20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:30

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Veľmi stručne, pán poslanec Pelegrini, ja si myslím, že žiadny rozumne uvažujúci minister nebude mať žiaden dôvod, aby tieto kapacity, ale teraz myslím v rámci zjednotenej finančnej správy, z Bystrice kedykoľvek presúval. Pretože sú tam vytvorené aj personálne kapacity, ale aj infraštruktúra z hľadiska budov, z hľadiska zázemia, z hľadiska tradície, ktorá tam vznikla. Naviac my tam chceme napr. nielen zachovať daňovú školu, ale celú pôsobnosť finančnej správy v oblasti školení, vzdelávania, kvalifikácie rozšíriť, z Banskej Bystrice urobiť pre celú finančnú správu. Takže myslím si, že naozaj nemusia byť obavy, že by to niekto niekam presúva. Prečo by to robil?
Čo sa týka pripomienky pani poslankyne Vaľovej, ďakujem za upozornenie, prvýkrát o tom počujem. Naozaj, neviem o tom. Môžem vás ubezpečiť, že ak, lebo prvýkrát o tom počujem, ale nechám si to preveriť, ale ak by k niečomu takému dochádzalo, tak určite nie preto, že ja som z Vranova. Môžem upresniť, že ja som sa narodil vo Svidníku, býval som v Rožňave, v Michalovciach a Vranove. Takže chcem vás ubezpečiť, že tieto štyri mestá nebudú nijako preferované, ani Vranov, ani Rožňava, ani Svidník, ani Michalovce. A ak dochádza, samozrejme, že dochádza k reorganizácii, veď preto sa robí. Mimochodom, reforma, pani poslankyňa, ktorú, túto schválila ešte vaša vláda, len s odložením účinnosti od 1. 1. 2012, čo sa týka zníženia zo stodva daňových úradov na deväť, osem plus jedna a ostatné na pracoviská a na kontaktné body. A táto sa robí naozaj na základe striktnej analýzy vyhodnotenia počtu daňovníkov, počtu podaní, daňových úkonov. Ale celkovo platí téza, že kontrolórov koncentrujeme a sťahujeme do sídla krajských úradov, pokiaľ ja viem. Takže neviem o tom, že by to bolo do Vranova, dám to preveriť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

12.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:30

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Predkladaným návrhom zákona o finančnej správe sa realizuje druhá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov a to komplexným spojením daňovej colnej správy a vytvorením novej štruktúry finančnej správy.
Zachováva sa inštitút colníkov ako ozbrojeného zboru, pričom ich právomoci sa využijú aj v oblastiach správy tých daní a poplatkov, ktoré sa doteraz, kde sa doteraz vyžívali služby policajného zboru. Týmto sa zabezpečí finálna podoba finančnej správy tak, aby bola pripravená na pripojenie výberu poistných odvodov od 1. januára 2013.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

12.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:30

Ivan Mikloš
 

Uvádzajúci uvádza bod

12.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:41

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, vážený pán minister, dovoľte mi informovať vás, že uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, teda doručenie návrhu najmenej pätnásť dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v §§ 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Osobne považujem tento zákon za dôležitý z hľadiska reformy daňovej a colnej správy, predovšetkým s cieľom zjednotenia daní ciel a odvodov.
Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a taktiež, aby v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 10. júna 2001 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali tieto výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. A za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet.
Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 26. augusta 2011 a gestorský výbor do 31. augusta 2011.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.7.2011 o 14:41 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaným návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky implementuje rozhodnutie Rady č. 2009/917 SVV o využívaní informačných technológií na colné účely.
Na základe uvedeného rozhodnutia sa v návrhu zákona určuje colný orgán, ktorý bude prevádzkovať spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely a plniť ďalšie súvisiace úlohy. Predloženým návrhom zákona sa upravuje aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti s vydávaním dokladov potrebných na preukazovanie pôvodu tovaru a uplatňovaním colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR. Tiež sa novo ustanovujú kompetencie daňových orgánov v súvislosti s daňovým informačným systémom v zákone č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov.
V nadväznosti na podnety podnikateľského prostredia sa zároveň navrhuje upraviť aj zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, ktorým sa najmä zjednodušuje spôsob evidencie spotrebiteľských balení liehu a pri ukladaní sankcií sa vytvára priestor pre vyššiu mieru zohľadnenia okolností konkrétneho porušenia zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:41 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu:
Národná rada uznesením č. 433 z 19. mája 2011 pridelila vládny návrh zákona 652/2004 o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 652/2004 o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 343, stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
K predmetnému vládnemu návrhu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: po prvé, odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 181 zo dňa 14. júna 2011, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 222 zo dňa 15. júna 2011. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v tejto spoločnej správe.
Gestorský výbor odporúčal v návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4 hlasovať s návrhom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:41 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nečítam ich podrobne, áno. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 343, schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi. Súčasne bol ale dodaný pozmeňujúci návrh skupiny poslancov, ktorý obsahuje formálnu zmenu. V čl. V sa slová "1. augusta 2011" nahrádzajú slovami "1. septembra 2011". Tieto tiež odporučím následne schváliť pri hlasovaní.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o štátnej správe v colníctve, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 208 zo dňa 17. júna 2011. Súčasne výbor mňa poveril za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť túto spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a po druhé, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:41 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 343.
Na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov podávam tento pozmeňujúci návrh.
V čl. V sa slová "1. augusta 2011" nahrádzajú slovami "1. septembra 2011".
Ide o rešpektovanie ústavnej právomoci prezidenta Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:41 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách, sa predkladá na základe bodu B.1 uznesenia vlády k materiálu Analýza možnosti zvýšenia príjmov z odvodu hazardných hier.
Predkladaný návrh zákona sa na základe uvedenej analýzy zaoberá úpravou vybraných sadzieb odvodov tak, aby zvýšenie príjmov z odvodov z hazardných hier bolo prínosom do štátneho rozpočtu. Pri prevádzkovaní číselných lotérií, stávkových hier, charitatívnej lotérie a hazardných hier v kasíne, kde sa odvod počíta ako percento z hernej istiny, sa navrhuje účinnosť od 1. septembra 2011 a tým by zvýšenie príjmov z odvodov z hazardných hier bolo prínosom do štátneho rozpočtu už v roku 2011, a to vo výške zhruba 900 tis. eur. Pre odvody z prevádzkovania výherných prístrojov a videohier, kde je odvod stanovený ako paušálna čiastka, sa navrhuje úprava sadzieb s účinnosťou od 1. januára 2012. Pre rozpočet v roku 2012 sa predpokladá zvýšenie príjmov o zhruba 16 mil. eur.
Na základe poznatkov z praxe sa v predkladanom materiáli upresňujú aj ustanovenia týkajúce sa propagovania hazardných hier dostupných na území Slovenskej republiky, ktorých zámerom je jednoznačne odlíšiť aktivity v oblasti propagovania vykonávané v súlade so zákonom od ostatných aktivít. Navrhovanou úpravou zákona sa navrhuje spresnenie okruhu dozorovaných subjektov zaoberajúcich sa propagovaním hazardných hier tak, aby sa prispelo k zefektívneniu výkonu dozoru v oblasti hazardných hier.
Návrh zákona bude mať pozitívny dosah na verejné financie, nebude mať dosah na obyvateľov a ani vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť. Na druhej strane sa zvýši zaťaženie vybraného okruhu právnických osôb, prevádzkovateľov v odvetví hazardných hier.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:41 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, ako poverený spravodajca gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet predkladám túto spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 434 pridelila vládny návrh zákona nasledovným výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o tomto návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcim návrhom Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplynuli pozmeňujúce návrhy, ktoré máte uvedené v bode IV, preto gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomu zákonu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:41 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video