Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.9.2021 o 17:59 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.11.2021 15:55 - 15:55 hod.

Alojz Baránik
Prosím kolegov
===== Prosím kolegov z ústavnoprávneho výboru, aby sa prišli zúčastniť výboru teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 11:54 - 11:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pán kolega Šimko, ja sa naozaj snažím k tejto téme vystupovať vecne. Nás trápi len to, že v rozpore s tým, čo vy opakovane uvádzate, toto nie je zákon o tom, že čo by mohlo byť, alebo že ako pomôcť ľuďom. Toto je zákon len o tom, ako pomôcť tým starostom a primátorom, ktorí sa dostali do problému preto, že postupovali v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a v dôsledku toho sú povinní uhradiť pokuty, ktoré im právoplatne Úrad pre verejné obstarávanie udelil. Ak chcú spochybniť takéto právoplatné rozhodnutia, tak sa môžu obrátiť na súd, čo nič ale nemení na tom, že tá pokuta musí byť zaplatená a že musia niesť títo starostovia a primátori dôsledky svojich nesprávnych rozhodnutí. To, že prípadne boli nejako zavedení niekým alebo že im niekto takpovediac nabulikal do hlavy, že takýto postup je správny, to je niečo, čím by sa možnože mali zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Ja som si schválne všimol, že ten pán z toho, z tej konzultačnej firmy, ktorý prišiel na výbor vysvetľovať tie svoje, tie stanoviská svoje, že mal veľmi pekné hodinky zlaté. Tak ja si myslím, že to nie je celé náhoda, že to takto nejako fungovalo, a ja si myslím, že ten Úrad pre verejné obstarávanie to vie tiež. Môžem sa mýliť, kľudne, ale realita je taká, že v konečnom dôsledku o tom, že či je toto správne alebo nie, má rozhodovať súd a nie Národná rada, ktorá omilostí tých, ktorým boli uložené pokuty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 11:22 - 11:24 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pán kolega Linhart, veľmi rád by som sa vyhol nejakej takej konfrontácii, ako som tu teraz mal možnosť zažiť. Ja skôr by som sa chcel sústrediť na takú právnu, až by som povedal skoro ústavnú rovinu tohto problému, lebo ja nespochybňujem pravdivosť tých vecí, ktoré hovoríte o tom, že ako zle dopadnú tie obce, ktoré, bohužiaľ, kvôli nesprávnemu postupu boli sankcionované zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Avšak problém je ten, že Úrad pre verejné obstarávanie nie je, ako to vy uvádzate, nejaká skupinka úradníkov, je to jednoducho štátny orgán, ktorý má nejaké právomoci, a je na nás, aby sme ako poslanci všetci rešpektovali úrady, ktoré nejaké rozhodnutia vydávajú. A teraz proti takým rozhodnutiam existuje opravný prostriedok, správne súdnictvo, a je možné podľa toho, čo vy hovoríte, že to celé bolo nesprávne, že nakoniec tie samosprávy budú úspešné. A to je správny postup. To, že tieto procesy u nás fungujú pomaly, to sa práve všetci, predpokladám, snažíme odstrániť, ale dokiaľ sa tak stane, tak my nemôžme spochybňovať základy nášho štátu tým, že budeme hovoriť, že rozhodnutie nejakého úradu je vlastne výsledok dohody nejakej skupinky úradníkov. Proste to tak nie je. Ja rešpektujem podstatu problému a my sme aj navrhli nejaké riešenie, ktoré si myslíme, že by bolo systémové, ale nemôžme búrať základy štátu len kvôli tomu, že je veľa primátorov a starostov v Národnej rade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2021 14:13 - 14:14 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vystupujem v rozprave k tomuto bodu programu preto, aby som predniesol môj pozmeňovací návrh, ktorý predkladám spolu s kolegom Ondrejom Dostálom a ktorý sa týka návrhových opatrení pokiaľ ide o jednak generálneho prokurátora a jednak o prokurátorov všeobecne.
Táto debata bola predmetom aj v celku dosť ostrej diskusie aj na Ústavnoprávnom výbore, kde sme si nakoniec vyjasnili, že keďže došlo k zmene ústavy, a teda nie je možné už jednoznačne aplikovať tie rozhodnutia ústavného súdu, ktoré pojednávali o tom, aké sú možnosti vonkajšieho sveta vplývať na to, ako funguje generálna prokuratúra. Pretože sme si novo stanovili, že bude o disciplinárnych priestupkoch prokurátorov aj generálneho prokurátora už rozhodovať najvyšší správny súd. Tak je na mieste, aby sme si aj na novo upravili to, kto bude mať právo navrhovať disciplinárne konanie proti jednak generálnemu prokurátorovi a jednak prokurátorom vo všeobecnosti.
K prvému bodu sa stanovuje to, že sa zjednotí, že sa zjednotí počet a poslancov, ktorí sú potrební na podanie disciplinárneho návrhu s tým, čo uvádza rokovací poriadok. Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky hovorí jednoznačne, že je potrebných 30 alebo jedna 30 poslaneckých, poslancov na to, aby sa podal návrh na odvolanie generálneho prokurátora a v zmysle toh takejto úpravy tohto ustanovenia teda aj my upravujeme návrhové opatrenie alebo návrhové oprávnenie Národnej rady aj v súvislosti s postupom na najvyššom správnom súde.
Čiže dávame do súladu disciplinárny poriadok najvyššieho správneho súdu do s § 124 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. Kedy v oboch prípadoch bude postačovať 30 poslancov, jedna pätina na to, aby sa podal návrh a samozrejme o tom návrhu bude rozhodovať potom najvyšší správny súd. A ak by aj najvyšší správny súd rozhodol vo veci návrhu takého návrhu tridsiatich poslancov, tak potom konečné slovo samozrejme by mal prezident.
Druhým bodom je, druhým bodom tohto pozmeňujúceho návrhu je vloženie návrhového oprávnenia ministra spravodlivosti. Pokiaľ ide o prokurátorov vo všeobecnosti. Na túto tému sa viedli už mnohé debaty aj v minulosti a ústavný súd aj rozhodoval v tejto veci, avšak opäť vzhľadom na to, že máme novú úpravu toho ako prebieha disciplinárne konanie máme vyslovene stanovené teraz už v ústave, že najvyšší správny súd bude rozhodovať o disciplinárnych previneniach prokurátorov. Tak je namieste aj toto upraviť tak, aby návrhové oprávnenie ministra korelovalo, bolo súladné s tým aké oprávnenie má minister voči sudcom. Javí sa totiž ako úplne nelogické, aby minister spravodlivosti mal návrhové oprávnenie na disciplinárne stíhanie voči sudcom a nemá ho voči prokurátorom. Sudcovská moc totižto je samostatná moc v našom štáte, ktorá výslovne z ústavy je uvedená ako taká, ako samostatná, čo neplatí samozrejme v prípade prokuratúry.
Preto je nevyhnutné toto takto upraviť, aby aj minister mal návrh opatr, oprávnenie na disciplinárne stíhanie prokurátora. Je treba si uvedomiť, že naša ústava nikde nehovorí o, o tom, že len prokurátor môže navrhovať disciplinárne stíhať iného prokurátora, povedzme generálny prokurátor podriadených prokurátorov, pretože takáto nejaká uzavretosť prokuratúry odporuje samotnej ústave. Kde sa hovorí jednak o spolupráci orgánov a jednak sa hovorí o tom, že, že rozsah oprávnení ministerstiev je stanovený zákonom, a to je v podstate nejaká širšia škála to, nemusí to byť priamo zákon ktorý upravuje rozsah právomoci vlády a jednotlivých ministerstiev, kompetenčný zákon. Ale môže to byť aj, aj akýkoľvek iný zákon. V danom prípade sa jedná teda o disciplinárny poriadok.
V súlade s uvedeným teda prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika a Ondreja Dostála k vládnemu návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636)
1. V čl. I sa § 16 mení nasledovne:
„1. V § 16 písm. a) sa slová „tri pätiny" nahrádzajú slovami ,,jedna pätina".
2. V § 16 sa za písmenom b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) minister spravodlivosti,".
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i) "
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 15:01 - 15:03 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada uznesením č. 905 zo 16. septembra 2021 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol člen, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Časť IV spoločnej správy obsahuje dve, dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 624a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 18:48 - 18:50 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolega Valocký, slovník slovenského jazyka slovo chovať sa význam 2, správať sa , držať sa, počínať si dobre, zle, slušne, neprístojne. Pán kolega Susko, áno máme také postavenie a veľmi správne ste to povedali, že v rôznych krajinách je to tak, že je podriadené ministrovi a potom je tu slovenský model, že ten model, ktorý je v Sovietskom zväze alebo teda v Ruskej federácii, v Maďarsku a tak. Čiže, preto, to sa vám samozrejme páči to vám, to vám konvenuje. A tí ostatní, už mi nejak nestoja za reakciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.9.2021 17:59 - 18:20 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Nejako sa vžilo, že ja osobne mám nejakú osobnú animozitu voči pánovi generálnemu prokurátorovi. No, nie je tomu tak. Dokonca, keď bol zvolený, napriek tomu, že ja som hlasoval proti nemu a to aj na výbore, aj v pléne, tak som sa v rozhovore krátko po zvolení pána generálneho prokurátora tu v tomto pléne vyjadril pre Denník N, že verím, že pán generálny prokurátor napriek tomu, že ja som ho nepodporoval a že som ho nepovažoval na vhodného kandidáta, že sa svojej funkcie zhostí dobre, pretože ak tak neurobí, že to vyvolá obrovskú nevôľu medzi ľuďmi, lebo očakávania od neho sú obrovské.
Bohužiaľ, vo svojej viere som bol sklamaný a táto správa, ktorú pán generálny prokurátor predložil je toho len potvrdením. Aby sme si rozumeli. Tá správa sa síce týkala obdobia za rok 2020, avšak bola písaná týmto generálnym prokurátorom, a teda my sme oprávnene očakávali, že bude kritická voči tomu čo sa za rok 2020 odohralo na Generálnej prokuratúre. To z môjho pohľadu absentovalo. Dokonca ako už spomínal môj kolega Ondrej Dostál, niektoré veci tam boli tak by som povedal, zaoblačené nejak, pod nejakým obláčkom takým, nespomenuté hlavne to, pokiaľ, pokiaľ ide o to, že ako sa využíva mimoriadne oprávnenie generálneho prokurátora.
Zároveň nedostatok plnenia sľubov a oprávnených očakávaní tých, ktorí od generálneho prokurátora Žilinku očakávali aktívne prispenie k očiste spoločnosti v nastolení vlády práva, tu máme, miesto toho máme netransparentné rozhodnutia, potvrdzovanie kontinuity toho čo sme tu videli doteraz. Uzatváranie prokuratúry, papalášske maniere a organizovanie podpory tými, ktorí majú záujem na tom, aby súčasný stav prokuratúry, doterajší stav prokuratúry, jej výkonnosť a spôsob fungovania zostali nezmenené.
Nezabúdajme, že z môjho pohľadu ako to teraz vidíme, ako to teraz ja vidím sa na Generálnej prokuratúre zmenila jediná vec. Generálnym prokurátorom je niekto, kto naozaj stíha mafiánov, a to bez toho, že by bral ohľady na to, ktorému politikovi sa tým šľapne na kurie oko. A to je jediná vec, ktorá sa zmenila. Preto tu máme trenice, preto tu hovoríme o tom, že sa porušuje právny štát, preto tu hovoríme o tom, že je tu niekoľko mafií, ktoré proti sebe bojujú a že jedna z tých mafií je medzi policajtami a tak ďalej. To je ten dôvod.
A to by som povedal necivilné chovanie pána generálneho prokurátora voči špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi, ktorý z môjho pohľadu snaží sa byť objektívny, zachováva vždy dekórum, čo teda uznávam, že aj musí, keďže je podriadený pána generálneho prokurátora je niečo čo považujem za papalašizmus. Predsa sú to, sú to napriek všetkému, že je tam vzťah nadriadenosti a podriadenosti, sú to kolegovia, sú to, sú to ľudia, ktorí majú porovnateľné vzdelanie, zázemie a podobne, a teda chovať sa nejak povýšenecky a hovoriť o tom, že ja som generálny prokurátor a ja rozhodujem o tom, to jednoducho sa prieči každému kto videl svet aj inde ako od nás, ako u nás a od nás na východ.
Ako si v rozpore s tým čo sa očakávalo alebo možno sa to malo očakávať, pán generálny prokurátor pri prezentácii svojej správy nehovoril len o tej správe, ale zabŕdol do aktuálnych tém. A jedna z tých tém je, samozrejme, aj použitie z jeho strany mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 a nasledujúcich Trestného poriadku. Neviem, prečo tak urobil. Asi mal potrebu sa nejako obraňovať, kľudne sa tomu mohol vyhnúť a bolo by to podľa mňa oveľa elegantnejšie. Ale keď už tak urobil, tak tu sme v parlamente, sme zvyknutí na to, že si povieme. Je to naše nielen právo, ale aj povinnosť, a teda ja za seba hovorím to, že považujem tieto rozhodnutia nie za ako primárne za nesprávne. Myslím tie rozhodnutia, ktoré sú predmetom všeobecného diskurzu, teraz, lebo ja neviem či sú správne alebo nesprávne, meritórne.
Samozrejme, fašisti tomu rozumejú lepšie ako ja, takže tí môžu hovoriť k veci, ale ja hovorím toto. Bez ohľadu na to čo pán generálny prokurátor tu bezostyšne presadzuje, že, že nie je politický činiteľ a že sa politikmi neriadi a tak, to samozrejme, je nonsens, pretože generálny prokurátor je ústavný činiteľ, prokuratúra nie je nezávislý orgán, prokuratúra má povinnosť spolupracovať s inými ústavnými činiteľmi. Prokuratúra je kontrolovateľná Národnou radou ako najvyšším orgánom, ktorý kontroluje vykonávanie všetkých zákonov všetkými orgánmi. Preto čo možno že sa to pána generálneho prokurátora dotýka, ale preto on sedí tu v Národnej rade a nie my uňho v jeho malej zasadačke, aby som bol trošku aj menej príjemný. Ale z môjho pohľadu je treba vidieť to, že generálny prokurátor sa musí chovať tak ako to zodpovedá všeobecnej predstave toho, že, že ako sa vykonáva spravodlivosť. A tá všeobecná spravodlivosť, tá všeobecná predstava by mala byť taká, že Generálna prokuratúra je obžalobou, pretože má výhradné právo na právo na trestnú obžalobu a že nie je obhajobou, a že obhajoba je zverená súdu a súd rozhodne či má pravdu za stanovených pravidiel, či má pravdu obžaloba, alebo či má pravdu obhajoba.
Ak sa dostane Generálna prokuratúra svojím rozhodnutím na stranu obhajoby, tak potom, aby som sa vrátil k tej pôvodnej myšlienke, potom to vyvoláva obavy, že také rozhodnutie je vedené nejakým politickým záujmom. A je pre mňa veľkým sklamaním, že či už v kauze Vietnamec alebo v tých ostatných, kde sa jednalo o politické figúry, významné, pretože aj Haščák je, samozrejme, politická figúra. Veď ako inak môžeme nazvať niekoho, kto povedal, že volič je hovno. Jasné, že je to politická figúra, tak aby v takýchto veciach rozhodoval namiesto súdu, to je podľa mňa neprijateľné.
Veľa o tom vraví včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu. Ústavný súd včera rozhodol o tom, že návrh Generálnej prokuratúry, ktorým Generálna prokuratúra tvrdila, že nejaký zákon je v rozpore s ústavou, sa zamieta. A teraz čo to znamená.
===== ...rozhodol o tom, že návrh Generálnej prokuratúry, ktorým Generálna prokuratúra tvrdila, že nejaký zákon je v rozpore s Ústavou sa zamieta. A teraz, čo to znamená? To znamená, že prokuratúra je omylná? Lebo pán Žilinka nám tu celý čas tvrdí, že prokuratúra je neomylná. Na svojej neomylnosti, na neomylnosti svojich rozhodnutí založil to, že v zákone je napísané, že rozhodne v prospech obvineného v prípade, že rozhodnutie, ktoré takým rozhodnutím ruší, že je v rozpore so zákonom. A to, že je v rozpore so zákonom, to vieme ako? Lebo to povedal generálny prokurátor a našiel tam 27 pochybení? To znamená, že sa, že sa priklonil na stranu obhajoby, pretože ja som čítal tie rozhodnutia. To nie je nič iné ako výlev obhajoby. To je obhajobný výrok, ktorý je úplne v poriadku, je pravdivý možno aj, len nie je jediný. My by sme potrebovali počuť aj výroky obžaloby. Tie sme nepočuli, pretože ten posúdil v nejakej, v nejakom prostredí in kamera, kde nikto nemá prístup, za neznámych procesov, tajne, rozhodol generálny prokurátor. Nikto nevie ako dospel k tomu názoru. Nikto nevie. Lebo síce pán generálny prokurátor nám to vysvetlil, že tam, že majú systém šiestich očí a takéto, ale tých istých alebo šesť párov očí, pardon. Ale z tých päť párov očí, okrem tých jeho, tí všetky sú podriadené jemu. Takto to funguje. Čiže veľké sklamanie je to, naozaj, pretože rozumiem tomu, že pán generálny prokurátor neusiluje o to, aby presvedčil niekoho ako som ja alebo kolega Dostál alebo podobní. Jemu ide o to, aby presvedčil ľudí ako je tu pán Suja alebo pán Kotleba alebo pán Kočiš. Tých presvedčil samozrejme, alebo proste iných, tých presvedčil bez problémov. A keby nie, no tak zavalí nás jeho, jeho politickými statusmi na facebooku a ubije nás do bezvýznamnosti. To je spôsob akým sa rieši netransparentné rozhodovanie Generálnej prokuratúry.
Čiže aby som sa vrátil k tomu, že prečo máme problém s oprávnením generálneho prokurátora oslobodzovať ľudí proti ktorým je vedené trestné stíhanie, a samozrejme pán prokurátor namietne, že sa tým neoslobodzuje, ale de facto to tak je, pretože, keď sa spojí obžaloba s obhajobou, tak už ťažko potom tá obžaloba niečo následne s tým urobí. Problém hlavný toho, že prečo toto ustanovenie a tento spôsob výkonu tohto ustanovenia je úplne neprijateľný je spojenie so skutočnosťou, že generálny prokurátor je prakticky neodvolateľný, že má postavenie také, že sa nikomu nezodpovedá. Teraz už to tu bolo povedané a pán generálny prokurátor to berie ako zas že samozrejmosť, ale takýto spôsob usporiadania štátnych orgánov a teda postavenia prokuratúry ako máme my neexistuje v žiadnej slušnej demokratickej krajine. V Rusku, v Ruskej federácii určite, v Maďarsku. V Kanade? Neviete o čom hovoríte, pán doktor, zostaňte vy pekne pri tom čo robíte, do tohto sa nemotajte. Kanada je krajina, krajina anglického práva, kde a to som chcel povedať, kde generálny prokurátor rovná sa minister spravodlivosti. Čiže v každej slušnej krajine generálny prokurátor buď zodpovedá ministrovi spravodlivosti ako napríklad vo Francúzsku, čo pani prezidentka rada spomína, alebo tým ministra spravodlivosti generálny prokurátor zároveň je. To znamená, že existuje aspoň politická zodpovednosť, ktorú musí generálny prokurátor niesť či už priamo alebo prostredníctvom ministra spravodlivosti. Takéto usporiadanie ktoré máme my je, vedie ku korupčnému správaniu, pretože neexistuje zodpovednosť a keď navyše máme zákonom umožnené, aby sa mohlo oslobodzovať zo strany generálneho prokurátora a pán generálny prokurátor to ťažko znáša, rozumiem tomu, ale pravda je taká, tak je to situácia, ktorá vyvoláva obrovské obavy o to, že ako si stojíme s našim právnym štátom.
A ešte by som chcem možno povedať pár slov o tom čo tu vyhlásený klamár Erik Tomáš povedal, že som povedal, že som za odstránenie pána Žilinku. Samozrejme, nič také som nepovedal. Povedal som, že by mal odísť z funkcie. A môžme sa tým možno trochu zaoberať, pretože v rozpore s tým čo pán Žilinka v nejakom emočnom výleve uviedol na Ústavnoprávnom výbore, nie je to pravda, že je potrebných dve tretiny poslancov na to, aby bol odvolaný. To vôbec nie je pravda. To je, to je chiméra, to je chiméra. Realita je taká, že v predchádzajúcej úprave zákona o prokuratúre bolo vyslovene uvedené, že len prostým neodsúhlasením správy predloženej generálnym prokurátorom v parlamente dochádzalo k návrhu na odvolanie generálneho prokurátora. To znamená, že prostá väčšina v parlamente na to postačovala. Nerozumiem tomu, že prečo strata dôvery v generálneho prokurátora, prečo by aj teraz nemala viesť k tomu, že by mal byť vymenený. Je to podľa mňa úplne legitímna požiadavka. Nehovorím, že ju musí zdieľať každý a som si úplne istý, že fašisti a mafisti, že určite s tým budú mať problém. Ale realita, realita je taká, že toto je úplne štandardné a normálne.
No, aby sme, aby sme vás netrápili až toľko, chcel som povedať, že tá správa z dôvodov, ktoré som uviedol, to znamená hlavne to, že nereflektovala to, čo my očakávame od generálneho prokurátora, to znamená nejaké kritické zhodnotenie toho obdobia za ktoré tá správa bola predložená navrhujem pozmeňujúci návrh uznesenia Národnej rady, pozmeňujúci návrh v nasledujúcom znení.
Pozmeňujúci návrh Národnej rady Slovenskej republiky k Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2020 a o poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike. V texte návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2020 a o poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike sa slová "berie na vedomie" nahrádzajú slovom "odmieta". Odôvodnenie je to, že správa generálneho prokurátora nedáva pravdivý obraz o stave prokuratúry a o stave právneho štátu a plnení úloh s tým súvisiacich. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.9.2021 17:59 - 18:20 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Nejako sa vžilo, že ja osobne mám nejakú osobnú animozitu voči pánovi generálnemu prokurátorovi. No, nie je tomu tak. Dokonca, keď bol zvolený, napriek tomu, že ja som hlasoval proti nemu a to aj na výbore, aj v pléne, tak som sa v rozhovore krátko po zvolení pána generálneho prokurátora tu v tomto pléne vyjadril pre Denník N, že verím, že pán generálny prokurátor napriek tomu, že ja som ho nepodporoval a že som ho nepovažoval na vhodného kandidáta, že sa svojej funkcie zhostí dobre, pretože ak tak neurobí, že to vyvolá obrovskú nevôľu medzi ľuďmi, lebo očakávania od neho sú obrovské.
Bohužiaľ, vo svojej viere som bol sklamaný a táto správa, ktorú pán generálny prokurátor predložil je toho len potvrdením. Aby sme si rozumeli. Tá správa sa síce týkala obdobia za rok 2020, avšak bola písaná týmto generálnym prokurátorom, a teda my sme oprávnene očakávali, že bude kritická voči tomu čo sa za rok 2020 odohralo na Generálnej prokuratúre. To z môjho pohľadu absentovalo. Dokonca ako už spomínal môj kolega Ondrej Dostál, niektoré veci tam boli tak by som povedal, zaoblačené nejak, pod nejakým obláčkom takým, nespomenuté hlavne to, pokiaľ, pokiaľ ide o to, že ako sa využíva mimoriadne oprávnenie generálneho prokurátora.
Zároveň nedostatok plnenia sľubov a oprávnených očakávaní tých, ktorí od generálneho prokurátora Žilinku očakávali aktívne prispenie k očiste spoločnosti v nastolení vlády práva, tu máme, miesto toho máme netransparentné rozhodnutia, potvrdzovanie kontinuity toho čo sme tu videli doteraz. Uzatváranie prokuratúry, papalášske maniere a organizovanie podpory tými, ktorí majú záujem na tom, aby súčasný stav prokuratúry, doterajší stav prokuratúry, jej výkonnosť a spôsob fungovania zostali nezmenené.
Nezabúdajme, že z môjho pohľadu ako to teraz vidíme, ako to teraz ja vidím sa na Generálnej prokuratúre zmenila jediná vec. Generálnym prokurátorom je niekto, kto naozaj stíha mafiánov, a to bez toho, že by bral ohľady na to, ktorému politikovi sa tým šľapne na kurie oko. A to je jediná vec, ktorá sa zmenila. Preto tu máme trenice, preto tu hovoríme o tom, že sa porušuje právny štát, preto tu hovoríme o tom, že je tu niekoľko mafií, ktoré proti sebe bojujú a že jedna z tých mafií je medzi policajtami a tak ďalej. To je ten dôvod.
A to by som povedal necivilné chovanie pána generálneho prokurátora voči špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi, ktorý z môjho pohľadu snaží sa byť objektívny, zachováva vždy dekórum, čo teda uznávam, že aj musí, keďže je podriadený pána generálneho prokurátora je niečo čo považujem za papalašizmus. Predsa sú to, sú to napriek všetkému, že je tam vzťah nadriadenosti a podriadenosti, sú to kolegovia, sú to, sú to ľudia, ktorí majú porovnateľné vzdelanie, zázemie a podobne, a teda chovať sa nejak povýšenecky a hovoriť o tom, že ja som generálny prokurátor a ja rozhodujem o tom, to jednoducho sa prieči každému kto videl svet aj inde ako od nás, ako u nás a od nás na východ.
Ako si v rozpore s tým čo sa očakávalo alebo možno sa to malo očakávať, pán generálny prokurátor pri prezentácii svojej správy nehovoril len o tej správe, ale zabŕdol do aktuálnych tém. A jedna z tých tém je, samozrejme, aj použitie z jeho strany mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 a nasledujúcich Trestného poriadku. Neviem, prečo tak urobil. Asi mal potrebu sa nejako obraňovať, kľudne sa tomu mohol vyhnúť a bolo by to podľa mňa oveľa elegantnejšie. Ale keď už tak urobil, tak tu sme v parlamente, sme zvyknutí na to, že si povieme. Je to naše nielen právo, ale aj povinnosť, a teda ja za seba hovorím to, že považujem tieto rozhodnutia nie za ako primárne za nesprávne. Myslím tie rozhodnutia, ktoré sú predmetom všeobecného diskurzu, teraz, lebo ja neviem či sú správne alebo nesprávne, meritórne.
Samozrejme, fašisti tomu rozumejú lepšie ako ja, takže tí môžu hovoriť k veci, ale ja hovorím toto. Bez ohľadu na to čo pán generálny prokurátor tu bezostyšne presadzuje, že, že nie je politický činiteľ a že sa politikmi neriadi a tak, to samozrejme, je nonsens, pretože generálny prokurátor je ústavný činiteľ, prokuratúra nie je nezávislý orgán, prokuratúra má povinnosť spolupracovať s inými ústavnými činiteľmi. Prokuratúra je kontrolovateľná Národnou radou ako najvyšším orgánom, ktorý kontroluje vykonávanie všetkých zákonov všetkými orgánmi. Preto čo možno že sa to pána generálneho prokurátora dotýka, ale preto on sedí tu v Národnej rade a nie my uňho v jeho malej zasadačke, aby som bol trošku aj menej príjemný. Ale z môjho pohľadu je treba vidieť to, že generálny prokurátor sa musí chovať tak ako to zodpovedá všeobecnej predstave toho, že, že ako sa vykonáva spravodlivosť. A tá všeobecná spravodlivosť, tá všeobecná predstava by mala byť taká, že Generálna prokuratúra je obžalobou, pretože má výhradné právo na právo na trestnú obžalobu a že nie je obhajobou, a že obhajoba je zverená súdu a súd rozhodne či má pravdu za stanovených pravidiel, či má pravdu obžaloba, alebo či má pravdu obhajoba.
Ak sa dostane Generálna prokuratúra svojím rozhodnutím na stranu obhajoby, tak potom, aby som sa vrátil k tej pôvodnej myšlienke, potom to vyvoláva obavy, že také rozhodnutie je vedené nejakým politickým záujmom. A je pre mňa veľkým sklamaním, že či už v kauze Vietnamec alebo v tých ostatných, kde sa jednalo o politické figúry, významné, pretože aj Haščák je, samozrejme, politická figúra. Veď ako inak môžeme nazvať niekoho, kto povedal, že volič je hovno. Jasné, že je to politická figúra, tak aby v takýchto veciach rozhodoval namiesto súdu, to je podľa mňa neprijateľné.
Veľa o tom vraví včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu. Ústavný súd včera rozhodol o tom, že návrh Generálnej prokuratúry, ktorým Generálna prokuratúra tvrdila, že nejaký zákon je v rozpore s ústavou, sa zamieta. A teraz čo to znamená.
===== ...rozhodol o tom, že návrh Generálnej prokuratúry, ktorým Generálna prokuratúra tvrdila, že nejaký zákon je v rozpore s Ústavou sa zamieta. A teraz, čo to znamená? To znamená, že prokuratúra je omylná? Lebo pán Žilinka nám tu celý čas tvrdí, že prokuratúra je neomylná. Na svojej neomylnosti, na neomylnosti svojich rozhodnutí založil to, že v zákone je napísané, že rozhodne v prospech obvineného v prípade, že rozhodnutie, ktoré takým rozhodnutím ruší, že je v rozpore so zákonom. A to, že je v rozpore so zákonom, to vieme ako? Lebo to povedal generálny prokurátor a našiel tam 27 pochybení? To znamená, že sa, že sa priklonil na stranu obhajoby, pretože ja som čítal tie rozhodnutia. To nie je nič iné ako výlev obhajoby. To je obhajobný výrok, ktorý je úplne v poriadku, je pravdivý možno aj, len nie je jediný. My by sme potrebovali počuť aj výroky obžaloby. Tie sme nepočuli, pretože ten posúdil v nejakej, v nejakom prostredí in kamera, kde nikto nemá prístup, za neznámych procesov, tajne, rozhodol generálny prokurátor. Nikto nevie ako dospel k tomu názoru. Nikto nevie. Lebo síce pán generálny prokurátor nám to vysvetlil, že tam, že majú systém šiestich očí a takéto, ale tých istých alebo šesť párov očí, pardon. Ale z tých päť párov očí, okrem tých jeho, tí všetky sú podriadené jemu. Takto to funguje. Čiže veľké sklamanie je to, naozaj, pretože rozumiem tomu, že pán generálny prokurátor neusiluje o to, aby presvedčil niekoho ako som ja alebo kolega Dostál alebo podobní. Jemu ide o to, aby presvedčil ľudí ako je tu pán Suja alebo pán Kotleba alebo pán Kočiš. Tých presvedčil samozrejme, alebo proste iných, tých presvedčil bez problémov. A keby nie, no tak zavalí nás jeho, jeho politickými statusmi na facebooku a ubije nás do bezvýznamnosti. To je spôsob akým sa rieši netransparentné rozhodovanie Generálnej prokuratúry.
Čiže aby som sa vrátil k tomu, že prečo máme problém s oprávnením generálneho prokurátora oslobodzovať ľudí proti ktorým je vedené trestné stíhanie, a samozrejme pán prokurátor namietne, že sa tým neoslobodzuje, ale de facto to tak je, pretože, keď sa spojí obžaloba s obhajobou, tak už ťažko potom tá obžaloba niečo následne s tým urobí. Problém hlavný toho, že prečo toto ustanovenie a tento spôsob výkonu tohto ustanovenia je úplne neprijateľný je spojenie so skutočnosťou, že generálny prokurátor je prakticky neodvolateľný, že má postavenie také, že sa nikomu nezodpovedá. Teraz už to tu bolo povedané a pán generálny prokurátor to berie ako zas že samozrejmosť, ale takýto spôsob usporiadania štátnych orgánov a teda postavenia prokuratúry ako máme my neexistuje v žiadnej slušnej demokratickej krajine. V Rusku, v Ruskej federácii určite, v Maďarsku. V Kanade? Neviete o čom hovoríte, pán doktor, zostaňte vy pekne pri tom čo robíte, do tohto sa nemotajte. Kanada je krajina, krajina anglického práva, kde a to som chcel povedať, kde generálny prokurátor rovná sa minister spravodlivosti. Čiže v každej slušnej krajine generálny prokurátor buď zodpovedá ministrovi spravodlivosti ako napríklad vo Francúzsku, čo pani prezidentka rada spomína, alebo tým ministra spravodlivosti generálny prokurátor zároveň je. To znamená, že existuje aspoň politická zodpovednosť, ktorú musí generálny prokurátor niesť či už priamo alebo prostredníctvom ministra spravodlivosti. Takéto usporiadanie ktoré máme my je, vedie ku korupčnému správaniu, pretože neexistuje zodpovednosť a keď navyše máme zákonom umožnené, aby sa mohlo oslobodzovať zo strany generálneho prokurátora a pán generálny prokurátor to ťažko znáša, rozumiem tomu, ale pravda je taká, tak je to situácia, ktorá vyvoláva obrovské obavy o to, že ako si stojíme s našim právnym štátom.
A ešte by som chcem možno povedať pár slov o tom čo tu vyhlásený klamár Erik Tomáš povedal, že som povedal, že som za odstránenie pána Žilinku. Samozrejme, nič také som nepovedal. Povedal som, že by mal odísť z funkcie. A môžme sa tým možno trochu zaoberať, pretože v rozpore s tým čo pán Žilinka v nejakom emočnom výleve uviedol na Ústavnoprávnom výbore, nie je to pravda, že je potrebných dve tretiny poslancov na to, aby bol odvolaný. To vôbec nie je pravda. To je, to je chiméra, to je chiméra. Realita je taká, že v predchádzajúcej úprave zákona o prokuratúre bolo vyslovene uvedené, že len prostým neodsúhlasením správy predloženej generálnym prokurátorom v parlamente dochádzalo k návrhu na odvolanie generálneho prokurátora. To znamená, že prostá väčšina v parlamente na to postačovala. Nerozumiem tomu, že prečo strata dôvery v generálneho prokurátora, prečo by aj teraz nemala viesť k tomu, že by mal byť vymenený. Je to podľa mňa úplne legitímna požiadavka. Nehovorím, že ju musí zdieľať každý a som si úplne istý, že fašisti a mafisti, že určite s tým budú mať problém. Ale realita, realita je taká, že toto je úplne štandardné a normálne.
No, aby sme, aby sme vás netrápili až toľko, chcel som povedať, že tá správa z dôvodov, ktoré som uviedol, to znamená hlavne to, že nereflektovala to, čo my očakávame od generálneho prokurátora, to znamená nejaké kritické zhodnotenie toho obdobia za ktoré tá správa bola predložená navrhujem pozmeňujúci návrh uznesenia Národnej rady, pozmeňujúci návrh v nasledujúcom znení.
Pozmeňujúci návrh Národnej rady Slovenskej republiky k Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2020 a o poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike. V texte návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2020 a o poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike sa slová "berie na vedomie" nahrádzajú slovom "odmieta". Odôvodnenie je to, že správa generálneho prokurátora nedáva pravdivý obraz o stave prokuratúry a o stave právneho štátu a plnení úloh s tým súvisiacich. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 17:21 - 17:23 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No v prípade pána poslanca Erika Tomáša za danej situácie neplatí to pravidlo, že to, že klame, poznáš podľa toho, že sa mu hýbu pery, lebo má rúško. Takže aby sme uviedli na pravú mieru aspoň niektoré z tých klamstiev, ktoré tu uvádza, ho upozorňujem na to, že Richard Sulík ťažko by nesúhlasil s tým, že SaS že je za zmenu prokuratúry na štátne zastupiteľstvo, tak ako je to v každej normálnej európskej zemi, v každej. V každej normálnej európskej zemi generálny prokurátor zodpovedá ministrovi spravodlivosti alebo ním, tým ministrom spravodlivosti je. Pretože takéto, takúto úpravu my navrhujeme v našom volebnom programe, takže ťažko by Richard Sulík asi s tým nesúhlasil, lebo Richard Sulík má úplnú kontrolu nad tým, čo máme vo volebnom programe.
Pokiaľ ide o iné vaše vyjadrenia, naozaj je smiešne sa nimi zaoberať, pretože to sú len politické žvásty a nič, nič iné. Predsa nemá význam, aby sa vôbec reagovalo na to, čo vy hovoríte o tom, aké majú byť oprávnenia generálneho prokurátora, pretože je to demokratické alebo správne. Čo vy hovoríte o tom, že generálny prokurátor má stáť nad súdom a že sa má spojiť s obhajobou. Takto to funguje a vám to vyhovuje preto, lebo dúfate, že sa to raz, toto oprávnenie bude týkať aj vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 17:03 - 17:05 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Susko, samozrejme treba oceniť, že na rozdiel od vášho kolegu Blahu, vaše vystúpenie bolo vecné, avšak to nič nemení na tom, že bolo plné zavádzaní a účelových vyjadrení.
Podstata fungovania politiky je taká, že každá politická strana sa snaží presadiť si svoje predstavy o tom ako by veci mali fungovať. Dúfam, že toto nijako nespochybňujete.
Hovoriť preto, že zrušenie oprávnenia generálneho prokurátora oslobodzovať, pretože prakticky to tak je. Samozrejme na tom nič nemení to, že formálne tomu tak nie je, ale fakticky áno. To je niečo, čo táto vlády má v programovom vyhlásení vlády.
Teda hovoriť o tom, že kvôli nejakým rozhodnutiam generálneho prokurátora teraz je táto zákonná zmena v rokovaní, a že, že sa presadzuje, to jednoducho je zavádzanie minimálne ak nie lož. Dovolím si vám zároveň pripomenúť, že takéto oprávnenie aké má generálny prokurátor na Slovensku, neexistuje v žiadnej slušnej krajine. V žiadnej. Pretože v slušných krajinách o vine a treste rozhoduje súd a nie je neprípustné, aby sa generálny prokurátor pridal na stranu obhajoby a na strane žaloby nereprezentoval záujmy štátu nikto.
Skryt prepis