20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.7.2011 o 14:58 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:58

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja sa v zásade môžem len vrátiť k tomu, čo som hovoril pri predkladaní návrhu zákona v prvom čítaní, a to je k popisu účelu, ktorému má ten návrh zákona slúžiť, a popisu spôsobu, akým ten účel chceme dosiahnuť.
Návrh zákona, ktorý predkladáme je reakciou... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.7.2011 o 14:58 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:58

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Je reakciou na čoraz naliehavejší spoločenský problém, ktorého implikácie sú aj finančné, aj z hľadiska dopadov na verejné zdravie a na základné atribúty... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:58 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:58

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
...celej spoločnosti ako také. Ide zároveň o reakciu na rastúci dopyt po riešení tohto problému. Ide o reakciu na výzvy od konkrétnych ľudí, ktorí sú s následkami tohto problému konfrontovaní. A v stručnosti ten problém sa dá popísať ako zvýšený výskyt patologického hráčstva.
Naším cieľom, teda účel, ktorý tento návrh zákona sleduje, je redukovať podmienky pre vznik patologického hráčstva. Redukovať podmienky pre to, aby gambling, aby hazard rozvracal rodiny a ruinoval životný priestor v komunitách, ktorých sa to týka.
Vyzdvihol by som z návrhu zákona dva rozmery. Jedným je, takým pre nás veľmi dôležitým, je redukcia priestoru pre korupciu a zvýšenie rozhodovacieho priestoru, zvýšenie rozhodovacej účasti pre samosprávy. A tým pádom pre ľudí, ktorí v tom životnom priestore žijú.
Čiže nie pre samosprávy samoúčelne, ale pre samosprávy ako zástupcov ľudí, ktorých sa to bezprostredne týka, ktorí chcú mať možnosť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať životný priestor, v ktorom žijú, v ktorom chodia do školy ich deti, v ktorom oni chodia do práce, v ktorom jednoducho realizujú vlastné predstavy o šťastí.
Dosahujeme to tým, že dávame nie konkrétne starostom ako monokratickým orgánom, ale zastupiteľstvám ako kolektívnym orgánom disponujúcim priamym mandátom od ľudí, ktorí žijú na tom mieste, rozhodovať o tom, či na danom území chcú alebo nechcú mať prevádzky umožňujúce prevádzku hazardných hier.
Ďalšie aspekty tohto návrhu zákona majú skôr technický charakter. A týkajú sa, opäť súvisia s redukciou podmienok pre vznik patologického hráčstva. Jedným z najpotencujúcejších faktorov vzniku hráčskej závislosti je možnosť fajčiť a piť alkohol počas hrania, čo sú okolnosti, čo sú faktory, ktoré potencujú takzvané nekontrolovateľné hranie. Hranie, kedy u človeka oslabuje sa aj tá rozpoznávacia zložka, aj tá ovládacia, tá vôľová.
S tým súvisia aj tie parametre úpravy, ktoré predlžujú interval medzi koncom úspešnej hry a začiatkom tej ďalšej, čo opäť redukuje podmienky pre vznik naozaj patologickej hráčskej závislosti a nekontrolovateľného hrania.
Sú tam ďalšie a ďalšie technické aspekty, z ktorých pravdepodobne najpolemickejší je sústredenie automatov do herní, a zároveň stavebné oddelenie herní od iných priestorov. V skratke by sa to dalo popísať ako "Nie automatom v krčmách". Vy prídete do krčmy, máte za barovým pultom jeden, dva automaty, a toto je proste ten kontext, ten priestor, kde to hranie prekvitá a kde má možno najzásadnejšie dopady na to, čo chceme chrániť. A to je nejaká základná súdržnosť aj tých komunít, aj rodín, ktoré v nich žijú.
Keďže som, keďže k tomuto bola relatívne rozsiahla debata aj v prvom čítaní, aj vo výboroch a napokon aj v rokovaniach mimo oficiálnych rokovacích fór, myslím si, že to na predstavenie návrhu zákona stačí.
Veľmi pekne vám ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:58 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:04

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť informáciu o výsledku rokovania Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávneho výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrh poslancov Národnej rady Jany Žitňanskej, Radoslava Procházku a Pavla Hušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 359, v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku túto informáciu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 496 z 2. júna pridelila návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách a o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 359, týmto výborom:
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách, stanoviská poslancov.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasov. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj takisto neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s podmieňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi prijal Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 231 zo dňa 15. júna 2011.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedeného pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v časti štyri.
Gestorský výbor na základe stavísk výborov k návrhu poslancov, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto informácie a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona neprijal odporúčanie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona o obecnom zriadení, tlač 359.
Predmetná správa výborov Národnej rady o návrhu poslancov bola prerokovaná s prijatím uznesenia gestorského výboru č. 210 zo 17. júna 2011. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a súčasne ju poveril predniesť informáciu výborov na schôdzi Národnej rady a predložiť návrh na ďalší postup.
Ďakujem pekne. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.7.2011 o 15:04 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:07

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ctihodná a veľavážená snemovňa, vážený pán minister, vážení hostia, dovoľte aby som vám predniesol pozmeňujúce a doplňujúce návrhy skupiny poslancov k návrhu poslancov Národnej rady Jany Žitňanskej, Radoslava Procházku a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 359.
Po prvé, v čl. I sa doterajšie body 1 a 2 nahrádzajú novými bodmi 1 a 2, ktoré znejú:
"Po prvé. V § 3 odsek 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pričom hazardné hry podľa § 3 odsek 2 písm. b) až e), h) a i) možno prevádzkovať len území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 odsek 5 písm. d).".
Po druhé. V § 10 sa odsek 5 dopĺňa písm. d), ktoré znie:
"d) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, ktoré z hazardných hier podľa § 3 odsek 2 písm. b) až e), h) a i) nie je možné prevádzkovať na jej území; v tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa ustanoví aj primeraná lehota, v ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej na jej území ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce povinný skončiť jej prevádzkovanie, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.".".
Odôvodnenie: Navrhovanou právnou úpravou sa zavádza kompetencia pre obec neumožniť prevádzkovanie niektorých hazardných hier na celom jej území. Jedná sa o tieto druhy hazardných hier: hazardné hry v kasíne, stávkové hry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo hazardné hry prevádzkované prostredníctvom videohier, charitatívne lotérie a hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo všeobecne záväznom nariadení obec určí jednotlivé hazardné hry, ktorých sa obmedzenie týka, a primeranú lehotu na prispôsobenie sa doterajších prevádzkovateľov hazardných hier.
Po druhé, v čl. I sa za doterajší bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V § 20 sa odsek 6 dopĺňa písm. m), ktoré znie:
"m) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 odseku 2 písm. b) až e), h) alebo i), nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto hazardnej hry obmedzené jej prevádzkovanie všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 odsek 5 písm. d); toto vyhlásenie neprikladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie lotériových hier a hazardných hier prostredníctvom internetu.".".
Doterajšie body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: Predloženie vyhlásenia predstavuje ďalšiu náležitosť žiadosti o udelenie príslušnej individuálnej licencie v súvislosti s novou kompetenciou obce pri regulácii prevádzkovania hazardných hier na jej území.
Po tretie, v čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. Paragraf 35 sa dopĺňa odsek 22 a 23, ktoré znejú:
"(22) Výherný prístroj, technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi a videohru možno prevádzkovať iba v herni.
(23) V herni, ktorá nie je kasínom, je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje.".". Doterajšie body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa sústrediť výherné automaty, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry do herní, cieľom čoho je zvýšiť kontrolu prevádzky a zamedziť prístup mladistvých ku hre. Navrhuje sa tiež zakázať konzumácia alkoholických nápojov a zakázať fajčenie v herniach.
Po štvrté, v čl. I doterajší bod 7 znie:
"7. Paragraf 49 sa vypúšťa.".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vyplývajúca z navrhovaných zmien.
Po piate, v čl. I sa za doterajší bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. V § 51 sa vypúšťa odsek 6.".
Doterajšie body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vyplývajúca z navrhovaných zmien.
Po šieste, v čl. I v doterajšom bode 8, v § 58f sa za, sa doterajšie odseky 1 a 2 vypúšťajú. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označia ako odseky 1 a 2.
Odôvodnenie: Doterajší odsek 1 je v súvislosti s predloženým pozmeňovacím návrhom nadbytočný. Doterajší odsek 2 je nadbytočný vzhľadom na úpravu ustanovenia o účinnosti.
Po siedme, v čl. I v doterajšom bode 8, v § 58f, doterajší odsek 3, nový odsek 1 znie:
"(1) Osvedčenia o výherných prístrojoch, o výherných prístrojoch, opakujem, vydané poverenou skúšobňou podľa predpisov účinných do 1. septembra 2011 možno použiť poslednýkrát v konaní o udelení alebo zmene individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov pre kalendárny rok 2012.". Odôvodnenie: Z dôvodu náročnosti technických úprav výherných prístrojov a ich vysokého počtu sa navrhuje primeraná lehota na ich odborné posúdenie a vydanie osvedčenia tak, aby osvedčenia o výherných, výherných prístrojoch vydané do 31. augusta 2011 bolo možné použiť pri prevádzkovaní výherných prístrojov do 31. decembra 2012.
Po ôsme, ak Národná rada Slovenskej republiky schváli vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 344, je potrebné v doterajšom bode 8 v úvodnej vete a v označení paragrafu upraviť označenie § 58e a 58f na § 58f a 58g.
Odôvodnenie: Úprava sa navrhuje z dôvodu zamedzenia rovnakého označenia § 58f, ktoré by nastalo v prípade schválenia poslaneckého návrhu, tlač 359, aj vládneho návrhu novely zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 344, Národnou radou Slovenskej republiky.
Po deviate, doterajší čl. II sa vypúšťa. Doterajší čl. III sa označí ako čl. II.
Odôvodnenie: Doterajší čl. II je potrebné vypustiť z dôvodu nadbytočnosti vzhľadom na navrhované úpravy.
Po desiate, ak Národná rada Slovenskej republiky, republiky schváli pozmeňujúce návrhy číslo 3 až 5, úprava § 35, vypustenie § 49 a úprava § 51, je potrebné upraviť doterajší čl. III, nový čl. II tak, aby tieto pozmeňovacie návrhy nadobudli účinnosť 1. januára 2013. Odôvodnenie: Platnosť zákazu konzumácie alkoholických nápojov a zákaz fajčenia v už zriadených herniach sa navrhuje od 1. januára 2013. Povinnosť sústrediť výherné, výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry do herní sa navrhuje pre všetkých prevádzkovateľov od 1. januára 2013.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 15:07 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:17

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Som rád, že ste taký benevolentný a dovolili ste pánovi poslancovi Matovičovi dobehnúť. Ja veľmi krátko a využijem prítomnosť pána ministra financií pána Mikloša, aj pani ministerky Žitňanskej a bol by som veľmi rád, keby využili svoju možnosť vystúpiť, či už v záverečnom slove alebo v rozprave. A aby povedali svoj názor na to, že máme tu dva návrhy novelizácie zákonov toho istého zákona na tej istej schôdzi, v ten istý deň, v ten istý čas, kedy vláda navrhuje novelizovať zákon o hazardných hrách a kedy aj páni poslanci z jednej strany vládnej koalície navrhujú novelizovať zákon o hazardných hrách. Samozrejme, je to legitímne právo poslancov prichádzať s legislatívnou iniciatívou, ale myslím si, že koalícia ako taká by mala byť schopná nachádzať nejakú zhodu v rámci legislatívneho procesu. Pán minister financií je zodpovedný za legislatívu v jeho rezorte a hazardné hry pod neho patria, pani ministerka spravodlivosti, myslím, že má, ak nie je aj šéfka legislatívnej rady vlády, by mala takisto povedať, či považuje tento stav za normálny, aby sme v Zbierke zákonov, v prípade, že budú obidva návrhy zákonov schválené, mali v jeden deň zverejnené dva návrhy zákonov, dve novely zákonov alebo toho istého zákona. Považujem to minimálne za, za nie normálne konanie, pretože myslím si, že za ten mesiac alebo koľko trvá už tento legislatívny proces, mohli páni poslanci, respektíve pán minister alebo pani poslanci nájsť zhodu a dohodnúť sa, ktorý z týchto návrhov stiahnu z rokovania, a svoje pozmeňujúce návrhy doplnia do jedného z nich tak, aby, aby ten zákon nebol novelizovaný v jeden deň dvomi rôznymi, dvoma rôznymi zákonmi.
Takže aj to svedčí možno o tej situácii vo vládnej koalícii a súhre jednotlivých strán. Samozrejme, na druhej strane sa to môže predávať aj ako, samozrejme, veľká demokracia, kedy páni poslanci a poslankyne môžu prichádzať s vlastnou iniciatívou bez ohľadu na prístup vlády. Ale myslím si, že by bolo minimálne, minimálne logické a rozumné, ak by jeden z týchto vládnych návrhov zákona, či buď vládny alebo poslanecký, bol stiahnutý a do jedného z nich boli pretavené aj pohľady poslancov, ktorí majú iný názor na predkladanú novelu.
Takže bol by som veľmi rád, keby mohol sa pán minister financií vyjadriť k tomu, či súhlasí napríklad s tým, čo tu predkladajú páni poslanci z Kresťanskodemokratického hnutia, aké to bude mať dopady na rozpočty miest a obcí alebo celkovo, ako vníma on tú problematiku a či si myslí, že je správne, aby v ten istý deň, kedy sa prerokováva vládna novela zákona o hazardných hrách, zároveň sme prerokovávali aj novelu zákona o hazardných hrách z dielne Kresťanskodemokratického hnutia.
Takže nejdem k podstate. Samozrejme, rozumiem aj, aj to, čo hovoria poslanci KDH, že chcú umožniť poslancom miestnych zastupiteľstiev rozhodovať o týchto veciach. Musím povedať, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v našom meste, v Banskej Bystrici, kedy pán primátor sa rozhodol, že treba zvýšiť cestovný ruch a ako jeden, jediný zdroj na financovanie atrakcie, ktorú chce zaviesť v rámci mesta, nejaké umelé more za 3 miliardy korún, vidí jedine zriadenie kasína, ktoré odmietla Bratislava a iné mestá. Takže z tohto pohľadu by som mal privítať túto iniciatívu. Preto nevyjadrujem sa k tomu obsahu, ale vyjadrujem sa k tomu, že či je to normálne, aby sme naozaj prijímali v jeden deň dvakrát novelu toho istého zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 15:17 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:21

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som najskôr v úvode svojho vystúpenia predložil pozmeňujúci návrh, ktorý máte rozdaný vo svojich poslaneckých laviciach písomne, k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Radoslava Procházku a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Po prvé. V čl. I sa vypúšťa bod prvý, nasledujúce body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: V prípade, že by bola zrealizovaná novela, ako ju predložil navrhovateľ, znamenalo by to, že napríklad v herni nemôže existovať ani len barový pult. Čiže nemôže byť pre návštevníkov zabezpečený žiadny servis z hľadiska občerstvenia. Bar je totiž považovaný v zmysle živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení o živnostenskom podnikaní podľa § 17 za inú prevádzku. Prevádzka herne je charakterizovaná prevádzkou v zmysle Obchodného zákonníka podľa § 7 ods. 3, prevádzkovanie hazardných hier nie je totiž živnosťou podľa živnostenského zákona.
Po druhé. V čl. I bod 2 znie:
"2. Paragraf 2 sa dopĺňa písmeno r), ktoré znie:
"r) jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce, odkaz 1a), ktorú možno určiť súvislým územím, napríklad ulicou alebo zoznamom ulíc, nachádzajúcich sa v tejto časti obce alebo hranicami samostatného katastrálneho územia."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
"Paragraf 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov." Odôvodnenie: Definuje sa jednotlivá časť obce pre účely tohto zákona.
Bod 3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. Paragraf 10 odsek 5 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) všeobecne záväzným nariadením, odkaz 1a), určiť jednotlivú časť obce, v ktorej môžu byť prevádzkované hazardné hry podľa § 3 ods. 2, písmeno d) a e)."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: Zavádza sa možnosť obce určiť všeobecne záväzným nariadením časti obce, určené ulicou, zoznamom ulíc, súborom pozemkov a budov, v ktorých môžu byť prevádzkované hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry.
Štvrtý bod. V čl. I sa vypúšťa bod 7, nasledujúce body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: Návrh predkladateľov novely zákona upravuje prevádzkovanie hracích prístrojov iba v herniach. Možnosť prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry iba v herniach znamená výpadok príjmov rozpočtov obcí a miest, nakoľko príjmom rozpočtov obcí a miest sú práve príjmy z individuálnych hracích prístrojov, pričom de facto budú hracie prístroje umiestnené v tých istých priestoroch, v ktorých sa nachádzajú aj dnes.
Piaty bod. V čl. I bod 8 znie:
"8. Za § 58e sa vkladá § 58f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Paragraf 58f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011.
Na prevádzkovateľov hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľov videohier, ktorým bola udelená individuálna licencia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011 a v rámci ktorej boli umiestnené výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry do 31. augusta 2011, sa počas doby, na ktorú bola udelená individuálna licencia, nevzťahuje § 10, ods. 5, písm. d) v znení účinnom od 1. septembra 2011."."
Odôvodnenie: Vzhľadom na možnosť vzniku problematiky retroaktivity uplatňovania navrhovaného znenia novely je potrebné zavedenie tohto prechodného ustanovenia, nakoľko bez jeho prijatia by sa so spätnou platnosťou menil obsah podmienok prevádzkovania hazardnej hry, ktoré boli ustanovené v dobe udelenia licencie a počas ktorej sa mohol podnikateľ dôvodne spoliehať, že k zmene nepríde.
Šiesty bod. Článok II sa vypúšťa, čl. III sa označuje ako čl. II.
Odôvodnenie: Možnosti obce určiť všeobecne záväzným nariadením časti obce, v ktorých môžu byť prevádzkované hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, sú týmto návrhom upravené v treťom bode tohto pozmeňujúceho návrhu a nie je potrebné upravovať znenie zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ctené kolegyne, kolegovia, toľko znenie môjho pozmeňujúceho návrhu. Poprosím dať hlasovať o všetkých šiestich pozmeňujúcich bodoch spoločne a poprosím samozrejme v tejto súvislosti, keďže pri informácii nie je odporúčanie, nie je odporúčanie teda spravodajcu alebo výboru, odporučil by som cteným kolegom, aby o bodoch 1 a 2 z informácie hlasovali negatívne, teda ich neschválili, aby mohol byť prijatý pozmeňujúci návrh v znení, ktorý som predložil.
Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, ja by som sa vyjadril aj k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý pred chvíľočkou predložil pán kolega z KDH Marcinčin. A nadviazal by som na druhý bod jeho pozmeňujúceho návrhu, v ktorom sa hovorí, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce povinný skončiť jej prevádzkovanie, pričom táto lehota nesmie byť kratšia, ako tri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Ja osobne sa domnievam, že tak, ako bolo predložené pánom kolegom Marcinčinom, ako bol predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov, domnievam sa, že takéto znenie, ako je predložené, zakladá problém retroaktivity tak, ako som ja spomínal v odôvodnení bodu, že prevádzkovatelia hracích prístrojov herní, ktorým bola vydaná už licencia na prevádzkovanie týchto herní, sa mohli dôvodne spoliehať na to, že počas doby trvania licencie nepríde k jej zmene. Myslím si, že takto formulované ustanovenie je problematické a zakladá možnosť podania na Ústavný súd, ale uvidíme, ako sa táto poslanecká snemovňa vysporiada s týmto návrhom.
Druhú vec, ktorú by som chcel povedať, v návrhu kolegu Marcinčina sa v bode 10 uvádza v odôvodnení, že platnosť zákazu konzumácie alkoholických nápojov a zákaz fajčenia v už zriadených herniach sa navrhuje od 1. januára 2013. Ak som pozorne počúval úvodné slovo pána kolegu Procházku, ktorý povedal, že jedným z najväčších problémov, ktorý pri hazardných hrách stupňuje hráčsku vášeň, je práve kombinácia hry, alkoholu a prípadne tabakových výrobkov, teda fajčenia pri hre samotnej. Tak ja na jednej strane nechápem, prečo jeden z najviac rizikových faktorov, ktorý burcuje hráčsku vášeň, navrhuje predkladateľ zrušiť až od roku 2013 a na druhej strane umožňuje obciam prijať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré do troch mesiacov zrušia prevádzkovanie herne. Zdá sa mi to, že je to v nejakom nevyváženom pomere, ale možno sa dozvieme, že prečo je to takto.
Druhá vec, ktorá je takisto uvedená v bode 10 predchádzajúceho pozmeňujúceho návrhu v odôvodnení, je, že povinnosť sústrediť výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry do herní sa navrhuje pre všetkých prevádzkovateľov od 1. 1. 2013. Opätovne sa pýtam, prečo, ak je dnes problematické, že tieto hracie automaty sa nachádzajú v, ľudovo povedané, v krčmách a je práve toto umiestnenie škodlivé a záleží nám na každom osude každej jednej rodiny, navrhujeme, aby sme sa zahrávali s osudmi týchto rodín, kde sú gambleri, až od roku 2013, pričom obciam umožňujeme, aby mohli zrušiť prevádzkovanie videoherní alebo videoherní, individuálnych hracích prístrojov a herní od roku 2011 de facto. To znamená do troch mesiacov od právoplatnosti prijatého všeobecného záväzného nariadenia? Opätovne sa mi to zdá v nepomere, a preto by som sa skôr prikláňal k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý som predložil ja.
Ďalšiu vec, ktorú by som dával opätovne do, na misky, na pomyselné misky váh pri rozhodovaní o tom, ktorý pozmeňujúci návrh budete prijímať, je otázka prijatia všeobecne záväzného nariadenia. Ja neskrývam, že pri kreovaní tohto pozmeňujúceho návrhu sme veľmi široko diskutovali so všetkými, nie so všetkými, ale s dvomi koaličnými stranami, predovšetkým s Kresťanskodemokratickým hnutím, ale komunikovali sme aj so Slobodou a solidaritou, ktorá mala významné námietky voči predloženému návrhu pána kolegu Procházku, Žitňanskej a Hrušovského, aby sme našli nejaké spoločné východisko pre to, čo je racionálne obmedziť a čo nie je racionálne obmedziť, lebo toto je podľa môjho názoru ani nie téma politická, je to téma, ktorá sa dotýka osudu niekoľkých desiatok rodín na Slovensku, a je možno vhodné sa ňou zaoberať, aj keď to nie je úplne horúci problém, ktorý by bolo treba okamžite riešiť.
Mňa preto mrzí, že po určitých východiskách, ktoré sme my predložili na rokovací stôl, došlo k tomu, že kolegovia z vládnej koalície sa opätovne rozhodli úplne samostatne, že bez spätných konzultácií so stranou SMER - sociálna demokracia predložia svoj vlastný pozmeňujúci návrh a opätovne ukážu Slovensku, že existuje tu jedna jednota, jednotná vládna koalícia, ktorá dokáže prevalcovať a presadiť všetko, čo si sama zaumieni. Ja, mňa táto skutočnosť mrzí o to viacej, že zákon o hazardných hrách v podaní, ako ho predložili poslanci Kresťanskodemokratického hnutia prešiel do druhého čítania práve za podpory strany SMER - sociálna demokracia, lebo sme považovali za potrebné tento problém riešiť, pričom na riešenie tohto problému nebola zhoda vo vládnej koalícii. To, akým spôsobom sa nám to vrátilo, že sme vyvíjali ďalšie kroky rokovaní a vo finále sme boli vynechaní z hry, no, áno, beriem to, vládneme, zvykajte si. Môžem povedať za seba, budeme si zvykať a akékoľvek ďalšie iniciatívy podobného charakteru, ktoré by boli ústretové, budeme veľmi zvažovať v budúcnosti, lebo myslím si, že takto sa reálne fungovať v spoločnosti nedá.
Ak existujú problémy, ktoré je potrebné riešiť a nie sú politické, ja nevidím dôvod, prečo by sme sa ako ľudia nemali baviť o problémoch a o osudoch ľudí v tejto republike. Ja nevidím, prečo by sme mali politizovať akýkoľvek návrh, ktorý sa dostane na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky? Ale ak si myslíte, že toto je jediná cesta, ktorou sa dá posunúť Slovensko dopredu, nech sa páči, môžeme ísť aj touto cestou.
Dámy a páni, myslím, že som povedal všetko, čo som povedať v tejto chvíli chcel. Ja vás poprosím, aby ste veľmi zvažovali oba pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že posúvajú spôsob riešenia vpred, oba pozmeňujúce návrhy. A rozhodnite sa preto, ktorý podporíte. Ja chcem povedať za stranu SMER - sociálna demokracia, že pre nás sú otázky, ktoré sa týkajú stability rozpočtov obcí a miest, a to znamená možnosť vydávania individuálnych licencií pre individuálne hracie prístroje, dominantné, lebo nemienime ochudobniť rozpočty obcí a miest na Slovensku len preto, aby sa navýšil rozpočet, štátny. Lebo ten návrh, ktorý je aj predmetom pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Marcinčina, ale ktorý je návrhom predkladateľa pána Procházku, Hrušovského a Žitňanskej, hovorí o tom, že sa časť finančných prostriedkov, ktoré boli doteraz príjmom obcí a miest, presúvajú do štátneho rozpočtu bez akejkoľvek náhrady. Pritom, ako sú obce doteraz ťažko skúšané pridávaním kompetencií a znižovaním rozpočtu, toto považujeme už ďalej za neúnosné. A preto v prípade, že nebude zachovaný prísun peňazí do obecných rozpočtov, strana SMER - sociálna demokracia za tento zákon hlasovať určite nebude.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 15:21 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:36

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák, myslím, že vaša strana mala unikátnu šancu zabiť tento návrh v prvom kole a bol by teraz pokoj, ale, bohužiaľ, uprednostňujete špekulantstvo a vidíte, že sa vám to nevyplatilo. Takže pre budúcnosť, ak ste o niečom presvedčený, tak jednoducho hlasujte tak, ako ste presvedčený, nie tak, ako vám diktuje politický kalkul.
Ja hneď na začiatok poviem, že, bohužiaľ, budem hlasovať za, ale som veľmi nespokojný s tým, akým spôsobom sme to predložili, čo je obsahom tohto návrhu, že bol pripravovaný na poslednú chvíľu, je nedokonalý a diskriminuje herne na úkor kasín. Prečo napríklad hráč v kasíne môže fajčiť a piť, prečo ten, čo hrá na automatoch, fajčiť nemôže? Prečo niekomu zasiahneme do existujúceho biznis plánu? Bola mu vydaná licencia na päť rokov, mal biznis plán na päť rokov, my zasiahneme hrubo do jeho slobody podnikania a za rok a pol mu ideme osekať ruky, ako sa hovorí. Takže ja dúfam, že aj keď síce zahlasujem za, tak do šiestich mesiacov to znova otvoríme, uvidíme, čo ukáže prax, ale my ako Sloboda a solidarita budeme určite proti tomu, aby sme obmedzovali podnikanie. Pokiaľ je to podnikanie legálne, tak si myslím, že nemáme žiadne právo takto konať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 15:36 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:38

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať pánovi kolegovi poslancovi Ľubovi Petrákovi za to, že skutočne rozobral to, čo sa týka zákona o hazardných hrách. V prvom rade som rada, že vôbec tento zákon prešiel do druhého čítania s tým, že skutočne ho podporil SMER - sociálna demokracia, a to aj preto, že v našich radoch sedia starostovia a primátori, po čom vy voláte, aby v tomto parlamente títo ľudia nesedeli, aby nevedeli, čo sa týka rozpočtov miest a obcí, aby nehovorili za svojich občanov. Myslím si, že ak by SMER - sociálna demokracia v prvom čítaní toto nepodporil, ak by nepodal pozmeňovací návrh, tak by vznikol jeden obrovský paškvil, alebo niečo, na čom by ste sa vôbec ako vládne strany nedohodli.
Chcem povedať, že sa nemôžeme pozerať na hazardné hry ako iba na podnikanie. To nie je iba podnikanie, ale je to aj o osude občanov. A preto si myslím, že návrh, ktorý predložil SMER - sociálna demokracia a podpísali sa pod neho aj poslanci KDH, je omnoho vyhovujúcejší, ako návrh, ktorý je momentálne v laviciach, pretože nie je to o dokazovaní, že vládna koalícia na základe nejakého know-how, ktoré dal SMER, vymyslela niečo nové. Ale je to o tom, že skutočne mestá a obce už dnes, ak povolia hazard, tak skutočne by z neho mali zobrať všetky peniaze, pretože tieto peniaze by potom mali investovať následne do mládeže, do športu a do zdravia občanov, a, samozrejme, nie to takto, ako deliť alebo sekať.
A druhá vec je, že toto podnikanie skutočne prispieva aj k tomu, že potom nás stoja finančné prostriedky aj liečenie týchto občanov, lebo niektorí občania sa stanú návykoví alebo stanú sa chorí vlastne z toho gamblovania. Takže treba si premyslieť, ktorý pozmeňovací návrh podporíme, ale ja si myslím, že pozmeňovací návrh SMER - sociálna demokracia má určite navrch nad návrhom, ktorý dneska predložila koalícia. A preto ja budem tento návrh podporovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

12.7.2011 o 15:38 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:38

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Petrák povedal jasne a zrozumiteľne, že obce zase prídu vďaka vládnemu návrhu o príjem do obecných pokladníc, ak takýto návrh zákona bude schválený. A to je skutočne za rok sedenia, čo aj mne sa podarilo byť poslancom v Národnej rade, to je už niekoľko zákonov, ktoré siahajú do pokladníc obcí. Preto si myslím, že kolega Petrák návrh zákona, ktorý navrhol a bol upravený, je najlepšie, čo môže byť, ak bude prijatý, aj pre obce, aj pre štát.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

12.7.2011 o 15:38 hod.

Bc.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video