude to v nariadení vlády, aj to je v tom zákone, ktorý teraz predkladám, len možno si to tam akože nenašiel, ale to nariadenie vlády bude jednoznačne určovať, kto je, kto má dostať z tých peňazí, ktoré sa vyzbierajú z toho, z tých poplatkov a podľa akého kľúča a podľa čoho. Takže musím povedať, že je to jednoznačne povedané, že kto, kedy a koľko peňazí bude dostávať z Environmentálneho fondu.
Ani s tým neviem súhlasiť, že občania budú platiť viac. S tým viem súhlasiť, že keď občania nebudú viac separovať, tak budú platiť viac. Ten systém je tak nastavený motivačne a hlavne obce nemusia prísť o zdroje, keď budú separovať, keďže budú dotovaní, budú dostávať určité prostriedky práve z toho Environmentálneho fondu a tie obce, ktoré budú separovať viac, budú dostávať viac z Environmentálneho fondu a tí občania, ktorí budú separovať viac percentuálne v obci, budú platiť menej, menší poplatok za ten odpad. To znamená, že aj keby došlo k nárastu, tak to bude, keď budú občania separovať v dostatočnej miere, tak to bude minimálne. Len treba si to prečítať a dať si tie čísielka vedľa seba.
Chcel by som sa vrátiť, to, čo tu aj odznelo na začiatku, myslím, že pán kolega Budaj to hovoril, že protestujú ľudia proti tým skládkam. Áno, ľudia protestujú aj, bohužiaľ, proti všetkému. To znamená, keď chcete niekde otvoriť spaľovňu, tak garantujem vám, že my na ministerstve životného prostredia do štyroch týždňov máme petíciu, kde to chcú zakázať. Proste mám taký pocit niekedy, že nechceme mať skládky, nechceme mať, nechceme žiť medzi odpadmi, ale nepripustíme možnosť tento problém riešiť, lebo jednoducho, ako keby sme si neuvedomovali to, že keď to nebudeme riešiť, tak jednoducho budeme žiť medzi, medzi odpadmi. Fakt som bol na veľa takýchto stretnutí s občanmi, ktorí protestujú, protestovali povedzme proti spaľovni, kde som im musel vysvetliť, že dobre, že keď nebudete mať spaľovňu a budete musieť zatvoriť v roku 2030 skládku, alebo 2025, tak budete musieť ten odpad z tohto mesta nosiť kilometre a sto kilometre ďalej, kde možnože tá spaľovňa bude a vtedy pre vás to bude stáť strašne, strašne veľa, lebo za vás to nikto nezaplatí, ale tam už ako keby sme niekedy nedošli. Možnože budeme musieť, že riešenie na to bude, že štát sa musí rozhodnúť, jednoducho rozhodnúť sa o stratégii, akým spôsobom bude postupovať a spraviť to vo verejnom záujme, keď to nebude dať sa robiť ináč, lebo jednoducho inú situáciu, východiskovú situáciu z tohto asi nebudeme mať.
Pani poslankyňa hovorila o odkaliskách, hovorila o tej, aj o Poše. Viete, že tam prebieha konanie o určení povinnej osoby, to znamená, že určuje sa, že kto má odstrániť tú skládku. Bohužiaľ, a to bude tiež v tom druhom zákone, ktorý predkladám, o tom, čo ste hovorili, že mali by byť, vybudovať, nie vybudovať, ale mali by vytvoriť podnikatelia, ktorí prevádzkujú skládky alebo odkaliská, tzv. rezervný fond, ktorý teraz majú v zákone, že to musia mať, ale proste ten zákon je tak vágny, že sa to dá jednoducho obísť, tak práve preto v tom druhom návrhu navrhujeme, aby to museli mať v štátnej pokladnici, odkiaľ tie peniaze proste jednak sú pod kontrolou a jednak nevedia to minúť na niečo iné, jak to majú minúť. To znamená na zatvorenie a rekultiváciu tej skládky. Bohužiaľ, to nebolo v minulosti. Vidíme Hlohovec, čo sa tam deje, vidíme tie environmentálne záťaže, ktoré teraz riešime. To sú dôvodom práve preto, lebo jednoducho nezodpovední prevádzkovatelia tých skládok to takým spôsobom nechali.
Takže náš cieľ s týmto zákonom vôbec nie je ten, aby občania platili viac a ten zákon ani nie je tak postavený. Náš cieľ týmto zákonom je, aby sme skládkovali menej. Tie čísla hovoria za všetko. Kým na Slovensku momentálne, a to myslím, že pani poslankyňa povedala, Zemanová, že prečo neberú ten odpad do spaľovne, prečo to dávajú na skládku. No preto, lebo je to oveľa lacnejšie. Kým do spaľovne za jednu tonu musia zaplatiť 60 euro alebo 70 až 80, tak na tú skládku to vyvezú za päť. Tak bol by blázon, keby toto akože nevyužil. To znamená, keď tomu nevieme zamedziť, tak proste s tým nič nenarobíme. A si myslím, že je absolútne populistické teraz rozprávať o tom, že ideme zvyšovať občanom tieto skládkovné, lebo to tak nie je.
Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že ten zákon podporíte.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2018 16:42 - 16:44 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde.
Vládny návrh zákona nadväzuje a zároveň nahrádza existujúci zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
Predmetom vládneho návrhu zákona je vymedzenie poplatkovej povinnosti, stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odkalisko. Hlavná zmena novej právnej úpravy spočíva predovšetkým v ustanovení Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko. Nastavuje sa mechanizmus prerozdeľovania týchto príjmov obciam, na území ktorých sa nachádzajú skládky odpadov alebo odkaliská, ďalej obciam, ktoré budú spĺňať zákonom ustanovené podmienky a podnikateľským subjektom. Návrhom zákona sa zároveň mení a dopĺňa zákon o Environmentálnom fonde, konkrétne v oblasti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko.
Pôvodne návrh zákona upravoval aj sadzby za uloženie jednotlivých druhov odpadu na skládky odpadov alebo na odkalisko, ako aj sadzby pre výpočet príjmov z týchto poplatkov pre obec, na území ktorých sa skládky odpadov a odkaliska nachádzajú.
Z dôvodu flexibility potrebných zmien v nastavení mechanizmu prerozdeľovania príjmov z poplatkov na uloženie odpadov boli v rámci legislatívneho procesu tieto sadzby a relevantné ustanovenie odčlenené z návrhu zákona a sú predmetom nariadenia vlády Slovenskej republiky.
Nariadením vlády sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Návrh tohto nariadenia je predložený do legislatívneho konania ako samostatný materiál.
Účelom vládneho návrhu zákona je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

11.9.2018 16:33 - 16:35 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predmetom vládneho návrhu zákona je viacero zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia vedenia evidencie, nezameniteľného označovania exemplárov, či predplácanie DNA testov. Potrebu zmien preukázala aplikačná prax. Návrh novely prináša zjednodušenie vykonávania už upustenia od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže.
Cieľom vládneho návrhu zákona je zároveň zabezpečenie plnenia povinností definovaných v čl. 26 ods. 9 a 10 nariadenia Komisie Európskeho spoločenstva č. 865/2006. Nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia rady č. 338/1997. Návrh novely tiež zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia COP prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES. Rozhodnutie nás zaväzuje k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich exempláre vybraných druhov mačkovitých šeliem v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi. Možnože sa pamätáte na ten prípad, čo sa stalo nedávno v Čechách.
Článok II., návrh novely je zameraný na riešenie problému správy hendikepovaných exemplárov chránených živočíchov, hlavne v súvislosti s umožnením využitia trvale hendikepovaných exemplárov na napr. environmentálnu výchovu. Zjednodušuje sa tiež nakladanie s hendikepovanými exemplármi, ktoré budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis