Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 10:18 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 10:18 - 10:27 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, ak to mám povedať skrátene, cieľom tohto zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a regulácii sieťových odvetví je vlastne zabrániť možnej privatizácii našich vodárenských spoločností. Reagujeme tak na udalosti, ktoré sa stali v posledných mesiacoch na východnom Slovensku, kde vlastne jedna právnická kancelária plánovala odkúpiť od jednej obce akcie vo vodárenskej spoločnosti, a tým pádom by mohla potom postupne skupovať akcie vo vodárňach, čím by vlastne došlo k privatizácii.
My sme presvedčení o tom, že voda, pitná voda je strategická surovina a má zostať pod kontrolou miest a obcí, tak ako je to doteraz. To znamená, že zabránime vstupu možných finančných skupín a oligarchov do našich vodárenských spoločností. Sme presvedčení, že distribúcia a výroba pitnej vody má byť pod kontrolou štátu, obcí a samosprávnych krajov. Takže to je podstata. Zároveň je potrebné povedať, že aj Najvyšší kontrolný úrad v roku 2019, keď vykonal kontroly niektorých vodárenských spoločností, skonštatoval, že najlepšie verejný záujem ochránia vlastne samosprávne kraje a obce, navyše ak by do vodárenských spoločností vstúpil, vstúpila nejaká finančná skupina, mohlo by to aj ohroziť získavanie eurofondov, ktoré sú vlastne kľúčové pre rozvoj vodovodnej infraštruktúry, takže aj to je ďalší dôvod.
Ja mám zároveň k tomuto návrhu zákona, ktorý sme odkonzultovali s ministerstvom životného prostredia, aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne spočíva v tom, že my sme pôvodne plánovali, aby akcie a majetkovú účasť vo vodárenských spoločnostiach mohol mať aj štát. Slovo štát z pôvodného návrhu vypúšťame, pretože v súčasnosti vo vodárňach má, vlastnia akcie len samosprávne kraje a obce, takže to zostane ponechané, to slovo štát sa vypustí.
Zároveň sa mení aj účinnosť tohto zákona, keďže ten legislatívny proces sa natiahol, tak vlastne k pôvodnému návrhu, od 1. januára bude platiť, bude účinnosť tohto zákona od 15. marca 2021 a zároveň v mojom pozmeňujúcom návrhu a doplňujúcom bude aj zakotvené, že vlastne majetková účasť samosprávnych krajov a obcí v týchto vodárenských spoločnostiach nemôže byť predmetom exekučného konania. Doteraz v zákone bolo len, ochraňoval zákon len obce, vkladáme tam aj slovo samosprávny kraj.
Takže, pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítal celý pozmeňujúci a doplňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Potockého k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 283).
1. V čl. I § 3 ods. 8 sa slová „štát, samosprávny kraj alebo obec“ nahrádzajú slovami
„a) právnickú osobu zriadenú podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú iba obce alebo združenia obcí,
b) samosprávny kraj alebo
c) obec v rámci územnej pôsobnosti právnickej osoby podľa písm. a).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“
2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„ČI. II Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2001 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
v § 61 t sa za slovo „obcí“ vkladajú slová „a samosprávnych krajov“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
3. V čl. II sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „15. marca“.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Všetko?

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Áno, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 15:30 - 15:31 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kotleba, vy ste vo svojom prejave spomínal, že Slovensko je súčasťou a naša armáda nejakého agresívneho paktu, ale keď sa pozriete na pôsobenie našich vojakov v zahraničných misiách a operáciách, tak zistíte úplne pravý opak. Naši vojaci pôsobili v zahraničných misiách v Afrike, v Eritrei, pôsobili na Golanských výšinách, pôsobili v Afganistane a v ďalších misiách. A aká ich tam bola úloha? Keď sa na to pozriete, bolo to práve pomáhať obyvateľstvu, odmínovanie. Vďaka našim vojakom sme zachránili mnoho ľudských životov, neprišli o nohy malé deti , takisto v nárazníkových zónach ako na Cypre, kde je turecká zóna s gréckou. Naši vojaci zabezpečujú mier. Takže nemôžte prezentovať verejnosti a nášmu obyvateľstvu, že naša armáda je súčasťou nejakého agresívneho paktu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 10:25 - 10:26 hod.

Milan Potocký
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Úplne s vami súhlasím, pán poslanec Borguľa. Výstavba diaľníc je kľúčová pre rozvoj regiónov. Koniec koncov aj pán minister pred pár týždňami prijal zástupcov Občianskeho združenia diaľnice na Zemplín, ktorí aj týmto spôsobom deklarovali, že rozvoj regiónov je sa nepohne bez dokonalej cestnej infraštruktúry, a preto vítam každý krok, ktorý umožní vlastne rýchlejšiu výstavbu týchto diaľnic. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:03 - 14:04 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Peter Kremský, súhlasím s tebou v tom, že poznám veľmi dobre stav, pretože som aj mestský poslanec, čo sa týka vozového parku autodopravcov, ktorí prevádzkujú mestské autobusové dopravy v samosprávach, a naozaj ten priemerný vek autobusov je niekedy 18 až 20 rokov. To znamená, že tieto vozidlá absolútne nie sú ekologické a spôsobujú značné exhaláty v mestách.
Tu skôr vidím jedno riziko, že nákup týchto ekologických vozidiel, či už elektromobilov, bude pre tieto dopravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu, dosť nákladný, a tým pádom sa to môže negatívne prejaviť v cenách či už lístkov samotných, alebo vo výške príspevkov na vykrytie strát vo verejnom záujme, ktoré prispievajú samosprávy.
Pokiaľ viem, značná alternatíva, Európska únia to bude podporovať, je vlastne získanie eurofondov na nákup týchto vozidiel v samosprávach. Skôr len tam viem, že bola niekedy podmienka, že eurofondy sa poskytovali spoločnostiam, v ktorých, ktorých bola účasť štátu alebo samosprávnych krajov, tým pádom súkromné spoločnosti pravdepodobne nárok na takúto dotáciu nebudú mať. Takže si počkám neskôr na spresnenie tej transpozície Európskej únie, ako to bude vlastne vyzerať v reálu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2020 15:30 - 15:31 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Michal, páči sa mi na tvojom prejave, že si vystihol to, čo SMER tu robil uplynulých dvanásť rokov. Oni skutočne tú sociálnu pomoc bežným ľuďom mali len na jazyku. Bol to len obyčajný prázdny marketing, skutočne tu vytvárali sociálny štát pre oligarchov a mafiu. A mnohí ľudia si neuvedomujú ani to, že s tým, s čím sa borí dnešné Slovensko a každý obyvateľ našej republiky, nie je len o pandémii, ale aj o tom, že tento štát, ktorý tu budoval SMER, stál na hlinených nohách. Proste akákoľvek sociálna pomoc bol len prázdny marketing.
Ja aj si uvedomujem, že keď tento zákon schválime, nebude možno zapĺňať titulky novín a nebude to otváracia správa v médiách, ale určite budeme mať dobrý pocit všetci z toho, že sme reálne, nie sľubmi a sladkými rečami, ale pomohli konkrétne tehotným ženám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 15:29 - 15:29 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vy ste, pán poslanec Tomáš, veľakrát použili vo svojom prejave slovo sociálny dialóg.
My si veľmi dobre pamätáme, ako prebiehal sociálny dialóg za vlády SMER-u. Odohrával sa veľmi priamo v Bonaparte medzi pánom Kočnerom, pánom Bašternákom, pánom Ficom a dokonca ten sociálny dialóg toho vášho sociálneho štátu ste posunuli, dokonca na medzinárodnú úroveň do Dubaja, kde sa... do sociálneho štátu pán Kaliňák s pánom Bödörom, a dokonca aj na Sicíliu, kde sa bavila pani Trošková s pánom Vadalom o podobe sociálneho štátu na Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:43 - 15:44 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Súhlasím s vami, pán poslanec Kazda, že treba sa sústrediť na tie najväčšie a najnebezpečnejšie environmentálne záťaže a konečne ich reálne riešiť v rámci finančných možností. Pristúpiť k reálnym krokom, pretože za vlády SMER-u a predchádzajúcich vlád bolo bežné, že milióny eur sa vylievali do rôznych koncepcií, stratégií, štúdií a rôznych analýz, ale reálne pri likvidácii týchto nebezpečných environmentálnych záťaží sa neurobilo vôbec nič. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:28 - 15:28 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán presedajúci. Ja už len v krátkosti zareagujem na svojich predrečníkov. Tak, ako to už uviedol aj pán poslanec Miloš Svrček a pán Jílek, netýka sa tento problém len regiónu Zemplína, pretože aj odborníci potvrdili, že tie sedimenty, ktoré sa nachádzajú v rieke Laborec, ale aj z Kyjovského potoka, z odkaliska Poša prenikajú do Kyjovského potoka a následne do rieky Ondava, tým pádom je tomu zamorená aj južná časť východného Slovenska.
Na záver chcem ešte poďakovať pani verejnej ochrankyni práv, že túto tému otvorila aj na pôde parlamentu, pretože dodáva to vážnosť tejto téme a naozaj som rád, že ste sa postavili na stranu obyvateľov východného Slovenska, ktorý tento problém vnímajú ako veľmi vážny a akútny.
Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 15:18 - 15:23 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená ochrankyňa práv, vážený pán minister životného prostredia, som veľmi rád, pani ochrankyňa, že ste otvorili túto mimoriadnu tému, lebo naozaj situácia je vážna. Ja sa tu chcem vyjadriť za obyvateľov regiónu Zemplína, odkiaľ pochádzam - z Východného Slovenska, kde tento región je doslova zamorený polychlórovanými bifenylmi - tzv. PCB látkami.
V podstate náš región - okresy Michalovce, Trebišov, Vranou nad Topľou, ale aj Humenné nazývajú trojuholníkom smrti. Závažný problém je v tom, uviedli ste to aj vy vo svojej práci a už to načrtol aj pán minister životného prostredia, 30 rokov sa v podstate o tento problém nezaujímali. Fatálne zlyhávali štátne úrady, ktoré vlastne si neplnili svoju kontrolnú činnosť, a zatiaľ nám v našom regióne, žiaľ, pribúdajú vážne onkologické ochorenia. Máme tu rôzne vrodené poruchy novorodencov, ochorenia štítnej žľazy, ale nie je to už len problém, ktorý sa týka zdravia ľudí a obyvateľov, ale dokonca aj zvierat. Vieme o tom, že práve kvôli polychlórovaných bifenylom na Zemplínskej šírave už niekoľko rokov platí systém - chyť a pusť, pretože konzumácia, dlhodobá konzumácia rýb zo Zemplínskej šíravy vlastne spôsobuje závažné onkologické ochorenia, pretože, ako vieme, tieto polychlórované bifenyly - PCB látky sa usadzujú v tuku ľudí a dostávajú sa do krvného obehu a ich dlhodobá konzumácia je nebezpečná.
Najnovšie dokonca sa potvrdili aj ďalšie výskumy, že tieto PCB látky obsahuje aj poľovná zver. Teraz nedávno, poznám osobne človeka, ktorý je poľovník a dlhodobo konzumoval zver, ktorá vlastne sa napájala alebo vlastne konzumovala rastliny v blízkosti týchto PCB látok, kde sú rozptýlené, a tento človek má stonásobne zvýšenú hranicu PCB látok vo svojom tele. Nie je to problém len u poľovníkov, ale je to dokonca problém aj malých farmárov a hospodárov, pretože sa nachádzajú tieto PCB látky nebezpečné aj v telách domácich zvierat, hydiny a živočíchov.
Ja som minulý týždeň, záverom uplynulého týždňa absolvoval stretnutie aj s poslancami, niekoľkými poslancami Národnej rady aj s predsedom výboru pre životné prostredie pánom Karahutom práve v tomto regióne, kde sme sa stretli so starostami dotknutých obcí, ktoré sú vlastne postihnuté týmito PCB látkami, ale zároveň, ktoré aj sa nachádzajú v katastri v blízkosti odkaliska Poša. Títo starostovia naozaj konštatujú, že 30 rokov boli vodení za nos. Nikto tento problém neriešil, dlhodobo sa odsúva, sú z toho frustrovaní. Cítia vlastne nezáujem štátu už roky, a preto a aj napriek tomu, že táto situácia je vážne, ako už spomenul aj pán minister životného prostredia, bavíme sa o stovkách miliónov eur pri likvidácii každej záťaži.
Aj vy ste myslím, pán minister, vyčíslili, že likvidácia PCB látok z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske bude stáť možno 300 miliónov eur. A ako ste povedali, žiaľ, situácia je taká, že peniaze v tom rozpočte nie sú. Tieto peniaze bude problém získať aj z fondu obnovy, ale naozaj také malé svetielko vidím v tom, že, ako ste už spomínali, z Európskych štrukturálnych a investičných fondov tam určitá nádej je.
Podstatné ale je, čo kvitujem a to vďaka vám, pán minister, aj vďaka ministrovi vnútra pánovi Mikulcovi, aj vďaka ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému, vidím, že začínate tento problém naozaj riešiť, že hovoríte o týchto environmentálnych záťažiach otvorene. Veľmi kvitujem to, že už v najbližších týždňoch, mesiacoch dôjde k zabezpečeniu tých známych sudov, ktoré sa nachádzajú v areály bývalého Chemka Strážske, z ktorých vlastne sa tieto PCB dostávajú do podzemných vôd, dostávajú sa do potravinového reťazca, že vlastne tieto sudy, ktoré viac ako 30 rokov ležali ľadom sa konečne dostanú do tých kaziet, z kadiaľ bude zabránené ich úniku do podzemných vôd. To veľmi, veľmi kvitujem.
Ďalej oceňujem aj to, že veľké kroky v tomto smere robí aj pán minister Ján Mičovský, ktorý práve týmto starostom predstavil dve technológie, ktoré vlastne umožnia, aby sa PCB látky nedostávali z pôdy do potravinového reťazca a následne do tiel živočíchov. Predstavil tzv. metódu huminových kyselín a zeolitu, ktorá vlastne je schopná naviazať tieto PCB látky na seba a tým pádom sa zabráni, aby sa dostali do potravinového reťazca. Samozrejme, je to metóda, ktorá je v tzv. experimentálnom štádiu, že jej výsledky ešte nie sú úplne známe. Určité výskumy robil oblastný výskumný ústav agroekológie v Michalovciach, ktorý potvrdil, že vlastne táto metóda by mohla vyjsť. Aj keď to ešte nie je úplne definitívne, oceňujem to, že konečne sa začínajú diať prvé reálne kroky po rokoch stagnácie, ktoré vlastne pomôžu obyvateľom zamoreného regiónu Zemplína žiť zdravšie a lepšie.
Nemám čo dodať. Ďakujem pekne. Ďakujem za tú správu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:29 - 10:30 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Zareagujem na svojich predrečníkov. Tak ako si povedal, Jožko Bubnár, v lete sme sa stretávali so zástupcami miest a obcí, s jednotlivými akcionármi, kde sme pozorne načúvali ich požiadavkám a tomu, akú oni majú predstavu o tom, aby fungovali tieto vodárenské spoločnosti. Mnohí sa zhodujú presne na tom ako my poslanci Národnej rady, že najlepšie bude, ak skutočne voda zostane pod kontrolou štátu, miest a obcí a samosprávnych krajov, ktoré vedia najlepšie garantovať dodržiavanie verejného záujmu, pričom voda nesporne je vzácna tekutina, ktorá má zabezpečovať aj bezpečnosť štátu a jeho zásobovanie pitnou vodou a nie je dobré, aby sa stala predmetom nejakého kšeftovania alebo tvrdého biznisu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis