Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.7.2021 o 15:12 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 11:51 - 11:52 hod.

Anna Zemanová
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:40 - 11:50 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
podzemných vôd tak ako som povedala v úvodnom slove je ovplyvnená jednak prirodzeným prostredím, jeho chemickým zložením pôdy hornín cez, ktoré voda prechádza ale žiaľ čoraz viacej je ovplyvnená ovplyvnená zásahom človeka nezodpovedným zásahom alebo z minulosti ale žiaľ aj z prítomnosti z dôvodu poľnohospodárskej priemyselnej činnosti. Ale čo ešte horšie, z dôvodu nezodpovedného uskladňovania neodstraňovania starých environmentálnych záťaží, ktoré ako časovaná bomba tikajú, tikajú niekde schované, o niektorých vieme a o niektorých nevieme. Avšak tento priestor je dynamický a podzemná voda, ktorá kolíše a často dosiahne až úroveň týchto environmentálnych skládok, tak prirodzene chemickými procesmi dochádza k vyplavovaniu mnohokrát toxických toxického kokteilu do podzemných vôd. Touto problematikou samozrejme Slovensko takto ešte poviem je bohaté na podzemné vody. Naša voda a najmä zásoby podzemných vôd na chránenom vodohospodárskom v oblasti Žitný ostrov, to je naše zlato, ktoré keď si neuchránime, keď nebudeme sa oňho starať a nezabránime jeho znečisteniu, tak vlastne poškodíme nielen nás ale hlavne budúce generácie. Voda je viac ako ropa. Bez ropy si vieme nájsť náhradu, bez vody žiť nedokážeme. Preto je veľmi dôležité, aby sme poznali kvalitu podzemných vôd, aby sa dôsledne monitorovala, aby ľudia tak ako majú ústavné právo na pravdivé a úplné informácie o stave životného prostredia, tak tomu patrí, patrí aj úplne pravdivé informácie o kvalite podzemných vôd.
Samozrejme s touto situáciou sa nezaoberáme len tu na Slovensku ale problematika vody dostupnosti a dostatku pitnej najmä pitnej vody ale nie len aj úžitkovej je globálny problém. Preto bola aj prijatá nová smernica o vode, ktorá transformuje rámcovú smernicu o vode a vykonáva ďalšiu smernicu o pitnej vode, ktorú budeme musieť implementovať do našeho právneho poriadku do roku 2023. Pitná voda je voda, ktorú už máme dnes na kohútiku to znamená, že už prechádza istou úpravou čo vo väčšine prípadov je nevyhnutné minimálne z hľadiska mikrobiologického znečistenia kedy je potrebné, aby tá voda bola zabezpečená jej dezinfekcia. Čoraz častejšie sa však ako som povedala v súvislosti práve s tým dynamickým procesom v prostredí, dostávame do situácie, že dovtedy k bezvadným kvalitným vodárenským zdrojom, ktoré sú v prevažnej miere v hlbokých štruktúrach zeme vo vrtoch sa dostávajú v priebehu času látky, ktoré tam v minulosti, v minulosti nebolo. Monitoring podzemných vôd samozrejme sa vykonáva, vykonáva ho štát prostredníctvom ministerstva životného prostredia cez svoju sieť v pozorovacích sieťach Slovenského hydrometeorologického ústavu ale samozrejme sú to ja vrty, ktoré realizuje geologický ústav Dionýza Štúra. Potom sú to ďalšie monitorovacie vrty, ktoré realizuje, realizuje iný a iné organizácie. Existuje na stránke SHMÚ monitoring aj výročné správy pravidelné výročné správy o kvantite aj kvalite podzemných vôd.
Len ten je ovplyvnený množstvom tých pozorovacích monitorovacích vrtov, ktoré, ktoré tieto organizácie majú byť k dispozícii. Medzi tým samozrejme naša je prostredie je prevŕtané rôznymi ďalšími vrtnými zásahmi pri či už sú cez súkromné pozorovacie vrty pre súkromné účely ale sú to aj vlastne práve vrty studne, ktoré sa nazývajú studne vodárenské zdroje, ktoré sa používajú na odber tej surovej vody. To znamená, z tej vody z geologického prostredia horninového na úpravu ďalšiu úpravu pitnej vody. Voda v podzemí je majetkom štátu, čiže štát zodpovedá za jej kvalitu a je potrebné, aby vlastne poznala aj tú informáciu o jej kvalite. Návrh zákona hovorí o tom, že vlastne táto kvalita surovej vody, ktorej je povinnosťou prevádzkovateľov vodárenských zariadení to znamená verejných vodovodov to znamená, tých, ktorí dodávajú vodu do verejného rozvodu do verejného rozvodnej siete, buď je to pre viac ako 50 ľudí alebo je to naviazané na odber tak musia pravidelne robiť na kvartálnom na kvartálnej báze úplné rozbory kvality vody. Netýka sa to len podzemných vôd týka sa to aj odberu z povrchových vôd v prípade, že teda sa voda dodáva z povrchových zdrojov to sú také vodárenské nádrže alebo pramene čiže sa to týka všetkých. Následne takáto voda putuje do úpravni vodárenských zariadení kde na základe toho aká tá kvalita je musia urobiť všetky opatrenia tak, aby do distribučnej siete a v konečnom dôsledku najmä na kohútiku sme mali zdravú čistú vodu tak, aby sme ju mohli bez obáv, bez obáv piť.
Pôvodný návrh tak ako bol predložený v prvom čítaní do Národnej rady upravoval, že tieto informácie o surovej vode ale aj o kvalite vody na kohútiku budú verejné dostupné. V pôvodnom návrhu samozrejme sa počíta s tým, že vlastne tie informácie, ktoré už dnes ten prevádzkovateľ vodárenských zariadení je povinný odovzdávať štátu poverenej organizácie, ktorou je Výskumný ústav vodného hospodárstva cez do takého systému, ktorý sa volá zbervak, tak tieto údaje budú, budú prístupné. Čo sa týka tej informovanosti o kvalite vody na, na kohútiku za, za kvalitu toho, že vlastne nie je ohrozované zdravie cez a že naozaj si dodávatelia plnia svoju úlohu zodpovedá úrad verejného zdravotníctva. Tu sme mali v rámci medzi týmito prvým a druhým čítaním viacej diskusií o tom, že akým spôsobom zverejňovať tieto informácie o kvalite vody na kohútiku. Dnes je to povinnosťou vodárenských zariadení, ktoré tieto informácie poskytujú úradu verejného zdravotníctva, ktorý ich následne prípadne overuje. A ak dostane informáciu, že je tam problém tak vtedy koná. Aj ako som povedala, že je vlastne teraz v rámci procesu implementácie smernica o pitnej vode, ktorá by mala byť vlastne do roku 2023 zavedená do našej úpravy tak v rámci rokovaní sme sa dohodli s úradom verejného zdravotníctva, že oni vlastne pripravujú informačný systém o pitnej vode, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky na jar alebo dajme do prvej polovici budúceho roku tak, aby tie údaje, ktoré ja navrhujem v návrhu zákona v pôvodnom znení poskytovať verejnosti, tak sme sa dohodli, že, že v tejto novele vypustíme túto úpravu. To znamená, tú úpravu v čl. 2 kde sa vlastne ukladajú isté povinnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva tak s tým, že vlastne budeme spoločne rokovať a koordinovať tú tvorbu toho informačného systému, aby tie veci, ktoré, ktoré tento zákon a ja ako skupina predkladateľov považujeme za dôležité, aby sa premietli do toho informačného systému.
Z tohto dôvodu predkladám pozmeňovací návrh, ktorý je veľmi krátky ale, ktorého podstatou je, že ten článok 2 čo sa týka tohto zákona 355/2007 o ochrane podpore rozvoja verejného zdravia sa z toho návrhu zákona ako celok vypúšťa. Čiže teraz dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpory a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576). Teraz znenie pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 11:38 - 11:50 hod.

Anna Zemanová
 

Vystúpenie 24.9.2021 11:31 - 11:33 hod.

Anna Zemanová
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 10:46 - 10:51 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, dovoľte aby som predložila krátky pozmeňovací návrh, ktorý sa týka čl. II.
V čl. II sa navrhuje doplnenie § 19 o nové odseky 2 a 3, podľa ktorých sa ustanovenie o tom, že členov správnej rady volia členovia správnej rady nevzťahuje na neziskové organizácie, pri ktorých vklad pri založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov. V takýchto prípadoch
štát ako zakladateľ menuje nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady a ostatní spoluzakladatelia vymenúvajú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady.
Ďalším bodom doplňujúci je vlastne, sú prechodné ustanovenia k tomuto návrhu zákona.
Čiže dovoľte aby som teraz prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Anny Zemanovej a Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 611.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmena a doplnení niektorých zákonov. Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme vykonať tieto zmeny a doplnenia:
Bod 1. K čl. II. V čl. II sa pred doterajší text vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
Bod 1. V § 19 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
"(3) Ustanovenie odseku 2 písm. g) sa nevzťahuje na neziskovú organizáciu založenú štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovici hodnoty všetkých vkladov. Štát ako zakladateľ neziskovej organizácie podľa prvej vety vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady; ostatní spoluzakladatelia môžu menovať predsedu správnej rady, len ak sa tak dohodnú so štátom ako zakladateľom podľa prvej vety.
Ostatní spoluzakladatelia vymenúvajú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady. Ak k dohode podľa predchádzajúcej vety nedôjde, zostávajúci počet členov správnej rady vymenuje štát ako zakladateľ podľa prvej vety, z kandidátov navrhnutými ostatnými spoluzakladateľmi.
(4) Odsek 3 sa vzťahuje aj na neziskovú organizáciu, ktorá vznikne splynutím alebo zlúčením dvoch alebo viacerých neziskových organizácií, ak je pri zlúčení alebo splynutí aspoň jedna nezisková organizácia založená štátom, ktorého vklad pri jej založení presiahol polovicu hodnoty
všetkých vkladov a tento vklad po zlúčení alebo splynutí presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov po započítaní všetkých vkladov neziskovej organizácie alebo neziskových organizácií, s ktorými sa zlučuje alebo splýva.".
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
Bod 2. V § 19 ods. 10 sa slová "odsekov 4 až 7" nahrádzajú slovami "odsekov 6 až 9".".
Doterajší text čl. II sa označuje ako 3. bod
Nové body 1 a 2 nadobúda účinnosť 1. novembra 2021, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti.
Bod 2 pozmeňovacieho návrhu.
K čl. II. V čl. II sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa novým bodom 2, ktorý znie:
"2. Za § 37ac sa vkladá § 37ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 37ad Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021.
Doterajšie funkčné obdobie členov správnej rady, vrátane predsedu správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, zaniká 1. novembra 2021. Zakladatelia neziskových organizácií založených štátom, ak vklad štátu pri ich založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, vymenujú nových členov správnych rád tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť najneskôr od 2. novembra 2021. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa použijú aj na neziskovú organizáciu podľa § 19 ods. 4.".".
Nový bod 2 nadobúda účinnosť 1. novembra 2021, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti.
Ďakujem pekne, to som, prečítala som všetko. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 17:09 - 17:09 hod.

Anna Zemanová
vymazať rámček
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 17:08 - 17:08 hod.

Anna Zemanová
Pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby sa zastavilo moralizovanie poslancov opozície, menovite pána poslanca Fica. Vždy sa im zobralo slovo, ak nie je predložený návrh ako procedurálny. Dajte, prosím, o tom hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.9.2021 11:15 - 11:15 hod.

Anna Zemanová
So súhlasom troch poslaneckých klubov SaS, OĽANO a SME RODINA navrhujem, aby sa hlasovanie o bode 54, tlač 667, presunulo na ďalšiu riadnu schôdzu. Je to návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o financovaní základných škôl.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 11:31 - 11:33 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Mičovský, že si to takto zhrnul a naozaj sa to veľmi dobre počúvalo. Avšak to je situácia stavu utópia. A politika je umenie možného. V súčasnosti je tá spoločenská objednávka aj v súvislosti so zmenami klímou, aby v národných parkoch bola integrovaná správa. Ale presne, tá politika je umenie možného, a preto sme sa rozhodli ísť krok za krokom, a že verím, že táto zrejme komplikovaná cesta, na ktorú sme sa vydali, nebude jednoduchá, ale pevne verím, že týmto krokom, ako predkladá náš poslanecký návrh, presvedčíme odbornú, ale aj laickú verejnosť o správnosti. Nebude to jednoduché, veď počúvame aj tu, aká je pluralita názorov, obáv a je na nás a na, samozrejme, obidvoch rezortoch, ministerstva životného prostredia aj ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby sme ľuďom jasne vysvetlili a dali tu odpovede na všetky tie obavy, ale aj očakávania, ktoré sú veľmi veľké. Je to naozaj na nás. Áno, je aj cesta alebo bola cesta novely kompetenčného zákona, presunuli, viacerí sme to mali, aj SaS, v programe svojom, ale v programovom vyhlásení vlády došlo k nejakej dohode a toto je presne to, na čom sme sa zhodli. A treba, áno, aj tie ďalšie úlohy, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády, ako prehodnotenie chránených území, ako záruka súkromným vlastníkom, aby tie obavy, ktoré tu odznievali, že budú nejakým spôsobom postihnutí, aby sa vyvrátili, aby mali jednoznačnú garanciu buď novej pôdy alebo jednoduchým spôsobom garantovanú náhradu za ušlú ujmu. A hlavne aby aj ľudia, ktorí sú zamestnaní v tomto sektore, mali istotu svojej práce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.7.2021 15:12 - 15:16 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šipoša, Petra Pčolinského, Anny Zemanovej a Jany Žitňanskej k návrhu vymenovanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodnej parlamentnej organizácie a na voľbu predsedov skupín priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 601). Návrh na vymenovanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodnej parlamentnej organizácie a na voľbu predsedov skupín priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 601) sa mení a dopĺňa takto.
Bod A. sa dopĺňa nasledovne: poslanca Miroslava Žiaka za SaS za náhradníka v stálej delegácii Národnej rady Slovenskej republiky v parlamentnom zhromaždení Rady Európy;
poslanca Miroslava Žiaka za SaS za člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v stredoeurópskej iniciatíve a jej parlamentnej dimenzii.
Bod B. vrátane nadpisu znie nasledovne:
„B. odvoláva poslanca Petra Pčolinského zo SME RODINA z funkcie predsedu Skupiny priateľstva s Tureckou republikou, poslanca Jozefa Lukáča (SME RODINA) z funkcie predsedu Skupiny priateľstva s Bieloruskou republikou, poslanca Mariána Kéryho (SMER - SD) z funkcie predsedu Skupiny priateľstva s Ukrajinou;"
Vkladá sa nový Bod C, ktorý vrátane nadpisu znie nasledovne:
„C. volí poslanca Milana Laurenčíka (SaS) za predsedu Skupiny priateľstva s Arménskou republikou a Gruzínskom, poslanca Mariána Kéryho (SMER - SD) za predsedu Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou, poslanca Andreja Stančíka (OĽANO) za predsedu Skupiny priateľstva s arabskými krajinami, poslankyňu Petru Hajšelovú (SME RODINA) za predsedníčku Skupiny priateľstva s Tureckou republikou, poslanca Petra Pčolinského (SME RODINA) za predsedu Skupiny priateľstva s krajinami Latinskej Ameriky, poslanca Petra Pčolinského (SME RODINA) za predsedu Skupiny priateľstva s Ukrajinou, poslanca Ondreja Dostála (SaS) za predsedu Skupiny priateľstva s Bieloruskou republikou, poslankyňu Annu Zemanovú (SaS) za predsedníčku Skupiny priateľstva s Filipínsku republikou, Indonézskou republikou, Malajziou, Singapurskou republikou a Thajským kráľovstvom, poslanca Ladislava Kamenického (SMER - SD) za predsedu Skupiny priateľstva s Kórejskou republikou, poslanca Martina Beluského (ĽS Naše Slovensko)
za predsedu Skupiny priateľstva s Kambodžským kráľovstvom, Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, Laoskou ľudovodemokratickou republikou, Mongolskom, Vietnamskou socialistickou republikou, Bangladéšskou ľudovou republikou, Iránskou islamskou republikou, Pakistanskou islamskou republikou, Nepálskou federatívnou demokratickou republikou."
Zároveň navrhujem, aby uznesenie. pôvodné uznesenie, ktoré je predložené k tlači 601, sa osobitne hlasovalo o bode A vymenúva a osobitné hlasovanie o bode B volí.
Skryt prepis