Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:15 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 10:03 - 10:31 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Záborskej, Jany Žitňanskej a Miloša Svrčeka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač č. 498).
Dovoľte mi v úvode krátke zdôvodnenie nášho pozmeňovacieho návrhu. Ide o legislatívnu zmenu zákona s cieľom vo verejnom záujme zabezpečiť hospodárne a efektívne procesy pri vykonávaní prehliadky mŕtvych tiel.
Inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel zavedený v roku 2018 vo forme súkromných obchodných spoločností sa ukázal ako málo funkčný a nehospodárny, a preto je potrebné ho zrušiť. Cez verejné obstarávanie služieb organizátora vzrástla cena prehliadky mŕtveho tela z 25 eur za prehliadku až na 118 eur za prehliadku, tá sa ale nepremietla primerane do vyšších odmien pre lekárov. Keďže v dôsledku činnosti organizátora dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými finančnými prostriedkami, je potrebné tento proces realizovať priamo pod gesciou úradu, ktorý bude vyhotovovať rozpis prehliadajúcich lekárov zostavený podľa jednotlivých okresov.
V súvislosti so zrušením inštitútu organizátorov prehliadok mŕtvych tiel je potrebné upraviť v zákone výkon prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia. Prehliadky budú vykonávané na základe rozpisu, ktorý bude vyhotovený na každý mesiac pre územie jednotlivých okresov. Do rozpisu budú prednostne zaraďovaní lekári, ktorí majú záujem o vykonávanie prehliadok a na tento účel požiadali úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok, a zamestnanci úradu.
V prípade, ak pre daný okres nebude možné zabezpečiť vykonávanie prehliadok lekármi, ktorí majú záujem o výkon tejto činnosti, a zamestnancami úradu, úrad zaradí rovnomerne do rozpisu aj lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
Možno ešte pripomeniem odstavce alebo odstavec, ktorý sa týka pitvy. Pitva na nariadi len vtedy, ak lekár v rámci zásahu prišiel k žijúcemu pacientovi, začal mu poskytovať zdravotnú starostlivosť, keď pacient následne zomrel a lekár na mieste urobil prehliadku, vtedy musí nariadiť aj pitvu. Ak lekár v rámci výjazdu išiel k pacientovi, ktorý medzitým zomrel, lekár už len konštatuje smrť a môže vykonať prehliadku, v tomto prípade už nemusí nariadiť pitvu.
V súvislosti so zrušením inštitútu organizátorov prehliadok mŕtvych tiel je potrebné upraviť vydávanie oprávnení na výkon prehliadok mŕtvych tiel, ktoré bude úrad vykonávať na požiadanie lekárom, ktorí majú dobrovoľný záujem o vykonávanie prehliadok a chcú byť zaradení do rozpisu. Predpokladom vydania oprávnenia je absolvovanie školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
Tiež v súvislosti so zmenou systému prehliadky mŕtvych tiel je ponechaná možnosť vykonať prehliadku mŕtveho tela aj lekárovi poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, pričom ak dôjde k úmrtiu po poskytovaní zdravotnej starostlivosti týmto lekárom a tento lekár následne vykoná prehliadku mŕtveho tela, je potrebné vykonať, vykonať pitvu.
Pán predsedajúci, toľko v krátkosti zdôvodnenie tohto pozmeňovacieho návrhu. A dovoľte mi, aby som teraz pozmeňovací návrh prečítala.
1. V čl. III sa za bod 3 vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4. V § 18 ods.1 sa vypúšťajú písmená p) a q).“
Doterajšie písmená r) až x) sa označujú ako písmená p) až v).
5. V § 18 ods. 1 písmená p) a q) znejú:
„p) zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „rozpis úradu“) podľa § 47da,
q) uhrádza
1. úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady
1a. poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,
(pozn. red.: neprečítaný bod: „1b. prehliadajúcemu lekárovi, ktorý nie je lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,“)
2. úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela prehliadajúcemu lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela, ak sa prehliadka mŕtveho tela vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
3. úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci.““
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. III sa za bod 4 vkladajú nové body 5 až 18, ktoré znejú:
5. V § 43 ods. 3 znie:
„(3) Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií a dokumentov priamo u dohliadajúceho subjektu alebo od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií a dokumentov.“
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
6. V § 43 ods. 11 znie:
„(11) Ak ide o výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia, úrad môže pribrať poverením znalca podľa osobitného predpisu na podanie znaleckého posudku. Úrad v súlade s osobitným predpisom je povinný uviesť, k akej otázke sa má znalec najmä vyjadriť a aká skutočnosť má byť predmetom posúdenia. Od vydania poverenia do vydania znaleckého posudku znalcom lehota podľa § 47 ods. 2 písm. f) neplynie.“
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
7. V § 43 sa vypúšťajú ods. 12 a 13.
Doterajší ods. 14 sa označuje ako ods. 12.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
8. V § 43a ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „dátum narodenia,“.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl ustanovujúceho (pozn. red.: správne „upravujúceho“) účinnosť zákona.
9. § 47da) vrátane nadpisu znie:
㤠47da
Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1) Prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú na základe rozpisu úradu, ak nie je v ods. 9 uvedené inak. Úrad vyhotoví rozpis úradu tak, aby úplne zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na území okresu. Úrad úplne zabezpečí vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, ak bude na každý deň rozpisu úradu zabezpečený dostatočný počet prehliadajúcich lekárov, aby bolo pokryté celé územie okresu, pre ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje.
(2) Úrad zaradí do rozpisu úradu najprv na základe dobrovoľnosti prehliadajúcich lekárov, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1; úrad do rozpisu úradu nezaradí zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1 a ktorý vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka vo vojenskom zdravotníctve.
(3) Ak úrad nedokáže na území okresu úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa ods. 2 na základe dobrovoľnosti, doplní do rozpisu úradu lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území okresu, pre ktorý nie je zabezpečené vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa ods. 2. Lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekár poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu, sa považuje za prehliadajúceho lekára. Osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevyžaduje.
(4) Úrad je povinný do rozpisu úradu zaraďovať prehliadajúcich lekárov podľa ods. 3 rovnomerne.
(5) Úrad zverejňuje rozpis úradu na svojom webovom sídle najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý o jeden mesiac predchádza kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje. Úrad zverejňuje rozpis v rozsahu uvedenom v ods. 6 okrem telefonického kontaktu. Ak má úrad k dispozícii e-mailovú adresu poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo lekára uvedeného v rozpise úradu, zašle rozpis úradu aj na túto e-mailovú adresu. Rozpis úradu sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a lekárom dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle úradu. Úrad zašle rozpis úradu operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje.
(6) Rozpis úradu zasielaný operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby obsahuje najmä
a) obdobie, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje,
b) určenie okresu, pre ktorý sa vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zabezpečuje,
c) zoznam prehliadajúcich lekárov s uvedením mena a priezviska, telefonického kontaktu a dátumu a času, v ktorom budú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.
(7) Prehliadajúci lekár je povinný
a) vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu,
b) poskytnúť úradu kontaktné údaje vrátane telefonického kontaktu na účely vykonávania prehliadok mŕtvych tiel podľa rozpisu úradu,
c) bezodkladne po oznámení úmrtia operačným stredisko tiesňového volania záchrannej služby vykonať prehliadku mŕtveho tela,
d) nariaďovať pitvy podľa § 48.
(8) Prehliadka mŕtveho tela lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárom poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu, je vykonaná bezodkladne aj vtedy, ak k oznámeniu úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby dôjde
a) počas jeho ordinačných hodín schválených podľa osobitného predpisu a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ich skončení alebo
b) v čase, v ktorom je týmto lekárom poskytovaná pevná ambulantná pohotovostná služba podľa osobitného predpisu a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po skončení času, v ktorom sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje.
(9) Ak prehliadajúci lekár zaradený v rozpise úradu podľa ods. 5 nemôže v čase určenom v rozpise úradu vykonávať prehliadky mŕtvych tiel, je povinný
a) vopred zabezpečiť svoje zastupovanie v rozsahu rozpisu zverejnenom na webovom sídle úradu podľa ods. 5 a
b) najneskôr v deň, kedy má vykonať prehliadky mŕtvych tiel podľa rozpisu zverejneného podľa ods. 5, oznámiť úradu a operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej služby meno a priezvisko, telefonický kontakt na zastupujúceho lekára spoločne s dátumom a časom, v ktorom bude zastupujúci lekár vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.
(10) Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať aj lekár poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, a to v prípade, ak vykonaním prehliadky mŕtveho tela neohrozí poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti inej osobe. Ak smrť osoby nastala až po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom podľa prvej vety, tento lekár je po vykonaní prehliadky mŕtveho tela povinný nariadiť pitvu podľa § 48.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 63f sa vypúšťa.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
10. § 47f vrátane nadpisu znie:
㤠47f
Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.
(1) Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel
a) zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
b) zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár, ktorý nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ani zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
c) zamestnancovi úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a ktorý má osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
(2) K žiadosti podľa ods. 1 písm. a) a b) zdravotnícky pracovník priloží kópiu osvedčenia o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
(3) Oprávnenie na vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zaniká
a) smrťou oprávnenej fyzickej osoby alebo vyhlásením oprávnenej fyzickej osoby za mŕtvu alebo
b) vrátením oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel úradu.
(4) Na vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
11. V § 48 sa ods.3 dopĺňa písm. i), ktoré znie:
„i) pri úmrtí osoby po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ak prehliadku mŕtveho tela vykonal tento lekár.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
12. V § 50 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo § 47da ods. 12“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
13. V § 50 ods. 9 znie:
„(9) Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47da ods. 7 a 9, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť lekárovi pokutu (§ 64 ods. 6).“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
14. V § 50 ods. 13 sa slová „(§ 64 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 64 ods. 5)“.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
15. V § 64 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo § 47da ods. 12“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
16. V § 64 odsek 6 znie:
„(6) Úrad môže uložiť lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47da ods. 6 a za podmienok ustanovených v § 50 ods. 9 pokutu až do výšky 1 000 eur.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VI upravujúceho účinnosť.
17. V § 64 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odsek 10 až 13.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
18. V § 65 ods. 3 sa slová „až 14“ nahrádzajú slovami „až 13“.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
7. Za § 86zg sa vkladá § 86zh, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 86zh Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2021
(1) Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne ukončený do 14. júla 2021, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 14. júla 2021.
(2) Konania o udelení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 14. júla 2021 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom od 15. júla 2021.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
8. Za § 86zh sa vkladá § 86zg, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 86zg Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021
Oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydané úradom do 30. septembra 2021 sa považujú za oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f účinného od 1. októbra 2021.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
4. V čl. IV sa za 5. bod vkladajú nové body 6 až 9, ktoré znejú:
„6. V § 10 ods. 8 sa slová „vyšší územný celok, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a organizátor prehliadky mŕtvych tiel“ nahrádzajú slovami „vyšší územný celok a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34ab sa vypúšťa.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
7. V prílohe č. 1 časti C písm. a) sa vypúšťajú slová „organizátora prehliadok mŕtvych tiel,“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
8. V prílohe č. 1 časti C písm. c) sa vypúšťajú slová „organizátor prehliadok mŕtvych tiel,“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
9. V prílohe č. 1 časti C písm. e) sa vypúšťajú slová „organizátora prehliadok mŕtvych tiel,“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
Tento pozmeňujúci návrh bol podaný v mene sedemnástich poslancov podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.5.2021 15:43 - 15:50 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, v prvom rade vám chcem všetkým poďakovať, ktorí ste zostali v piatok poobede na túto diskusiu. Ja si to veľmi vážim a vážim si aj všetky vaše názory, pripomienky a všetko, čo tu dnes poobede odznelo.
Predseda, teraz máme pána Michela, predtým pána Tuska a predtým bal, bol bývalý belgický premiér Herman Van Rompuy predsedom Európskej rady, a keď nastúpil, tak povedal, že nemyslite si, že Európska únia získa na vážnosti a na sile tým, že bude ohrozovať a uberať zo suverenity členských štátov, tým, že bude porušovať princíp subsidiarity, jeden zo základných princípov vzniku Európskej únie.
A ja si myslím, že to bolo veľmi vizionárske tvrdenie, pretože už počas tých 15 rokov, ako som bola v Európskom parlamente, a kolegyňa Pleštinská tiež, tak sme videli, že, že postupne aj takýmito iniciatívnymi správami sa snažila ovplyvňovať suverenita a subsidiarita a, a princíp subsidiarity členských štátov. Ako keby Lisabonská zmluva bola s tým počítala, tak k tej zmluve pridala niekoľko protokolov. A práve Protokol 1 a Protokol 2 hovorí o tom, ako môžu členské štáty reagovať na legislatívnu iniciatívu Európskeho parlamentu, Európskej komisie, ďalej Európskeho súdneho dvora. Iste, sú tam európske banky, sú vymenované rôzne, rôzne inštitúcie európske, ku ktorým sa môžu národné parlamenty vyjadrovať. Tento protokol hovorí o tom, že návrhy legislatívnych aktov zaslané Európskemu parlamentu a Rade sa postúpia národným parlamentom. Na účely tohto protokolu návrh legislatívneho aktu znamená návrh Komisie, iniciatívy skupiny členských štátov a iniciatívy Európskeho parlamentu. To znamená iniciatívnej správy Európskeho parlamentu, o ktorej dnes hovoríme.
My sme neurobili nič iné, len to, že sme naplnili literu zákona Lisabonskej zmluvy. Ja viem, že to v Slovenskej republike nebolo zvykom, ale keď si pozriete stránku, tak zistíte, že od roku 2009, kým je to zaregistrované na stránke, takýchto pripomienok bolo 2 961 a k iniciatívnym, iniciatívne vzniknuté v jednotlivých parlamentoch alebo vo výboroch v jednotlivých parlamentoch ich bolo asi 1 500. Ja som si ich pozrela skoro všetky a Slovenskú republiku som tam nenašla. Je tam Nemecko, Francúzsko, Malta, Írsko, proste štáty, Francúzsky senát a podobne, ale Slovenská republika tam nie je.
My nie sme zvyknutí využívať, nehovorím zneužívať, ale využívať to, čo nám Lisabonská zmluva dovoľuje. My hovoríme nad... od... že nám niečo nanucuje Európske únia, tak ako povedala Zitka Pleštinská, ale nič sa neurobí bez súhlasu, hlavne v jednomyseľnom rozhodovaní, bez súhlasu členského štátu. Keď vznikne takáto správa, nič nebráni slovenskému premiérovi alebo slovenskému ministrovi, keď je na Rade, povedať, že si neprajeme, aby zasahoval Európsky parlament do kompetencii členského štátu.
Tieto správy sa stupňujú. Kedysi Európsky parlament nemohol nariadiť sexuálne a reprodukčné práva v tretích krajinách. Postupne sa to tam pridalo, lebo sa povedalo, že môže, pretože je to zahraničná politika, a skončilo to tak, že vo viacerých štátoch boli, bola rozvojová pomoc podmienená prijatím ústavného zákona pre právo na potrat alebo registrované partnerstvo. Čiže postupnou metódou sa to stupňuje aj na úrovni Európskej únie a ja si myslím, že je dobré, ak sa slovenský parlament vyjadrí.
Samozrejme, my si môžeme rozhodnúť, ako chceme a aký zákon chceme prijať, ale skutočne tá dikcia tejto poslednej správy je direktívna, je vyzývajúca a už to, že právo na výhradu vo svedomí u zdravotníckych pracovníkov má byť zakázané a je tam presne napísané, aké materiály máme používať pri sexuálnej výchove, je za čiarou.
Čiže ja by som chcela požiadať všetkých kolegov, aby ukázali, že Slovensko je demokratický, ale zvrchovaný a suverénny štát, a preto by som vás chcela veľmi poprosiť, aby ste tú deklará... to, to, tú rezolúciu podporili.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:39 - 15:41 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zareagovať na to, čo hovoril už aj pán kolega Janko Szőllős. Ja som mala tiež v tom svojom prejave, že silné štáty v silnej Európskej únii.
Totiž celý ten zámer bol taký, aby sa tam každý cítil dobre, a na to boli urobené všetky zmluvy, ktoré, ktoré platia od založenia Európskej únie, aby sa našlo isté vyvážené postavenie aj Európskej únie, aj členských štátov. A práve preto, že sa toto nedodržuje, tak mô... tvrdím, že odišli Briti a sú rôzne, rôzne turbulencie, a ja si myslím, že o to dôležitejšie je, je ozvať sa, keď sa niečo takéto stane, aby Európska únia vedela aj predseda Európskeho parlamentu, že my sledujeme, či Európsky parlament dodržiava, alebo nedodržiava kompetencie.
Ja si myslím, že, že to ide, aby boli silné štáty, teda členské štáty v silnej v Únii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 14:59 - 15:01 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani predsedníčke zdravotného výboru za jej vystúpenie. Som hocikedy pripravená si s ňou sadnúť a reago... a rozobrať obsah tej správy, ale o tom tu dnes nehovoríme. Na, na dosvetlenie, my sme podali túto rezolúciu až potom, keď správa bola 11. júna schválená vo výbore. Možno nemôžem pani predsedníčke zazlievať to, že nevie procedúru, ale v Európskom parlamente je to tak, že správa, ktorá je schválená vo výbore, sa v pléne už v podstate nemení a tam tie pozmeňovacie návrhy už nie sú. Tam sa môže len prijať alebo odmietnuť. A to stalo v tom roku 2013, že správa bola na pléne odmietnutá. A už keby sme to tuto toto uznesenie prijali po schválení v pléne, no tak by nám povedali, že no tak to si už asi môžete nechať. Čiže preto je to, preto je to dôležité. Národný parlament má právo prijať alebo vyjadriť sa k tomu, čo sa, čo sa rieši v Európskom parlamente. Nie je to tak, že je to záležitosť Európskeho parlamentu. Je to záležitosť aj, aj slovenského parlamentu. Ináč by v protokoloch 1 a 2 Lisabonskej zmluvy neboli popísané možnosti, ako a kedy sa môžu vyjadrovať národné parlamenty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.5.2021 14:12 - 14:29 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, hovorí naša ústava hneď v čl. I ods. 1. Návrh uznesenia, ktorý som s kolegami predložila, plne vychádza z tejto vety Ústavy Slovenskej republiky. Ústavu chápem ako náš základný zákon, uholný kameň nášho štátu Slovenskej republiky.
Nemám záujem z témy iniciatívnej správy europoslanca Matića robiť objekt politikárčenia a už vôbec nie ideologickú debatu, ktorá obyčajne nemá koniec, a naoko vyhrá ten, kto je agresívnejší a viac si vymýšľa. To neznamená, že debata o merite veci správy chorvátskeho europoslanca nemôže byť vecná a racionálna. Napriek tomu by som si želala, aby nosnou témou diskusie tu v tomto pléne boli otázky subsidiarity, suverenity a právomoci členských štátov a inštitúcií Európskej únie, teda otázky, ktoré sú predmetom nášho uznesenia.
Slovensko je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Tieto tri vlastnosti musia platiť všetky naraz a budem ich v nasledujúcich minútach aplikovať na návrh poslanca Európskeho parlamentu Predraga Matića o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien.
Návrh správy Predraga Matića je tzv. iniciatívnou správou. Takúto správu iniciuje poslanec Európskeho parlamentu. Správa prechádza schvaľovacím procesom a po schválení slúži výkonným orgánom Európskej únie pre formulovanie ďalších politík. Takže áno, ide o nelegislatívny akt, ktorý nie je priamo záväzný, ale, a to je dôležité, je podkladom pre budúce politiky Únie. V tom je ich sila. Keby túto vlastnosť iniciatívne správy nemali, nikto by ich nevypracúval a Európsky parlament by sa ním nezaoberal. Správy majú rôzne zameranie a obvykle sa týkajú záležitostí, ktoré sú v kompetencii orgánov Únie.
V prípade správy Predraga Matića to tak nie je. Ako hlavný predmet záujmu si vybral zdravotnícku politiku, ktorá je podľa čl. 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v kompetencii národných štátov. Len si prečítajme konkrétne znenie daného odseku: „Pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.“
Z textu zmluvy i z praxe Európskej únie je jasné, že zdravotníctvo veľmi podobne ako rodinné právo je v kompetencii národných štátov a národných parlamentov, teda nás tu v tejto miestnosti. Takto sa dohodli členské štáty Európskej únie, v takejto miere postúpili svoje suverénne oprávnenie orgánom Únie. Nič viac a nič menej. Bolo to zvrchované rozhodnutie každého členského štátu, teda aj Slovenskej republiky, a toto je potrebné rešpektovať.
Rešpektovať sa má každá inštitúcia Európskej únie, teda aj Európsky parlament.
V demokratických krajinách rozhodujú o dôležitých veciach občania daného štátu alebo ich zvolení zástupcovia. Podľa Ústavy Slovenskej republiky a zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sme povedali pred chvíľou, právo rozhodovať o otázkach v spojení so zdravotníctvom, ale aj s rodinným právom a vzdelávaním, patrí členským štátom Európskej únie, teda aj Slovenskej republike. Inými slovami, sme to my tu v Národnej rade Slovenskej republiky, kto máme o týchto otázkach rozhodovať.
Nepopieram demokratickú legitimitu aj Európskeho parlamentu, ale v ňom zasadá iba 14 slovenských zástupcov a rozhodujú iba v oblastiach, ktoré im Slovenská republika v zhode s inými členskými štátmi Únie vymedzila. Táto otázka k nim nepatrí. Slovensko je právny štát. Krajina, ktorá si ctí právo, zákony a zmluvy. Ak to je tak, musíme trvať na tom, aby dohody boli dodržiavané, aby každý orgán urobil iba to, na čo má právo, zákony, zmluvy, nariadenia stanovujú, a neprekračoval svoje právomoci. Toto považujem za kľúčové aj vzhľadom na budúcnosť Európskej únie.
Všetci zaiste viete, že som zástanca európskej integrácie. Chcem silnú Európu silných národných štátov, ktoré sa zhodli na odovzdaní konkrétnych právomocí do jedného centra v záujme svojich občanov. Ak má byť takáto spolupráca trvalá, potrebujeme ctiť suverenitu členských štátov, demokratický pôvod ich moci a dodržiavať dohody a kompetencie tak, ako boli stanovené v zmluvách.
Ja verím v Slovensko a verím v Európu. Slovensko je a vždy zostane súčasťou Európy. Je to naša osudovosť, ktorú sme dostali do vienka. Musíme nájsť mechanizmy a spôsoby, ako hájiť náš národný záujem, a pritom sa stať ako Únia silným hráčom v medzinárodných otázkach. Cesta k sile navonok je v jednote vo vnútri. Jednota musí byť postavená na dôvere a vzájomnom rešpekte. Dôvera si vyžaduje nezasahovanie do záležitostí iných orgánov. O toto nám ide aj pri tomto uznesení. Slovensko je krajina ako mnohé iné, ktorá sa rozhodla pri vstupe do Európskej únie odovzdať časť svojich právomocí inštitúciám Únie, lebo to sme chápali a stále chápeme ako náš národný záujem. Podmienky boli dohodnuté a my dnes rovnako ako vtedy musíme na nich trvať. Toto je hlavný dôvod, prečo navrhujeme toto uznesenie. Samozrejme, nie je jediné.
Návrh správy Predraga Matića nielenže svojím obsahom prekračuje právomoci Európskeho parlamentu, ale alarmujúcim spôsobom narúša existované, existujúce vnímanie univerzálnych ľudských práv. Nie je to po prvýkrát, keď Európsky parlament prerokúva podobnú správu. Jedným z príkladov je takmer identická správa z pera poslankyne Edite Estrela o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a práva z roku 2013. Túto správu nakoniec Európsky parlament tesne neprijal z dôvodu nedodržania zmluvy o fungovaní Európskej únie, čiže z rovnakého dôvodu, z akého my teraz podávame návrh na uznesenie.
Ako som spomenula, iniciatívne správy Európskeho parlamentu sú obľúbený nástroj na formovanie politík Európskej únie, ako aj členských štátov. Správa Matić a jej podobné, či už v Európskom parlamente, alebo Rade Európy, akoby boli súčasťou väčšej kampane proti slobode slova a svedomia hnutí, ktoré sa hlásia k pro-life. Napáda právo na slobodu prejavu očierňovaním názorových oponentov, hlavne pro-life organizácií a ľudí, ako tých, ktorí ohrozujú hodnoty Európskej únie a demokraciu, v zjavnej snahe vytlačiť ich na okraj verejnej debaty.
Návrh správy priamo napáda slobodu slova a slobodu svedomia, keď vo svojej časti M uznesenia hovorí: „Odporcovia reprodukčných práv prispievajú k narúšaniu demokracie a osobných slobôd.“
A tiež v bode 18 uznesenia, kde sa vyzýva, aby sa komisárka pre demokraciu a demografiu postavila proti tým, ktorí sexuálne a reprodukčné zdravie a práva využívajú ako nástroj na oslabenie hodnôt Európskej únie a demokracie.
Toto je evidentná snaha ostrakizovať svojich ideových oponentov a v mene hodnôt Európskej únie pošliapať univerzálne ľudské práva. Ak správa nemá byť odmietnutá zo žiadneho iného dôvodu, tak kvôli tomuto. Spochybnenie univerzálnych ľudských práv z ideologických dôvodov je neakceptovateľné a každý sa tomu musí postaviť. (Kýchnutie v sále.) Ako?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Na zdravie!

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
Na zdravie!
Na koncepcii univerzálnosti a neodňateľnosti základných práv a slobôd stojí celý západný právny systém a nebojím sa povedať, celá naša civilizácia. (Kýchnutie v sále.) Ak spochybníme jej základný kameň, spochybníme všetko.
Pýtam sa, prečo sa Európsky parlament snaží vstupovať do výlučných právomocí národných parlamentov? Prečo autori správy chcú narušiť krehkú inštitucionálnu rovnováhu medzi Úniou a členskými štátmi? Oblasť práv zdravia nie je súčasťou právomocí Európskej únie. Táto pozícia je konštantná viac ako... a viac ako 20 rokov potvrdzovaná Európskou komisiou. Dodržiavanie právomocí štátov v oblasti zdravia reaguje na zásadu subsidiarity, ktorá je zakotvená v európskych zmluvách. Predkladatelia tohto návrhu sa snažia využiť výhody systému mäkkých právnych predpisov, tzv. soft law, s cieľom zaviesť nový štandard bez toho, aby sa na prvý pohľad zdalo, že je nanútený.
Výber inštitúcie, v tomto prípade parlamentu, by sa nemal podceňovať, pretože hoci takéto uznesenia Európskeho parlamentu nemajú záväzný právny dopad, sú vyjadrením názoru, ktorý chce Európsky parlament oznámiť. Ešte závažnejšie je, že môže vyjadrovať tzv. predlegislatívny zámer, ktorý sa dá následne použiť na odôvodnenie legislatívnych aktov. Nebolo by to prvýkrát.
Táto správa vyžaduje zrušenie všetkých prekážok vykonateľnosti práva na potrat, menovite práva na výhradu vo svedomí. Podľa návrhu uznesenia uznanie tohto práva, čiže výhrady vo svedomí zdravotníckemu personálu musí byť zakázané. Právo na slobodu svedomia je však vyslovene zaručené medzinárodným a európskym právom v čl. 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a v čl. 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Európskym súdom pre ľudské práva je toto právo kvalifikované ako základ demokratickej spoločnosti. Potvrdzuje to aj judikatúra Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu. V nadväznosti na túto pozíciu Charta základných práv Európskej únie zakotvila vyslovene toto právo aj pre vojenskú službu. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojom uznesení 1928 z 24. apríla 2013 pripomenulo dôležitosť práva na výhradu vo svedomí v lekárskej oblasti a vyzýva členské štáty, aby, citujem: „zaručili právo na výhradu vo svedomí v súvislosti s eticky citlivými otázkami, ako sú zdravotnícke služby“. Keď si to porovnáte s tým, čo je v tejto správe, o ktorej hovoríme, tam je napísané vyslovene, že právo na slobodu svedomia zdravotníckym pracovníkom musí byť zakázané.
Protiprávnosť návrhu uznesenia konštatujeme z niekoľkých hľadísk. Správa používa nevhodné odkazy na nerelevantné právne zdroje, cituje texty neprávnej povahy alebo právne dokumenty, ktoré pre odpor veľkého množstva štátov sa nepovažujú za záväznú súčasť medzinárodného práva.
Na záver mi dovoľte ponúknuť vám odpoveď na otázku, či má Národná rada Slovenskej republiky právo prijať takéto uznesenie, o ktorom tu teraz rokujeme. Vám tu nebudem hovoriť dlho, mám tu niekoľko citátov a sú to hlavne Protokoly 1 a Protokol 2 Lisabonskej zmluvy, podľa ktorej sa teraz riadi Európska únia a ktorá bola prijatá 13. decembra 2007, kde sa práve za návrh legislatívneho aktu považujú aj iniciatívy Európskeho parlamentu, to znamená aj iniciatívne správy Európskeho parlamentu. A národné parlamenty môžu v súlade s postupom tohto protokolu posielať svoje stanoviská k prerokovaným návrhom na základe, v súlade so zásadou subsidiarity. Rozdelené sú tam dve kategórie. Jedny sú legislatívne a druhé sú nelegislatívne, ale my sa nedotýkame tých legislatívnych, my hovoríme o konzultácii s Európskym parlamentom na základe, na, na základe Protokolu 2.
Na záver si dovolím zhrnúť, iniciatívna správa chorvátskeho poslanca Matiča a text schválený Európskym výborom pre práva žien a rodovú rovnosť nielenže porušuje rozdelenie právomoci medzi Úniou a členskými štátmi, teda spochybňuje suverenitu Slovenskej republiky vo viacerých otázkach, ale aj uvádza viaceré nepravdivé tvrdenia a napáda jedny zo základných práv a slobôd, slobodu slova a slobodu svedomia.
Táto správa je neakceptovateľná a myslím si, že Slovenská republika prostredníctvom nás Národnej rady Slovenskej republiky ako jediného ústavodarného a zákonodarného orgánu ju musí odmietnuť.
Ďakujem pekne za vašu pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:57 - 18:58 hod.

Anna Záborská
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2021 17:19 - 17:19 hod.

Anna Záborská
Ďakujem pekne, pán predseda. Zvolávam zasadnutie výboru pre zdravotníctvo na dnes večer o 19.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2021 11:15 - 11:16 hod.

Anna Záborská
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene pani predsedníčky Bittó Cigánikovej zvolávam výbor pre zdravotníctvo na trinástu hodinu v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.5.2021 9:22 - 9:24 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, len celkom krátko. Je to, je to veľmi smutné, že pohotovostné služby sú kameňom úrazu na Slovensku viac ako 20 rokov. Tak ako hovorila kolegyňa Horváthová, nie sú to len pohotovostné služby zubných lekárov, ale aj lekárov všeobecných, detských a nakoniec aj lekární. Vieme, že aj tam sú obrovské problémy. Je tu otázka, či je pohotovostná služba súčasťou povinností lekára, ktorá vyplýva zo zákona, alebo nie je. Ak je, tak sú len dve možnosti. Poisťovne uhradia výkony vo výške a aby mohli lekári slúžiť aj pohotovostnú službu a bude to zahrnuté v platbe zdravotnej poisťovne, alebo zriaďovateľ – či už štát, alebo vyšší územný celok – zabezpečí, aby títo lekári mali dôstojnú odmenu. Ja si myslím, že aj toto je problém, ktorý je prejavom plátania fungovania zdravotníckeho systému na Slovensku proste desiatky rokov a ktorého dôsledkom je to, že zo Slovenska odchádzajú lekári a stredný zdravotný personál.
Ja ďakujem mojim kolegom, že pripravili túto novelu zákona, ktorú skutočne veľmi rada podporím. A navrhujem, pán predsedajúci, aby sme hlasovali dnes o jedenástej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.5.2021 9:05 - 9:07 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dobré ráno všetkým kolegom a kolegyniam. V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená výborom za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 504. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Ďakujem, pán predseda, môžte otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis