53.schôdza

16.6.2015 - 3.7.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 9:30 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:11

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení páni, tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá má prednosť pred zákonmi. Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou skončí platnosť Dohody o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky podpísanej v Prahe 30. júna 1981.
Dopravcovia budú mať právo vykonávať príležitostnú autobusovú dopravu, medzinárodnú kyvadlovú dopravu osôb a nákladnú dopravu medzi územiami štátov a cez ich územia bez akýchkoľvek povolení príslušných orgánov, čím sa zjednoduší vykonávanie cestnej dopravy. Ustanovenia predkladanej zmluvy rešpektujú Asociačnú dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckou republikou, záväzky vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, ako aj záväzky z iných platných medzinárodných zmlúv.
Zmluva je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, a preto sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je medzinárodnou zmluvou v zmysle čl. 7 ods.5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. V súvislosti so zmluvou nie je potrebné meniť, zrušiť ani prijať žiadne vnútroštátne právne predpisy.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 9:11 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:14

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pani, predsedajúca. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1560 zo 7. mája 2015 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady o návrhu rokoval 9. júna 2015 a prijal uznesenie č. 613. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 11. júna 2015 a prijal uznesenie č. 424. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave a rozhodnúť, že zmluva je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave a rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (tlač 1390a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 445 zo 16. júna 2015. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, aby informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2015 o 9:14 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:17

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky prerokovala tento návrh 18. februára 2015 a schválila ho uznesením č. 67 bez pripomienok.
V rámci procesu prípravy prístupovej zmluvy Európskeho spoločenstva Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave COTIF (reakcia z pléna) Európska komisia dospela k záveru, že časti príloh dohovoru sú nezlučiteľné s legislatívou Európskej únie, a vyzvala členské štáty EÚ, ktoré boli súčasne signatármi tohto dohovoru, aby podali vyhlásenia o neuplatňovaní predmetných dodatkov. Slovenská republika uplatnila vyhlásenie o neuplatňovaní týchto dodatkov, ktoré nadobudlo platnosť pre Slovenskú republiku 31. decembra 2008. Po uzatvorení prístupovej zmluvy k dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 v roku 2011 nastala harmonizácia ustanovení o interoperabilite a bezpečnosti železníc, preto vyzvala Európska komisia členské štáty EÚ, aby odvolali vyhlásenia o neuplatňovaní rozporných dodatkov.
Dohovor COTIF v znení protokolu 1999 je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň je podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, ktorá má po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 9:17 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:19

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1550 z 29. apríla 2015 pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 11. júna 2015 a prijal uznesenie č. 425. Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s odvolaním vyhlásenia Slovenskej republiky o neuplatňovaní dodatkov CUI, APTU a ATMF k dohovoru COTIF v znení protokolu 1999.
Vzhľadom na to, že Slovenská republika uložila 31. januára 2007 nasledovné vyhlásenie do záverov diskusie týkajúcej sa pristúpenia Spoločenstva ku COTIF, Slovenská republika nebude uplatňovať tieto dodatky COTIF. Jednotné právne predpisy pre zmluvy o využívaní železničnej infraštruktúry v medzinárodnej železničnej preprave (CUI), dodatok E k dohovoru, jednotné právne predpisy pre vyhlásenie záväzných technických noriem a prijatie jednotných právnych predpisov pre železničný materiál určený na používanie v medzinárodnej preprave (APTU), dodatok F k dohovoru a jednotné právne predpisy pre technické schvaľovanie železničného materiálu používaného v medzinárodnej doprave (ATMF), dodatok G k dohovoru.
Vzhľadom na to, že nadobudla platnosť dohoda medzi Európskou úniou a Medzištátnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej doprave COTIF z 9. mája 1980 v znení protokolu z 3. júna 1999, ktorá bola podpísaná v Berne dňa 23. júna 2011, prezident Slovenskej republiky odvoláva vyššie uvedené vyhlásenie notifikované Slovenskou republikou.
Správa výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Odvolaním vyhlásenia Slovenskej republiky o neuplatňovaní dodatkov CUI, APTU a ATMF k dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 (tlač 1466a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 446 zo 16. júna 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania výboru, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rad Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2015 o 9:19 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, milí hostia z Kežmarku, vláda Slovenskej republiky predmetný návrh dohody prerokovala dňa 2. marca 2011 a prijala k nemu uznesenie č. 156.
Európska únia iniciovala rokovania s vládou Kanady o leteckej doprave na základe rozdielnosti jednotlivých dvojstranných dohôd medzi jednotlivými štátmi EÚ a Kanadou. Cieľom predkladanej novely je vytvorenie otvoreného trhu pre leteckých dopravcov Spoločenstva a Kanady, odstránenie právnych rozporov existujúcich bilaterálnych dohôd a vylúčenie diskriminácie leteckých dopravcov Spoločenstva na báze ich štátnej príslušnosti. Zároveň sa vytvára jednotný trh leteckej dopravy medzi Európskou úniou a Kanadou s voľným tokom investícií a predpoklady pre to, aby komunitárni a kanadskí leteckí dopravcovia mohli poskytovať letecké dopravné služby bez obmedzenia.
Dohoda je podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy a podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť pred zákonmi, priamo upravuje práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a podľa Ústavy Slovenskej republiky sa vyžaduje pred jej ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetná dohoda nemá dopad na štátny rozpočet, nemá nepriaznivý vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie, naopak, vytvára priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít a zamestnanosti.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 9:23 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Nič sa nestalo, prosím pána poslanca Rašiho, aby vás nerušil. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1575 z 1. júna 2015 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady o návrhu rokoval 9. júna 2015 a prijal uznesenie č. 614. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 11. júna 2015 a prijal uznesenie č. 426. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej (tlač 1556a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 447 zo 16. júna 2015.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2015 o 9:25 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:30

Viliam Čislák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

22.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 s cieľom podrobiť tri psychoaktívne látky kontrolným opatreniam v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady z 25. septembra 2014 č. 2014/688/Európskej únie, a to ich zaradením do zoznamu omamných a psychotropných látok v prílohe č. 1. zákona ako psychotropných látok I. skupiny.
Kontrolné opatrenia sú v súlade s Dohovorom OSN o psychotropných látkach z roku 1971. Vzhľadom na to, že tri nové psychoaktívne látky sa nepoužívajú ako liečivá a nie sú obsiahnuté v žiadnom registrovanom lieku, navrhuje sa ich zaradenie do I. skupiny psychotropných látok.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že predložený návrh zákona podporíte.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 9:30 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:31

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

24.
Ďakujem, pani predsedajúca. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1699 z 5. mája 2015 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461), v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
2. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
3. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. dňa 9. júna 2015, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenou, uznesenie č. 608 z 9. júna 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona dňa 16. júna 2015 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenou, uznesenie č. 157 zo 16. júna 2015.
4. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh:
V čl. I druhý bod v prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa slovo „chrómen“ nahrádza slovom „chromen“. Ide o gramatickú úpravu textu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, nemusíte, spoločnú správu majú všetci páni poslanci rozdanú, nemusíte čítať tie zmeny, ktoré sú v časti asi IV spoločnej správy.
Takže nech sa páči.

Andreánsky, Ladislav, poslanec NR SR
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporučil schváliť s odporúčanou pripomienkou, pripomienkou uvedenou v IV. časti spoločnej správy.
Poveril spoločného spravodajcu výborov Ladislava Andreánskeho predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461a), bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, gestorským výborom, č. 164 zo 16. júna 2015.
Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2015 o 9:31 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:36

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

28.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, no som nepríjemne zaskočený rýchlym postupom dnešnej schôdze, musím povedať, no ale... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Treba tu byť od rána.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Áno, však ja som tu bol od rána, len som písal pozmeňovák ku školskému zákonu dole, tak som, určite som tu bol skôr ako vy, pani podpredsedníčka, to sa môžete spoľahnúť.
Čo sa týka samotnej tejto novely, tú podporujem v plnom znení. Tie látky, ktoré, ktoré tam sú, nadväzujú v podstate na, v podstate je to asi jediný dobre fungujúci prvok drogovej politiky z môjho pohľadu, ktorý momentálne na Slovensku máme. A úprimne som zvedavý na to, čo sa začne diať po uplynutí tej trojročnej bufferovej lehoty, ktorú máme na tom flexibilnom zozname dizajnových drog. Ja som presvedčený o tom, že aj to je iba medzikrok a že ten postup, ktorý načrtávajú stále viacej medzinárodné organizácie, to znamená, že na úrovni všetkých omamných a psychotropných látok vytvoriť akoby voľnejšie prostredie pre pohyb štátu, je ten smer, ktorým sa máme hýbať, pretože podľa analýz posledných rokov, ideálny stav je taký, keď čo najviac drogovej scény, to znamená scény, ktorá sa zaoberá testovaním, zneužívaním aj lekárskym využitím jednotlivých látok zaradených na zoznamoch omamných a psychotropných látok, keďže najviac kontroly získava štát. Môže to byť veľmi prísna regulácia, ale nemala by to byť nulová tolerancia, lebo nulová tolerancia na ktorej bol vybudovaný koncept veľmi proti drogám, celkom očividne zlyhala.
No a teraz poďme k téme, o ktorej, pán minister, hovoríme už dva mesiace minimálne, a to je CBD. Ja som na minulej schôdzi prišiel s vlastnou novelou, ktorú som stiahol, ale naďalej som a dneska tu mám pozmeňujúci návrh, ktorý som chcel podať k tomuto zákonu, hovoríte, že v tejto fáze, teraz pred chvíľkou sme spolu hovorili, nie ste pripravený ho podporiť, takže opäť v záujme toho, aby som nevystavil poslancov SMER-u k tomu, že budú musieť teraz zahlasovať proti niečomu a potom za to isté, nepodám tento pozmeňovák, ale budem s vami pokračovať v tomto dialógu, lebo som presvedčený, že argumentačne sú veci na mojej strane, a vytrvám v tom, takže dúfam, že pri najbližšom stretnutí už sa mi podarí aj vás, aj vašich ľudí presvedčiť, a hodlám opäť tú istú novelu, ktorá bola na predchádzajúcej schôdzi, podať na najbližšiu schôdzu. To znamená, v septembri by sme sa mali o tom porozprávať opätovne v prvom čítaní.
Aj keby bola pravda, na čom, na čom zatiaľ, aj keby bolo pravdivé stanovisko, na ktorom je zatiaľ ministerstvo, to znamená, že existuje nejaká podľa mňa minimálna, a nie dôvodná miera pre takto silné odôvodnenie psychoaktivity účinku tejto látky, stále nie je tá psychoaktivita dostatočne na to veľká, aby bola táto látka zaradená v II. skupine omamných a psychotropných látok. A ten dôvod nie je medicínsky a odborný, ten dôvod je naviazanie tohto zoznamu látok na Trestný zákon. Predstavme si teda naozaj čisto teoreticky, že ten čistý vyextrahovaný olej, o ktorom sme hovorili, ktorého cena sa pohybuje, tak ako ste vraveli, pomerne vysoko, tak tento čistý vyextrahovaný olej slovenský pacient nosí so sebou kvôli tomu, že podľa štúdií, ktoré som tu spomínal na minulej schôdzi, táto látka pomáha pri niektorých konkrétnych diagnózach, alebo tento pacient kvôli tomu, že jeho dieťa má Dravetovej syndróm, to znamená epilepsiu dojčiat, na základe výsledkov výskumov, ktoré boli prezentované v celej Európskej únii, je presvedčený o tom, že stojí mu za to túto látku pri sebe nosiť a liečiť ňou svoje vlastné dieťa. Lebo výsledky ukazujú, že väčšina detí, ktoré sú na Dravetovej – a to sú dojčatá, maličké bábätká –, ktoré sú na Dravetovej syndróm liečené, sa buď tie, tie záchvaty u nich buď úplne ustúpia, alebo sa radikálne znížia pri minimálnych, minimálnych vedľajších účinkoch. To znamená, že takýto otec alebo matka s dieťaťom s Dravetovej syndrómom sa rozhodne nosiť, zaobstarať si túto látku, nosiť ju pri sebe a liečiť svoje vlastné dieťa. Alebo lieči nejakú svoju vlastnú diagnózu s čistým koncentrátom CBD. Ak je takýto človek zadržaný políciou, tak naňho spadá okamžite Trestný zákon, paragraf podľa všetkého 173, ak si dobre pamätám, lebo to nezohnal na Slovensku, musel to sem priviezť a tento človek je pred zákonom v zásade díler drog. A tak s ním bude nakladané. (Reakcia navrhovateľa.)
A ja viem, že, že existuje, ale ako v tomto prípade, ktorý som teraz pomenoval, moja otázka je, pri látke, ktorej psychoaktívne účinky sú buď žiadne, alebo minimálne, nejde o substanciálne menenie vedomia človeka, ide o príznaky ospalosti alebo proste veci, ktoré sú na škále bežného účinku nejakej liečivej látky, tak ak takúto látku ten človek má pri sebe, naozaj v momente, keď sa stretne s orgánom činným v trestnom konaní, má byť k nemu pristupované ako dílerovi kokaínu, ktorý je v tej istej skupine? A ja som presvedčený o tom, že to tak nie je a nemá to tak byť. Ja som si vedomý toho, že existujú krajiny, kde táto látka môže byť zapísaná na tom zozname, ale v Európskej únii takú nemáme, na tom sa zhodneme, je to Kanada, môžu to byť Spojené štáty americké, kde ale treba brať na zreteľ to, že užívanie tejto látky je na úrovni pacienta regulované legislatívou členského štátu. (Reakcia navrhovateľa.)
Hej, to znamená, že v Colorade CBD, môžete sa v ňom kľudne umývať, nehrozí vám nič. A som presvedčený o tom, že je kopec štátov, kde CBD bolo skôr povolené ako rekreačné užívanie marihuany ako takej. To znamená, ak máme byť naozaj legislatívne, legislatívne poctiví, museli by sme sa pozerať na pomer jednotlivých členských štátov Spojených štátov amerických, pretože v zásade ich federálna legislatíva tam je iba na to, aby sa ňou riadila federálna agentúra, ktorá drogovú činnosť má na starosti, a na to, aby USA si plnili svoje medzinárodno-právne záväzky voči konvenciám OSN. To znamená, Američania môžu povedať, my ako Spojené štáty americké predsa federálne to máme upravené tak, ako nám konvencia káže, ale štáty Colorado, Washington, iné štáty si svojou vlastnou úpravou môžu k tomu pristupovať po svojom. To je prvá vec.
A druhá vec, v Európskej únii nie je druhý taký štát, ktorý by mal CBD zaradený na zoznamoch tak vysoko, ako ho máme my, a ja som stále presvedčený o tom, že u nás to zaradenie prebehlo omylom, že to nebol domyslený krok. Tá dôvodová správa, keď si ju pozrieme, z roku 2011, sa odvoláva iba na to, že táto látka sa vyskytla v nejakom lieku, a v zásade to CBD bolo na ten zoznam zaradené preventívne. Dneska je úroveň nášho poznania niekde inde, a kým iné krajiny intenzívne pracujú na tom, aby liečivý potenciál kanabidoidov prebádali a začali využívať v prospech pacienta, tak my nevieme urobiť ani ten jediný krok, aby sme túto látku jednoducho dostali spod naviazanosti na Trestný zákon, kam, som presvedčený o tom, že nepatrí.
A ešte raz, ja veľmi rád budem pokračovať v dialógu aj s odborníkmi z ministerstva, keď budete požadovať odborníkov, aby som tam nesedel ja ako laik, viem kedykoľvek prakticky z Českej republiky priviesť ľudí, ktorí majú na starosti legislatívu, ktorá sa týka, ktorá sa týka drogovej scény v Čechách.
Takže ten pozmeňujúci návrh napriek tomu, že ho tu mám, a som presvedčený, že čím skôr sa toto stane, tak sa napraví jedna veľká chyba. A o to viacej chcem, aby sa napravila, že v tom roku, 2011. roku som bol jeden z ľudí, ktorý za ňu hlasoval. A ja som človek, ktorý vie priznať svoju chybu, som človek, ktorý chce vidieť veci na poriadku, a toto celkom určite na poriadku nie je.
Takže, pán minister, dúfam, že v dohľadnej dobe budeme mať možnosť naozaj na odbornej úrovni si na to sadnúť a že na septembrovej schôdzi aj hlasmi poslancov SMER-u tá novela, ktorú predložím, prejde.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2015 o 9:36 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:48

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

32.
Príjemné ráno prajem všetkým. Vážená pani predsedajúca, ctený pán minister, drahé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som hneď na úvod predložil pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461).
1. Za čl. I sa vkladajú nové články II až IV, ktoré znejú:
"Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č.250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 364/2014 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 10a sa vkladá § 10aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 10aa
Preukaz poistenca
(1) Preukaz poistenca sa vydáva na desať rokov; ak ide o poistenca podľa § 3 ods. 3, preukaz poistenca možno vydať aj na kratšie obdobie. Na rubovej strane preukazu poistenca je európsky preukaz poistenca 17) okrem preukazu poistenca s označením "EÚ" podľa § 9c ods. 7. Súčasťou preukazu poistenca je elektronický čip, ktorý obsahuje elektronické
prostriedky na identifikáciu poistenca, elektronické prostriedky na autentizáciu poistenca pre vstup do národného zdravotníckeho informačného systému a elektronické prostriedky na šifrovanú ochranu údajov. Preukaz poistenca slúži na
a) preukázanie verejného zdravotného poistenia,
b) preukázanie registrácie poistenca iného členského štátu s bydliskom na území Slovenskej republiky v inštitúcii miesta bydliska,
c) preukázanie prítomnosti poistenca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
d) identifikáciu a autentizáciu poistenca v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne,
e) identifikáciu a autentizáciu poistenca v národnom zdravotníckom informačnom systéme,
f) umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,16i)
g) umožnenie prístupu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16j)
(2) Preukaz poistenca obsahuje
a) titul, ak ho poistenec má,
b) meno a priezvisko poistenca,
c) rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d) dátum narodenia poistenca,
e) obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f) kód zdravotnej poisťovne,
g) dobu platnosti preukazu poistenca,
h) označenie preukazu "EÚ" podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu "P" pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť,
i) identifikačné číslo poistenca.
(3) Bezpečnostný kód k preukazu poistenca slúži na udelenie súhlasu na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom 16k) a na umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom 16i). Bezpečnostný kód k preukazu poistenca je kombináciou štyroch číslic. Po dobu platnosti preukazu poistenca môže poistenec bezpečnostný kód meniť. Zmena bezpečnostného kódu sa vykonáva v príslušnej zdravotnej poisťovni alebo prostredníctvom Národného portálu zdravia 16l).
(4) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky zaslať Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len "národné centrum") na účely vyhotovenia preukazu poistenca bezodkladne po vzniku niektorej zo skutočností podľa ods. 12 údaje o poistencovi v rozsahu:
a) titul, ak ho poistenec má,
b) meno a priezvisko poistenca,
c) rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d) dátum narodenia poistenca,
e) identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou,
f) obchodné meno, kód a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,
g) osobné identifikačné číslo poistenca uvedené na európskom preukaze,
h) identifikačné číslo európskeho preukazu, okrem preukazu s označením EÚ (podľa § 9c ods. 7)
i) doba platnosti preukazu poistenca,
j) adresa pobytu poistenca, na ktorú má byť preukaz poistenca doručený,
k) označenie preukazu "EÚ" (podľa § 9c ods. 7) alebo označenie preukazu "P" pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.
(5) Národné centrum vyhotoví preukaz poistenca a doručí ho príslušnej zdravotnej poisťovni do 30 dní od zaslania údajov podľa ods. 4, Národné centrum zašle zdravotnej poisťovni aj bezpečnostný kód k preukazu poistenca do 5 pracovných dní od doručenia preukazu poistenca. Národné centrum nevyhotoví preukaz poistenca, ak na základe údajov z centrálneho registra poistencov zistí, že poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie z dôvodu úmrtia poistenca alebo vyhlásenia poistenca za mŕtveho, o čom informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu zaslaním elektronickej dávky.
(6) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná zaslať alebo odovzdať poistencovi preukaz poistenca do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca národným centrom. Príslušná zdravotná poisťovňa zašle alebo odovzdá poistencovi bezpečnostný kód k preukazu poistenca do piatich dní od zaslania alebo odovzdania preukazu poistenca. Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená zaslať bezpečnostný kód k preukazu poistenca do elektronickej schránky za podmienok ustanovených osobitným predpisom. 16m)
(7) Na účely preukázania verejného zdravotného poistenia vydá príslušná zdravotná poisťovňa do vydania preukazu poistenca poistencovi potvrdenie o verejnom zdravotnom poistení, ktoré obsahuje titul, ak ho poistenec má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, dobu platnosti potvrdenia o verejnom zdravotnom poistení, obchodné meno a kód zdravotnej poisťovne a náhradný certifikát k európskemu preukazu 17) s dobou platnosti najviac 90 dní.
(8) Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po uplynutí doby jeho platnosti.
(9) Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po oznámení zdravotnou poisťovňou, ktorá preukaz poistenca vydala, že
a) poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b) poistenec stratil preukaz poistenca alebo mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz poistenca vydala,
c) preukaz poistenca bol zničený alebo poškodený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz vydala,
d) poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie,
e) poistencovi iného členského štátu zanikla registrácia v inštitúcii miesta bydliska,
f) poistenec sa stal poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku s bydliskom v inom členskom štáte,
g) poistenec sa stal poberateľom výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu 8ab), invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov s bydliskom v inom členskom štáte,
h) došlo k zmene údajov podľa ods. 2 písm. b) až d), g) a h) alebo k zmene zdravotnej poisťovne, alebo
i) preukaz poistenca nemal byť poistencovi vydaný.
(10) Ak poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca na základe údajov z Centrálneho registra poistencov.
(11) Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa zmeny zdravotnej poisťovne vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty preukaz poistenca podá na poštovú prepravu.
(12) Príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi nový preukaz poistenca najneskôr
a) do skončenia platnosti preukazu poistenca,
b) do 60 dní od zistenia chyby pri vyhotovení preukazu poistenca,
c) do 60 dní od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti preukazu poistenca,
d) do 60 dní od oznámenia zmeny údajov uvedených v ods. 2 písm. b) až d), g) a h) poistencom,
e) do 40 dní od potvrdenia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne alebo pri vzniku verejného zdravotného poistenia.
2. V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová "§ 10a ods. 8" nahrádzajú slovami "§10aa ods. 11".
3. V nadpise § 38c sa slová "1. septembra 2015" nahrádzajú slovami "1. júna 2016".
4. V § 38c ods. 2 znie:
2. Poistenec je povinný doručiť zdravotnej poisťovni doterajší preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz, aj európsky preukaz do 30 dní od doručenia preukazu poistenca podľa tohto zákona.
5. V § 38c ods. 3 sa slová "31. augusta 2015" nahrádzajú slovami "31. mája 2016".
6. V nadpise § 38ed sa slová "1. augusta 2015" nahrádzajú slovami "1. mája 2016".
7. V § 38ed sa slová "1. augusta 2015" nahrádzajú slovami "1. mája 2016", slová "§ 10a" sa nahrádzajú slovami "10aa" a číslovka "0,4" sa nahrádza číslovkou "0,9".
8. Za § 38ed sa vkladá § 38ee, ktorý znie:
§ 38ee
Ustanovenie § 10a sa od 1. júna 2016 neuplatňuje.
Čl. III
Zákon č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení takto: V čl. X sa slová "1. septembra 2015" nahrádzajú slovami "1. júna 2016".
Čl. IV
Zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V čl. XIV sa slová "čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2015, čl. I 13. bodu" vypúšťajú; slová "čl. VIII tretieho, ôsmeho 25a" sa nahrádzajú slovami "čl. VIII 25a" a za slová "1. január 2016" sa vkladajú slová "čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2016, a čl. I 13. bodu a čl. VIII tretieho a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016".
Nové čl. II až IV nadobúdajú účinnosť 31. júla 2015 okrem čl. II prvého bodu a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016.
Vloženie nových novelizačných článkov sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje, v súvislosti s vložením nových čl. II až IV sa primerane upraví názov zákona.
Pokračujem ďalej. V tomto pozmeňujúcom návrhu ukladá sa povinnosť poistencovi odovzdať poisťovni doterajší preukaz poistenca (vrátane európskeho preukazu poistenca) po doručení nového preukazu. Neustanovuje sa výslovná forma doručenia doterajšieho preukazu, predpokladá sa osobné, poštové, prípadne aj iné vhodné doručenie. Navrhuje sa aj úprava stanovenej lehoty, v ktorej je povinnosť vrátiť preukaz na 30 dní, nakoľko platná 8-dňová lehota by pri hromadnej výmene mohla spôsobiť problémy ako na strane poistenca, tak aj na strane zdravotnej poisťovne.
Pokračujem v odôvodnení. Medzi skutočnosťami, pri ktorých je zdravotná poisťovňa povinná zaslať Národnému centru zdravotníckych informácii údaje o poistencovi na účely vyhotovenia preukazu, chýba vznik zdravotného poistenia. Navrhuje sa explicitne uviesť ako dôvod pre zaslanie nového preukazu poistenca aj vznik verejného zdravotného poistenia tak, aby bolo zrejmé, že lehota na zaslanie preukazu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne sa týka aj zasielania preukazov tým poistencom, ktorí doposiaľ neboli zúčastnení na systéme verejného zdravotného poistenia (napr. narodenie poistenca, príchod poistenca z cudziny a podobne).
Navrhuje sa rozšíriť rozsah údajov, ktoré obsahuje elektronický preukaz poistenca, o identifikačné číslo poistenca - bezvýznamové číslo, pod ktorým je poistenec vedený v príslušnej zdravotnej poisťovni a pod ktorým sa identifikuje aj v Centrálnom registri poistencov. Na toto číslo sú nastavené informačné systémy zdravotných poisťovní a jeho neuvádzanie spôsobuje zdravotným poisťovniam značné problémy v doposiaľ nastavených procesoch.
Spresnenie rozsahu údajov zasielaných do Národného centra zdravotníckych informácií.
K zmene termínu začiatku vydávania elektronických preukazov poistenca s čipom je potrebné pristúpiť na základe vyhodnotenia situácie ministerstvom zdravotníctva, týkajúce sa existencie možných rizík spojených s prebiehajúcim verejným obstarávaním na Národnom centre zdravotníckych informácií na projekt "Informačný systém ePP", v ktorom súčasnej dobe prebieha časť "Vyhodnocovanie ponúk", pričom neprišlo k naplneniu pôvodne plánovaného termínu ukončenia verejného obstarávania. Nakoľko Národné centrum zdravotníckych informácii je povinné postupovať striktne v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v čo najtransparentnejšom procese, nie je možné vylúčiť prípadné námietky niektorých z uchádzačov, ktorí sa zúčastnia procesu verejného obstarávania, čo by malo za následok neukončenie celého procesu verejného obstarávania a podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom v požadovanom termíne a čase.
V zmysle vyššie uvedeného podávam predmetný pozmeňovací návrh zákona za účelom eliminácie rizika spôsobenia komplikácie pri vydávaní elektronického preukazu s čipom. Týmto pozmeňovacím návrhom neprichádza k posunu termínu celoplošného zavedenia e-Healthu a ukončenia celoplošnej výmeny preukazov poistenca s termínom 31. 12. 2016.
Ďakujem, pani predsedajúca, pardon, pán predsedajúci, skončil som.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2015 o 9:48 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video