Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.11.2020 o 10:21 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 10:21 - 10:25 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, impulzom pre túto legislatívnu zmenu nie je len varovanie Najvyššieho kontrolného úradu, že ochrana pred prevodom akcií vodární mimo verejný sektor zakotvená v stanovách niektorých vodárenských spoločností je nedostačujúca a môže byť prelomená.
Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách reaguje na konkrétny aktuálny prípad z praxe. Je ním reálna hrozba privatizácie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti so sídlom v Košiciach. Táto spoločnosť zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v Košickom, Prešovskom a časti Banskobystrického kraja. Je najväčšou vodárenskou spoločnosťou v Slovenskej republike a jej akcionárom je vyše 770 miest a obcí z tohto regiónu. Jeden z drobných akcionárov vodárenskej spoločnosti - obec Čerhov sa rozhodla predať svoje akcie vo vodárňach. Vo verejnej obchodnej súťaži vybrala pravdepodobne nastrčenú firmu s nejasnými motívmi. V skutočnosti nešlo o žiadnu súťaž, lebo jej podmienky neboli nikde zverejnené. Nezákonnosť tejto súťaže len pred týždňom konštatovala v podanom proteste aj prokuratúra v Trebišove a nariadila obci, aby uznesenie svojho zastupiteľstva o predaji akcií zrušila. Podobné snahy budú pokračovať. Podľa dostupných informácií až 50 samospráv má záujem speňažiť svoje podiely vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Ignorujú tým svoju zákonnú zodpovednosť na zabezpečovanie, zásobovanie obyvateľstva vodou, ktorá im vyplýva zo zákona o obecnom zriadení.
Treba zdôrazniť, že ak by sa medzi akcionárov Východoslovenských vodární dostal súkromný subjekt, mohol by potom ďalšie akcie nakupovať priamo. Nebol by už na to potrebný súhlas orgánov spoločnosti ani by neplatilo predkupné právo ostatných akcionárov. Otvorila by sa cesta k faktickej privatizácií vodární.
Je mimo akýchkoľvek pochybností, že verejný sektor si musí zachovať kontrolu nad prevádzkou verejných vodovodov a kanalizácií. Jednoducho preto, že ide o činnosť vo verejnom záujme a zásobovanie vodou má prirodzený strategický význam pre život a zdravie obyvateľstva aj bezpečnosť štátu.
Spomeniem ešte tri závažné dôvody na prijatie tejto novely. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že po odovzdaní vodární súkromným subjektom aj napriek štátnej regulácií stúpla cena vody. Takýmto príkladom je aj susedná Česká republika. Vodárne na Slovensku sú prirodzenými regionálnymi monopolmi. Neexistuje tam konkurenčný tlak, ktorý by tlačil cenu vody nadol. Existuje preto riziko zneužitia tohto monopolného postavenia súkromnými subjektmi, ktorý primárne sledujú zisk a nie verejný záujem. Slovensko by v tomto nemalo opakovať chyby iných krajín, ale sa z nich poučiť. V Anglicku a vo Francúzsku sa v ´90 rokoch spotrebitelia hromadne odpájali od vodovodnej siete, ktorú prevádzkovali súkromné vodárenské spoločnosti, lebo neboli schopní platiť rastúce ceny. Vodárne sa tu preto aspoň čiastočne vrátili do rúk miest a obcí. Aj v Českej republike boli väčšie mestá a obce nútené pre vysoké ceny vodného a stočného vykúpiť vodárenské spoločnosti späť od súkromných vlastníkov.
Je tu aj ďalšie riziko, pretože vodárne by po vstupe súkromného kapitálu museli vracať prostriedky z eurofondov, ktoré použili na budovanie vodovodov a kanalizácie. Na toto riziko jasne upozorňuje aj Najvyšší kontrolný úrad. Fondy Európskej únie sú pritom základným zdrojom financovania vodárenskej infraštruktúry. Všetky vodárne majú obrovské investičné dlhy a tieto externé zdroje nevyhnutne potrebujú.
Dlhodobým problémom vodární aj iných vodárenských spoločností je ich slabá transparentnosť a nedostatočná verejná kontrola. Prevod vlastníctva vodárenských spoločností na súkromné subjekty by len prehĺbil tento negatívny jav. Zmena by pravdepodobne znamenala vyňatie vodárenských spoločností z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní a infozákona, ktorého uplatňovanie vo vodárenskom sektore je už teraz problematické. Je jasné, že ak do podniku vstúpi súkromný subjekt, utajovanie údajov o jeho hospodárení sa len posilní. Opakované podozrenia z konfliktu záujmov a klientelizmu vo vodárňach potvrdzujú, že takýto stav nie je žiadúci.
Som preto rád, že spolu s kolegami zo SaS aj poslanci OĽANO najmä z východného Slovenska predkladáme novelu tohto zákona, ktorá zamedzí kšeftovaniu s vodou, pretože sme presvedčení, že je to naše nerastné bohatstvo. Je to surovina, vzácna tekutina, ktorá patrí nám všetkým a nemala by byť predmetom kšeftovania a rôznych špekulácií, preto tento zákon podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 16:31 - 16:33 hod.

Milan Potocký
Termín hlasovania je dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 16:22 - 16:24 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, dovoľte mi, prosím, ako navrhovanému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 278), v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada (uznesením, pozn. red.) č. 348 z 21. októbra 2020 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 278) schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 9 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 77 z 23. novembra 2020.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:55 - 18:57 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Súhlasím s vami, pani poslankyňa, že bude potrebná komplexná zmena, novela zákona o obecnom zriadení, ale na druhej strane som veľmi rád, že aj keď tento zákon prechádza v oklieštenej podobe, som rád, Juraj, že si otvoril túto debatu na pôde parlamentu, pretože tieto problémy reálne sú. Vidno to podľa aj reakcií starostov, primátorov a aj podľa Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest a obcí Slovenska.
Takže aj napriek tomu, že tento zákon teraz prejde vo výrazne oklieštenej podobe, som rád, že sa o tom konečne diskutuje, pretože máme naozaj reálne problémy z praxe, kde naozaj niektoré samosprávy, župy majú problémy s kontrolórmi, ktorým je odoberané slovo, takže som rád, že táto diskusia tu prebieha a verím tomu, že hoci nie teraz, ale neskôr prijmeme nejakú komplexnú novelu zákona, ktorá to všetko zakomponuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2020 18:27 - 18:28 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhovanému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 285 z 22. septembra 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 229, schváliť. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, neprijali žiaden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 62 z 19. októbra 2020. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 10:15 - 10:16 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nadviažem na pani Moniku Kozelovú. Chcem sa jej poďakovať, že hovorí o kultúre ako kultúrnom priemysle, pretože mnohá laická verejnosť stále nechápe, prečo sa snažíme takto kultúre veľmi pomôcť. Mnohí vnímajú kultúrnikov ako divadelníkov, darmožráčov a toto je ten dôležitý aspekt, ktorý si povedala, že kultúrny priemysel, už to spomínala aj pani ministerka, zamestnáva 200-tisíc ľudí a naozaj prináša veľké peniaze do tohto rozpočtu a tento priemysel je sedem mesiacov odstavený a preto je táto pomoc veľmi dôležitá. Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 16:55 - 16:56 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.9.2020 18:05 - 18:10 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, určite ste si všimli, že tento návrh zákona vyvoláva najviac vášní a emócií a diskusií nielen v parlamente, ale aj v spoločnosti. Vyvoláva takú búrlivú diskusiu, ako..., keby som povedal slovami klasika, ako keby išlo o život. A nie je to práve tým, že skutočne ide o život? O život bezbranných detí.
Vyspelosť spoločnosti a štátu sa pozná nielen podľa moderných technológií, investícií, služieb, ale aj podľa toho, ako vie chrániť tých najzraniteľnejších a bezbranných, tých, ktorí sa nemôžu a nevedia brániť, a to sú nenarodené deti. Tento zákon im poskytuje väčšiu šancu na život, a pritom nie je reštriktívny. Naopak, tehotným ženám naďalej ponecháva možnosť sa slobodne rozhodnúť, či chcú dieťa, alebo nie, ale ženám, ktoré chcú svoje dieťatko priviesť na svet, poskytuje lepšiu sociálnu, finančnú, odbornú a lekársku pomoc.
V posledných týždňoch mi od viacerých liberálov, feministiek a potratových fanatičiek prišlo množstvo listov a emailov, ktoré sú proti tomuto zákonu, a takmer všetky tieto emaily a listy končili heslom: Moje telo, moja voľba. Samozrejme, definitívne konečné rozhodnutie, či tehotná žena chce dieťatko, alebo nie, bude vždy výlučne na jej rozhodnutí, ale je potrebné si uvedomiť a priznať si, že aj tehotná žena, ktorá sa slobodne rozhodne pre potrat, sa môže mýliť a neskôr môže toto svoje rozhodnutie oľutovať. Ja osobne poznám vo svojom okolí rodinu, prípad, kedy tehotná žena chcela ísť na potrat, pretože mala sľubne naštartovanú pracovnú kariéru a dieťa by jej pri naplňovaní jej pracovných ambícií prekážalo. Preto povedala partnerovi, že pôjde na potrat. Jej partner s týmto rozhodnutím nesúhlasil a svojej partnerke povedal, že on sa o to dieťa postará, hoci aj sám, len nech nejde na potrat. Ona napokon na naliehanie partnera dieťa donosila a môžem vám povedať, že dnes je z tejto ženy, ktorá bola najprv skalopevne presvedčená o potrate, šťastná mamička.
Ešte sa vrátim k heslu potratových fanatičiek - Moje telo, moja voľba. Častým dôvodom, prečo sa ženy rozhodnú pre potrat, je ich zlá až kritická ekonomická a sociálna situácia, sklamanie v láske, pretože ich opustil partner, manžel. Vážené kolegyne, kolegovia, tieto dôvody, ktoré som práve teraz uviedol, sú častokrát príčinou, prečo sa niektorí ľudia rozhodnú spáchať samovraždu a siahnuť si na život. Nehovorím o psychicky chorých ľuďoch, ale o ľuďoch, ktorí prišli nečakane o prácu, pod tlakom zlej finančnej situácie, manželských alebo partnerských problémov sa rozhodli predčasne ukončiť svoj život a stoja niekde na streche budovy a chcú skočiť. Čo si myslíte? Vtedy, keď tam prídu záchranári, hasiči, policajti, zdravotníci, čo hovoria tomuto človeku? Tvoje telo, tvoja voľba, skoč, urob, čo chceš? Nie, hovoria im, že život a žiť má zmysel, a to isté hovoria predkladatelia tohto zákona tehotným ženám, že život ich dieťatka má zmysel, nech sú ich dôvody na potrat akékoľvek.
Mnohí odporcovia tohto zákona predkladateľom vyčítajú, že zbytočne chcú zaťažiť tehotné ženy byrokraciou. Nesúhlasím. Vyplniť jeden dotazník, ktorý pomôže odborníkom lepšie poznať dôvody, prečo sa žena rozhodla pre potrat, ich nijako nezaťaží. Odporcom tohto zákona ďalej prekáža, že ženy dostanú viac času na svoje rozhodnutie, či ísť na potrat, alebo nie. Treba si uvedomiť, že umelé ukončenie tehotenstva je vážne a nezvrátiteľné rozhodnutie. Nemôžeme to predsa dávať na tú istú úroveň, ako keď si žena odskočí na manikúru, ku kozmetičke alebo ku kaderníkovi, veď sa bavíme o začínajúcom ľudskom živote. Pri všetkých dôležitých životných rozhodnutiach sa nesprávame zbrklo, poplašene, ale všetko si chceme predsa dostatočne premyslieť a zvážiť, preto aj v tomto prípade hrá čas dôležitú úlohu, aby sa tehotná žena mohla zodpovedne rozhodnúť.
Najväčší hyenizmus, ale vidím v tom, že aj v tejto sále sedia politici, ktorým je úplne ukradnutý osud a život tehotných žien a nenarodených detí, ale snažia sa na tejto téme len vytĺcť politický kapitál a lajky na Facebooku a to je smutné. Kým potratoví fanatici podporujú a hľadajú spôsoby, ako čo najefektívnejšie a najrýchlejšie zničiť, zlikvidovať a zabiť to, čo vzniká v lone matky, príkladom je presadzovanie potratovej tabletky, my hľadáme spôsoby, ako čo najviac pomôcť novému životu. Niektorí potratoví fanatici to nazývajú, že je to len zhluk buniek. My tvrdíme, že je to boží dar, je to nový ľudský život. To nie je skala, nerast, neživá hmota, ale počiatok nového života, čo vzniká v lone matky, a preto je potrebné tento život chrániť, preto tento zákon plne podporím.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 17:05 - 17:06 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja vidím v tomto parlamente a ty si to už aj naznačil, pán poslanec Kuriak, jednu takú absurdnosť. Vždy, keď príde na stôl nejaký zákon o ochrane zvierat a živočíchov, tak sa tu ideme všetci potrhať v tom, akí sme humánni, sociálni a ľudskí.
A keď tu máme na stole zákon, ktorý má pomôcť tehotným ženám a chrániť životy nenarodených detí, zrazu počúvame argumenty, stiahnite tento zákon, nie je vhodná doba, nie je vhodný čas. Podľa vás by tento čas nebol vhodný nikdy. Ja to považujem za zvrhlé a choré, že v tomto parlamente majú zvieratká, mačičky, psíkovia prednosť pred deťmi, pred ochranou života nenarodených detí. Preto vyzývam poslancov, aby sa v tejto otázke správali konečne zodpovedne.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:18 - 16:19 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Žiak, ty veľmi dobre vieš, že tento zákon naozaj nie je reštriktívny. Vôbec nič nezakazuje ani neprikazuje ženám. Naopak, ak si ho poriadne prečítaš, tak zistíš, že slobodná voľba ženy a jej rozhodnutie zostáva ponechané. Takže nikto ženám nič nediktuje, a ty to veľmi dobre vieš. Naopak, tento zákon sa snaží tehotným ženám pomôcť pri ich rozhodovaní aj v ťažkej ekonomickej situácii, alebo v zdravotnej stránke, po sociálnej.
Mňa mrzí, že niektorí politici, ktorí sa hlásia k liberálnemu spektru, sa tu snažá, snažia podnecovať nejaké vášne, emócie a rozdúchavať tu napätie v spoločnosti, čo nie je dobré. Veľmi dobre vieš, o čom je tento zákon, a nie je dobré, ak my ako politici sa správame nezodpovedne a vnášame do spoločnosti nepokoj, zvadu a zlobu. Proste ak sa tento zákon snaží pomôcť tehotným ženám, tak ho treba podporiť, ale ak tam vidíš proste niečo zlé, tak ja nechápem a pomenujem to jasne, čím tento zákon škodí tehotným ženám a nenarodeným deťom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis