Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2015 o 12:28 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2015 12:28 - 12:29 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. No, ja vás zase vidím na rozdiel od pána kolegu Madeja, takže počet poslancov klubu KDH v celkovom súčte sú tri, a naozaj, aby to bolo korektné.
Ale k vášmu, k úvodu vášho vystúpenia, pán poslanec Hlina, vy ste povedali, že pán predseda Národnej rady Pellegrini povedal, že vy nemáte nárok na nič. To nie je pravda, pán poslanec. Ja som tu sedel celý ten čas a pozorne som počúval a pán predseda Pellegrini vám povedal, ak si dobre pamätám, treba si to nechať vytiahnuť zo záznamu, som aj ja na to zvedavý, že vy nemáte nárok teraz hovoriť. Takže to je trošku iná konotácia, ako vy nemáte nárok na nič.
Prosím, buďme dôslední v týchto veciach, lebo aj výmena zopár slov zásadne mení význam, význam akejkoľvek vety. A keď vy nemáte teraz vystupovať, to sa myslelo v procedúre a v postupe, aký bol vtedy, lebo sme hlasovali a dávali ste procedurálne návrhy a tak ďalej.
Takže prosím, neprispôsobujte si to tak, ako vám to aktuálne vyhovuje.
A ďalej len na záver mojej faktickej poznámky mi dovoľte prečítať vám stručný § 22 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že "rokovacími dňami schôdzí Národnej rady sú spravidla utorok až piatok. Ak predseda Národnej rady nerozhodne inak, schôdza Národnej rady začína v prvý rokovací deň o 13.00 hodine. Počas ďalších rokovacích dní schôdzí Národnej rady sa rokovanie začína o 9.00 hodine a trvá najdlhšie do 19.00 hodiny, v piatok do 16.00 hodiny, ak Národná rada nerozhodne inak." Už to vám povedal pán poslanec Šuca.
Pán predseda Národnej rady sa pri vedení a riadení schôdze pýtal, kedy sa má hlasovať, a aj z radov opozície bola odpoveď, či sa má hlasovať dnes, negatívna.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.11.2015 13:13 - 13:14 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za faktické poznámky, aj za podporu.
Na vysvetlenie, pán poslanec Mikloško, veľmi stručne. V čase, keď tento, nebol to taký návrh, čo podávali vaši kolegovia, alebo teda pán Zajac, lebo on novelizoval Trestný poriadok, a jednoducho tam sme pri diskusii zistili, že jednoducho nie je to, nie je to dobrá cesta, ktorou sa vydal. Tento návrh novely je podľa mňa oveľa lepší a aj vykonateľnejší v reále. K tomu, čo ste hovorili, no nemohol som to vtedy podporiť, lebo práve, keď sa vrátite k tomu môjmu vystúpeniu, ktoré ste spomínali, vtedy bol ten systém MileageSK ešte len vo výstavbe, v príprave. Dnes už sme v bode, kedy sa testuje a je reálne spustiteľný a aplikovateľný. Takže jednoducho sú procesy, ktoré sú dané v čase, a musíme na ne, na ich aplikáciu niekedy počkať.
Ale mňa teší, že k dlhému zoznamu vašich odborností alebo tém, ku ktorým sa vyjadrujete, sa dostala aj automobilová doprava a konkrétne odometre a táto veľmi špecifická téma. Takže boli ste zatiaľ polyhistorom, teraz ste už absolútnym polyhistorom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.11.2015 13:03 - 13:11 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, veľmi stručné bude moje vystúpenie, v rámci ktorého predložím k tejto novele jeden pozmeňujúci návrh. Cieľom môjho pozmeňujúceho návrhu je doplniť návrh novely o realizácii jedného z opatrení, ktoré odporúča pracovná skupina IREK, Asociácia európskych registračných autorít, vozidiel a vodičov, zameraná na elimináciu podvodov s najazdenými kilometrami v Európskej únii, v ktorej má Slovenská republika aktívne zastúpenie. Informácie o stave celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel, tzv. systém Mileage, sa stali súčasťou, stali súčasťou zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov, ktorý sa nazýva EUCARIS, ktorého je Slovenská republika signatárom. Od roku 2014 sa na Slovensku pri kontrole originality vozidiel overujú v EUCARIS-e skutočnosti, ktoré môžu brániť opätovnej registrácii vozidla pri jeho dovoze alebo vývoze. V súvislosti s kontrolou originality a medzinárodnou výmenou údajov prostredníctvom systému EUCARIS podľa Zmluvy o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov je nevyhnutné ustanoviť národný register údajov z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti, tzv. systém MileageSK, kde sa majú zaznamenávať údaje z dostupných zdrojov, napríklad z technickej kontroly, z emisnej kontroly, z kontroly originality, prípadne aj z iných zdrojov, ktorými sú autorizované servisy, nezávislé opravovne a podobne.
Centrálny register MileageSK je aktuálne pripravený a testuje sa. Registruje údaje o stavoch odometrov najmä z technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a niekoľkých servisov. V súčasnosti obsahuje vyše 19 mil. záznamov k vyše 2,9 mil. na Slovensku evidovaných vozidiel a denne je aktualizovaný. Údaje sú nielen zaznamenávané, ale vyvinutými špeciálnymi algoritmami aj spracovávané, vyhodnocované a filtrované podľa viacerých náležitých kritérií, ktoré sú kľúčové pre elimináciu chýb, odhalenie podvodu a splnenie požiadaviek medzinárodnej výmeny.
Počet záznamov by mal mať stúpajúcu tendenciu. Cieľom je skrátiť interval medzi dvoma záznamami natoľko, aby sa manipulácia jednoducho neoplatila. Tento fakt je hlavným nástrojom overeného systému. Základný princíp riešenia spočíva vo vytvorení transparentnej histórie s dostatočným počtom prevádzkovým záznamov, ktoré odhalia manipuláciu. Čím viac záznamov, tým menší priestor na manipuláciu. Najväčší počet záznamov by mal zákonite pochádzať z autobrandže ako takej.
Slovenská republika je už technicky pripravená na výmenu údajov z odometrov s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, ktoré pristúpia k vzájomnej výmene. Dňa 14. júla 2015 boli holandským dopravným úradom RDW, ktorý je správcom EUCARIS-u, úspešne ukončené akceptačné Mileage testy so Slovenskom. Slovensko je tak už pripravené na ostrú prevádzku. Umožní to odhaliť manipulácie odometrov vykonané na dovážaných ojazdených vozidlách pri kontrole originality vozidiel ešte pred ich opätovnou registráciou na Slovensku. Platí to však aj opačne. V rámci reciprocity je Slovenská republika povinná tieto údaje sprístupňovať členským štátom Európskej únie, hlavne k exportovaným vozidlám. Bez cezhraničnej výmeny údajov je takmer nemožné prevod na importovanom alebo exportovanom vozidle odhaliť.
Takže dovoľte mi predložiť môj pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1748).
V čl. I sa za doterajší 3. bod vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 32 sa ods. 1 dopĺňa písm. j), ktoré znie:
"j) spravovať údaje o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel v registri prevádzkových záznamov vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou pre kontrolu vozidiel a pre medzinárodný informačný systém vozidiel, poznámka 23a), a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu a spôsobom ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; poverená technická služba kontroly originality môže uverejňovať na svojom webovom sídle aleboposkytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o prevádzkových záznamoch vozidiel".".
Odôvodnenie: Tak ako som už spomínal vo svojom vystúpení, informácie o stave prejdenej vzdialenosti vozidiel, teda systém Mileage, sa stali súčasťou zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov pod názvom EUCARIS, ktorého je Slovenská republika signatárom. Od roku 2014 sa na Slovensku pri kontrole originality vozidiel overuje v EUCARIS-e, overujú v EUCARIS-e skutočnosti, ktoré môžu brániť opätovnej registrácii vozidla.
V súvislosti s kontrolou originality a medzinárodnou výmenou údajov prostredníctvom systému EUCARIS podľa zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov je nevyhnutné ustanoviť národný register údajov z počítadla prejdenej vzdialenosti MileageSK, kde sa budú zaznamenávať údaje z dostupných zdrojov, napríklad z technickej kontroly, z emisnej kontroly, z kontroly originality, prípadne aj z iných zdrojov. Slovenská republika je už technicky pripravená na výmenu údajov z odometrov s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, ktoré pristúpia k vzájomnej výmene.
Dňa 14. júla 2015 boli holandským dopravným úradom RDV, ktorý je správcom EUCARS-u, úspešne ukončené akceptačné Mileage testy so Slovenskom. Slovensko je tak už pripravené na ostrú prevádzku. Umožní to odhaliť manipulácie odometrov vykonané na dovážaných ojazdených vozidlách pri kontrole originality vozidiel ešte pred ich opätovnou registráciou na Slovensku, čo platí aj opačne. V rámci reciprocity je Slovenská republika povinná tieto údaje sprístupňovať členským štátom Európskej únie, hlavne k exportovaným vozidlám zo Slovenska.
Takže skrátka a jasne, týmto mojím pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol odkonzultovaný a odsúhlasený ministerstvom vnútra a ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sa ustanovuje národný register prevádzkových záznamov vozidiel pre výkon kontrolnej činnosti a pre medzinárodnú výmenu informácií o histórii najazdených kilometrov motorových vozidiel.
Dovoľujem si vás, vážené dámy a vážení páni poslanci, poprosiť o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 16:33 - 16:36 hod.

Andrej Kolesík
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.9.2015 17:34 - 17:34 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda. Len pre zápis, pri hlasovaní č. 283 č. parlamentnej tlače 1566 ma hlasovacie zariadenie vykázalo, akože som nehlasoval. Išlo o pozmeňujúci návrh pána poslanca Lukšu. Samozrejme, hlasoval som za.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2015 12:30 - 12:31 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, nič sa nestalo. V zásade súhlasím s vašou faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Radošovského, ktoré som počúval, ale myslím si, že je podstatné alebo že by sme si mali osviežiť pamäť, pán poslanec Radošovský. Vy dobre viete, že výberové konanie na pozíciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie vyhlásila ešte vláda Ivety Radičovej. A táto vláda rešpektovala tých, ktorí sa doňho prihlásili, a vybrala terajšiu predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie pani Zitu Táborskú. Snáď nechcete tvrdiť, že Zita Táborská je nominantkou tejto vlády na čele Úradu pre verejné obstarávanie. Na toto ste akosi pozabudli.
Ja viem, že v KDH drieme hnev, lebo si myslelo, že doobsadí stoličku na čele predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Ale opakujem. Vyhlásenie výberového konania sa uskutočnilo, páni kolegovia, ešte za čias vlády Ivety Radičovej. (Reakcia z pléna.) Vyhlásenie výberového konania bolo za vlády Ivety Radičovej. Viem, že sa to zle počúva, pán kolega Přidal, ale je to tak jednoducho. A úrad bol neobsadený od apríla 2011, myslím, do mája 2012, ak si dobre pamätám. A ktože bol vtedy pri moci? Nebola to vláda zlepenca, ktorého ste boli súčasťou, aj vaše hnutie, pán poslanec Radošovský?
Skryt prepis
 

25.9.2015 11:46 - 11:47 hod.

Andrej Kolesík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2015 10:35 - 10:37 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci.
Štefan, trošku ma mrzí tvoje vystúpenie, lebo zdá sa mi, ako keby si nepochopil podstatu verejného záujmu a veľkých, významných investícií. Významné investície sú definované zákonom o významných investíciách, to nie je ktorákoľvek alebo akákoľvek investícia, lebo tak ako povedal jeden z kolegov v týchto faktických poznámkach, že kto si čo zmyslí. Tam sú presne definované podmienky, ktoré musí významná investícia spĺňať a jednoducho to, že vlastníctvo je nedotknuteľné, veď ja s tebou súhlasím.
Ale uvedom si jednu vec, Štefan, vyvlastnenie je posledným krokom v celom procese predchádzajúcich krokov, prichádza k nemu až vtedy, ak nie je možná iná dohoda. A už som to tu minule hovoril pri zákone o významných investíciách, v 90 a viac percentách, či už pri líniových stavbách, cestách, diaľniciach dochádza k dohode za primeranú náhradu a vyvlastnenie naozaj v troch, v siedmich, v desiatich maximálne percentách. Takže nestraš ľudí, že teraz príde zlý štát a zoberie im ich roličku alebo záhradu alebo niečo, o čom ani možno nevedeli, že sú vlastníkmi alebo to desiatky rokov nevyužívali.
A, Štefan, neverím tomu, že ty nechceš, aby na Slovensko prichádzali investori, ktorí dajú prácu tisíckam ľudí, tisíckam rodín. Vzniknú multiplikačné efekty, zvýši sa príjem obyvateľstva, odvody, dane a všetok tento kolobeh. Neverím tomu, že ty by si to nechcel.
Skryt prepis
 

22.9.2015 12:08 - 12:11 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis

90.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 1574), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1796 zo 17. júna 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 649 z 8. septembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 446 z 3. septembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 459 z 10. septembra 2015 a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 246 z 2. júla 2015. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v nej uvedené.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 1 až 3 a 5 až 19 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť, o bode 4 samostatne s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, tlač 1574, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 478 zo 16. septembra 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa príslušných paragrafov rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2015 10:51 - 10:55 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis

70.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1571a, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rade Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1793 zo 16. júna 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 646 z 8. septembra 2015, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 462 z 10. septembra 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 247 z 2. júla 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe k tomuto návrhu zákona, tlač 1571a, ktorú máte všetci k dispozícii.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím... Prepáčte. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 479 zo 16. septembra 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, teraz som skončil, otvorte, prosím, rozpravu v druhom čítaní.

Skryt prepis