Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.7.2021 o 19:24 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

24.7.2021 19:24 - 19:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 14:14 - 14:15 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 639 z 16. júla 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, v ktorom sa mení a dopĺňa zákon 280/2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 622) na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 43. schôdzi a uznesením č. 132 zo dňa 23. júla odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.7.2021 11:46 - 11:50 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dnešným prerokovaním a verím v to, že následným schválením novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa proces reformy slovenského vidieka, pretože jedná sa o slovenský vidiek, nekončí, ale iba začína. Som presvedčený, že ani nová vláda, aj keď ani neviem ešte, aká bude, tento proces nezastaví, ale práve naopak, bude ho precizovať ďalej tak, aby vo výsledku sme dosiahli stav presne taký, aký bol dnes a včera kritizovaný aj zo strán, aj zo strany koaličných partnerov, pretože paradoxne hlavne koa... pardon, opozičných partnerov, pretože paradoxne práve tí opoziční poslanci vytýkali stav slovenskej prírody, slovenskej krajiny a slovenského vidieka.
A najčastejším, najčastejšou formou kritiky bolo práve porovnávanie či už z Poľskom, ale hlavne s Rakúskom, Švajčiarskom, ale myslím, že tu niekto aj Slovinsko spomínal, tak ja si myslím, že je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby naša krajina sa priblížila k týmto vidiecky a turisticky vyspelým štátom.
Pred nami je, pokiaľ schválime v prvom čítaní túto novelu zákona, pred nami je dlhé, takmer trojmesačné obdobie, kde bude aj medzirezortné pripomienkové konanie v dĺžke dvoch týždňov, kde sa bude môcť pripraviť pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu, pretože tento zákon je iba spúšťačom procesov, na ktorý si myslím, že všetci čakáme a všetci chceme tú zmenu slovenského vidieka.
A pokiaľ niekto má problém s tým, že nebude môcť zasahovať do nejakých negatívnych procesov, ak dovolíte, prečítam vám čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
1. Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
2. Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
3. Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
Teraz dôležitý bod 4. Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy, o lesnú pôdu a o ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.
5. Poľnohospodárska pôda, lesná pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj používajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
A pokiaľ si niekto myslí, že nemá možnosť vplývať na to, tak využije čl. 45, kde sa hovorí: „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“
Čiže chráni naše životné prostredie, naše lesy chráni Ústava Slovenskej republiky a, chvalabohu, že túto ochranu tam máme, preto, ak niekto bude mať v budúcnosti pochybnosti, a my ako poslanci, ako ústavní činitelia sme povinní upozorňovať na porušovanie ústavy.
Ďakujem veľmi pekne a takisto žiadam o podporu pri hlasovaní tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:23 - 10:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kuffa, na jednej strane chceš reformu, potom ju nechceš, potom obdivuješ Rakúsko a Švajčiarsko a... a... sa ti nepáči na Slovensku a potom nechceš zmenu na Slovensku (povedané so smiechom), trošku by to trebalo nejako usporiadať, ja, ja vystúpim v druhom čítaní, máš pravdu, mohol som aj v rozprave vystúpiť, ale ja chcem vystúpiť v rámci aj pozmeňujúcich návrhov alebo návrhov, ktoré budú v druhom čítaní, a budú určite, ale dnes chcem predniesť aj nejaké analýzy skutočných parkov, kde, ktoré nie sú založené na ťažbe dreva.
Ale ja som chcel ešte poznámku k týmto, k tej nesystémovosti, ktorá sa tu vytýka, zopakujem ešte raz, to je spustenie procesu. Toto nie je lego, že si nastavíme nejaké kocky a na konci vyjde nejaký farebný hrad alebo nejaká, nejaká detská hračka.
A ja sa, ja sa čudujem, že sa tu vytýkajú nejaké nesystémové kroky, pretože ja prejdem iba pár rokov dozadu, rok 2016, najväčšia ústavná zmena v poľnohospodárstve a to je ústavný zákon na ochranu pôdy. Ja som sa tomu neskutočne tešil, ja si presne na ten deň pamätám, keď bol schválený, a ja som potom čakal, že ten bod 5, že poľnohospodárska lesná pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj používa aj osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti, sa naplní v bode 6, kde sa podrobnosti o právach a povinnostiach podľa ods. 1 až 5 ustanoví zákon.
V roku 2016, v prvom roku volebného obdobia, bola prijatá ústavná ochrana pôdy a štyri roky bolo málo, aby sa aspoň jedna maličká novela zákona prijala, ktorá by sa opierala o tento zákon. Takže prečo sa vytýka tejto koalícii nesystémovosť, keď, keď ste konali ďaleko ešte horšie? My teraz to predkladáme ako koalícia, ako koaliční poslanci. A ja verím tomu, že aj vďaka opozícii... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:02 - 10:04 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Súhlasím s tým, pán kolega Takáč, je to veľká reforma, vážna reforma, je to najväčšia reforma vidieckej krajiny od roku 1989. To je pravdou a to je, to je paradoxné, že všetci cítime, že túto reformu musíme urobiť, to vieme, aj keď na druhej strane vlastne ten spor je iba v dvoch veciach, bol poslanecký a vládny návrh zákona.
Lenže týmto, týmto poslaneckým návrhom zákona tá reforma sa iba začína, ona sa spúšťa. Ja si myslím, že ani teoreticky nie je možné pripraviť teraz materiál na 7-8 rokov dopredu, koľko bude trvať celá tá reforma, možno 10, pretože musíme brať do úvahy, že ona presiahne minimálne dve, možno tri volebné obdobia. A tá, ako bola iná, iná politika vidieka za poslednej vlády, iná je teraz a (povedané so smiechom) nikto nevie, aká bude na budúce volebné obdobie, ale som presvedčený, že keď táto reforma alebo ten začiatok reformy sa naštartuje, tak aj nová vláda, ktorá príde po ďalších voľbách, určite to nevráti späť, určite nie, pretože to je trend celoeurópsky, ale, ale som presvedčený o tom, že bude tú reformu ešte vylepšovať a že ten výsledok bude naozaj taký, že ten vidiek bude vyzerať tak, ako ten vidieť vyzerať má.
Prečo ja, aj keď nie som predkladateľom, prečo nevystúpim? Ja chcem vystúpiť v druhej, v druhom čítaní, kde prednesiem analýzu minimálne dvoch národných parkov zo zahraničia, kde určite hlavným zdrojom príjmu nie je ťažba dreva, ale iné činnosti. A, a funguje a dá sa to.
A na záver iba jednu poznámku. Padlo tu veľa poznámok k tomu, že sa vyjadrujú nelesníci a tak ďalej. Tak ja sa pýtam, prečo sa vyjadrujete k potratom, veď nie ste gynekológovia. Prečo sa vyjadrujete k veterinárnym veciam? Som tu iba sám veterinár z celého parlamentu. Prečo sa nevyjadrujete k stavebným veciam, keď ani jeden z vás nemá stavebnú fakultu? Toto je poslanec... to je Národná rada Slovenskej republiky. Odborné sú výbory alebo respe... (Prerušenie vystúpenia časomerom, potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 9:45 - 9:47 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak povedzme si pravdu, bol schválený poslanecký prieskum, pred mesiacom bola daná požiadavka na všetkých členov výboru, aby zaslali návrhy na termíny, nikto sa dodnes neprihlásil. Takže asi záujem o tento poslanecký prieskum nie je, aj keď sme sa bavili, že mali by sme ho urobiť ešte do druhého čítania. Ja s tým súhlasím, do druhého čítania určite áno.
A teraz, čo sa, čo sa týka toho, čo povedal pán Kuffa, že v podstate sú to témy, o ktorých sa rozprávame. Ľudia, chcem sa opýtať, prečo nechcete vlastne žiadnu zmenu. Počúvame tu stále - tisíc kamiónov denne, ale nechceme zmeniť poľnohospodárstvo. Počúvame, že, že chodíme sa kúpať do Maďarska, majú také isté pramene ako my, lebo nevieme spravovať tie pramene, nevieme vybudovať tú, tú turistiku v oblasti, v oblasti kúpalísk a tak ďalej. Chodíme do Rakúska, chodia naši ľudia do Slovinska, máme krajšie hory, nevieme ich spravovať. Čiže keď doteraz sme ich nevedeli a teraz tým zázračným prútikom, že zrazu Lesy, štátny podnik, začnú, začnú byť geniálni spravovatelia alebo, alebo nejakí iniciátori mäkkého alebo iného turizmu? No nebudú. Čiže my máme jedinú šancu, ja neobhajujem, že, že za každú cenu tento, lebo nie som lesník, nevidím do problematiky lesníctva.
Ale na druhej strane, keď vidím, aké výsledky sme dosiahli za posledné roky, že sa tu nič nezmenilo, ideme stále vo všetkých oblastiach turizmu, spracovania dreva, spracovania potravín dole, tak my musíme urobiť nejakú zmenu, veď buďme zodpovední voči tým, ktorí ostávajú u nás. Alebo budeme hovoriť o mesiac, že dovážame dvetisíc potravín denne? A my dovážame drevo zo zahraničia, ale vo forme nábytku. Prečo nespracujeme tu? Najväčším výrobcom drevených kolov sú Poliaci. S jakým drevom robia? No zo slovenského dreva robia. To nevieme, nevieme zastrúhať jeden kolík a voziť do Rakúska, do Španielska a do Talianska? Ľudia, tá zmena nejaká tu musí byť! Alebo... A snažíme sa ju robiť koncepčne, nie politicky. Dajme preč politiku.
A čo sa... A už jako... Už nemám viac času. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 9:22 - 9:24 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Je pravdou, že ja som to stretnutie v kinosále avizoval, hej, to nerozporujem, malo byť v utorok o 14.00 hod. s tým, že potom došlo k zmene a tá zmena bola spôsobená tým, že na ten istý deň Ministerstvo životného prostredia si dohodlo stretnutie so všetkými zástupcami jednotlivých národných parkov. Malo tam prísť 12 alebo 15 ľudí plus naši poslanci, takže kapacitne tá kinosála údajne by nebola stačila pri dnešných opatreniach pandemických, tak sa dohodol minister Budaj a pán predseda Národnej rady Kollár, že sa to presúva, presúva na, do hotela Bôrik. Takže to takto bolo.
A čo sa týka účasti, boli tam pozvánky, je pravdou. Ale, ale nemám pocit, že to bolo obmedzené, čo sa týka vstupu. Nikto od nás nič nežiadal, žiadne pozvánky. Takže ja si myslím, že na ten Bôrik mohol prísť pravdepodobne hocikto z poslancov Národnej rady, samozrejme, kto mal o to stretnutie záujem.
Čo sa týka toho rozdelenia, ja sa, ja to chcem porovnať, vidíme dopady, keď dvaja gazdujú na jednom piesku. Je to program ESO. ESO, dnes vidíme nešťastie, volalo sa to Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa, to nešťastie, ktoré bude treba odstrániť, pretože na pozemkoch nám gazdujú dvaja gazdovia, a to je ministerstvo vnútra a ministerstvo pôdohospodárstva, a životné prostredie nám robia dvaja gazdovia, a to je ministerstvo vnútra a ministerstvo pôdohospodárstva, a tie dopady sú také, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá, a ten istý zákon, to isté legislatívne opatrenie vysvetľuje a realizuje ministerstvo vnútra na úseku napríklad životného prostredia a pôdohospodárstva úplne ináč ako ministerstvo životného prostredia alebo pôdohospodárstva, ktoré metodicky riadi.
Čiže tu treba prijať rozhodnutie, že jednoznačne aj tieto chránené územia majú patriť len pod jedno ministerstvo. Nie, nemôžu byť dvaja gazdovia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 18:56 - 18:58 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Mičovský, tak s týmto návrhom ja zásadne nemôžem súhlasiť, aby sme, aby sme celolesné hospodárstvo dali pod ministerstvo životného prostredia. Je to už iba z pragmatických dôvodov, že ministerstvo pôdohospodárstva je ekonomický rezort a tam sú ekonomické záujmy a ministerstvo životného prostredia je ochranársky rezort, to sú úplne iné záujmy. To je niečo, čo, aj keď sa tu robili programové vyhlásenie vlády, tak sme sa o tom bavili, tak ja som s tým zásadne nesúhlasil. A určite nebude s tým súhlasiť, prípadne keby došiel takýto pozmeňujúci návrh, ani hnutie SME RODINA.
Takým príkladom môže byť napríklad Poľsko. Viete, že ja veľa informácií čerpám v Poľsku. V Poľsku je 9 mil. hektárov lesov, je tam 315-tisíc národných parkov v počte 23, priemerná výmera je okolo tých 13-tisíc hektárov. Patria pod ministerstvo životného prostredia. V roku 2019 už takmer prešiel zákon a tam sú veľké boje presne o to, aby tie lesy prešli z ministerstva životného prostredia na ministerstvo pôdohospodárstva pod ekonomický rezort. A, samozrejme, pri všetkej úcte, zostávajú všetky tie národné parky, to je tých 315-tisíc hektárov pod ministerstvom životného prostredia. A tak by to malo byť. Nemôžme miešať ekonomickú časť a ochranársku časť z pohľadu takého, myslím, globálno-ekonomického. Určite súhlasím s tým, že ten les, čo sa týka funkcie environmentálnej, ekologickej, klimatickej a tak ďalej, to je samozrejmé, že tam nemôžme rozlišovať chránený les alebo strom a nechránený strom.
A z hľadiska hospodárskeho určite nemôžme miešať, miešať ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva. Ťažba dreva patrí pod ministerstvo pôdohospodárstva jednoznačne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 16:52 - 16:54 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Suja, tá aktívna ochrana prírody asi takto bola doteraz, že na jednej strane teraz, keď sa ide niečo diať, tak hovoríme o úbytku poľnohospodárskej pôdy, na druhej strane na Slovensku máme asi 300 000 hektárov bielych plôch. Proste zarastená poľnohospodárska pôda kriakmi a v podstate nie je to ani les, nie je to ani, nie sú to ani pasienky, ani lúky, sú to kriaky. Čiže asi to až tak dobré nebolo. My sme, my sme sa aj spolu, Miro, bavili a s viacerými sme rozprávali, že tento, proste tá reforma je nevyhnutná, to asi sa zhodneme všetci, ten problém je o otázke poslaneckého návrhu alebo vládneho návrhu, lenže asi ten vládny návrh bol, on bol skúšaný v minulom volebnom období a on sa zastavil práve z hľadiska toho procesu, takže asi rozhodnutie bolo ísť inou cestou, ale to, že to je nevyhnutné, to máme taký praktický a funkčný, funkčné porovnanie, to je ministerstvo pôdohospodárstva a lesný a pozemkový odbor na okresnom úrade. To isté ministerstvo životného prostredia a úrad na okresnom úrade a vieme, že je to nefunkčné. Čiže pokiaľ lesy bude spravovať, národné parky, ministerstvo pôdohospodárstva a bude ho metodicky riadiť, tak ako sú okresné úrady, ministerstvo životného prostredia to je ako pes a mačka, a to nefunguje.
Čiže jednoznačne asi nejaká zmena musí byť alebo nech to potom, zrušme štátnu ochranu prírody a nech to ide všetko pod ministerstvo pôdohospodárstva, čo asi je problém, čiže prakticky je výhodnejšie dať to pod jednu organizáciu. Ale súhlasím s tým, že za pravidiel a pozor tá zmena nebude trvať pol roka do 01.07., to určite nie. Ja si myslím, že táto zmena bude trvať minimálne šesť až osem rokov a je to, to zasiahne budúcu a ešte aj ďalšiu vládu, ktorá, ktorá to bude ďalej riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 16:19 - 16:21 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Takáč, my nieže nemáme nejaký priemysel. My nemáme žiadny spracovateľský priemysel. To znemená, že my sme čistý exportéri tak u pšenice, takisto u lesov. Rozdiel je v tom, že pšenica rastie niekoľko mesiacov a lesy desiatky rokov a v podstate robíme tú istú hnusnú devastačnú činnosť. Vyvážame to najcennejšie, čo máme, tú surovinu a neprinášame a nakupujeme z nich hotové výrobky, čiže je to aj environmentálny aj ekonomický nezmysel. A teraz ja sa chcem dotknúť jednej veci.
Pán Mičovský mal také vyjadrenie a ja s ním súhlasím, že lesy nemajú byť bankou pre spoločnosť, ale poisťovňou pre zdravú budúcnosť. Lenže do poisťovne sa platia vklady, poistné vklady. Pýtam sa, od roku 2014 do dnešného dňa sa riadime programom rozvoja vidieka 2014 - 2020, ktoré boli schválené v roku 2014 a platil do roku 2015. Koľko sme do tej poisťovne nainvestovali peňazí od roku 2015? Asi nič. My sme ťahali z tejto poisťovne peniaze, preto je treba spraviť zásadnú zmenu. Ja nehovorím, že všetko je správne, ja verím tomu, že pán minister Budaj, tak ako povedal na Bôriku, že svoje slovo dodrží, to znamená, že spraví revíziu národných parkov, ktoré sú až na dva národné parky z roku 2002 z obdobia pred rokom ´89, lebo národné parky mali byť oblasti s prirodzenými biotopmi a nie lesné škôlky.
A druhá vec, druhá vec, že, že prebehnú tie odborné diskusie a že, tak ako bolo dohodnuté na koaličnej rade, že bude dvojtýždňové medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa líši od štandardného o jeden týždeň, že bude kratšie. Verím tomu, že tak to bude. Ale musíme sa na to pozerať trošku ináč. Príjmy z vidieka nie sú o veľkosti ťažby, ale sú o tom, ako využívame to prostredie a národné... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis