Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 19:34 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:57 - 16:02 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, odo mňa dneska poslednýkrát úvodom pár slov ku odôvodneniu pozmeňujúceho návrhu a následne ho prečítam, jeho úplné znenie.
Pozmeňujúce návrhy k predmetnému návrhu zákona vyplynuli z časti A stanoviska Odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky k tlači 437, ktorými sa zabezpečuje úplná transpozícia smernice EÚ 2019/1160 a tiež sa navrhuje úprava z dôvodu riešenia legislatívno-technických nedostatkov a podnetov z praxe.
V bode 1 sa rieši úprava podnetu z aplikačnej praxe k nepovolenej propagácii kolektívneho investovania osobami, ktoré síce priamo nezhromažďujú peňažné prostriedky, ale vykonávajú nepovolené činnosti v mene subjektu, ktorý nemá povolenie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov verejnosti.
V bodoch 2 a 3 ide o jasnejšiu úpravu v dotknutých ustanoveniach a vypustenie duplicitnej vety z § 136 ods. 5, ktorý pripúšťa aj nepeňažné plnenie ako úhradu predajnej ceny z cenného papiera špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov. Body 4 a 5 vyplynuli z časti A stanoviska odboru legislatívy a aproximácie práva k tlači 437, ktoré sa týkajú transpozície Smernice EÚ z roku 2019 č. 1160.
Teraz by som si dovolil prečítať úplné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Petra Cmoreja, Jozefa Hlinku, Tomáša Lehotského a Milana Kuriaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, tlač 437.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, tlač 437.
1. K čl. I - bod 2
V čl. I bod 2 znie:
„2. § 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Zakazuje sa umožniť alebo uľahčiť inému vykonávať kolektívne investovanie v rozpore s týmto zákonom propagáciou takejto činnosti alebo zabezpečením takejto činnosti iným spôsobom.“.“.
2. K čl. 1 - bod 16
V čl. I bod 16 znie:
„16. V § 13 odsek 6 znie:
„(6) Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond, ak § 136 neustanovuje inak. Správcovská spoločnosť je povinná ustanoviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže identifikovať platbu, ktorá je uhradením aktuálnej ceny podielového listu. V čase od uhradenia aktuálnej ceny podielového listu do vydania podielového listu je správcovská spoločnosť oprávnená držať platbu na účte podľa prvej vety, alebo na osobitnom účte nepriradených platieb (ďalej len "zberný účet").“.“.
3. K čl. I - bod 62
V čl. I bode 62 v § 136 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
4. K čl. I - bod 68
V čl. 1 bode 68 v § 141 ods. 6 písmeno b) znie:
„b) samostatne, alebo prostredníctvom tretej osoby, na ktorú sa vzťahuje dohľad a právne predpisy, ktoré upravujú činnosti, ktoré sa majú vykonávať, alebo obidvoma spôsobmi.“.
5. K čl. I - bod 84
V čl. I bode 84 v § 150c ods. 10 poslednej vete sa slovo „zaslaní“ nahrádza slovom „odoslaní“.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:54 - 15:57 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 614 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru NR SR pre financie a rozpočet a tiež Ústavnoprávnemu výboru NR SR. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko:
1. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 173 zo dňa 27. apríla 2021 a tiež ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 264 zo dňa 28. apríla 2021. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 181 zo dňa 4. mája 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 15:29 - 15:51 hod.

Marián Viskupič
 

4.5.2021 15:21 - 15:24 hod.

Marián Viskupič
Pán predsedajúci, hlasovať budeme dnes 17.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:11 - 15:21 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, samotný zákon bol odôvodnený. Dovoľte mi, aby som povedal pár slov ku pozmeňovaciemu návrhu. Predmetný pozmeňujúci a doplňujúci návrh reflektuje stanovisko legislatívy Národnej rady Slovenskej republiky, v rámci ktorého sa vykonala prevažne legislatívno-technická úprava. Týmto návrhom sa taktiež spresňuje transpozícia smernice o trhoch s finančnými nástrojmi 2014/65/EÚ, MiFID II. V rámci legislatívno-technických úprav sa navrhujú upraviť vnútorné odkazy a zosúladiť predložený návrh, vládny návrh zákona tak, aby bol v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov. V rámci spresnení transpozície smernice o trhoch s finančnými nástrojmi ide o úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, napríklad úprava spomínaných vnútorných odkazov.
Ďalej sa navrhuje zachovať aktuálne nastavenú úroveň posudzovania bezúhonnosti osôb v riadiacej funkcii odpisom z registra trestov na podnet Národnej banky Slovenska. Toto je úprava, ktorá je nad rámec legislatívno-technických, takže dovolil by som si ju ešte odôvodniť bližšie.
Jedná sa teda v čl. I bod 7 a dôvodom na vypustenie bodu 7 je zosúladenie postupu pri informácii na preukazovanie dôveryhodnosti osôb, teda opodstatnenosť odpisov z registra trestov podľa zákona o cenných papieroch s inými sektorovými zákonmi, ako napríklad so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách, ale tiež aj so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách.
Odpis z registra trestov slúži ako listinný dôkaz preukazujúci dôveryhodnosť fyzickej osoby. Svojím obsahom poskytuje komplexný a objektívny obraz o dôveryhodnosti osoby, lebo sú v ňom zaznamenané všetky úkony, ako finálne záznamy z jednotlivých štádií trestného konania, ako napríklad právoplatné rozhodnutie súdu, prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania. Z dôvodu zvyšujúceho sa trendu detailnejších posudzovaní osôb vstupujúcich alebo pôsobiacich vo finančnom sektore členov riadiaceho orgánu a s prihliadnutím na zachovanie, prípadne zvyšovanie dôvery klientov voči subjektom finančného sektora je potrebné zachovať aktuálne nastavenú úroveň posudzovania bezúhonnosti, resp. dôveryhodnosti osôb zabezpečovanú formou odpisov z registra trestov.
Teraz by som si dovolil prečítať úplné znenie pozmeňovacieho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Jozefa Hlinku, Tomáša Lehotského a Milana Kuriaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 435.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 435.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. K čl. I bod 7 § 8 písm. b)
V čl. Isa vypúšťa bod 7.

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví ustanovenie o účinnosti.

2. K čl. Ibod 24 § 56 ods. 13
V čl. Isa vypúšťa bod 24.

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví ustanovenie o účinnosti.
3. K čl. Ibod 48 § 71dl ods.1
Bod 48 znie:
"48. V § 71dl ods. 1 sa slová "ods. 29 a 30" nahrádzajú slovami "ods. 30 a 31" a slová "základného imania" sa nahrádzajú slovami "počiatočného kapitálu".".

4. K čl. I nový bod 49 § 71dl ods. 2 a 3
V čl. I sa za doterajší bod 48 vkladá nový bod 49, ktorý znie:
"49. V § 71dl ods. 2 a 3 sa slová "základného imania" nahrádzajú slovami "počiatočného kapitálu".".

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.
5. K čl. I bod 55 § 73f ods. 1
Bod 55 znie:
"55. V § 73f ods. 1 sa za slovo "stratu" vkladá čiarka a slová "jeho odolnosť voči riziku", slová "so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností" sa nahrádzajú slovami "a ktoré zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty" a slová "ods. 19" sa nahrádzajú slovami "ods. 22".
Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha) znie:
"58ha) Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.".".
6. K čl. Inový bod 57 § 73g ods. 1

V čl. I sa za doterajší bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:

"57. V § 73g ods. 1 sa slová "ods. 19" nahrádzajú slovami "ods. 22".".
Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.
7. K čl. Inový bod 97

V čl. I sa za doterajší bod 96 vkladá nový bod 97, ktorý znie:

"97. V § 145 ods. 1 písm. d) sa slová "§ 140 ods. 1 alebo 3" nahrádzajú slovami "§ 138 až 142".".

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.

8. K čl. I bod 106 § 173zf

Bod 106 znie:

"106. Za § 173ze sa vkladá § 173zf, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 173zf Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 26. júna 2021

(1) Povolenia udelené Národnou bankou Slovenska podľa § 54 ods. 12 druhej vety v znení účinnom do 25. júna 2021 zanikajú 26. júna 2021.

(2) Ustanovenie § 56 ods. 13 sa uplatňuje najneskôr do 31. decembra 2021.".".

V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom si dovoľujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.

Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:08 - 15:11 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch a investičných službách. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 612 zo dňa 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru NR SR a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 172, ústavnoprávny výbor uznesením č. 262 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 163.
Z uznesení výborov uvedených v bode III. tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: v oboch bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 179 zo dňa 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

4.5.2021 10:10 - 10:18 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážená vláda, kolegyne, kolegovia, dámy, páni, máme za sebou dlhú rozpravu k programovému vyhláseniu vlády, myslím, že bolo povedané všetko z koaličnej aj z opozičnej strany.
Chcem poďakovať všetkým za vystúpenia a za korektnú diskusiu. Takisto ďakujem pánovi premiérovi za záverečné slovo a zhrnutie.
V bežných rozpravách o programovom vyhlásení na začiatku volebného obdobia sa vždy pozerá hlavne dopredu, špecifikom tej aktuálnej rozpravy bol aj pohľad dozadu na to, čo sa nám za rok podarilo, a aj na zásadné problémy, ktorým Slovensko celý čas čelilo. Verím, že zdravotnú časť krízy máme za sebou.
A v záverečnom slove mi dovoľte vysloviť len jedno želanie, nech sa budúce týždne a mesiace stanú časom obnovy - obnovy ekonomiky, obnovy dôvery, obnovy normálneho spôsobu života a slobody.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2021 10:19 - 10:22 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážená vláda Slovenskej republiky, kolegyne, kolegovia, dámy, páni, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky, tlač 525a.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky, tlač 525, bolo predložené vládou Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s článkom 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky v termíne stanovenom čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený materiál bol doručený poslancom Národnej rady pred 27. schôdzou Národnej rady ako tlač 525. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 538 zo dňa 28. apríla 2021 pridelil uvedený návrh na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil termín na prerokovanie do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu a určil gestorský výbor - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a tiež Výbor NR SR pre zdravotníctvo neprijali platné uznesenia, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku neboli uznášaniaschopné. Ostatné výbory, ktorým bol návrh pridelený na prerokovanie, vyslovili súhlas s predloženým materiálom a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schváliť a vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Gestorský výbor na základe uznesení výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky
1. schváliť Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a
2. vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Na záver konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 176 z 30. apríla 2021. Výbor určil poslancov Mariána Viskupiča, Juraja Gyimesiho, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Annu Miernu, Erika Ňarjaš a Tomáša Lehotského za spoločných spravodajcov výboru. Zároveň ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.4.2021 9:53 - 9:54 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 30. apríla 2021.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 125 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 125 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 125 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 125 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Milana Laurenčíka za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 77 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 37 poslancov.
Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Milan Laurenčík. Overovatelia ma zároveň poverili (potlesk) oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Pán podpredseda, gratulujem.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 19:34 - 19:35 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Marek, ja nadviažem. Áno, koronavírus funguje vo vlnách a proste stúpa, klesá. Práve preto musíme byť flexibilní, keď sa situácia zlepšuje, a zlepšuje sa, nebojme sa uvoľňovať, flexibilne. Zároveň áno, každá vlna má potom zase tú vzostupnú fázu, a to nie je žiadna hanba, to je prirodzené. Ak sa situácia bude zhoršovať, tak, samozrejme, môžme, môžme zase opatrenia pritvrdiť. To nie je žiadna hanba, to je život. No a takto by to aj ľudia dokázali chápať a toto by bol vlastne aj recept na pandemickú únavu. Ľudia by si oddýchli a možno by sme boli prekvapení ich zodpovednosťou, že chcú žiť v tom voľnejšom prostredí. Len musíme aj ľuďom dať tú šancu byť zodpovední. A keď nie, keď sa bude situácia zhoršovať, áno, treba opatrenia sprísniť, samozrejme.
Ďakujem.
Skryt prepis