Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2022 o 17:25 hod.

JUDr.

Jozef Šimko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
No, pán Cmorej, pri všetkej úcte ja vás ubezpečujem, som, ubezpečujem, že nikdy som nebol, nie som a nikdy nebudem fašista, ale, prosím vás, nestavajte túto otázku, tento zákon do politickej polohy. Ubezpečujem vás aj to, že žiadny etický kódex ja ako primátor Rimavskej Soboty neporušujem, lebo mňa sa toto skutočne netýka. Ale, prosím vás pekne, uvedomte si už jednu vec. Za dva a pol roka pomaličky štát nepostavil ani jeden sociálny byt alebo iný byt pre mladé rodiny s deťmi v rámci Slovenskej republiky. Viete veľmi dobre, že asi pred mesiacom sme prijali zákon, kde sa idú stavať byty pre mladé rodiny v rámci celej Slovenskej republiky. Tí starostovia, primátori, ktorí v podstate sa snažili, tak teraz ich ideme trestať. Pán Cmorej, uvedomte si už konečne, že teoreticky ten starosta alebo primátor, ktorého sa to týka, či to je Šaľa, či to je Svit, či to je Modrý Kameň, sa trápia s finančnými problémami. Zaťažili sme ich aj s tými nešťastnými testami, zaťažili sme aj s tou Ukrajinou a teraz, prosím vás pekne, máme šancu týmto starostom pomôcť, týmto primátorom, týmto ľuďom.
A uvedomte si ešte jednu vec, že teoreticky Štátny fond rozvoja bývania ani nie cez mestské úrady alebo obecné úrady presúval tie finančné prostriedky, ale priamo platil dodávateľovi. A teraz má byť postihnuté to mesto, obec alebo ten starosta, alebo primátor? Je to nehorázne, keď to staviate do takéhoto stavu a v podstate urážate svojich kolegov, tých, či je to pani Kavecká alebo ďalší, ktorí chcú toto podporiť.
A vy hovoríte, že ide o porušenie zmluvy. Viete, čo je porušenie? Keď nebudujeme pre občanov žijúcich na území Slovenskej republiky byty pre rodiny a pre rodiny s mladými deťmi. To je porušenie koaličnej zmluvy. Nie to, že ľudia normálne zahlasujú, poslanci aj za OĽANO, aj za iné politické strany za tento zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Takže pokračujem. (Pokračovanie čítania pozmeňujúceho návrhu, pozn. red.)
V čl. I bode 4 § 187o ods. 1... (Zaznel gong. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ukľudnime sa, lebo pán poslanec nemôže prednášať svoj návrh.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
... sa za slovo „podľa" vkladajú slová „§ 149 ods. 1 písm. a)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, prosím, nečítajte odôvodnenie, choďte rovno. (Reakcia vystupujúceho rečníka: „Dobre.“) Dobre, ďakujem pekne.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
... a) predpisu účinného do 17. apríla 2016,".
3. V čl. I bode 4 § 187o ods. 2 sa za slovo "podľa" vkladajú slová "§149 ods. 1 písm. a) predpisu účinného do 17. apríla 2016.".
4. V čl. I bode 4 sa vypúšťajú tieto vety:
"Ustanovenia osobitného predpisu75ba) sa v takom prípade nepoužijú."
Poznámka pod čiarou k odkazu 75ba znie:
"75ba) § 10 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých, niektorých zákonov.".
5. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 333/2015 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z. a zákona č. 368/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
"j) na základe osobitného predpisu."
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
"20a) § 187p zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo, to ešte budeme vedieť, nevieme zatiaľ - č. .../2022 Z. z.".
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III. Doplnenie čl. II sa premietne do názvu zákona.
Žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body 1 až 4 zo spoločnej správy.
Tak toto je prvý pozmeňujúci návrh.
Pán predseda, dovoľte mi predniesť druhý pozmeňujúci návrh, teda poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jozefa Šimka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. II sa slová "od 1. júna" nahrádzajú slovami "od 1. augusta".
V nadväznosti na uvedený posun účinnosti sa v čl. I bode 4 nadpise § 187o slová "15. marca" nahrádzajú slovami "1. augusta".
Žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 5 zo spoločnej správy.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dnes, na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky som predložil v druhom čítaní návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Návrh bol na marcovej schôdzi prerokovaný v prvom čítaní a po zhode naprieč parlamentom posunutý na prerokovanie jednotlivými výbormi. Návrh bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Dovoľujem si poďakovať členom uvedených výborov za vecnú diskusiu a pripomienky, na základe ktorých predkladám dva pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli pri príprave.
Prvý pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jozefa ŠIMKA k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa vypúšťa bod... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Kolegov poprosím o kľud v sále. Ak chcete diskutovať, choďte hore do priestorov kaviarne.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
1. V čl. I sa vypúšťajú body 1 až 3.
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa vypúšťa označenie bodu 4 a upraví názov zákona.
Odôvodnenie: Vypustením bodov 1 až 3 sa návrh zákona zosúlaďuje so Smernicami č. 89/665/EHS a 92/13/EHS a 2009/81/ES, nakoľko predložený návrh zákona je zjavne v rozpore s týmito smernicami.
2. V čl. I bode 4 § 187o ods. 1 sa za slovo "podľa" vkladajú slová "§ 149 ods. 1 písm. a) predpisu účinného do 17. apríla 2016,".
3. V čl. I bode 4 § 187o ods. 2 sa za slovo "podľa" vkladajú slová... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

15.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.
Návrh bol na marcovej schôdzi prerokovaný v prvom čítaní a po zhode naprieč parlamentom posunutý na prerokovanie jednotlivým výborom. Návrh bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Dovoľujem si poďakovať členom uvedených výborov za vecnú diskusiu a pripomienky, na základe ktorých predkladám dva pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli pri príprave. V prvom sa vypúšťa prvá časť návrhu novely, ktorou sme chceli riešiť systém sankcionovania verejných... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, teraz uvádzate zákon, potom do rozpravy, ak chcete teda čítať pozmeňujúce návrhy, tak až v rozprave.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Potom v rozprave, samozrejme. Takže v prvom sa vypúšťa prvá časť návrhu novely, ktorou sme chceli riešiť systém sankcionovania verejných obstarávateľov a obstarávateľov v budúcnosti, nakoľko by bol problém uviesť ho do súladu s európskou legislatívou.
Druhé, technikáliá a to posunutie účinnosti na 1. august z dôvodu, že pôvodný termín rátal s prerokovaním na májovej schôdzi. Výbory rozhodli o ponechaní druhej časti novely, riešiacej dôsledky, ktoré vznikli pri nadobúdaní nájomných bytov mestami a obcami v rámci celej slovenskej, Slovenskej republiky. Obdobne zdôrazňujem, že obce a mestá tvoria základné jednotky samosprávy a tvoria piliere tohto štátu a preto je našou povinnosťou sa postarať o ich bezproblémové fungovanie a zároveň zabezpečenie ich základných potrieb, ktoré ony následne poskytujú občanom, občanom Slovenskej republiky.
Za ostatné dva roky museli samosprávy v prvej línii čeliť pandémii COVID-19. Rovnako tak utečeneckej kríze. Popri tom čelíme skokovému nárastu cien. Áno, skokovému nárastu cien energií a doslova zápasíme o vyrovnávanie, vyrovnané rozpočty. Sankcie, ktoré vyrubil Úrad pre verejné obstarávanie, boli udelené na základe nesúladu medzi jednotlivými právnymi normami za sktriktné dodržanie postupu, ktorý stanovil Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, pričom sám úrad hromadne berie späť, späť svoje žaloby, ktorými chcel dosiahnuť neplatnosť kúpnych zmlúv.
V mesiaci máj sa uskutočnil historicky druhý, áno, historicky druhý mimoriadny snem ZMOS-u, ktorý poukázal na problémy, s ktorými sa samospráva musí vysporiadať, i z dôvodov rozhodnutí centrálnych orgánov. Zároveň bola vyhlásená štrajková pohotovosť miest a obcí; 18. mája na mimoriadnom sneme Združenia miest a obcí Slovenska prijaté okrem iného aj toto uznesenie. Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska zásadne odmieta postupy Úradu pre verejné obstarávanie pri sankcionovaní samospráv za nadobudnutie nájomných bytov, nakoľko samosprávy postupovali výlučne podľa pokynov ústredných orgánov štátnej správy, to znamená ministerstva dopravy, ako aj Štátneho fondu rozvoja bývania, a zároveň odmieta kriminalizáciu predstaviteľov jednotlivých samospráv v rámci celej Slovenskej republiky.
Za ďalšie, mimoriadny snem ZMOS vyzýva a zároveň žiada poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby bez zbytočných prieťahov podporili návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v znení, ako bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní, vrátane pozmeňujúceho návrhu.
Združenie miest a obcí Slovenska reprezentuje a zastupuje takmer tritisíc miest a obcí, v rámci obcí na Slovensku, ktoré zabezpečujú základný chod systému verejnej správy, poskytujú služby občanom, nemožno teda na ne len presúvať povinnosti a zároveň uvaľovať, uvaľovať sankcie.
Konštatujem, vážené kolegyne, kolegovia, že všetky tri výbory, vrátane gestorského, po zapracovaní pripomienok návrh schválili a odporučili schváliť v druhom, ako aj v treťom čítaní. Členom výborov ďakujem za podporu naprieč politickým spektrom. Verím, že ctené plénum si postoje odbornej verejnosti troch tisícok slovenských samospráv i odporúčanie výborov osvojí a rovnako návrh schváli, o čo si vás, kolegyne a kolegovia, dovoľujem poprosiť.
Ďakujem pekne za pozornosť. Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

23.3.2022 9:10 - 9:14 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 181 ods. 10 sa slovo "uloží" nahrádza slovami "môže uložiť". (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ospravedlňujem sa, pán poslanec, čo čítame teraz? Pozmeňujúci návrh?

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Ešte k tomu sa chcem vyjadriť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Aha, ale nepredkladáte teraz pozmeňujúci návrh.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Nie, nie, nie.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nie, aha dobre, tak pardon, ospravedlňujem sa.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Len komentujem ten môj návrh včerajší.
Takže za 2. V § 182 ods. 1 sa slová "úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške" nahrádzajú slovami "úrad môže uložiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu až do výšky".
3. V § 182 ods. 4 sa slová "podľa ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "podľa odseku 1 až 3".
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
4. Za § 187n sa vkladá § 187o, ktorý vrátane nadpisu znie: "Odpúšťa sa pohľadávka štátom vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) až q) v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 verejnému obstarávateľovi za správne delikty súvisiace z obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti.
2. Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) až q) v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti.
3. Odpustenie pohľadávky štátu podľa ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na pohľadávku štátu, ktorá bola do 31. decembra 2021 úplne splatená. Ak je pohľadávka štátu splatená len sčasti alebo jej splatenie je predmetom splátkového kalendára, odpustenie podľa odseku 1 a 2 sa uplatní na zostatok pohľadávky štátu, ktorý nie je splatený do 31. decembra 2021.
4. Vláda Slovenskej republiky môže na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky rozhodnúť o odpustení pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 a 2, ak
a) pokuta bola uložená verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek alebo súvisiacej technickej vybavenosti vykonané v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021.
b) pohľadávka štátu alebo jej časti nie je odpustená podľa ods. 1 alebo 2. Ustanovenie osobitného predpisu75ba) sa v takom prípade nepoužijú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75ba) znie:
75ba) § 10 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tak toľkoto ešte som chcel dodať. Takže pán podpredseda, skončil som.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 17:06 - 17:06 hod.

Jozef Šimko
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, pred chvíľou som predkladal materiál, ktorým, teda zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343, prosím vás pekne, zrejme ešte potrebujem na to päť minút, aby sme to mohli teraz dokončiť, to znamená, že by vystúpila pani spravodajkyňa, aby sme to mohli dokončiť, aby sme to už neťahali na ďalšie dni.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 16:51 - 17:01 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dňa 22. februára 2022 v súlade s ustanovením § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov som predložil návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý teraz prejednávame. Teraz mi dovoľte k tomu povedať pár viet.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky znovu uviesť návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Návrh je predkladaný opätovne, nakoľko na októbrovej schôdzi mi bol vrátený s odporučením dopracovať jeho znenie. Požiadal som preto kolegov poslancov o zaslanie doplňujúcich návrhov, aby som ich mohol zapracovať. V rámci parlamentu som od kolegov poslancov pripomienky neobdržal. S kolegami so samosprávy sme však návrh napriek tomu dopracovali.
V prvom rade dopracovaný návrh novely rieši do budúcna systém sankcionovanie nielen samospráv, ale všetkých verejných obstarávateľov. Z obligatórnej povinnosti Úrad pre verejné obstarávanie uložiť sankciu vo výške 5% sa týmto návrhom stane možnosť sankciu jednať uložiť a zvážiť jej primeranú výšku vzhľadom na závažnosť pochybenia. Tu je potrebné pripomenúť, a určite nehovorím len za mestá a obce, že ak jedna inštitúcia verejnej moci vyrubí pokutu inej inštitúcii verejnej moci, jedná sa de facto len o presun rozpočtových položiek v sústave verejných rozpočtov.
V prípade samosprávy je však takýto presun o to bolestivejší, pretože má vplyv na poskytovanie základných služieb občanovi, ktorý je rovnako občanom danej obce či mesta ako občanom tohoto štátu, pričom konkrétny vinník postihnutý nie je.
Ďalej návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v predkladanom znení pojednáva o potrebe riešenia dôsledkov, ktoré vznikli pri nadobúdaní nájomných bytov mestami a obcami v rámci celej Slovenskej republiky. Obce a mestá tvoria základné jednotky samosprávy a tvoria piliere tohto štátu, a preto je našou povinnosťou sa postarať o ich bezproblémové fungovanie a zabezpečenie ich základných potrieb, ktoré oni následne poskytujú občanom Slovenskej republiky. Nájomné byty sú v podstate dobre často pertraktovanou témou v rámci celej republiky.
Štátna bytová politika na Slovensku sa musí odvíjať od skúseností vyspelých európskych štátov s trhovo orientovanou ekonomikou, z ktorej praxe vychádza, ako najlepší prostriedok riešenia problémov bývania, to znamená funkčný trh s bytmi. Napriek tomu si problémy, ako sú prístupnosť k primeranému bývaniu, cenová dostupnosť bývania a kvalita bývania, vyžadujú určitú intervenciu štátu a ostatných verejných subjektov na trhu s bytmi. A práve túto problematiku doposiaľ riešili obce a mestá, ktoré využili možnosti nadobudnutia nájomných bytov formou kúpy od súkromných investorov, ktorí vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonali realizáciu výstavby nájomných bytov, a následne obce a mestá odkúpili cez Štátny fond rozvoja bývania, a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, za čo im boli uložené pokuty v rôznych výškach, a ktoré visia nad týmito obcami a mestami ako Damoklov meč a ktoré sú spôsobilé narušiť ich už doposiaľ nie šťastnú ekonomickú stabilitu a priviesť ich až do nútenej správy.
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní má podľa rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie spočívať najmä v tom, že obce a mestá pristúpili k podpisu komplexu zmlúv, teda zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a následne riadení kúpnych zmlúv s jednotlivými investormi bez aplikácie a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, čo sa však v tomto čase javí ako sporné, nakoľko možnosť nadobúdania stavieb a nehnuteľností bolo už v rámci predchádzajúceho znenia zákona, ako aj platného zákona o verejnom obstarávaní vyňaté z pôsobnosti tohto zákona.
Úrad pre verejné obstarávanie doposiaľ argumentuje vydanými metodickými usmerneniami, pričom tejto argumentácie chcem uviesť, že metodický pokyn ani usmernenie nepredstavujú záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní. Metodické usmernenie je vnútorný akt verejnej správy, ktorý smeruje dovnútra určitého systému orgánov verejnej správy. Zaväzuje len podriadené útvary, prípadne adresátov, normatívne inštrukcie, usmernenia, služobné pokyny a podobne. Tieto akty nie sú všeobecne záväzné, nie sú prameňom správneho práva, a preto nemôžu byť záväzné, pričom táto skutočnosť bola potvrdená súdmi v rámci Slovenskej republiky a túto skutočnosť uvádza aj sám úrad vo svojich metodických usmerneniach.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Úrad pre verejné obstarávanie viní mestá a obce za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pričom samotný zákon o verejnom obstarávaní uvádza výnimku na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností a nadobúdanie práv k nim. Obce a mestá postupovali spôsobom, ktorý zákon pripúšťa, a nadobudli nájomné byty za použitia, áno, za použitia výnimky, čo je však zo strany Úradu pre verejné obstarávanie posúdené ako neoprávnená aplikácia výnimky zo zákona, pritom tento postup odobrili jednak Štátny fond rozvoja bývania, ako aj Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Tieto dva štátne orgány nielenže postup odobrili (ruch v sále a zaznievanie gongu), ale aj uvoľnili finančné prostriedky, ktoré boli týmito štátnymi orgánmi priamo poukázané na účty predávajúcich. Tým chcem poukázať na skutočnosť, že štát vypracoval schému, štát priamo poukázal finančné zdroje, ale pokuty za domnelé porušenie či obídenie zákona sú ukladané v danom prípade samosprávam.
Okrem uloženia pokút Úrad pre verejné obstarávanie podá niekoľko žalôb pre neplatnosť kúpnych zmlúv, ktoré však vo všetkých dosiaľ prejednávaných prípadoch boli zo strany príslušného súdu zamietnuté, kde príslušný súd konštatoval, že podpisom kúpnych zmlúv nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
Týmto konštatovaním sa stali aj predchádzajúce rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie významne spochybnené. Nutnosť riešenia tejto situácie je o to závažnejšia, že nejde o pochybenie jednotlivca, ale o problematiku dotýkajúcu sa takmer 50 miest a obcí v rámci celej Slovenskej republiky, a teda zastávam spolu s odborníkmi názor, že táto skutočnosť len potvrdzuje nedostatočný a nejednotný výklad legislatívy týkajúcej sa nadobúdania nájomných bytov. Zároveň je to potvrdením faktu, že v danom prípade nešlo zo strany obcí a miest o úmyselné protiprávne konanie.
Pokiaľ zhrniem túto časť, novelizácia, musím v kontexte aktuálnej situácie zároveň aj konštatovať, že mnohé obce a mestá dodnes nemajú od štátu preplatené náklady v súvislosti s covid testovaním spred roka. Dnes opäť finančne suplujú štátu... štátnu správu v súvislosti s utečeneckou vlnou a k tomu im štátny orgán Úrad pre verejné obstarávanie rozdáva pokuty za to, že zabezpečili občanom bývanie. Tento návrh nie je zďaleka prvým odpustením pokút.
Spomeniem opäť len platby koncesií za Slovenský rozhlas a STV, štyri zbraňové amnestie, generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne a mohol by som ešte hovoriť ďalej. A teda je nevyhnutné, aby aj v tomto prípade sme ako poslanci sa postavili za obce a mestá, pomohli najmä v čase, keď túto pomoc od nás tie obce a mestá očakávajú.
Predpokladaný návrh teda predstavuje opatrenie smerujúce k vyriešeniu problémov miest a obcí a zároveň ich stabilizácii ako kľúčovému návodu, ako v budúcnosti upraviť problematiku nájomného bývania, na ktoré sa táto vláda zaviazala v rámci programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, chcem sa vás opýtať, zhruba na koľko to máte ešte?

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Ešte, ešte dvadsať sekúnd.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Dobre, tak nech sa páči.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Verím a som presvedčený, že týmto návrhom nehovorím len svojimi ústami, ale hovorím ústami ostatných starostov a primátorov nielen tu v tejto sále, ale i naprieč celého Slovenska.
Vážené dámy, vážení páni, chcem sa vám poďakovať za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 16:36 - 16:38 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, by som povedal zopár slov na vystúpenie pána Mazureka. Pán Mazurek, vieš, že si ťa vážim, ale na tú vec mám kus iný názor. Pochádzam z okresu Rimavská Sobota, kde máme komplet 107 obcí a miest. Z týchto 107 obcí máme 3 mestá, ostatné sú dediny. Vážení priatelia, v okrese Rimavská Sobota možnože máme 20-22 obcí, kde žijú Rómovia, vo väčšine, samozrejmá vec, a sú obce, kde je až 99 % občanov rómskeho pôvodu. Napríklad taká Barca, taký Sútor, ja neviem, ďalšie Pavlovce a tak ďalej a tak ďalej, Rimavská Seč. Sú tam obrovské problémy.
Milan, pri všetkej úcte, ja ti teraz poviem otvorene, tam nenájdeš jedného človeka v týchto obciach, ktorý má stredoškolské vzdelanie, a potom sa ťa pýtam, ako to chceš vyriešiť, tento zákon, pretože niekto musí zastupovať. A na druhej strane ti hovorím, že analfabet, ale však toho analfabeta si zvolili občania tam v tej obci. Však nech si ho majú tam za tie štyri roky, a keď dovedie obec do nútenej správy, aj to je ich robota. To sa, bohužiaľ, v týchto obciach, kde nemajú stredoškolské vzdelanie títo ľudia, to sa v žiadnom prípade nedá, nedá vyriešiť.
Ty hovoríš, že 50 obcí v rámci, alebo teda hovoril, myslím, niekto, ďalší kolega, že 50 obcí, pán Kočiš, že majú v podstate obce, alebo teda sú obce, kde nemajú starostovia stredoškolské vzdelanie. Len v okrese Rimavská Sobota, ja si dovoľujem povedať, možnože je viac ako 20 takýchto obcí. A možno, že sa nájde 1-2 obce, že teda skrátka nevedia, lebo majú isté problémy, ale ja si stojím za tými starostami v okrese Rimavská Sobota, že i napriek tomu, že nemá stredoškolské vzdelanie, dostal tú dôveru a vedie obec v poriadku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 15:57 - 15:59 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, hneď na úvod by som dal jednu takú zaujímavú otázku. Kto vlastne presadzuje reformu súdnictva v rámci celej Slovenskej republiky? Ja osobne som presvedčený, že samotní sudcovia či zamestnanci súdov toto nepresadzujú. Už mesiace, dámy a páni, sledujem odpor našich sudcov v rámci jednotlivých častí republiky proti tejto reforme súdnictva. Najprv to bol tvrdý politický zápas i v našom regióne, dole na Gemeri a Malohonte. Chvalabohu sa to od toho upustilo. Však sa pamätáme, že najprv odznela tu otázka alebo teda návrh, že dôjde k zrušeniu Okresného súdu v Revúcej, ako aj vo Veľkom Krtíši. Potom pani ministerka presadzovala zrušenie nášho Krajského súdu v Banskej Bystrici. No, chvalabohu, ani toto dnes v parlamente neprešlo.
Dnes tu pred parlamentom, dámy a páni, však to už tu odznelo aj pán Kotleba to pred chvíľou povedal, boli stovky sudcov, predsedovia okresných i krajských súdov. Ale dajme si otázku, dámy a páni, čo to vlastne znamená? Znamená to, že nesúhlasia s reformou súdnictva, ktorá je predkladaná práve pani ministerkou, pani Kolíkovou. No i napriek tomu už z úst jednotlivých našich kolegov poslancov tu odznievajú prívlastky, citujem, "máme skorumpované súdnictvo" a podobné urážlivé slová. Áno, súhlasím s tým, že mali sme tu biele vrany, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že tým urážajú tisíce našich sudcov, ktorí sa snažia vykonávať svoju práce čestne a svedomite.
Treba však povedať, že tento pripravovaný, táto pripravovaná reforma to, bohužiaľ, nerieši a nerieši to už vôbec vytvorením mestských súdov v Bratislave či v Košiciah.
Takže ja len toľko k tomu, pani ministerka, ja tento váš návrh zákona v žiadnom prípade nemôžem podporiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.2.2022 11:25 - 11:27 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja sa priznávam, že nemám dobrý pocit z jednotlivých vystúpení našich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Mám skutočne taký pocit, že rozdúchavajú tu národnostné problémy, národnostné vášne. A to by sme v žiadnom prípade robiť nemali. Ja poukážem konkrétne, ako žijeme my na Gemeri.
Dámy a páni, len v samotnom meste Rimavská Sobota žije 22-tisíc obyvateľov a z toho je 31 % občanov maďarskej národnosti. Zároveň máme 4 % občanov rómskej národnosti, čo síce nie je pravda, lebo skutočnosť je taká, že v samotnom meste Rimavská Sobota máme asi 7-tisíc občanov rómskej národnosti, ale oni sa zrejme nepriznávajú k svojej národnosti.
Dámy a páni, zásadne odsudzujem tých ľudí, ktorí v podstate delia občanov na občanov druhej kategórie, pretože u nás to skutočne nie je. Poukážem konkrétne na problém, aký je v rámci mesta Rimavskej Soboty. Ja mám prednostu mestského úradu pána JUDr. Štefana Szántóa, ktorý je maďarskej národnosti. Môj viceprimátor Ing. Ladislav Rigó bol jedenásť rokov viceprimátorom, je takisto maďarskej národnosti. My to tam nerozdeľujeme. Máme tam pokoj a kľud. A ja ako dlhoročný primátor mesta Rimavskej Soboty robím všetko pre to, aby sa tie národnostné problémy a vášne, aby sme to v každom prípade eliminovali.
Preto vyzývam každého jedného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby krotil svoje vášne, pretože my nie sme tu na to, aby sme práve my poslanci Národnej rady rozdúchavali národnostné vášne. Tak len toľko, pán predseda.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis