36. schôdza

24.6.2014 - 11.7.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2014 o 17:51 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ak si dobre spomínam, tak myslím, že o dva dni neskôr, ako sa prijali Košice a ohlásil sa, teda hrdinské zavŕšenie boja, tak ste ohlásili vy vašu zmenu, nie? Prípadne som pripravený sa ospravedlniť, ak sa mýlim. Ale tam boli, to boli dni. Čiže to sedí. Banský a geologický, tieto dva zákony riešia túto problematiku. Proste ste to potrebovali vylúhovať dvakrát. Lúhujete to dvakrát. To je úplne v poriadku. Ešte máte záverečné slovo, pán Senko. Verím, v záverečnom slove oceníte tých ľudí. Prosím vás, však o to ide. Ja som tiež bol v Detve, vy ste boli v Detve, keď bol ten pochod. Všetko niečo stálo. Všetko tí ľudia dali tomu, energiu, čas. A dneska to zavŕšime. Poďakujte sa im pre hygienu tejto krajiny, pre hygienu tejto spoločnosti. Je to dôležité sa tým ľuďom poďakovať, že oni nás v tomto prípade dokopali k tomu, že tu je takýto výsledok.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2014 o 16:57 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:58

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V krátkosti. Samozrejme, že sme boli v kontakte a aj sme v kontakte. A sme veľmi radi, keď niektorí ľudia sú aj v súčasnom období aktívni. A v rámci tých procesov aj postupujeme a snažíme sa mať otvorené uši. Bohužiaľ, v súčasnom období viacej hovoria zástupcovia samospráv ako tí, ktorí vytĺkajú z toho nejaký politický kapitál. Ale samozrejme, že všetkým je potrebné poďakovať za tú iniciatívu, ktorá v súčasnom období možno nájde to zavŕšenie.
Osobne si myslíme, že tento návrh zákona nie je v konečnej podobe. Myslíme si, že majú čo do toho povedať ešte aj ďalší odborníci, ktorí sa tejto problematike venujú, a myslíme si, že budeme hľadať ešte takú štylizáciu jednotlivých paragrafov v rámci zákona, aby sme to, čo hovoríme, že treba osobitne pristúpiť ku Kremnici, k Detve, aby sme to dokázali. Nie je to jednoduché. Je to citlivá téma, ale dúfam, že sa to aj s vašou pomocou nám všetkým podarí.
Všetky tie hlasy, ktoré idú popri a ktoré znevažujú aj tú situáciu, do ktorej sme sa v súčasnom období dostali, myslím si, že sú zavádzajúce. A tam sa vytĺka nejaký politický kapitál. Nie tu. Toto je možno niekoľkoročné snaženie, ako som už predtým povedal v úvodnom slove, my sme pri riešení tejto problematiky boli aj v roku 2010. Už vtedy sme snažili riešiť problém kyanidového lúhovania. Dostal sa vtedy ten problém aj do banského zákona. Takže vidíme, že tá situácia sa nejakým spôsobom posúva ďalej. A opäť na ňu reagujeme a reagujeme na ňu v banskom zákone, pretože to je príslušný zákon, ktorý to má riešiť, a nezneužívali sme novelu geologického zákona na to, pretože sme ani nevedeli v tom období riešiť, aby sme pristúpili k riešeniu tohto problému a tejto problematike pri prerokovávaní toho geologického zákona.
Takže ešte raz vás prosím o podporu a verím, že v druhom čítaní zákon nájde takú podobu, ktorá uspokojí vyriešenie alebo riešenie tejto problematiky v regiónoch, ktorých sa dotýka.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2014 o 16:58 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:22

Igor Choma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni kolegovia, dovoľujem si týmto predložiť na dnešné rokovanie do prvého čítania návrh zákona, ktorý reaguje na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá spôsobuje neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou, čím de facto obchádzajú podmienky a povinnosti stavebného zákona, ako aj na vizuálny smog z nadmerného počtu reklamných zariadení.
Návrh zákona samozrejme reflektuje aj na aktuálne pripravovanú rekodifikáciu stavebného zákona, ktorý príde do Národnej rady pravdepodobne ešte v tomto roku. S ohľadom na závažnosť a komplikovanosť celej rekodifikácie, ale aj aktuálnosť potreby úpravy vonkajšej reklamy, návrh zákona rieši problematiku vonkajšej reklamy v platnom znení stavebného zákona s tým, že jeho aplikácia môže pred prijatím nového stavebného zákona vyčistiť prostredie a nastaviť pravidlá novej regulácie.
Návrh zákona sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania vonkajšej reklamy a zrušuje sa možnosť dodatočného povolenia stavby. Týmto zákonom navrhujem prekvalifikovať doterajšie reklamné zariadenia na reklamné stavby, ktoré sa budú deliť pre účely konania aj poplatkov podľa veľkosti najväčšej reklamnej plochy, čím sa jednoznačne zadefinuje právne prostredie, v ktorom sa o právach a povinnostiach vlastníka reklamnej stavby bude rozhodovať. Zároveň sa navrhuje, aby doterajšie reklamné zariadenia, ktoré nespadali pod stavebný zákon, lebo neboli pevne spojené so zemou, alebo toto spojenie bolo sporné, sa stali reklamnými stavbami a tým sa odstráni diskriminácia podmienok pre podnikateľov a ich nadmerný počet a tým aj neregulovaná záťaž životného prostredia. Zároveň sa navrhuje zrušiť konanie o dodatočnom povolení reklamných stavieb, čím sa odstráni špekulatívna čierna výstavba.
Návrh zákona zavádza dve skrátené konania o odstránení nedovolenej reklamnej stavby pre vlastníka pozemku alebo osobu, ktorá mala pozemok v správe, na ktorom je umiestnená nedovolená reklamná stavba.
Za čierne stavby sa navrhuje ukladanie pokút pevnými sumami, čím sa odstránia viaceré prieťahy vo vymáhaní pokút v odvolacom konaní. Návrh zákona taktiež zavádza novú formu koregulácie vonkajšej reklamy, v rámci ktorej by sa na odstraňovaní a likvidácii nelegálnych stavieb mohlo podieľať aj združenie zástupcov vlastníkov reklamných stavieb, ktoré splní podmienky registrácie uvedené v návrhu zákona.
Návrh zákona upravuje aj súvisiace právne predpisy, a to cestný zákon, v ktorom sa sprísňujú podmienky pre umiestňovanie reklamných stavieb mimo obcí a miest, pri diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, teda rýchlostných cestách a cestách I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, a to až do 100 m od osi vozovky. Do zákona o správnych poplatkoch sa navrhuje úprava, ktorá súvisí so zavedením definícií pre reklamné stavby a ich členenia podľa najväčšej reklamnej plochy.
Predkladaný návrh, dámy a páni, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona bude mať aj pozitívny, aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie v oblasti vonkajšej reklamy a životné prostredie, na životné prostredie bude mať teda len pozitívne dopady.
Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie a nie je upravený ani v práve Európskych spoločenstiev, záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii sú bezpredmetné.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

26.6.2014 o 17:22 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:26

Tibor Glenda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom zákone, tlač 1060. K predloženému návrhu zákona predkladám túto informáciu:
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. septembra 2014 a gestorský výbor do 8. septembra 2014 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

26.6.2014 o 17:26 hod.

Ing.

Tibor Glenda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:28

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, priznám sa, až mi je niekedy ľúto, lebo ja mám pocit, že by mohol aj niekto iný, lebo špeciálne tento návrh, úprimne poviem, že ho nemám ešte úplne doštudovaný, ale možno bude čas to povedať v druhom čítaní, lebo nestíham (vyslovené s pobavením). Naozaj, vážení kolegovia, by ste mi mohli trochu pomôcť, že, lebo aj tento návrh zákona, ako to tu býva dobrým zvykom, má svoje čaro v sebe zakopané. A ja nechcem byť, že je plný paranoidných teórií (vyslovené s pobavením), ale, ale má, no. Pokúsim sa ho, povedať, v čom a prípadne v druhom čítaní môžme cizelovať, ale pre túto chvíľu, si myslím, zaujímavé sú tie okolnosti, ktoré poviem, že možno by bolo lepšie ho stiahnuť.
Čiže dávam zároveň, aby som nezabudol, lebo sa zase rozbehnem, zabudnem povedať, že dávam procedurálny návrh, aby predkladateľ stiahol tento návrh.
Dôvod prečo. Ja si myslím, že návrh tohto zákona významným spôsobom poznačí komunálne voľby, ktoré sa budú konať. A to si myslím, že bude dostatočným dôvodom. Ak sme chceli riešiť a chceme riešiť, čo vieme, že chceme riešiť, tak potom sa vyhnime tomu, aby sme boli, alebo bol niekto naškrtnutý z toho, že to urobil účelovo práve pred komunálnymi voľbami, lebo naozaj tento návrh zákona poskytuje účinnú zbraň, účinnú metódu, by som povedal, inej komunikácie potencionálnym kandidátom a vo výhode bude existujúci, existujúci, existujúca samospráva. A to si myslím, že by bolo nekorektné a možno by bolo aj, keby nám záležalo na férovosti volieb, tak keď už sme to dobabrali, jak sme to dobabrali, že už je to naozaj, z tejto krajiny, bilbordovo, tak už toho pol roka to vydrží, keď to vydržalo doteraz. Lebo prijatím tohto zákona sa naozaj stane to, že dávame do rúk starostovi a samospráve veľkú zbraň na to, aby, nechcem povedať, že vydieral, ale komunikoval nie celkom vo vyváženej a korektnej polohe s majiteľmi bilbordov, ktoré sú také alebo hentaké, čo znamená, sú legálne, nelegálne, už neviem, aké sú, hej? Starosta bude mať možnosť to posúdiť tesne pred voľbami a usporiadať to. Môže to posudzovať o niečo ústretovejšie, keď zrovna jeho fotka pred voľbami tam bude.
Naozaj odôvodňujem ten procedurálny návrh, aj, pán predseda, aj vám dávam do pozornosti, že doniesli ste zákon, pani Zmajkovičová tu bola, myslím, že pred rokom a pol s týmto návrhom. Nestihol som si urobiť tú komparáciu, že čo navrhovala ona vtedy, a čo je, o čo je rozšírenejší teraz ten návrh. Ja si myslím, že vtedy bola lepšia doba ako teraz, tesne pred komunálnymi voľbami. Je vysoké riziko, že dôjde k zneužitiu. A výsledky budú nie pozitívne, ale negatívne, že práve naopak, že dôjde k legalizácii, dôjde k zabetónovaniu existujúceho stavu práve preto, že existujúci starosta vydá povolenie práve preto, že sa dohodne, že zrovna jeho fotka tam bude, a dôjde k betónovaniu toho stavu.
Kdežto keby sme tento návrh zákona dali po komunálnych voľbách, tak vlastne sa môže stať aj predmetom vôbec komunálnych, aj agendy jednotlivých politikov, že kto má akú predstavu o meste a o reklamných a množstve reklamných plôch. Kdežto tým, že by sme to takto novelizovali, ako to, ako je návrh, tak to zavrieme. Neumožníme to. To znamená, o túto možnosť súťažiť jednotlivých kandidátov s ich víziami, ako si predstavujú mesto, ich oberieme. Stále si myslím, že to je na mieste. Dávam to na zváženie.
Dokonca tento návrh zákona má presah aj pre veľké voľby v 2016., lebo ja neviem, či to je náhoda, alebo to, čo čert nechcel, ak sú tam lehoty, ktoré hovoria teraz o tom, že dokedy je čas legalizovať a dať do súladu a je, súvisí to, v termíne, účinnosť zákona, máte šesť mesiacov, stále sa hýbeme okolo komunálnych volieb, kde je možné vydať alebo nevydať to rozhodnutie. To znamená, oberáte iných kandidátov o tú možnosť to rozhodnúť, lebo keď rozhodne už ten existujúci, tak potom je tam aj lehota, ktorá hovorí o dvoch rokoch na odstránenie prípadne takejto stavby, a to už, ako vieme, zase súvisí s veľkými parlamentnými voľbami. Naozaj si myslím, že pre korektnosť, ja nehovorím, že netreba bojovať, a dokonca som si nie celkom istý, že či toto je návrh, ktorý to rieši, ale určite by bolo korektné voči čistote a férovosti komunálnych volieb tento zákon preložiť po komunálnych voľbách. Na to chcem apelovať.
To, či tento návrh zákona v zásade rieši to, čo má riešiť, som si nie celkom istý, lebo som si pozeral existujúce platné ustanovenia trebárs aj cestného zákona a navrhované nové, a ja som tam veľa rozdielov nenašiel, okrem číslovky 100, hej? Necizelujete rozhľadové pole križovatky. Ak doteraz bolo zakázané umiestňovať bilbordy v rozhľadovom, reklamné zariadenia v rozhľadovom poli križovatky, a vieme, koľko ich tam je, tak necizelujete v novom návrhu, že čo je vlastne potom, lebo asi je potrebné definovať, že čo je vlastne to rozhľadové pole križovatky? Keď už existujúci zákon zakazoval umiestňovať ich a napriek tomu vieme, čo všetko vidíme. Skôr, jak vidíme značku Daj prednosť v jazde, tak vidíme štyri, štyroch kandidátov do neviem akých volieb. Takže tam by podľa mňa, keby to bolo poctivé, poctivejšie, ja netvrdím, že úmysel bol zlý, ale možno ešte poviem niektoré skutočnosti, ktoré ma vyrušujú, tak ste mali cizelovať, lebo v zásade nič dokopy nemeníte. Aj predchádzajúci zákon zakazoval umiestňovať reklamné zariadenia popri cestách I. triedy, popri diaľniciach, popri rýchlostných cestách. Teraz to myslím, neviem, či nie dokonca zjemňujete, že len tie áčkové, cesty I. triedy medzinárodného ťahu, to je o niečo menej, tam dávate tú podmienku.
Čiže čo chcem tým povedať? Že po prijatí v zásade tohto zákona nie je vysoký predpoklad, že sa to radovo upraví, avšak dáva sa, tento návrh zákona dáva veľmi silnú zbraň do rúk samospráv pri rozhodovaní, čo je akože v poriadku, ale zrovna teraz, pred voľbami, to je podľa mňa nekorektné.
A druhá vec, že ste do cieľa zákona zapracovali, ja si myslím, že možno toho dožijem aj v rámci tohto volebného obdobia, že sem niekto príde s návrhom zákona, kde v tele zákona bude J&T alebo PENTA. Normálne, že my to už dostaneme do zákona, že už sa to nebude skrývať cez niečo, ale že to tam šupnete rovno a nech je svätý pokoj, nech všetci vieme, o čom je reč. Tento zákon bude poznať združenie vlastníkov, nejak tak sa to volá, záujmové združenie vlastníkov reklamných plôch. A by ste neverili, vážení kolegovia, že jak je precízne definované v tomto návrhu zákona. A to, čo jeden by žasol, čiže to združenie vlastníkov, ak si to z hlavy hovorím, musí mať 6 300 bilbordovacích plôch. Z toho musí byť, neviem koľko takého rozmeru, tisíc dvesto, neviem, takého rozmeru, proste to je ušité, predpokladám, asi iba na jednu, jedno združenie so silným vplyvom niekoho, ja už tu nechcem točiť tie mená, už sa tu pomaly stanú častejšie jak predložky a spojky. Proste do zákona dostávame zaujímavú organizáciu, ktorá je, plne kontroluje bilbordy a bilbordové a je kontrolovaná veľmi silne jednou finančnou skupinou a už bude mať v tele zákona, bude v tele zákona. Nebude sa to ešte volať J&T, ale už sa to bude volať ako záujmové združenie definované cez počet bilbordov, ktoré, ja predpokladám, že dosahuje iba, iba táto skupina.
Podľa mňa je to, takto sa legislatíva nemôže robiť. Nemala by sa robiť legislatíva takýmto spôsobom, že vy dáte do tela zákona a vyčešete to tak, že tak odrazu ste tam mali dať, že musia mať ešte tri bilbordy na Hraničnej, jeden na Galvaniho a vtedy môžu byť. Proste tak úzku špecifikáciu v tele zákona som ešte nevidel. A je to tam.
A viete, a zverujete tomuto záujmovému združeniu veľmi silné právomoci siahnuť na majetok iného. Nie je tam rozpor s ústavnosťou, sme sa na to pýtali. V zásade môže zákon poveriť aj inú osobu narábať s majetkom inej osoby. Ale zjednodušene, čo je možné, môže táto zaujímavá skupina združenia vlastníkov, môže stavebnému úradu nahlásiť bilbord, ktorý sa im môže nepáčiť, alebo môže im stáť v ich, vo výhľade, alebo znižovať im príjmy, stavebný úrad, pokiaľ je vlastník známy, vyzve vlastníka, aby predložil. To je, zatiaľ je to všetko v poriadku. Keď nepredloží, keď sa mu to nepodarí, čo môžme uvažovať, kedy sa mu to podarí, pokiaľ je tak vágna definícia, že vo verejnom záujme. Môže mať aj súhlas vlastníka, ale stále je tam ešte potrebné iné, to nestačí len súhlas vlastníka. Tak v zásade viete, čo môže urobiť toto záujmové združenie vlastníkov, ktoré vlastne je definované tak úzko? Môže odstrániť ten bilbord a poslať faktúru. To sa mi zdá akože dosť taký rubikon, hej, že ideme o dosť ďalej. To znamená, zjednodušene bilbordové monopoly môžu biedakovi, ktorý si na záhradke, na svojej záhradke si dá svoj bilbord, ale starosta mu to neschváli, lebo povie, že není to vo verejnom záujme, a bude to vadiť chlapcom, tak keď to nebude chcieť dať dole, tak mu vojdú do tej záhradky, však tak to z toho zákona vyplýva, odpília mu to, odnesú mu to a ešte mu pošlú faktúru. Nemyslím si... (Reakcia navrhovateľa.) No zákon hovorí, čo hovorí, že môžte v prípade, že vydá to rozhodnutie, tak môže tá zaujímavá skupina odstrániť a náklady si refundovať u vlastníka, pokiaľ je známy. Vykonateľnosť si neviem celkom predstaviť, ale je to tam. Podľa mňa je to rubikon, hej? Lebo nemôžme, nebude to iba, že čistý záujem, že teda záleží na, môže niekomu vadiť to, že niekto má krajší bilbord, má lepší bilbord, viac sa mu predáva, a môže to namietať. A dávate mu nástroj, že dokonca za určitých okolností ho môžte aj spíliť a mu ho aj odniesť a ešte mu poslať faktúru.
Toto neviem, či ste celkom zvážili. Ja si dovolím tvrdiť, že znova sa to pokúsite predať ľuďom ako, že idete riešiť bilbordy, ale v zásade týmto zákonom posilňujete, veľmi silne posilňujete to združenie vlastníkov, ktoré je iba jedno, ktoré spĺňa tie parametre, ktoré sú v zákone. Posilňujete účelovo možnosť rozhodnúť starostom a bude tam silná väzba na komunálne voľby a potrebu bilbordov pred komunálnymi voľbami. A na konci nemusí byť ten výsledok, ktorý ste hovorili, že by mal nastať. To znamená, že tu nebude bilbordov, ale že to bude ináč. Môže to skončiť tak, že tí silní zostanú a vyčešú tých malých, ktorí sa s veľkými nedohodli a nechceli sa s nimi dohodnúť. To znamená, nedali im svoje bilbordy do ich siete a boli nezávislí a mali svoju plachtu na svojom dome a nechceli s nimi hrať tú hru o sieťach a neviem čo. Tak nakoniec dostanú po ušoch tak, že im to, nieže si to oni musia zmontovať, ale ešte im to prídu zmontovať, neviem podľa, kto bude rozhodovať o tom, že čo budú oprávnené a čo nebudú oprávnené náklady na demontáž toho zariadenia.
Je tam toho viac. Skončím s tým, s čím som začal. Potešilo by ma, keby sa niekto ku mne pridal. Toto nie je novela, ktorá pomôže tejto krajine zbaviť sa toho smogu bilbordového. Nie je. Toto vyzerá na účelovú novelu ako posilniť jedno lobistické zoskupenie. Ako posilniť právomoci starostov, nie právomoci ako rozhodnutie, jednorazové rozhodnutie tesne pred komunálnymi voľbami, a tým pádom ovplyvniť samotné voľby, lebo bilbordy ovplyvňujú voľby. A môžme uvažovať, že pomáha aj monopolizácii tých bilbordových plôch a možno znemožní drobným vlastníkom reklamných plôch mať určitý benefit z toho, že majú dobre umiestnenú záhradku alebo dom a že je záujem si tam nejakú reklamu umiestniť, pokiaľ sa nedohodne s niekým, kto o tom tu v tejto krajine rozhoduje. Takže to vyzerá na podstatu tohto zákona. Takže pokiaľ tu niekto príde a začne hovoriť, že ide zachrániť Slovensko od bilbordového smogu, ja si dovolím tvrdiť: neverte mu!
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.6.2014 o 17:28 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:42

Zoltán Daniš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán poslanec Hlina, na rozdiel od vás, chcem už úvodom prehlásiť, že ja skutočne podporujem tento návrh. Je skutočne načase, myslím si, urobiť poriadok aj v oblasti reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou. Čiže tu neplatia povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona. Rozhodne treba zjednotiť postupy stavebných úradov pri odstraňovaní čiernych stavieb, ako aj pri uplatňovaní práv vlastníkov, na ktorých tieto zariadenia stoja. Návrh zákona tiež zrušuje možnosť dodatočného povolenia reklamnej stavby, čo pokladám za veľmi dôležitý prvok.
Veľmi významné je tiež, návrh, aby doterajšie reklamné zariadenia, ktoré nespadajú pod stavebný zákon, čiže nie sú pevne spojené so zemou, sa stali reklamnými stavbami. Oceňujem, že návrh zákona zavádza tiež skrátené konanie v odstránení nedovolenej reklamnej stavby, čo tiež významne pomôže riešiť tieto nežiaduce, avšak stále veľmi početné prípady súčasnej praxe.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2014 o 17:42 hod.

Ing.

Zoltán Daniš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:44

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám tiež iný názor na túto vec. Navyše tie reklamné stavby, ktoré, alebo ktoré nie sú alebo neboli spojené so zemou, tak vidím, častokrát nás ohrozujú aj na zdraví, aj na životoch. Prichádzajú, a nemalokrát sa to stáva už na Slovensku, je to oveľa častejšie, víchrice, a tie bilbordy sú rozmetané. Ja podporím tento návrh zákona. Pred rokom a pol, keď tu bola kolegyňa Zmajkovičová, predkladala tento návrh zákona, prešiel prvým čítaním, ja som hlasoval za. Aj teraz budem hlasovať za. Myslím si, že reklamný smog, ktorý tuná je, tak je to čosi, čo nemá obdobu možno v Európe, minimálne v strednej Európe. A čo sa týka komunálnych volieb, že poškodí, či nepoškodí ako tých kandidátov. No keď, ja keď si tak premietnem tie naše drobné obce, malé obce, tých je drvivá väčšina, okrem miest, samozrejme, a veľkých miest, bilbordy tam nie sú žiadne. Starostovia, ja som ešte jedného starostu, priznám sa úprimne, možno ak si ty, kolega, videl, prosím, ale ja som jedného starostu v rámci kampane na bilbordoch nevidel. Aj v mestách, stredne malých a malých mestečkách už len tie posledné voľby, tak už sa premietli tí kandidáti na tých bilbordoch, ale dokonca ani v stredných mestách na Slovensku, okrem väčších miest ako Žilina, Košice, Bratislava, tak títo kandidáti sa nepremietajú na tých bilbordoch.
A to, že to, reklamné tabule budú 100 metrov od vozovky, aj to si myslím, že je správne. Hovorím, že ohrozujú aj bezpečnosť cestnej premávky, vodiči sú rozptyľovaní. A nehovoriac o tom, keď sú tie víchrice, tie bilbordy, musím povedať, že veľakrát akoby boli, musím povedať, že šlendriánsky sú urobené, keď to rozmetá vietor na všetky kusy, na všetky strany.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2014 o 17:44 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:46

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Aj keď tu treba naozaj vysokú dávku empatie a pochopenia, aj sa schopnosti zdržať, ja o koze, ty o voze. Viete, to znova nechcem tak dopadnúť, ako keby ja som bol za bilbordy. A ja som si len dovolil povedať, že ste to kľudne mohli riešiť vtedy, keď tu bola prvýkrát pani Zmajkovičová, by to bolo korektnejšie, alebo po komunálnych voľbách.
To, že to zrovna teraz idete riešiť a dávate tam to, čo tam dávate, môže spôsobiť, že ovplyvníte priebeh komunálnych volieb. A podľa mňa to je nekorektné. Lebo už keď ten bordel, ten bordel sa nerobil týždeň, dva, to trvalo dlho, kým to nastalo. Zrazu ste sa rozhodli, že to idete odstraňovať, zrazu. A ten existujúci proste, či už ho zvolia alebo nezvolia, tak ten zabetónuje ten stav. Nie ten, čo by chcel trebárs kandidovať a povie, že ten má inú predstavu o tom stave, lebo už darmo bude tá jeho predstava, lebo ten predchádzajúci starosta mu to zabetónuje. Už mu vydá rozhodnutia o povolení a už je to zabetónované, už je to hotové. Takže ak by ste chceli byť korektní, tak to necháte na tých, nech kandidáti idú do volieb so svojou predstavou bilbordov a danej obce, daného mesta. Nech oni povedia, koľko chcú mať na kilometri štvorcovom reklamnej plochy. Nech s tým idú do súťaže. Nieže prídu do betónovej džungle, kde už vlastne nebudú môcť nič robiť. Je to nekorektné.
Len, prosím vás, neprekrúcajte ma, či ja som alebo nie som, keby ste... Ja som jeden z prvých, ktorý je za. Len sa netvárme, že teraz to odstránime, lebo to má tieto, tieto okolnosti a bude to mať veľmi silné okolnosti. Nie o malinkej dedine v Čremošnom, prosím vás, ale tu sú veľké mestá, kde keď to... My sme, žiaľ, taký národ, takí aj ľudia tejto krajiny, nielen národ, však tu žijú aj národnosti: vidíme na fotke, máme pocit, že keď je na fotke, to musí byť dobrý človek. Na tej fotke častokrát je veľký lump a čím viac ho, častejšie vidíte, tým sa vám to podsúva, že ho máte voliť. Proste súvisí to. Robiť s bilbordmi tesne pred voľbami je nekorektné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2014 o 17:46 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:48

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi niekoľko slov. Keď Dodo nás teda tak vyzval, tak prosím, môžeš reagovať teraz ty na mňa, ale to je takisto, je to, Dodo, v tej istej rovine v pohľade k stromom. Tak ako keby ja som mal zlý vzťah k prírode, k stromom, že teraz by som vypílil všetky lesy. Není to o tom a tiež si ma nepochopil.
A ja s tými bilbordmi tuná súhlasiť nemôžem a ani nebudem. A nemá to taký veľký vplyv a není to ani taká zbraň v rámci predvolebnej kampane. Prevažná väčšina, ešte raz to zopakujem, miest a obcí je bez bilbordovej kampane v komunálnych voľbách. Jaká silná zbraň?!
A to, že tie bilbordy tuná naozaj špatia túto krajinu, to ti na druhej strane nevadí? V poli, v roli a kde-kade, okolo ciest je plno bilbordov. To ti nevadí, vidíš.
Takisto jak vy ste ma postavili do tej roviny, že ako keby mne vadili stromy. Naopak, milujem aj prírodu, aj lesy, rovnako je to tak. A bilbordy nemajú taký negatívny dopad a vôbec sa neobávam toho, že by to súviselo s komunálnymi voľbami. Vôbec to nesúvisí. V malých obciach nie. Možno to môže byť taká Bratislava, Košice, Žilina, ja neviem, Banská Bystrica alebo, ja neviem, Zvolen a podobne, ale v malých obciach určite nie. S týmito bilbordmi treba robiť poriadok, lebo aj keď ako šofér, a prevažná väčšina z nás sme tuná aj vodiči, rozptyľuje to človeka. A zakaždým a neviem aké bilbordy. Áno, aj tá reklamná kampaň má silný vplyv na každého človeka. Je to médium, či si to priznávame alebo nie. Či už v komunálnych, alebo parlamentných, alebo akýchkoľvek voľbách, naozaj veľakrát ľudia sa rozhodujú na základe reklamy. Ale má to mať aj ladu aj skladu, má to mať aj svoj poriadok. A mne sa toto nepáči v tej našej krajine, jak my sme oblepení samými plagátmi. A keď to vidím aj v Bratislave tuná, a jeden plagát prelepený cez druhý, samé franforce sú, nehovoriac o tých víchriciach a tých živelných pohromách, ktorým je Slovensko v posledných rokoch vystavované, a keď prejde taká veterná smršť našou krajinou, ako to vyzerá.
Taký bilbord keby zasiahol kohokoľvek z nás, alebo, ja neviem, aj možno nejakého člena rodiny alebo kohokoľvek a zranil, alebo nebodaj usmrtil, kto by si to želal? Treba robiť s tým poriadok. A ja tento návrh zákona v prvom čítaní podporím, len dúfam, že tam nevpašujete veci, tak ako to bolo v tom predchádzajúcom zákone pri tých invazívnych rastlinách.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.6.2014 o 17:48 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:51

Igor Choma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko, dámy a páni, možno aj reakcia na pánov poslancov. V každom prípade chcem zdôrazniť, že ja s týmto problémom osobne bojujem tri a pol roka a nie som úspešný v tomto boji. Bohužiaľ, tá legislatíva je taká, aká je dnes. A preto ten čas, ktorý uplynul, možno ten rok a pol, ja som čakal viac-menej na to, že do parlamentu príde nový stavebný zákon, ktorý by mohol riešiť tieto veci. Bohužiaľ, mám informáciu, že nebude to v tomto čase, nebude to rýchlo. Možno to bude niekde v druhej polovici roka, možno na konci roka, možno ďalší rok. A nie je dobré čakať, sústavne čakať, čakať, čakať.
A zatiaľ kým bojujem normálnou legálnou cestou cez súdy so spoločnosťami, ktoré načierno stavajú svoje bilbordy, vyrástlo v Žiline 1400 nových čiernych, nepovolených bilbordov. To nie je možné tolerovať. Takýto stav je nielen v Žiline, to je v Bratislave, vo všetkých veľkých mestách. Možno naozaj to nie je problém priamo obcí alebo malých obcí, ale je to už aj problém pri cestách prvej triedy. Pozrite sa, čo je pri cestách prvej triedy. My to už dnes nevnímame nejakým spôsobom tak, že nám to vadí, pretože sme si na to akosi zvykli, ale keď sa zameriate na to, koľko bilbordov kde je, a keď pôjdete domov, teraz autom po ceste, pozrite sa, koľko je bilbordov popri cestách prvej triedy, druhej triedy, tretej triedy už dnes. Katastrofálny stav.
O tom, či sú nastavené, nenastavené podmienky na nejakej, neviem, čo ste to hovorili, ale pochopil som asi, kam mierite, môžeme diskutovať v rámci druhého čítania, či je veľa tých 6300, či je to málo, či upraviť alebo neupraviť. Ja som prístupný akejkoľvek diskusii na túto tému, ale opakujem, vychádzam z vlastnej skúsenosti a verím, že toto je spôsob, akým môžeme urobiť poriadok v bilbordoch na Slovensku.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2014 o 17:51 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video