Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2012 o 14:00 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2012 14:00 - 14:01 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Miškov, nemožno vám uprieť dobrý zámer, mne sa to celkom páči a pozdáva, ale ako absolvent prírodovedeckej fakulty, odbor geológia, mali sme aj zopár veľmi intenzívnych kurzov, ktoré sa týkajú baníctva a najmä banskej bezpečnosti.
Na Slovensku je evidovaných viac ako 16 000 starých banských diel. Neviem, či ste boli aj v nejakom naozaj starom banskom diele a nielen niekde, kde je vyčistených pár metrov štôlne, lebo šachta je niečo iné, pán kolega Viskupič, ako štôlňa. A tam je veľmi dôležitá bezpečnosť. Ja si nie som úplne istý, že občianske združenia dokážu zabezpečiť bezpečnosť budúcich turistov v týchto starých banských dielach. Ony sú niekedy uzavreté aj preto, nieže boli vyťažené, alebo bola skončená činnosť v nich, ale práve z dôvodov bezpečnosti. Lebo hrozia závaly, masívy sú prepukané, hrozí možnosť zatopenia, náhleho, sekundového. Neviem, či ste to niekedy videli, alebo o tom počuli, opýtajte sa priateľov baníkov. Tak pokiaľ bude doriešený tento problém, viem si predstaviť takúto možnosť otvorenia. Ale viem, že ste spomínali, že samozrejme by to bolo pod gesciou obvodného banského úradu. Nie som si však úplne istý, že či aj v tomto prípade je rozumné všeobecne otvárať staré banské diela, aby sme zbytočne nevystavili ich budúcich návštevníkov naozaj obrovským rizikám, najmä bezpečnostným rizikám. Ale oceňujem váš dobrý zámer.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2012 18:42 - 18:44 hod.

Andrej Kolesík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2012 17:46 - 17:48 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Aj ja skúsim zopár čísiel. Pán poslanec Brocka, dve také základné myšlienky k vášmu vystúpeniu a k vášmu pozmeňujúcemu návrhu.
V prevádzkach s nedeľným predajom pracuje asi stodesaťtisíctisíc pracovníkov, pričom 80 % sú ženy. Priebežná hrubá mzda v sektore dosahuje 555 eur, v hrubom, to je priemer za sedem mesiacov tohto roka. Podľa odborov sa v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou pracuje za 400 eur mesačne. V Bratislave a v okolí je to niečo medzi 600 a 700. Odmena za prácu v nedeľu je v zmysle Zákonníka práce vo výške 50, respektíve 100 % zo mzdy. O tieto príplatky zamestnanci v maloobchode a v obslužných sektoroch prídu, čím dôjde k zníženiu reálnych príjmov veľkej časti zamestnancov.
Druhá moja myšlienka je, že sprísňovanie regulácie otváracích hodín v maloobchode u nás je v protiklade s tendenciou v ostatných členských krajinách Európskej únie, ktoré sa, naopak, uvoľňovaním regulácie otváracích hodín snažia oživiť hospodársky rast vo svojich krajinách. Za ostatných desať rokov žiadna členská krajina Európskej únie s výnimkou Slovenska, my sme v roku 2009 sprísnili reguláciu týkajúcu sa času maloobchodného predaja, a, pán Brocka, vecne za uvedené obdobie, naopak, uvoľnilo reguláciu, rôznym spôsobom, času maloobchodného predaja osem krajín vrátane vami spomínaného príkladu prísnejšej regulácie Rakúska a Nemecka. Urobili tak ďalšie krajiny - Grécko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia. Od 1. 10. tohto roku zrušilo obmedzenie nedeľného predaja Dánsko. To sú hlupáci?
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2012 17:00 - 17:03 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 166), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 18. septembra 2012 č. 190 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady svojím uznesením z 9. októbra 2012 č. 86, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením z 9. októbra 2012 č. 71 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením z 10. októbra 2012 č. 44.
Spoločná správa obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, a to tak, o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 15. októbra 2012 č. 82. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2, ako aj § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2012 16:52 - 16:52 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 83 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 230). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonnom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informácie o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako i medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z doložky o vybraných vplyvoch je zrejmé, že predkladaný návrh bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať sociálne vplyvy, ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie a neovplyvní ani podnikateľské prostredie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 28. septembra 2012 č. 216 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsať dva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2012 12:30 - 12:33 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu gestorského výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 139) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. júla 2012 č. 141 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením zo 4. septembra 2012 č. 67, výbor pre financie a rozpočet uznesením zo 6. septembra 2012 č. 66, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením zo 6. septembra 2012 č. 61, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením zo 6. septembra 2012 č. 28. a výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením zo 4. septembra 2012 č. 24.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 7 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú súčasťou tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 2, 3, 4, 5 a 6 spoločne s odporúčaním schváliť, o bode 1 s odporúčaním neschváliť, o bode 7 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 11. septembra 2012 č. 68.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2012 12:24 - 12:27 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k tomuto bodu rokovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (tlač 116), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. júla 2012 č. 140 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor svojím uznesením zo 4. septembra 2012 č. 66, výbor pre financie a rozpočet uznesením zo 6. septembra 2012 č. 68 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením zo 6. septembra 2012 č. 62. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva 9 podmieňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú súčasťou spoločnej správy (tlač 116a). Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrh nasledovne: o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 11. septembra 2012 č. 69.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2012 12:14 - 12:17 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, dovoľte mi predniesť spoločnú správu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 140), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. júla 2012 č. 142 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením zo 4. septembra 2012 č. 68, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením zo 6. septembra 2012 č. 67, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením zo 6. septembra 2012 č. 63 a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením zo 6. septembra 2012 č. 29.
Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod parlamentnou tlačou č. 140a. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 1, 2 a 3 spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 4 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III v tejto správe a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 11. septembra 2012 č. 70. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.8.2012 16:49 - 16:50 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pozorne som počúval vaše vystúpenie, pán kolega Kaník, už niekoľkýkrát, teraz už aj s predloženými pozmeňujúcimi návrhmi v druhom čítaní. Ja vám chcem len prečítať jeden váš výrok z 29. septembra 2003, keď ste ako vtedy minister práce, sociálnych vecí a rodiny zdôraznili zachovanie vyváženého pomeru 1. a 2. piliera a jednotný výber poistného cez Sociálnu poisťovňu, čo by malo zabezpečiť vnímanie týchto prostriedkov ako súčasti verejných financií. Takže na ne dôchodková reforma, ktorej ste spolutvorcom spolu s pánom poslancom Miklošom, nebude mať negatívny vplyv. Chcem sa spýtať, či si aj dnes stojíte za týmto výrokom, že teda dôchodková reforma, ktorej ste spolutvorcom, nemá negatívny vplyv na verejné financie, keďže si musí Sociálna poisťovňa požičiavať, a Sociálna poisťovňa je tiež v systéme verejných financií, ohromné prostriedky na to, aby dokázala vyplácať dôchodky v 1. pilieri. Stojíte si stále za týmto tvrdením, pán poslanec Kaník? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.8.2012 16:53 - 16:55 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec, vy ste podľa mňa boží človek so všetkým, čo k tomuto pomenovaniu patrí, aj s tým dobrým a, bohužiaľ, aj s tým jemne ironickým.
Ale skúsme vrátiť túto diskusiu späť, k meritu veci a tým je zavedenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Len pre vašu informáciu, keďže ste to podľa mňa vôbec, ale vôbec nečítali, súčasný právny stav je taký, že dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú oslobodené od povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie s výnimkou poistného plateného zamestnávateľom na úrazové poistenie a garančného poistenia a na verejné zdravotné poistenie. V navrhovanej novele zákona s účinnosťou od 1. januára 2013 sa navrhuje zavedenie povinného sociálneho poistenia a povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie, respektíve na dôchodkové poistenie, a to rezervného fondu solidarity v prípade dohodára s nepravidelným príjmom a na verejné zdravotné poistenie pre osoby pracujúce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
A teraz k vášmu nehoráznemu zavádzaniu. V tejto novele budú výnimky zachované pre študentov a poberateľov invalidného dôchodku, ktorí nebudú povinní platiť poistné na verejné zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Rovnako bude výnimka platiť pre poberateľov starobného dôchodku, ktorí rovnako nebudú povinní platiť poistné na verejné zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie.
Pán poslanec, považoval som si za potrebné vám to zdôrazniť, pretože vaše vystúpenie bolo o všetkom možno, len nie o tom, o čom hovorí predložená novela zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis