Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.5.2013 o 10:14 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2013 10:14 - 10:16 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Mikloško, dovoľte mi povedať krátku poznámku k úvodnej časti vášho vystúpenia týkajúceho sa toho rýchleho dobehnutia a uzatvorenia všetkých kapitol o vyjednávaní nášho vstupu do Európskej únie, ktoré ja nielen ako mladý človek veľmi oceňujem, a je to zásluha vtedajšej vlády a vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu, čo je naozaj nesporné, lebo som rád, že som po dlhom čase počul to, čo som počul, z úst predstaviteľa Kresťanskodemokratického hnutia, ktoré v mojich očiach bolo, aké bolo, lebo vtedajší vyjednávač a terajší váš pán predseda spôsobil ekonomickú vlastizradu, za ktorú ja osobne považujem takú slabulinko vyjednanú alebo uzavretú kapitolu Energetika a najmä uzavretie funkčnej a otestovanej jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, do ktorej pred tým bolo naliatych vyše 10 miliárd korún v rámci projektov REKON 1, REKON 2. Toto je ekonomická vlastizrada. A som rád, že ste povedali, že je vám to ľúto. Ale chýba mi také ospravedlnenie nielen občanom žijúcim v regióne Jaslovských Bohuníc, ale všetkým občanom Slovenskej republiky, pretože sme si zavreli dobrú, kvalitnú, vyskúšanú elektráreň, ktorá mohla ešte najmenej 10 alebo aj 15 rokov vyrábať lacnú elektrickú energiu. A toto je zodpovednosť, pán poslanec Mikloško, vaša a vašej strany a vášho predsedu, ktorý vtedy bol vyjednávačom Slovenskej republiky. Tejto zodpovednosti a hanby sa nikdy nezbavíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.5.2013 9:15 - 9:17 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania správy o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2012 (tlač 434a).
Správu pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 419 z 19. marca 2013 na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre európske záležitosti. Za gestorský výbor určil výbor pre európske záležitosti.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti uznesením z 13. mája 2013 č. 75 a Zahraničný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 2. mája 2013 č. 44 odporučili Národnej rade Slovenskej republiky vziať správu na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov a poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tejto správe odporúča vziať správu na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania správy o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2012 vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru z 13. mája 2013 č. 78. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.5.2013 11:11 - 11:11 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda. Chcel by som pripomenúť členom Skupiny priateľstva s Poľskou republikou, že odchod na ich ambasádu je o 11.45 hodine spred budovy Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.5.2013 14:44 - 14:44 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, pán minister, ďakujem vám za ozrejmenie alebo odpoveď na moju otázku a myslím si, že tie informácie, ktoré ste tu povedali, dajú zadosť a už si nebudeme môcť alebo nebudeme musieť čítať rôzne špekulácie v médiách. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2013 10:42 - 10:44 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Hlina, dve veci. Prvá, k tej farbe mojej kravaty. Je to farba športového klubu Inter Bratislava, ktorý dnes hrá finálový zápas s Komárnom, na ktorý vás srdečne pozývam, a nehľadajte za tým nič iné.
Ale k vášmu vystúpeniu. Pán poslanec, zase, možno z vašej, vašej strany niečo, snaha povedať niečo ľuďom, ale ja to vnímam ako totálnu nepripravenosť, pretože ste si nedali ani tú námahu, aby ste si poriadne prečítali dôvodovú správu, kde je všetko podrobne vysvetlené. Dovoľte mi zacitovať: "Návrh zákona predpokladá, že agentúra bude vlastniť núdzové zásoby v celom rozsahu požadovanom podľa smernice Rady. Vo výnimočných prípadoch budú môcť byť núdzové zásoby vo vlastníctve podnikateľa, ktorý zároveň zabezpečí ich skladovanie a ochraňovanie." Podobnú úpravu obsahuje aj doterajšia právna úprava. "Núdzové zásoby nebudú môcť byť použité na zabezpečenie záväzkov, byť predmetom exekúcie, ani majetkom podliehajúcim konkurzu." To znamená, že sú chránené, pretože sú špeciálnym zákonom chránené.
K vašej otázke, ktorú kvitujem, že tento štát nemá nič, alebo k vášmu konštatovaniu z vašej strany, keď sedíte, tak sa spýtajte kolegov naľavo, prečo tento štát nemá nič a kto sprivatizoval Slovenský plynárenský priemysel, rozvodné závody a Slovenské elektrárne. Strana SMER to nebola.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2013 10:22 - 10:24 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 147 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene niektorých zákonov, tlač 483. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona a o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 26. apríla 2013 č. 457 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2013 18:09 - 18:11 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda výboru, vážený pán profesor, pozorne som počúval vaše vystúpenie a dovolím si v niektorých bodoch, zásadných pre mňa, nesúhlasiť. Spomínali ste, že krajiny, ktoré majú jadrovú energetiku, sú nezdravo závislé od tohto surovinového zdroja, no tu sa, žiaľ, pán profesor, mýlite. Dlhodobo sú ceny jadrového paliva, teda oxidu uraničitého na svetových trhoch stabilné. Jeho zásoby sú také, ktoré sú takmer, pri dnešných metódach výroby jadrového paliva takmer nevyčerpateľné.
Nemyslím si a nesúhlasím s vami, a to teda dosť zásadne, sám som žil a pochádzam z regiónu Jaslovských Bohuníc a nevidel som tam to, čo vy ste spomínali, všetky tie negatíva. Videl som pozitíva. Ľudia majú prácu. Častokrát vynikajúco platenú. Obce sa rozvíjajú. Chráni sa životné prostredie. Je veľa peňazí z miestnych daní na rôzne investičné projekty. Videl som rozvoj. A nevidel som ho len u nás na Slovensku. Nedávno som navštívil Francúzsko, a povedali mi predstavitelia samosprávy, že súťažili. Súťažili o to, kde padne rozhodnutie, aby sa začala stavať jadrová elektráreň. Mám na mysli teraz jadrovú elektráreň, ktorá je vo výstavbe vo Flamanville. Súťažili a chodili lobovať do Paríža, pretože chceli, aby práve v ich regióne alebo okrese stála táto jadrová elektráreň.
Takže, pán profesor, menej strašenia a viac faktov. Od človeka s vaším akademickým vzdelaním, ktorého si veľmi vážim, by som očakával vecnejší a korektnejší prístup. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2013 17:50 - 17:52 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán kolega Mikuš, otvoril si veľa tém vo svojom vystúpení. My sme spolu už o mnohých z nich diskutovali aj na pôde výboru pre hospodárske záležitosti. Ja som ťa pozorne počúval, urobil som si zopár poznámok.
Tak k tomu Nemecku, možno vieš, možno nie, minulý štvrtok mala kancelárka Angela Merkelová stretnutie so 16-mi predsedami vlád spolkových krajín, nemeckých, z ktorého nie sú žiadne závery, respektíve záver jeden, že sa nedohodli. Toto stretnutie bolo ohľadom energetickej politiky. Nuž Nemecko nemá žiadnu jednotnú koncepciu energetickej politiky. Takýchto koncepcií má 16, toľko, koľko je spolkových krajín.
Takisto sú veľké problémy od prechodu od jadrovej energetiky k tej nejadrovej. Na severe rastú vrtule ako huby po daždi, ale práveže južné časti Nemecka, ktoré potrebujú spotrebovať elektrickú energiu, nie sú vybudované vedenia. Tá sústava na to nie je jednoducho pripravená. Takže čo z tých vrtúľ budú mať, keď nevyriešia aj tento problém?
Takisto ja nie som odporca obnoviteľných zdrojov. Ja si myslím, že vhodná kombinácia a vhodný pomer klasických zdrojov, či už sú to fosílne, jadrové a potom obnoviteľných zdrojov, je podľa mňa rozumný. Treba nájsť nejaký rozumný kompromis a budovať obnoviteľné zdroje tam, kde je produkovaná nejaká ich súčasť, kde nám napríklad vzniká drevoštiepka, je dobre postaviť elektráreň spaľujúcu tento produkt a tak ďalej.
Nemyslím si, že plošné zaberanie kvalitnej poľnohospodárskej pôdy novými fotovoltaickými panelmi alebo masová výstavba vrtúľ na vietor, sú tým správnym krokom. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2013 14:57 - 14:59 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, vážená pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť ako poverený spravodajca. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 124 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, teda cestný zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 426.
Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona a o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 25. februára 2013 č. 407 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby zákon prerokovali nasledujúce výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, skonči som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2013 15:01 - 15:04 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 124 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o stavebných výrobkoch (tlač 389). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 18. februára 2013 č. 376 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis