Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.3.2015 o 16:46 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.3.2015 16:46 - 16:47 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1439 z 23. februára 2015 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Zámerom prevodu majetkových účastí Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a návrhu postupu naloženia s majetkovými účasťami v tejto spoločnosti, materiál máte pod tlačou 1417, na prerokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti s tým, že ako gestorský výbor podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Výbor pre hospodárske záležitosti predmetný návrh prerokoval na svojej 80. schôdzi dňa 5. marca 2015 a uznesením č. 400 ho odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť v predloženom znení.
Zároveň ma výbor poveril vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a podať Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vo výbore.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2015 11:05 - 11:05 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda, prosím uviesť do záznamu, pri hlasovaní č. 155 som hlasoval proti, hlasovacie zariadenie mi však vykázalo, že som hlasoval za. Len pre záznam.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.3.2015 13:02 - 13:03 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi stručne. Áno, na vašu otázku, pán poslanec Zajac, je odpoveď áno. Samozrejme, že sme konzultovali ako predkladatelia, mimochodom, členovia výboru pre hospodárske záležitosti, do ktorého gescie patrí aj cestná doprava, a teda aj veci súvisiace s mýtom, tak sme túto našu novelu konzultovali s ministerstvom dopravy, výstavby, regionálneho rozvoja, s príslušnými sekciami. Najmä so štátnym tajomníkom, pod ktorého spadá oblasť dopravy. Samozrejme, že boli oslovení a v diskusii tento návrh zákona nejakým spôsobom komentovali a ovplyvňovali aj predstavitelia dopravcov, najmä teda ČESMAD a UNAS. Nevidím, čo tam vidíte problematické, alebo ja nevidím problém v tom. Je to naša zákonodarná iniciatíva, ktorú máme ako poslanci Národnej rady. Sme z príslušného gesčného výboru. Komunikovali sme s príslušným rezortom. Nehľadajte za tým niečo, čo tam nie je.
A, kolegovia, ja som prekvapený z toho záveru diskusie. Ak považujete znižovanie pokút za mýtne delikty za korupciu, tak to som teda veľmi z toho prekvapený. Jednoducho, ako to bolo aj povedané, pán poslanec Zajac to tiež povedal, pri nastavení mýtneho systému boli tie pokuty nastavené vysoko, tak aby boli odstrašujúce. Aby odstrašili porušovateľov prípadných, aby sa ich jednoducho báli. Dnes je systém zabehnutý a funguje a je tu priestor, aby sme tieto pokuty znížili, a o tom je naša novela, kolegyne, kolegovia, o ničom inom.
Ďakujem veľmi pekne. Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

13.3.2015 12:29 - 12:31 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi veľmi stručne uviesť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa zároveň dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Naša pomerne stručná novela znižuje výšku pokút za priestupky a správne delikty na úseku mýta. V niektorých prípadoch sa pevná sadzba pokút nahrádza sadzbami s vymedzenou dolnou a hornou hranicou výšky pokuty, aby sa tak zabezpečila možnosť správneho orgánu rozhodnúť o konkrétnej výške pokuty v závislosti od závažnosti spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinností. Súčasne dochádza k precizovaniu znenia niektorých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov.
V súčasnosti platné sadzby pokút za porušenie právnych predpisov na úseku mýta boli nastavené s dôrazom na ich preventívny a odstrašujúci účinok pre prípadných porušovateľov. Po úspešnom zabehnutí systému elektronického výberu mýta je možné prikročiť aj ku korekciám výšky týchto pokút.
Návrhom zákona sa zároveň upravuje proces povoľovania vnútroštátnej dopravy na medzinárodných autobusových linkách.
Návrh nášho zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Rovnako je v súlade aj s právom Európskej únie. Máte ho všetci v elektronickej podobe aj s jeho náležitosťami, ako je dôvodová správa, vo všeobecnej a osobitnej časti.
Kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu zákona, ktorým znižujeme mýtne pokuty a jeho posunutie do druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.3.2015 9:42 - 9:44 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Hlina, k tej pomoci pre Duslo Šaľa, z ktorej ste si v opozícii urobili z toho nejakú mantru, ešte raz a navždy sa vám to pokúsim vysvetliť. To nie je tak, že minister zobral 58 miliónov v hotovosti a doniesol ich do Dusla Šaľa, takto ten proces, ktorý je nastavený v zákone o investičnej pomoci nefunguje, nejde o žiaden keš, ale o daňovú úľavu, ktorú môže čerpať prijímateľ počas 10 rokov za veľmi prísnych podmienok a ja vám ich teraz poviem. Zabezpečí Duslo Šaľa preinvestovanie plnej výšky oprávnených nákladov ešte pred začatím čerpania tejto investičnej pomoci. Musí tak urobiť do roku 2017, až od roku 2017 začne toto čerpanie úľavy na dani z príjmov a bude postupne trvať do roku 2026. Na to, aby prijímateľ mohol čerpať takúto investičnú pomoc a touto formou, musí byť úspešný na trhu, generovať dostatočný zisk a daňovú povinnosť na to, aby mohol túto úľavu na dani z príjmov čerpať v plánovanej výške a v plánovanom čase. Prijímateľ, teda Duslo Šaľa, musí navyše generovať daň z príjmu, aby si pomernú časť mohol uplatniť vo forme úľavy, pričom zvyšných 47 % odvedie do štátneho rozpočtu. A teda je možné predpokladať prínosy pre verejné financie len na dani z príjmov vo výške 52 miliónov eur, ktoré by v prípade ukončenia výroby spoločnosť logicky nevygenerovala. A to už nehovorím o podpore zamestnanosti v regióne a o podpore regiónu ako takého. Takže prosím, keď už teda urobili sme z toho mantru, tak aspoň nezavádzajme a hovorme fakty tak, ako sú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2015 9:08 - 9:08 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pani predsedajúca. Ospravedlňujem sa, nemal som pri sebe kartu. Prihlásil som sa zdvihnutím ruky. Ako spravodajca k tomuto návrhu zákona dávam návrh na vyňatie bodu č. 14 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2015 9:04 - 9:07 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Milé kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1352, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu, ktorú máte pod tlačou 1352a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1566 zo 4. februára 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1352, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 407 z 10. marca 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2015 18:04 - 18:06 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec Matovič, mrzí ma, kam ste svojím vystúpením posunuli túto diskusiu, pretože ja verím, aj keď ide o diskusiu týkajúcu sa odvolávania alebo návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády, nemusí byť plná urážok, osočovaní, môžeme polemizovať a do času vášho vystúpenia to tak aj, to tak aj viac-menej bolo. Viete, vy ma nemôžete uraziť, ja som tiež od Trnavy, viem, čo ste zač, nemôže ma uraziť človek, ktorý sa doslova chválil, že mu bolo ponúknutých 20 mil. euro za pád vlády Ivety Radičovej, chodil a vystatoval sa s tým. Nemôže ma uraziť človek, ktorý bol podozrivý z daňového podvodu a chodieval si to vybavovať za čias ministrovania Ivana Mikloša po Daňovom úrade v Trnave, že teda ten stroj ako doviezol, či bol alebo nebol, nejdem to skúmať, pán poslanec Matovič. Vy ma nemôžete, a možno ste naozaj nič neurobili, neviem, ale vy ma uraziť nemôžete.
A viete, v tom je možno aj rozdiel, že, a to má pravdu môj predrečník pán poslanec Kondrót, veď vy eseročka štyroch, alebo nie, prepáčte, gang štyroch straníkov v OĽaNO, kde naozaj máte viac členov ako písmen v skratke, ste dostali za voľby zo štátneho rozpočtu takmer 5 mil. euro! Plus-mínus. A vieme, čo bolo potom výsledkom. Niektorí poslanci, ktorí od vás medzičasom odišli, možno chceli alebo pýtali sa, čo bude s týmito peniaze, a vy ste ich asi poslali dokelu s tým, že, ha-ha-ha, chlapci, veď to je moja strana, môjho bratranca Viskupiča, ešte ďalších dvoch kolegov a vy tu nebudete rozprávať mne, čo ja mám robiť s peniazmi od štátu, ktoré som dostal za voľby.
Ale myslím si, pán poslanec Matovič, že ľudia v tých nasledujúcich voľbách sa vyjadria. Tak ich láskavo nechajte vyjadriť sa slobodne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2015 17:19 - 17:20 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, no viac-menej pán poslanec Lipšic, môj predrečník poukázal na to, na čo plánujem poukázať aj ja. No vy sa snažíte navodiť nejaký konštrukt číslo 2, že tá firma možno patrí pánovi ministrovi Pavlisovi, a čo ak a čo ak.
Tak neviem, bavíme sa tu o privatizácií z roku 2002, kedy vyhrala spoločnosť, za ktorou stoji Penta a vyhrala s ponukou o 57 mil. nižšou ako druhá spoločnosť v poradí. Tá to zažalovala a v roku 2006 sa majitelia, opakujem, stále tu len počúvam, že pán minister Pavlis urobil to, tamto, ale veď to tú spoločnosť nevlastnil len on sám alebo ako fyzická osoba, veď tam boli aj ďalší spoločníci a konali v mene tej spoločnosti nejakým, nejakým mechanizmom a jednoducho tak si povedali v roku 2006, že po všetkých prehratých súdoch možno, čo ak, pán poslanec Lipšic, že viete čo, nemá to zmysel, chlapi, predajme to. Ja si viem predstaviť aj takúto hypotetickú situáciu, keď vy sa tu snažíte navodiť aj dojem, ten dojem, že čo ak tá spoločnosť doteraz patrí ministrovi Pavlisovi. Keď máte nejaký dôkaz, tak ho predložte. Ale stavať to len na nejakých domnienkach, vlastných úvahách a hypotézach, no čo ak, čo ja by som sa možno rozhodol tak, po štyroch rokoch vleklých súdov, že nemá to pre mňa zmysel, určite ma tie súdy stáli nejaké peniaze, nevidím svetlo na konci tunela, tak to jednoducho predám a predám to tomu, kto mi je ochotný, a budem rád, ak vôbec niekoho takého nájdem, čo ak, možno, kto je ochotný mi za to vôbec niečo dať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2015 17:05 - 17:06 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem pán predseda. Pán poslanec Novotný, pozorne som počúval vaše vystúpenie, neboli ste koniec koncov ďaleko, ale v podstate neviem, čo si mám o tom úplne myslieť, pretože vy ste sa snažili naznačiť alebo navodiť dojem, že minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Pavlis presvedčil alebo nejakým spôsobom ovplyvnil rozhodnutie 27-člennej Európskej komisie, ktorá sa skladá z 27 členov, po každom, po jednom z každého členského štátu Európskej únie o tom, aby teda uznalo tú daňovú úľavu pre Duslo Šaľa. Správne som to pochopil? Nejakým spôsobom minister slovenskej vlády pán Pavlis presvedčil, taký je silný lobista, že vyloboval u 27-člennej Komisie európskej, zloženej z 27 členov, aby ovplyvnil nejakým spôsobom jej rozhodnutie? Tak potom o čom je táto schôdza?
Pán minister Pavlis by mal ostať ministrom hospodárstva minimálne tak ešte 20 rokov!
Skryt prepis