Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.5.2022 o 14:50 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

19.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Richard Sulík
Mám tú istú, aj tuná tú istú odpoveď pripravenú. Pán Šudík už mal 300 %.
Skryt prepis
 

19.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, výzva na predprojektovú prípravu bude k dispozícii z programu IROP v sume 1 milióna eur pre Trenčiansky samosprávny kraj. Podmienkou je odsúhlasenie, odsúhlasenie projektového zámeru zo strany Rady partnerstva. V Rade partnerstva sú zastúpené obce a mestá Hornej Nitry, ktoré sa o takúto podporu môžu uchádzať. Z hľadiska transformácie Hornej Nitry vnímam podporu projektových zámerov pre tento región ako veľmi dôležitú a verím, že Rada partnerstva predloží čo najviac projektov práve z územia Hornej Nitry.
Ideme ďalej? Desať.
Skryt prepis
 

19.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Richard Sulík
Ďakujem, dnes mi ide karta. A, pán poslanec, táto odpoveď je na dvoch A4, ja neurobím aj tak nič iné, ako len to prečítam, lebo v tejto tematike, priznám sa, nie som doma. Chcem sa vás opýtať, či vám postačí, keď vám ju odovzdám písomne, alebo trváte na tom, aby som ju tu celú prečítal. (Reakcia z pléna.)
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Pozdravujem, pán poslanec, pán poslanec Čepček. Vážený pán poslanec, ministerstvo dopravy v spolupráci s ministerstvom financií, Útvarom hodnoty za peniaze, ďalej Úradom vlády, Národnou bankou Slovenska, Štatistickým úradom a zástupcami stavebného sektora rokuje o riešení, rokuje a rieši nárast cien komodít na trhu. Ministerstvo dopravy predložilo návrh na indexačný vzorec pre nové zmluvy, ku ktorému prebiehajú momentálne rokovania. Finálna verzia vzorca nebola ešte všetkými zúčastnenými stranami odsúhlasená. Rokovania prebiehajú aj k postupu a mechanizmu indexácie existujúcich zmlúv.
V tejto súvislosti si minister dopravy osvojil úlohu schválenú na rokovaní vlády včera, bod 6, ktorej výstupom má byť analýza výkyvu cien vybraných komodít na trhu s fundamentálnou a štatisticko-matematickou analýzou. Analýza má potvrdiť alebo vyvrátiť oprávnenosť nárokov vyplývajúcich z nárastu cien niektorých podstatných komodít v stavebníctve.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Richard Sulík
Takto, môžem k tomu niečo?

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Povedzte.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Táto odpoveď je na tých dvoch A4, čo sme sa dohodli, že odovzdám písomne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Richard Sulík
Obnoviteľné zdroje elektrickej energie, teda to je napríklad fotovoltaické články na strechu, to môže ísť a áno, dobre ste to zachytili. Zvýšenie energetickej efektívnosti, čiže nejaké zateplenie, výmena okien a tak.
Ďalej.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Vy sa nejak dobre vyznáte, pán poslanec, vy ste odtiaľ? Z Prievidze? (Reakcia z pléna.) To máte multi, multifunkciu.
Vážený pán poslanec, áno, potvrdzujem, že podpora Nemocnice v Bojniciach je z hľadiska potrieb regiónu kľúčová. Zo strany Európskej komisie však bolo v marci tohto roka definitívne rozhodnuté, že podpora zdravotníctva nie je v zmysle nariadenia k Fondu spravodlivej transformácie oprávnenou aktivitou. Hneď po potvrdení neoprávnenosti zdravotníctva z FST zo strany Európskej komisie sme hľadali ďalšie možnosti.
Zorganizovali sme pracovnú cestu na Hornú Nitru, ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Európskej komisie. Zástupcom bojnickej nemocnice sme vytvorili priestor na prezentovanie ich rozvojových plánov a spoločne s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja sme hľadali vhodné riešenia.
Výsledkom je, že FST môže poskytnúť významnú časť podpory na komplexnú obnovu celého objektu v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti a inštalácie obnoviteľných zdrojov. Potenciál šetrenia energií v rámci areálu je enormný a náš tím je proaktívnym spôsobom pripravený pomôcť k čo najskoršej realizácii tohto projektu. Časť projektu zameraná na rozšírenie o nový interný pavilón je smerovaná na podporu z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica má zároveň potenciál získať podporu z operačného programu II, integrovaná infraštruktúra, v rámci výzvy Moderné technológie dva - toto neviem, či je i-i alebo rímska dvojka -, v rámci ktorej evidujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre podporu v oblasti telemedicíny.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:42 - 14:42 hod.

Richard Sulík
Áno, áno, takto to chápem aj ja a všetko ostatné, čo o tom viem, tomu nasvedčuje. Ten Fond spravodlivej transformácie je niečo, niečo navyše k programu Slovensko, to je ten hlavný zdroj tých fondov a tiež k plánu obnovy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:41 - 14:42 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, v zmysle uznesenia vlády 784 z 22. decembra minulého roku k systému implementácie plánu obnovy bol vypracovaný materiál k základným deliacim líniám medzi plánom obnovy a fondami EÚ pre programové obdobie ´21 až ´27. Materiál bol vypracovaný MIRRI v spolupráci s vykonávateľmi plánu obnovy a orgánmi zodpovednými za implementáciu fondov EÚ. Zároveň bude tento materiál v zmysle úlohy B2 spomínaného uznesenia zosúladený s programom Slovensko a schválený na rokovaní vlády do dvoch mesiacov od schválenia programu Slovensko Európskou komisiou. Zároveň, ako sa uvádza v partnerskej dohode, ktorá bola schválená vládou a predložená na formálne schválenie Európskou komisiou, sa na programovej úrovni MIRRI v súčinnosti s Úradom vlády vytvára mechanizmus pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi politiky súdržnosti a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR.
Synergia a komplementarity budú posudzované pred vyhlásením samotnej výzvy v rámci financovania prostredníctvom programu Slovensko a implementačného nástroja plánu obnovy, pričom v samotnej výzve v implementačnom nástroji plánu obnovy bude nevyhnutné synergické efekty špecifikovať. V neposlednom rade má medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu prípravy a implementáciu plánu spravodlivej transformácie v zmysle štatútu zabezpečiť koordináciu prípravy a implementácie FST s inými zdrojmi financovania.
Na záver treba dodať, že FST, teda ten Fond spravodlivej transformácie, predstavuje doplnkové zdroje k ostatným cieľom politiky súdržnosti. To znamená, že regióny, ktoré sú oprávnené na čerpanie zdrojov z tohto fondu, majú extra alokáciu na riešenie výziev, ktorým čelia v súvislosti s transformáciou ekonomiky na nízkouhlíkovú.
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:41 - 14:41 hod.

Richard Sulík
Šestka sa zhoduje s tou, čo som už odpovedal.
Skryt prepis