Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 17:12 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 17:12 - 17:13 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Pán kolega poslanec Kuriak, ďakujem za tvoju, tvoju precítenú reč v rozprave. Ja si veľmi cením, že, že si srdciar a že to, čo hovoríš, tomu aj veríš.
A chcem zareagovať na niektoré naozaj nepríjemné poznámky, keď ťa niekto obviňuje z toho, že tvrdíš, že ženy sú továrne na deti alebo niečo podobné. Pán poslanec nič také nepovedal, toto sú naozaj také manipulatívne vyjadrenia, ktoré, si myslím, sem nepatria.
A už úplné dno prerazil tu pán kolega z ĽSNS, ktorý sa posmieva kolegovi, pretože má trochu emotívne vystúpenie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, reagujte na predrečníka.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
137.
Toto sa mi zdá naozaj veľmi hrubé a bezcitné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:40 - 16:41 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa Saková, rozumiem, že máte nejaké politické zámery, a, samozrejme, máte právo navrhnúť tu čokoľvek, ale chcem vás poprosiť, aby ste to aspoň nepodporovali hrubými klamstvami a nezmyslami. Šírite tu hoaxy o tom, ako ekonomika Slovenska poklesla pomaly najviac v Únii, nie je to pravda, je to klamstvo, HDP na Slovensku pokleslo ako jedno z najmenej, najmenej výrazne v Únii. Sme jedna z krajín najmenej postihnutá koronavírusom, pokiaľ ide o ekonomické dopady a pokles HDP.
Jednoducho tie opatrenia, ktoré sme urobili, boli veľmi účinné a pomohli k tomu, aby sa tá ekonomika veľmi rýchlo naštartovala. Tak, prosím vás, nevymýšľajte si a nešírte nezmysly. Aspoň to postavte na faktoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.9.2020 13:46 - 13:55 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som mal teraz možno ako predseda hospodárskeho výboru byť na strane firiem, ktoré prevádzkujú kasína, ktoré tam investujú, a realizujú svoj zisk.
Áno, je to určité odvetvie podnikania, ktoré má aj určitý dopyt na trhu. Sú ľudia, ktorí ho chcú, ktorí by ho radi podporovali a ktorí ho využívajú. Na druhej strane si uvedomujem, keďže som bol aj mestský poslanec, že takáto ekonomická aktivita so sebou prináša tzv. negatívne externality. Preložené do jazyka normálneho človeka, že tie dôsledky takéhoto podnikania sú veľmi negatívne.
Možno je aj pár ľudí, ktorí to využívajú ako zábavu, ktorí sa tým rozptýlia, ale veľká väčšina ľudí vlastne takýmto spôsobom míňa svoj majetok, svoje zarobené peniaze a veľmi často sú to naozaj závislí ľudia. Ľudia, ktorí potrebujú skôr pomoc a starostlivosť, ako to, že by sme im mali poskytnúť možnosť míňať takto svoje peniaze. Týmito, o tieto peniaze ukrátia svoju rodinu, možno si zhoršujú svoju životnú úroveň a myslím si, že takýto priemysel by sme na Slovensku nemali podporovať. Mali by sme ho veľmi jasne vymedziť, dať mu veľmi jasné hranice, a preto aj vítam tento návrh a rád ho podporím.
Myslím si, že keď to urobíme jasne a transparentne, tak vlastne tieto firmy sa tomu prispôsobia a budú to rešpektovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 17:00 - 17:00 hod.

Peter Kremský
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež chcem oceniť pána Tarabu za vecný prístup a špeciálne ako predseda skupiny spojencov Izraela v Národnej rade Slovenskej republiky chcem podporiť to, aby aj Slovensko sa pridalo ku krajinám, ktoré uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela aj umiestnením svojho veľvyslanectva alebo aspoň kultúrneho zastúpenia.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 9:31 - 9:39 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem poďakovať mojim kolegom pánom poslancom za ich poznámky a vystúpenia.
Samozrejme, je v našom záujme, aby tento systém bol prehľadný, transparentný a takisto aby nebol drahý. Žiaľ, teraz je nastavený tak, že veľmi draný je, je predražený a je niekoľko firiem, ktoré na ňom ťažia naozaj desiatky miliónov eur. Žiaľ, práve v tomto prípade pri týchto opatreniach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví neboli postihnuté, pokiaľ viem, pokiaľ sme si robili ten prieskum, práve tie veľké firmy, ktoré často zakladali oligarchovia, neskôr ich predali možno nemeckých penzijným fondom alebo nejakým ďalším podobným investičným firmám, ale postihnutí práve tí malí výrobcovia, ktorí, pre ktorých veľmi často tá produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov je doplnkovým produktom. Často sú to družstvá, farmári, rôzne malé firmy, pre ktoré práve tá dotácia je pomocou na to, aby udržali výrobu, ktorá by inak bola stratová alebo možno len veľmi na nule.
Čiže išlo nám o to - napraviť túto nespravodlivosť. Nechceli sme zachraňovať oligarchov, v žiadnom prípade, ale práve postihnuté boli skôr takéto malé firmy.
Nové ustanovenia zákona vlastne hovoria o tom, že dodávateľ stratí právo na podporu v čase, keď vlastne bude dlhovať. To znamená, počas toho obdobia, keď bude mať nevyplatené svoje záväzky daňovým úradom, sociálnej, zdravotnej poisťovni a tak ďalej a tak ďalej, nedostane túto podporu. Ale v momente, keď znova uhradí svoje záväzky, začne ju opäť poberať. Nedostane spätne za tie dva alebo tri mesiace dajme tomu, ktoré dlhoval, ale keď si uhradí tieto záväzky, znovu ju môže dostávať. To sa nám zdá ako spravodlivý systém.
Ja teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh, nemohol som tomu uveriť, že ho mám celý čítať, ale v poriadku.
Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Tomáša Lehotského k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 156).
Bod 1. V čl. I bod 1 znie: V § 3b odseky 5 a 6 znejú:
"(5) Výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom, na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov.
(6) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje vždy k poslednému dňu mesiaca zoznam výrobcov elektriny a ich zariadení s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny s právom na podporu nemôžu uplatniť právo na podporu podľa odseku 5. O zaradení zariadenia na výrobu elektriny do zoznamu podľa predchádzajúcej vety úrad informuje zúčtovateľa podpory a dotknutého výrobcu elektriny s právom na podporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od zaradenia do zoznamu."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d) znie:
"§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Poznámky pod čiarou k odkazom 9e) a 9f) sa vypúšťajú.
Bod 2. V čl. I bod 2 znie: V § 3b ods. 7 sa slová "Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad")" nahrádzajú slovom "úrad".
Bod 3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: § 3b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
"(8) Počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5 sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie, potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou neuplatňujú."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9g) znie:
"§ 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 164/2017 Z. z."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Bod 4. V čl. I bod 3 znie: Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1) Na zariadenie výrobcu elektriny, ktorému právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) vzniklo pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona už nie je v omeškaní s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020, sa ustanovenie § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020 neuplatňuje; pre zariadenie na výrobu elektriny takéhoto výrobcu právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) trvá naďalej podľa podmienok podpory výroby elektriny podľa tohto zákona v znení účinnom v čase uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.
(2) Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) poskytnutá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za podporu poskytnutú v súlade s podmienkami podpory výroby elektriny podľa tohto zákona; poskytnutú podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) výrobca elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nevracia. Podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nebola poskytnutá, poskytne zúčtovateľ podpory do 60 dní od účinnosti tohto zákona.
(3) Na zoznam podľa § 3b ods. 7 zverejnený pred účinnosťou tohto zákona sa neprihliada. Aktualizovaný zoznam podľa § 3b ods. 7 úrad zverejní najneskôr do 30 dní od účinnosti tohto zákona.
(4) Úpravy účinné od 1. novembra 2020 sa vzťahujú na všetkých výrobcov elektriny s právom na podporu a ich zariadenia bez rozlišovania času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo času ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny."
Bod 5. V čl. II sa slovo "októbra" nahrádza slovom "novembra".
A žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body 1 až 7 zo spoločnej správy výborov.
Ešte som zabudol spomenúť, že vlastne týmto pozmeňovacím názorom aj navrhujeme posunúť účinnosť o jeden mesiac od 1. 11. 2020, keďže od 1. 10. už by to, sa to legislatívne nestihlo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

24.9.2020 9:21 - 9:22 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som odôvodnil pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Petra Kremského a Tomáša Lehotského. Tento pozmeňujúci návrh vychádza z pripomienok Sociálnej poisťovne, ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny a takisto Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na upresnenie niektorých ustanovení, takisto vychádza zo spoločnej správy. Ide najmä o to, aby inštitúcie ako Sociálna poisťovňa nemuseli vytvárať špeciálne informačné systémy na výmenu informácií o neplatičoch s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Ide o to, aby toto, tento proces bol automatizovaný a aby zverejňovanie tohto zoznamu neplatičov si nevyžiadalo ďalšie administratívne náklady na všetkých stranách.
Čiže podávam pozmeňujúci návrh tak, ako ho, si ho môžete pozrieť, a, samozrejme, som otvorený na diskusiu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

24.9.2020 9:14 - 9:18 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som odôvodniť zákon číslo alebo novelu zákona č. 309 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá je už v druhom čítaní.
Účelom tohto návrhu zákona je odstránenie nedostatkov existujúcej právnej úpravy v § 3b, najmä v § 3b ods. 5, zároveň následkov, ktoré vyplynuli z jeho aplikácie.
Vo februári Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nečakane, prvý raz vo svojej histórii zverejnil zoznam výrobcov obnoviteľných, výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorí si niekedy v histórii neplnili svoje povinnosti, niektorí z nich naozaj vo veľmi malých sumách a jednorazovo, a všetkým týmto výrobcom pozastavil platbu dotácií s tým, že od nich žiada spätné doplatenie dotácií za niekoľko rokov dozadu.
Tento krok vtedajšieho predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pána Jahnátka ja považujem za takmer až diverznú akciu voči novej vláde, z čoho vyplynulo aj jeho neskoršie odvolanie. Na jeho vypočutí na výbore pre hospodárske záležitosti sa bránil tým, že mu to prikazuje zákon, a ak teda chceme situáciu zmeniť, že máme zákon novelizovať. Preto sme s viacerými poslancami vyvinuli iniciatívu na novelizáciu tohto zákona. Pretože sa ukázalo, že jeho dopad môže byť de facto likvidačný pre veľkú časť výrobcov elektriny s právom na podporu, a to aj priamo negatívne môže vplývať na existenciu od nich závislých pracovných miest.
Ustanovenie hlavne v tom § 3b ods. 5 zákona nespĺňa kvalitatívne kritériá na právne predpisy vyplývajúce z ústavy a rozhodovacej praxe Ústavného súdu a nespĺňa ani kritérium vhodnosti, nevyhnutnosti ani primeranosti. Za porušenie povinnosti bez skúmania jeho závažnosti totiž ukladá automaticky tú najprísnejšiu možnú sankciu - zánik práva na podporu.
Preto sme pristúpili k úprave tohto ustanovenia, zaviedli sme aj povinnosť pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pravidelne uvádzať zoznam neplatičov alebo firiem, ktoré si neplnia povinnosti, na svojej stránke bude ho uvádzať raz mesačne, aby to, všetko to bolo transparentné, jasné a prehľadné.
Toto je teda zámer novely. V rozprave predstavím ešte pozmeňovací návrh, ktorým sme upresnili niektoré ustanovenia a vlastne akceptovali sme aj pripomienky v spoločnej správe, takže tento pozmeňovací návrh vlastne bude zahŕňať všetky doterajšie pripomienky. Takisto sme akceptovali väčšinu pripomienok Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, jeho nového predsedu, aby tento zákon bol funkčný, aby vlastne celé toto prostredie bolo transparentné a dobre regulované.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:06 - 18:06 hod.

Peter Kremský
Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra na 8.00, miesto oznámia, oznámime esemeskou, v maili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 16:45 - 16:47 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Chcel by som podporiť môjho kolegu Juraja Gyimesiho v tom, že pán expremiér Pellegrini nám tu predstavil naozaj veľmi dojímavý obraz toho, ako rodičom a hlavne matkám detí treba dať viac, pretože dostávajú málo, keď sú doma. Je mi veľmi ľúto, že po odchode z vládnej funkcie pán expremiér tak rýchlo zabudol, že keď niečo chceme rozdávať, treba to aj mať a treba na to mať. Napriek tomu, že je to vlastne povinné, ste nevyčíslili dopad na štátny rozpočet, na verejné financie v tomto svojom návrhu, čo vám aj ministerstvo financií vytklo. A myslím si, že toto je základ, o čom tu chceme hovoriť. Keď neviete ani vyčísliť, koľko to bude stáť a kde na to vezmeme, kde sa tieto peniaze zoberú, tak sa ťažko môžme rozprávať o tom, že chceme niečo dať. To je, ako keby, pán Pellegrini, ja som pozval niekoho do vášho bytu. To asi nepôjde.
Takže veľmi radi, toto naozaj nie je debata o tom, že by sme nechceli alebo či chceme a nechceme niekomu pomôcť. Veľmi radi by sme pomohli, ale treba na to mať. Myslím si, že deficit štátneho rozpočtu už teraz je veľa miliárd nad tým, ako bol naplánovaný, a stalo sa to preto, aby sme zachránili pracovné miesta, príjmy občanov, aby sa nám celá ekonomika nezrútila. Vidíme, že máme jeden z najmenších poklesov HDP v Európe. Teraz práve bola revízia poklesu HDP. Ja verím, že dokonca bude len okolo 5 %, keď sa to podarí dobre rozbehnúť. A to je, to je znak toho, že naozaj vláda urobila výbornú robotu.
Takže nevzbudzujme tu dojem, že niečo sa nezvládlo. Zvládlo sa to veľmi dobre a veľmi radi by sme dali aj viac, keby na to bolo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 15:46 - 15:48 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Mazurek, ja som veľmi prekvapený z toho, o čom nás tu presviedčate. Okrem toho, že šírite nepresné informácie a, ako aj moji kolegovia spomínali, zavádzajúce, tento fond nezriadil ani Igor Matovič, ani vláda, ale zriadili sme ho my poslanci preto, aby sme zo svojich platov, zo svojich zdanených čistých peňazí mohli prispieť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Uznávam, že to trvalo trošku dlhšie, kým sa to rozbehlo, byrokracia v tomto štáte je stále bohato rozvinutá, sekáme ju, čo sa dá, ale ešte, ešte máme čo robiť, ale teším sa, že sa práve tento mesiac začali rozbiehať prvé, prvé konkrétne prípady. Konkrétni ľudia dostávajú túto pomoc a to je niečo úplne reálne, konkrétne, robíme to transparentne, robíme to tak, aby bolo vidieť, kto sú tí ľudia, na čo to dostanú, koľko to dostanú, kto za nimi stojí, kto sa za nich zaručí. Takže myslím si, že nič, nič lepšie nemôžeme chcieť ako to, aby to bolo otvorené, jasné pre každého. Ja sám som tam poslal peniaze, budem posielať ďalej. Koľko kto tam dal, to je, to je jeho osobná vec. Na niečom sme sa dohodli a myslím, že to každý z nás splnil. A vstupovať do svedomia druhým, či zo svojich peňazí chcú dať niečo viac alebo nie, to myslím si, že nie je fér.
Na druhej strane vy ani poriadnych 1 500 euro neviete dať, ešte z toho si dvanásť euro necháte na svoju ideológiu a z peňazí, ktoré ste dostali od štátu na stranu, ste si kúpili rodinný dom a v tom býva Marian Kotleba. Tak akože to je skutočne transparentnosť ako vyšitá!
Ďakujem.
Skryt prepis