26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2011 o 18:04 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:54

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Prosím, dajte hlasovať o tom, že návrh zákona bude prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, prerokovali ho v termíne ihneď a v gestorskom výbore tiež ihneď. Prosím, dajte o tom hlasovať.
Skryt prepis

29.11.2011 o 17:54 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:54

Július Brocka
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Zvolávam rokovanie sociálneho výboru k tlači 587 na zajtra o 12.00 hodine do rokovacej miestnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2011 o 17:54 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:54

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zasadnutie výboru pre financie a rozpočet bude zajtra o 8.45 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2011 o 17:54 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:54

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Na 18.30 hodinu zvolávam rokovanie ústavnoprávneho výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2011 o 17:54 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:02

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, návrh vládneho zákona, ktorým sa navrhuje novelizovať celkom osem zákonov v oblasti sociálnej legislatívy, sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 595 z roku 2009 k Analýze legislatívneho prostredia o zozname právnych predpisov určených pre implementáciu elektronického spracovania agend.
Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie elektronizácie agendy na úseku sociálnych dávok, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhovanými zmenami sa umožní občanom podávať žiadosti a iné informácie nielen písomnou formou, ale aj elektronickými prostriedkami, čo umožňuje aj zákon o správnom konaní. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2011 o 18:02 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:04

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som za gestorský výbor predniesla spravodajskú informáciu.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „gestorský výbor“), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 656 z 18. októbra 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 333 z. 22.novembra 2011 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 100 z 23. novembra 2011.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali dva návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom schváliť ich.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu, a to mňa, na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 109 z 23. novembra 2011. Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2011 o 18:04 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:08

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, aj ďakujem pekne, pán kolega.
Dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. (tlač 500).
Prišlo k drobným zmenám oproti pozmeňujúcemu návrhu, ktorý máte pred sebou, a to v číslovaní článkov, nakoľko na podnet legislatívneho oddelenia Národnej rady bolo treba to dať do súladu s pôvodným návrhom.
Článok IV:
Bod 1. V § 50j odsek 4 znie: „Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. Príspevok sa poskytuje za kalendárne mesiace, počas ktorých sa na vytvorenom pracovnom mieste vykonáva dohodnutý druh prác podľa ods. 8 písm. c). Zamestnávateľovi, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, ktorý vytvorí pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 8, je vyššia ako 25 %, sa príspevok poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov.“
Bod 2. Za § 72r sa vkladá § 72s, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012“ znie: „Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, sa postupuje podľa ustanovení účinných od 31. decembra 2011.“
Účinnosť treba zmeniť v článku IX a znenie sa dopĺňa, že tento návrh nadobúda účinnosť od 1. januára 2012.
Odôvodnenie k bodu 1. V porovnaní so súčasným právnym stavom sa návrhom nového znenia v § 50j ods. 4 reaguje na podnety z aplikačnej praxe z uplatňovania príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie tak, aby sa podporilo vytváranie pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú prijatí do pracovného pomeru na vykonávanie prác súvisiacich s týmito opatreniami a následkami, a to aj na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov. Súčasne sa navrhuje adresnejšie zacielenie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie tým, že sa vytvorí účinnejšie prepojenie obdobia, počas ktorého sa príspevok bude poskytovať, a druhom prác vykonávaných na vytvorenom pracovnom mieste podľa ods. 8 písm. c) zákona. Na rozdiel od súčasného právneho stavu sa normatívnym spôsobom určuje obdobie poskytovania príspevku najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov iba pre zamestnávateľa, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, ak vytvára pracovné miesta v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 25 %, a to s cieľom zapojenia čo najväčšieho počtu uchádzačov o zamestnanie z oblastí najviac postihnutých nezamestnanosťou do predmetného opatrenia. Na účely tohto príspevku sa priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítava z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú zverejní ústredie za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda.
Odôvodnenie k bodu 2. Nadväzne na navrhované zmeny v § 50j sa navrhuje prechodným ustanovením § 72s zabezpečiť, aby sa pri poskytovaní príspevku podľa § 50j, na ktorý bola uzatvorená dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie a táto bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, postupovalo podľa právneho stavu účinného do 31. decembra 2012.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2011 o 18:08 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:14

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý sumarizuje poslanecké návrhy, ktoré sú zaradené aj na tejto schôdzi. Ale keďže nevieme presne, ako sa bude vyvíjať program tejto schôdze, podávame to ako pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, keďže sa týka tohto zákona, čím aj zostručníme a zjednodušíme rokovanie Národnej rady. Jedná sa o tie isté veci, ktoré už boli od júna prerokovávané opakovane. Takže nič nové to nie je.
Je to návrh poslancov Národnej rady Ľudovíta Kaníka, Štefana Kužmu, Zoltána Horvátha a Kamila Krnáča na zmenu a doplnenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Po prvé, k článku I.
Bod 1, vkladá sa nový prvý novelizačný bod, ktorý znie: „V § 3a sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
Odsek 3: „Nárok na príplatok k príspevku nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. a) alebo b), ak táto oprávnená osoba ani druhý rodič dieťaťa a) v období posledných štyroch rokoch predchádzajúcich dňu uplatnenia nároku na príplatok k príspevku 1. nebol nemocensky poistený minimálne 270 dní; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu, a obdobie vykonávania zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, z ktorých nebola povinne nemocensky poistená, alebo 2. sa nestal absolventom strednej školy alebo vysokej školy, b) sústavne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 18:14 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:14

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... sa nepripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole alebo c) nevykonáva zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, nevykonáva obdobnú činnosť mimo územia Slovenskej republiky alebo nečerpá rodičovskú dovolenku; na výkon prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa neprihliada.“
Odsek 4: „Ak sa obdobia uvedené v ods. 3 písm. a) 1. bode navzájom kryjú, započítavajú sa len raz. Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak oprávnená osoba a druhý rodič dieťaťa sú invalidné s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ak jedna alebo obe z osôb uvedených v druhej vete sú invalidné, obdobia podľa ods. 3 písm. a) 1. bodu získané oboma osobami uvedenými v druhej vete, sa sčítavajú; prvá veta na každú z týchto osôb platí rovnako.“.“
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú: „§ 49a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, § 71 zákona č. 461/2003 Z. z v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie odkazy 5a až 5h a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa označujú ako odkazy 5d až 5k a poznámky pod čiarou ako 5d až 5k.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie doterajších novelizačných bodov.
Bod 2, článok I sa dopĺňa tretím novelizačným bodom, ktorý znie: „Za § 15a sa vkladá nový § 15b, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2012“ znie: „Ak sa dieťa narodilo pred 1. augustom 2012, posudzuje sa nárok na príplatok k príspevku podľa zákona účinného v čase narodenia dieťaťa.“.“
Po druhé, za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie: „Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č . 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č . 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č . 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 Z. z. sa mení takto: „V § 226 ods. 1 písmeno j) znie: „j) poskytovať elektronickými prostriedkami na žiadosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o materskom vyplácanom Sociálnou poisťovňou a údaje o obdobnej dávke ako materskom v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a údaje o počte dní nemocenského poistenia vrátane obdobia podľa § 49a a obdobia nemocenského poistenia v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a ďalšie údaje na účely rodičovského príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa; podrobnosti o poskytovaní údajov sa upravia dohodou, ktorú uzatvorí Sociálna poisťovňa s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny“.“.“ V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie doterajších článkov.
Po tretie, k článku VIII.
Bod 1, vkladajú sa nové novelizačné body 1 až 6, ktoré znejú:
1. V § 3 ods. 8 písm. a) sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.
2. V § 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak odseky 2, 4 a 5 neustanovujú inak“.
3. V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
Odsek 2: „Rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy uvedenej v odseku 1, ak žiadna z oprávnených osôb a) za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nepoberala materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte, b) za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok 1. nebola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu, a obdobie vykonávania zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, z ktorých nebola povinne nemocensky poistená, alebo 2. sa nestala absolventom strednej školy alebo vysokej školy, c) sústavne sa nepripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole alebo d) nevykonáva zárobkovú činnosti, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej zárobkovej činnosti, nevykonáva obdobnú činnosť mimo územia Slovenskej republiky alebo nečerpá rodičovskú dovolenku.“
Odsek 3: „Ak sa obdobia uvedené v ods. 2 písm. b) 1. bode navzájom kryjú, započítavajú sa len raz. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak sú obidve oprávnené osoby invalidné s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ak aspoň jedna oprávnená osoba je invalidná, obdobia podľa ods. 2 písm. b) 1. bodu získané oboma oprávnenými osobami sa sčítavajú; prvá veta na každú oprávnenú osobu platí rovnako.“
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18c znejú: „§ 49a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 5 a 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
4. V § 4 ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
5. V § 4 ods. 5 sa slová „odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 4 alebo odsekoch 2 a 4“.
6. V § 4 ods. 6 sa slová „odsekov 1 a 2 alebo odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 4 alebo odseku 5“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie doterajších novelizačných bodov.
Bod 2, za prvý novelizačný bod sa vkladajú nové novelizačné body 2 až 5, ktoré znejú:
2. V § 5 ods. 7 sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.
3. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „Ak jedna z oprávnených osôb počas vyplácania rodičovského príspevku získa 270 dní povinného nemocenského poistenia vrátane obdobia nemocenského poistenia podľa § 4 ods. 2 písm. b) 1. bodu, rodičovský príspevok sa zvýši od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.“
4. V § 7 ods. 3 sa slová „odsek 3“ nahrádzajú slovami „odsek 5“.
5. V § 7 ods. 5 písm. c) sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie doterajších novelizačných bodov.
Bod 3, článok VIII sa dopĺňa piatym novelizačným bodom, ktorý znie:
5. Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2012“ znie:
Odsek 1: „O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. júla 2012, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. júla 2012, sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. júla 2012 podľa zákona účinného do 31. júla 2012.“
Odsek 2: „Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. júli 2012 za obdobie pred 1. augustom 2012, o nároku na rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. júla 2012 podľa zákona účinného do 31. júla 2012.“
Odsek 3: „Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. júla 2012, považuje sa od 1. augusta 2012 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. augusta 2012 a vypláca sa v sume podľa zákona účinného od 1. augusta 2012.“
Odôvodnenie. Cieľom predloženého návrhu je ustanoviť, aby nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevznikol oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b), ak ani jedna z oprávnených osôb nebola v období posledných štyroch rokov nemocensky poistená najmenej 270 dní alebo sa nepripravovala na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole, alebo sa nestala absolventom vysokej školy alebo strednej školy za posledné štyri roky predchádzajúce vzniku nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.
Predloženým návrhom sa tiež navrhuje výška rodičovského príspevku 50 % zo sumy 190,10 eura. Súčasne sa navrhuje rodičovský príspevok v sume 190,10 eura len v prípade, ak aspoň jedna z oprávnených osôb za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok poberala materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte alebo za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok bola nemocensky poistená najmenej 270 dní, alebo sa pripravovala na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole, alebo sa stala absolventom vysokej školy alebo strednej školy.
V nadväznosti na nové podmienky poskytovania rodičovského príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa v zákone o sociálnom poistení sa novo upravuje rozsah údajov potrebných na posúdenie žiadosti o rodičovský príspevok a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. V záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa potrebné údaje zasielala elektronicky priamo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na jeho žiadosť, pričom podrobnosti zasielania údajov upraví dohoda uzatvorená medzi Sociálnou poisťovňou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
To je všetko. Ďakujem. Vážené dámy a páni, skončil som.
Skryt prepis

29.11.2011 o 18:14 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:32

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, len stručne k poslaneckým pozmeňujúcim návrhom.
Pani poslankyňa Blahová, zákon o službách zamestnanosti, § 50, je to populárne už za rok, populárne aj preto, lebo sa pomocou neho vytvorilo približne 10 000 nových pracovných miest v obciach v ťažko postihnutých regiónoch, kde máme jednak vysokú nezamestnanosť, kde máme jednak problémy s povodňami. Takže je to veľmi užitočné opatrenie. Tento poslanecký návrh plne podporujem.
A pokiaľ ide o návrhy pána poslanca Kaníka, s prižmúrením jednej mihalnice podporujem aj jeho návrhy.
A poprosím vás takisto o podporu týchto návrhov. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2011 o 18:32 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video