26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 16:31 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:31

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že som mala možnosť, že mám možnosť predniesť svoj pozmeňujúci návrh, nielen ho odôvodniť. Takže mi dovoľte, aby som ho predniesla. V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 2 a vkladá sa nový prvý bod, ktorý znie:
Po prvé. V § 2 odsek 1 v druhej vete sa za slová "počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca" vkladajú tieto slová "najmenej päť mesiacov a".
Odôvodnenie: Účelom navrhovaného doplnenia zákona 120/1993 Z. z. o platových pomerov niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je, aby náhradníkom, ak ich poslanecký mandát trval kratšie ako päť mesiacov, nebol po zániku mandátu poskytnutý plat.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 16:31 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:40

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Áno, toto je správne uvedenie. Takže, vážený pán podpredseda, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, zákon o dani z príjmov a v zákone o dani, zákone o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmu územnej samosprávy sa riešia dva problémy. Tým prvým je zmena spôsobu zdanenia pri lízingovom odpisovaní hmotného majetku tak, aby sa lízing zdaňoval nezávisle od spôsobu obstarania všetkého hmotného majetku. Takže ruší sa disproporcia, ktorá doteraz existovala pri finančnom lízingu. Ďalej sa mení to, že sa mení ročné odpisovanie, ročný daňový odpis na, sa mení na mesačnú bázu, t. j. v prvom roku odpisovania sa nebude môcť uplatniť dvanásťmesačný odpis, ale len pomerná časť odpisu v závislosti od počtu mesiacov užívania hmotného majetku. Ďalej sa tiež opätovne zavádza oslobodenie príjmov plynúcich z prenájmu majetku obcí a vyšších územných celkov. Druhá oblasť, ktorú rieši, ktorá sa rieši v zákone o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, sa na základe dohody so ZMOS-om a Úniou miest mení podiel príjmov územnej samosprávy na dani z príjmov fyzických osôb tak, ako to bolo dohodnuté, aby sa aj územná samospráva podieľala na nevyhnutnej konsolidácii verejných financií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.12.2011 o 16:40 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:42

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 721 z 30. novembra 2011 pridelila vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská.
Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť: Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, spolu je ich šesť. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. O bode spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetnú správu, predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o tomto vládnom návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 310 z 1. decembra 2011. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ma poveril:
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.
navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po skončení rozpravy k nemu.
Ďakujem, otvorte, prosím, diskusiu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.12.2011 o 16:42 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:45

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja som vystúpil v prvom čítaní k tomuto návrhu zákona. Ja vychádzam z premisy, že asi nie je nutné dlho o tom rozprávať, chcem len povedať, že na poslednom stretnutí výboru pre financie, rozpočet a menu, sme si vyjasňovali čísla a musím povedať, že tie čísla mali dosť, by som povedal, charakter veľmi, veľmi taký volatilný, musím povedať ale, že ten zámer ministerstva financií a hlavný príjem, ktorý chce získať práve z lízingu, pardon, nie z lízingu, ale z nového systému odpisovania, je práve prechod z ročného odpisovania na mesačné, čo teda je hlavný príjem pre, pre teda, pre štátny rozpočet, pre esovský štátny rozpočet. Pre mňa je stále ako nepochopiteľné, prečo tam, kde teda ten príjem nie je nejaký významný, alebo dokonca v niektorých prepočtoch je dokonca mínusový, chceme za každú cenu dvadsaťročné riešenie finančného lízingu, chceme takýmto spôsobom utopiť.
Chcem ale povedať, že, chcem podať pozmeňujúci návrh, ktorý práve reflektuje to, čo som, čo hovorím. A v článku I body 2, 9, 10, 12 až 15 a bod (1) prechodných ustanovení sa vypúšťajú. Odôvodnenie v podstate som povedal: Vecne navrhujeme ponechať odpisovanie pri zmluvách s právom kúpy najatej veci medzi troma metódami odpisovania, teda ponechať lízing ako jednu z foriem. Ich proinvestičný charakter má dlho preukázaný prospech. V podstate pri zamestnanosti, pri raste hrubého domáceho produktu, pri nových investíciách, čiže myslím si, že jednoducho, takýto spôsob odpisovania by jednoducho do budúcna skôr mal negatívny, negatívny charakter pre, jednak pre štátny rozpočet, myslím si a práve v čase teda, keď je depresia, keď očakávame zníženie hospodárskeho rastu, keď budeme zažívať možno také obdobie nekonjunkturálne, práve v tomto období takáto podpora pre podnikateľskú oblasť by bola veľmi pozitívna.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 16:45 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:47

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené poslankyne, poslanci, zákon č. 595 o dani z príjmov je naozaj veľmi vážny, a predovšetkým pre samosprávy dôležitý, pretože samosprávy získavajú do svojich rozpočtov na originálne kompetencie príjmy práve z daní fyzických osôb, o ktorých hovorí tento zákon, kde je stanovené percento na ich prerozdelenie, či už pre obce a mestá a rovnako pre samosprávne kraje.
Som rád zároveň ale, že popri tomto zákone v tejto novele sa rieši aj dlho, by som povedal, taká kontroverzná aktivita vlády a ministerstva, kedy bolo zavedené zdaňovanie prenájmu pre samosprávy a zdaňovanie aj predaja majetku samosprávy. A chcem to pripomenúť, že dvakrát v Národnej rade po schválení takéhoto ustanovenia tu boli poslanecké aktivity, ktoré mali za cieľ práve zrušiť toto, podľa môjho názoru, nezmyselné zdaňovanie, kde jednak sa zvyšovala administratíva, ale predovšetkým sa brali peniaze samospráve nezmyselne. Boli to dva poslanecké návrhy, tuším, že pán kolega Petrák jeden predkladal a pán kolega Podmanický druhý predkladal, a dnes pán minister priznáva, že je to dobré, a ruší jednu z týchto daní, a to je daň z prenájmu, zatiaľ čo daň z predaja majetku ponecháva. Čo si myslím, že nie je celkom v poriadku, pretože ak máme pristúpiť k tomu, a je tu určitý konsenzus, aby namiesto mixu daní, o ktorý sa snažilo predovšetkým ministerstvo financií, že tu bude stále daň fyzických osôb, ale ponížená o určité percento, tak malo sa pristúpiť aj k tomu, aby nám nebolo brané z dane, aby nám nebolo brané z predaja majetku, pretože v mnohých prípadoch samosprávy môžu svoje dlhy riešiť, ktoré sú spôsobené aj krízou, predajom majetku, ktorý je dubiózny, ktorý jednoducho už nepotrebuje a môže slúžiť niekomu inému, a je podľa mňa zbytočné a podľa mňa neporozumiteľné, čo z toho štát má, keď to dostane v podobe daní do rozpočtu a samospráve uberie.
Takže chcel som to pripomenúť, aby ste aj vy trošičku vnímali tie reálie, že už sme to mohli mať dávno odpustené, pretože tak či tak pán minister teraz prichádza s tým, že tie dane z prenájmu odpúšťa, vtedy to nebolo možné, teraz je to možné. (Zaznievanie gongu.)
Ale dovoľte mi, aby som pripomenul aj tie dlhé rokovania, ktoré boli okolo mixu daní. Mix daní bol naozaj urobený bez akýchkoľvek dopadových serióznych štúdií na poslednú chvíľu, pretože chýbalo v rozpočte určité množstvo, určitý objem peňazí, preto sa urobil mix daní ako jedna z takých požiadaviek, o ktorých tu hovorili samosprávy, a nastavilo sa to presne na ten výpadok, ktorý bol v rozpočte. Samosprávy to odmietli a začali rokovania. A tu musím, pán minister, povedať, aj keď ste to v úvodnom slove spomínali, že po diskusii so ZMOS-om, Úniou miest a potom ste spomenuli, územnou samosprávou, mrzí ma to, ale musím to tu pripomenúť, územná samospráva, to znamená, samosprávne kraje boli naozaj mimo, my sme, pán minister, požiadali, teraz hovorím aj za samosprávne kraje, o stretnutie s vami, ktoré sa vôbec neuskutočnilo. Poslali ste tam štátneho tajomníka jedenkrát a potom už tam ani sme nemuseli byť. Preto tam nebolo ani uvedené v tom vašom úvodnom slove, že rokovanie so Združením SK 8 samosprávnych krajov, tak, ako ste rešpektovali ZMOS, tak ste mali aj nás vypočuť. A to naozaj musím povedať na vrub vás, že ste nás jednoducho odignorovali. Dohodli ste sa na nejakej úprave, ktorá sa dotýka aj samosprávnych krajov, podľa hesla "o nás, bez nás".
Naviac, pri tých rokovaniach, a my sme komunikovali aj so ZMOS-om, sa hovorilo o tom, že toto ustanovenie zníženia prerozdelenia daní bude len dočasné. Hovorilo sa o jednom roku, o dvoch rokoch, ale, bohužiaľ, keď sa pozrieme do toho návrhu, tak je neobmedzené. Ja som sa snažil aj diskutovať túto tému s koaličnými poslancami, že aby sme to obmedzili, povedzme na dva roky. A po dvoch rokoch sa vrátili k tomu istému číslu, uvidíme, ako sa kríza bude vyvíjať, môžeme to prípadne zmeniť po dvoch rokoch, alebo zmenia to tí, ktorí prídu po nás. Ale bolo to odmietnuté, čiže je zbytočné, aby som takýto pozmeňujúci návrh dnes dával, ale musím vám pripomenúť, že toto na rokovaniach padlo, a bolo prisľúbené aj zo strany ministerstva, že to bude akceptované. A som preto prekvapený, že je tu práve návrh na neobmedzené zníženie príjmu pre samosprávy obcí a miest.
Vážení páni, vážené dámy, toľko som chcel dodať pre osvieženie pamäti a pripomenúť, že toto by sa nemalo stať, aby boli ignorované samosprávne kraje pri takto vážnej diskusii o príjme na originálne kompetencie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 16:47 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:53

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem podporiť kolegu, pána poslanca Blanára, keď kritizuje, že návrh zákona nepočíta s odpustením daní z príjmu z predaja obecného majetku, keďže obce predajom majetku vlastne plátajú diery vo svojom rozpočte. A všetky nedostatky finančných zdrojov prenesených kompetencií, ktoré obce a mestá dostali do svojho vienka. Ja by som bol veľmi rád, ak by prišlo odpustenie daní i z predaja obecného majetku. Prosím všetkých poslancov, ktorí chcú pomôcť obciam a mestám, aby prežili, aby podporili odpustenie tohto poplatku z predaja.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2011 o 16:53 hod.

Bc.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:54

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem nadviazať na slová pána poslanca Blanára o tom, ako nesystémovo pristupovalo ministerstvo financií ku všetkým opatreniam týkajúcim sa samosprávy. Naozaj je úplne nepochopiteľné, že ministerstvo financií raz jednu daň zavedie, potom tú istú daň zruší, potom zavedie zas nejakú inú daň. Dámy a páni, takto sa nedá riadiť tento štát. Takýmto systémom chaosu, raz dopredu, raz dozadu, raz čihí, druhýkrát hajta, jednoducho, takto sa tento štát riadiť nedá. Ako má tých dvetisíc deväťsto obcí riadiť svoje rozpočty, keď raz sa im jedna daň zavedie, druhýkrát sa im tá istá daň obmedzí, alebo zruší? To je veľmi nebezpečný prístup, ktorý sa tu zavádza, a ak pán minister financií očakáva od obcí zodpovedné hospodárenie, tak musí k tomu vytvoriť podmienky. A nedajú sa vytvoriť podmienky tak, že opäť tri týždne pred začatím nového kalendárneho roka meníme financovanie samosprávy, a nemeníme ho tak, ako by bolo úplne dobre, to znamená zrušiť aj daň z predaja.
Ak samospráva je jeden z článkov verejnej správy, čiže podieľa sa na riadení tohto štátu, akú logiku má, pán minister, akú logiku má zavádzanie dane pre samosprávu? Prečo nezavediete aj zdanenie štátnej správy? Prečo štátna správa neplatí daň z predaja majetku, ale samospráva platí? No preto, lebo je to vrcholne nelogické. A pri samospráve je to logické? Takže ja sa domnievam, že, bohužiaľ, pán minister, ste už za zenitom a tieto vaše kroky, ktoré robíte, len svedčia o tom, že už robíte len opatrenia ad hoc, systém v tom absolútne nie je. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2011 o 16:54 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:58

Peter Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcel by som v rámci rozpravy predložiť pozmeňovací návrh k oddeleniu aktívnych a pasívnych príjmov podľa autorského zákona.
Cieľom predkladaného pozmeňujúceho návrhu je oddeliť pasívne príjmy poberané podľa autorského zákona od príjmov aktívnych. Na rozdiel od iných pasívnych druhov príjmov, napríklad príjmov z prenájmov či dividend, nie sú dnes pasívne príjmy podľa autorského zákona definované a podliehajú tak odvodovej povinnosti, čo má negatívny dopad predovšetkým na dôchodcov s týmto druhom príjmov. Tieto pasívne príjmy sú kolísavé, nepredvídateľné, plynú bez ohľadu na vôľu ich poberateľa a často ide o príjmy súvisiace s dielom, ktoré bolo vytvorené pred mnohými rokmi. (Zaznievanie gongu.)
Predstavitelia tvorivej autorskej a umeleckej obce na túto skutočnosť dlhodobo poukazujú. Návrh sa týka úzkej skupiny osôb, odstraňuje nerovnováhu, ktorá vznikla v roku 2010 prijatím novely zákona o sociálnom poistení, tou boli pasívne príjmy podľa autorského zákona, na rozdiel od iných druhov pasívnych príjmov, začlenené do odvodovej povinnosti. Súhlas s oddelením pasívnych príjmov podľa autorského zákona vyjadrili aj minister financií a minister práce a sociálnych vecí.
Chcel by som sa zároveň ospravedlniť za technické nedopatrenie pri podávaní tohoto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a poprosím vás, aby ste sa riadili podľa pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý je označený ako návrh Petra Zajaca č. 2, máte ho v laviciach.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia.
K článku I. V doterajšom bode 3 v § 4 ods. 1 písm. b) sa za číslo "3" dopĺňajú slová "a 4". (Zaznievanie gongu.) Odôvodnenie: Úprava súvisiaca s rozdelením príjmov z autorských práv na aktívne a pasívne.
Po druhé. Za doterajší bod 3 sa vkladajú nové body 4 až 7, ktoré znejú: "4. Nadpis § 6 znie: "Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu."
Za piate. V § 6 odseku 2 písmeno a) znie: "Po a) z vytvorenia diela umeleckého výkonu a z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva." Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie: "Odkaz 27 § 39 a § 71 odseku 1 zákona číslo 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov."
Po šieste. V § 6 odsek 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti".
Po siedme. V § 6 odsek 4 znie: "(4) Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy vyplácané podľa osobitného predpisu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písmeno a)." Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie: "§ 40 a § 71 odseku 1 zákona číslo 618/2003 Z. z. v neskoršom, v znení neskorších predpisov § 81 odseku 1 písmena j) zákona číslo 618/2003 Z. z. v znení zákona číslo 84/2007 Z. z.."." Doterajšie body 4 až 26 sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: S účinnosťou od 1.1.2012 sa navrhuje rozdelenie príjmov z autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom na aktívne a pasívne príjmy, pričom medzi aktívne príjmy, t. j. príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa budú zahŕňať len tie, len príjmy z vytvorenia diela umeleckého výkonu na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle § 39 zákona číslo 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "AZ"), ktoré sa primerane vzťahuje aj na umelecké výkony. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, keby ste chvíľku. Páni poslanci, vyhlásim prestávku, ak neprestanete tu. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Počiatek, chcete? Vaše želanie môžem splniť. Páni poslanci, fakt sa to nedá takto rokovať a potom podaktorí budú hovoriť, že nerozumeli tomu, čo pán poslanec prečítal, takže prosím o väčší kľud, lebo budem vykazovať poslancov. Pán poslanec Burian.
Nech sa páči, môžete pokračovať.


Zajac, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Medzi pasívne príjmy uvádzané v novom odseku 4 by sa zahŕňali príjmy za používanie už vytvoreného diela a umeleckého výkonu na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej podľa § 40 a nasledujúceho AZ, ktorá sa primerane vzťahuje aj na umelecké výkony.
Medzi pasívne príjmy sa navrhuje zaviesť aj nový druh príjmov, ktorými sú príjmy vyplácané podľa § 81 odseku 1 písmena j) zákona číslo 618/2003 Z. z., organizáciami kolektívnej správy práv (ďalej len OKS). OKS je v zmysle § 79 odseku 1 AZ právnická osoba, občianske združenie, ktorej Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv. OKS v zmysle § 81 odseku 3 AZ zastupuje nositeľa práv vo svojom mene a na účet nositeľa práv. OKS v zmysle § 81 odseku 1 písmena h) AZ uzatvára s používateľmi alebo s osobami oprávnenými obhajovať záujmy v nich združených používateľov, ktorí používajú predmety ochrany alebo s osobami povinnými uhrádzať náhradu odmeny podľa AZ za primeraných a rovnakých podmienok zmluvy (licenčné), ktorými sa používateľovi poskytuje oprávnenie na použitie predmetu ochrany, ku ktorému právo kolektívne spravuje. OKS teda uzatvárajú zmluvy s používateľmi predmetov ochrany za nositeľov práv, ktorých zastupujú na základe zmluvy (dobrovoľná kolektívna správa práv) alebo na základe zákona (povinná kolektívna správa práv). OKS je v zmysle § 81 odseku 1 písmena j) AZ povinná vyberať v súlade s AZ a uzatvorenou zmluvou s používateľom pre nositeľa práv odmeny (licenčné), primerané odmeny (napríklad § 78 odsek 3 písmeno d) AZ), náhrady odmien (napríklad § 24 odsek 5 AZ) a prípadné príjmy z vydania bezdôvodného obohatenia. Tieto prostriedky OKS rozdeľuje a vypláca v súlade so svojím vyúčtovacím poriadkom.
Po tretie. Alebo 3. V doterajšom bode 4, v § 6 odsek 6 sa za číslo "3" dopĺňajú slová "a 4".
Bod 4. Za doterajší bod 4 sa vkladajú nové body 5 až 7, ktoré znejú:
"Po piate. V § 6 odsek 10 sa v druhej vete za číslo "3" dopĺňajú slová "a 4".
Po šieste. V § 6 odsek 14 v uvádzacej vete sa za slová "zárobkovú činnosť" vkladajú slová "alebo dosahujúci príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu" a slová "1 až 2" sa nahradzujú slovami "1, 2 a 4".
Po siedme. V § 6 odsek 17 sa slová "1 až 3" nahrádzajú slovami "1 až 4". Doterajšie body 5 až 26 sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: V súvislosti s rozdelením príjmov z autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom sa na aktívne a pasívne príjmy, sa na pasívne príjmy uvádzané v § 6 odsek 4 navrhuje uplatňovanie paušálnych výdavkov vo výške 40 percent, a to v úhrne spolu s príjmami z prenájmu. Zároveň sa v súvislosti s rozdelením príjmov z autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom na aktívne a pasívne príjmy, sa na pasívne príjmy uvádzané v § 6 odseku 4 navrhuje možnosť uplatňovania preukázateľných výdavkov daňovníka prostredníctvom daňovej evidencie. Úprava v ustanovení § 6 odseka 17 zákona je len legislatívno-technickou úpravou, súvisiacou s novým druhom príjmov uvádzaným v § 6 odseka 4 zákona.
O pozmeňujúcich návrhoch k bodom 1 až 4 je potrebné hlasovať spoločne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 16:58 hod.

prof. PhDr. DrSc.

Peter Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:08

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem, pán podpredseda. Hneď na úvod by som chcel poprosiť aj pána spravodajcu, aby si zaevidoval, že žiadam, aby bod 4 spoločnej správy bol vyňatý na osobitné hlasovanie. Týka sa to pozmeňovacieho návrhu Ivana Švejnu, ktorým sa vlastne zmäkčujú podmienky pre financovanie tretieho sektora. Ide o známu asignačnú daň a o dodatočný model postupného poklesu asignačnej dane a kompenzácie, je skutočným donorstvom. Takže vzhľadom na vývoj, na vývoj ekonomiky je tu istý návrh na zmäkčenie toho celého, celého procesu, takže si neviem predstaviť stotožniť sa s týmto pozmeňovacím návrhom pána Ivana Švejnu, preto žiadame vyňať na osobitné hlasovanie.
No a aby som teda splnil slovo, ktoré som dal pánovi podpredsedovi. Budem veľmi stručný, ale chcem reagovať vlastne z prvého čítania. Pán minister vlastne obvinil mojich kolegov, tuším Braňa Ondruša a, a Jozefa Buriana alebo obvinil, šťuchol si do nich, že sú lobisti, pretože si dovolili, dovolili nesúhlasiť s, s jeho návrhom na to, aby v podstate výhody odpisovania pri lízingu boli zrušené, čo sa vlastne za pár minút môže udiať aj hlasovaním v tejto snemovni. No, je to otázka, ako to vnímate, pán minister, lebo naozaj je tu proste hlasné "nie" tomu, aby, aby po dvadsiatich rokoch lízing ako finančná služba bol, zmizol z, z povrchu slovenského z toho pohľadu, že sa naozaj dostane do nevýhodnej situácie. Je úplne jasné, že podnikateľská obec, určite aj v rámci projektu Singapur, by nemala zahrnuté takéto plány, aby, aby, aby lízing rušila, pretože je to spôsob, akým sa dá dostať k základným prostriedkom, k autám, k nehnuteľnostiam a podobne.
No a keď chceme hovoriť o lobingu, pán minister, tak musíme sa opýtať aj na to, komu, komu je to prospešné? Rozpočtové dopady sú veľmi, veľmi otázne. Mali sme včera výbor, kde sa predstaviteľ inštitútu finančnej politiky natiahol k zástupcom lízingových spoločností, a máme tam proste rozdiel od plus 3 miliónov eur do mínus 1 milióna eur pre štátny rozpočet. Je tam ešte hotovostný výpadok, potom tam máme nejaký esovský dopad, no nemám pocit, že je to úplná istota, ako to nakoniec dopadne, ale v každom prípade, ak ten lízing skončí, tak ten prístup podnikateľov sa zhorší z toho pohľadu, že jediným partnerom sa stane v podstate len banka, pretože prečo by to inak robili cez lízingové spoločnosti, ktoré si ešte budú, samozrejme, robia to za zisk, tak kvôli zisku, takže si k financovaniu, ktoré dostávajú od banky ešte niečo priložia. Takže mne z toho nevychádza nič iné, pán minister, že len tento návrh možno pomôže štátnemu rozpočtu. O tom sú nejaké rozpaky, ale určite pomôže bankovému sektoru a bankám, pretože keď, keď sa zníži objem služieb, ktoré poskytuje lízing, tak sa to presunie do bánk.
No a musím povedať, že aj návrh, ktorý sa mal týkať stavebných sporiteľní, ktorý je síce niekoľkýkrát zo stola aj preč, mal podobné pozadie, pretože, pretože vážne atakovanie stavebného sporenia, samozrejme, z neho má aj výhody bankový sektor, aj keď tam je to druh kanibalizmu, lebo matkami alebo akcionármi stavebných sporiteľní sú zase samotné banky, no ale musíte, je vám úplne jasné, že, že je tu súboj o, o vklady na trhu, či by im to vyhovovalo.
Takže ak hovoríme o lobingu, tak buďme k sebe naozaj otvorení a čestní. Aj zrušenie lízingu niekomu vyhovuje a určite to vyhovuje bankovému sektoru, ktorú, ku ktorému ste vy ako zvyčajne veľmi, veľmi láskavý.
A viete ešte, keď sa tu hovorí o tom, že je to, to je ináč, to je pre mňa fascinujúce, že je to spravodlivé a správne, tak musíte si, pán minister, uvedomiť, že lízing tu bol aj pred vami, teda aj za vás, aj táto konštrukcia odpisovania, aj za nás, čiže nie je to výmysel našej, našej vlády, takže na tú spravodlivosť zrejme nejako len teraz prichádza, Primárny je zrejme fiškálny dôvod, alebo neviem aký, teda aký. Snáď sa to dozvieme.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:08 hod.

Ing.

Peter Kažimír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:13

Branislav Ondruš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujem pekne, Peter, za to vystúpenie a za to, že naozaj si podložil aj jasnými argumentmi to, za čo sme včera boli s Jožom Burianom označení, za akýchsi lobistov v tomto parlamente. A ja by som rád zopakoval, že aj to, čo si hovoril, aj to, čo včera sa usiloval povedať, je to, že myslím si, že ak máme robiť nejaké zmeny v daňovom systéme, tak určite by sme mali robiť také zmeny, aby sme okrem iného podporovali investovanie a hlavne reinvestovanie ziskov naspäť do podnikov, a to, aby podniky investovali svoje peniaze, ktoré majú, do rozširovania výroby, rozširovania pracovných miest, do modernizácie, čím si dlhodobo udržateľným spôsobom zvyšujú konkurencieschopnosť, lebo neustále daňovým dumpingom jednoducho nebudeme schopní dostatočne udržiavať konkurencieschopnosť Slovenska na tom medzinárodnom trhu a v dlhodobom horizonte sa jednoducho takáto politika nikdy nevypláca, a naopak, vráti sa nám ako bumerang naspäť. Takže aj z tohto hľadiska chcem opäť povedať, že myslím si, ak daňový systém je nastavený tak, že podporuje investovanie, tak je to dobré, a nie zlé, a nemali by sme takéto veci z daňového systému vyhadzovať.
Ďakujem, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2011 o 17:13 hod.

Mgr.

Branislav Ondruš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video