Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2013 o 13:09 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 8.2.2013 13:09 - 13:13 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spravodajskú správu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 98 určil za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny Mezenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 320). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona a o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Z doložky o vybraných vplyvoch je zrejmé, že predkladaný návrh bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať žiadne sociálne vplyvy ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie a neovplyvní ani podnikateľské prostredie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 9. novembra 2012 č. 295 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory. Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, ďalej, Výbor Národnej rady verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 11:44 - 11:57 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Protokolom o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy, a rozhodla, že Protokol o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy je medzinárodná zmluva podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.2.2013 9:28 - 9:31 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda, pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy, tlač 274.
Návrh na vyslovenie súhlasu s protokolom pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 302 z 20. novembra 2012 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, zahraničnému a výboru Národnej rady pre európske záležitosti.
Za gestorský výbor určil výbor pre európske záležitosti a lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 25. januára 2013.
Ústavnoprávny výbor uznesením z 22. januára 2013 č. 168, výbor pre európske záležitosti uznesením z 22. januára 2013 č. 50 a zahraničný výbor uznesením z 21. januára 2013 č. 30 odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písmena d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s protokolom súhlas a rozhodnúť, že protokol je medzinárodná zmluva podľa článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov a poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s protokolom súhlas a rozhodnúť, že protokol je medzinárodná zmluva podľa článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s protokolom (tlač 274a) vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru z 22. januára 2013 č. 52. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2013 18:14 - 18:17 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 110 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561 z roku 2007 o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 357). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona a o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s právom Európskej únie, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z doložky o vybraných vplyvov je zrejmé, že predkladaný návrh bude mať pozitívny, ale aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a predpokladajú sa aj pozitívne sociálne vplyvy. Neočakávajú sa žiadne vplyvy na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. januára 2013 č. 334 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2012 12:38 - 12:39 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo.
Dlho som rozmýšľal, pán poslanec Brocka, čo vám kúpim na Vianoce. Už som na to prišiel. Kúpim vám ginko. To, že vraj pomáha k pamäti.
Pán poslanec Brocka, s kýmže ste to vy boli v tej vláde od roku 2002 do 2006? Ja vám to pripomeniem. Bola SDKÚ, bolo to KDH, mali ste ministrov vo vláde, podpredsedu vlády, tu sedí, to, že potom od vás odišiel, to tiež o veľa hovorí, boli ste tam potom s takou, boli ste tam, samozrejme, so SMK a potom ste tam boli s takou zvláštnou stranou, ktorá sa volala Aliancia nového občana. Vy ste na toto všetko zabudli, pán Brocka?
A okrem toho ste tu spomínali nejaké bytosti. Vrátim sa len k jednej nejakej Byrokratke. Nebola táto Byrokratka nominantkou SDKÚ? Prosím vás, vy okrem toho, že strácate pamäť, tak máte asi aj dyslexiu, pretože si mýlite pravú a ľavú stranu. To ste mali pozerať niekde inde, pán poslanec Brocka.
Ešte raz: vami menovaná bytosť Byrokratka bola nominantka SDKÚ, vášho koaličného partnera vo vláde z rokov 2002 - 2006. A keď máte nejaké otázky týkajúce sa privatizácie v tomto období, navštívte pána Malchárka. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2012 12:17 - 12:19 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Lipšic, keď dochádzajú argumenty, tak veľmi rád zosmiešňujete, urážate, osočujete a zároveň strácate pamäť. Dovoľte mi, aby som vám pripomenul, aj kolegom najmä z klubu OĽaNO, kto boli členovia vlády Mikuláša Dzurindu v rokoch 2002 - 2006, ktorá sprivatizovala Slovenské elektrárne. Terajší poslanec Národnej rady, vtedajší premiér, pán Dzurinda, jeho podpredseda vlády pán Ivan Mikloš, ktorý tu sedí. Vy, pán Lipšic, ste boli podpredseda vlády, dokiaľ vás nevystriedala pani Žitňanská. Takisto členmi vlády boli aj pán Juraj Liška, pokiaľ ho nevystriedal terajší poslanec pán Fedor, europoslanec za SDKÚ pán Kukan, sociálne veci, aha-ho, Ľudovít Kaník. Toto sú všetko páni, ktorí sú dnes členmi Národnej rady, a bola to vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá sprivatizovala Slovenské elektrárne!
Keby ste takéto rozhodnutie vtedy neboli prijali, možno by veľa problémov, o ktorých aj dnes hovoríme, by sme my dnes nemuseli riešiť. Tak, prosím vás, aspoň buďte korektný a hovorte fakty tak, ako boli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2012 10:00 - 10:01 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Mikuš, len upresnenie k úvodnému, k úvodu vášho vystúpenia, keď ste hovorili o Francúzsku a Slovensku. Áno, je pravda, že vo Francúzsku tvorí podiel jadrovej energetiky viac ako 75 %. Na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu je to niečo cez 50 %. A k tomu postupnému znižovaniu, ktoré deklaroval aj vo svojej predvolebnej kampani, aj v následných rozhodnutia francúzsky prezident Hollande, len toľko, že znížiť podiel výroby zo 75 % na 50 % za štyri roky je nemožné. Informácia pre vás, tento plán znižovania je nadstavený do roku 2025. Takže to len na upresnenie, aby sme nejakým spôsobom nezavádzali.
Ja osobne si myslím, že budúcnosť energetiky stojí a padá na využití zdrojov, najmä jadrových zdrojov, lebo jednoducho potrebujete stabilizujúci prvok elektroenergetickej sústavy, a tým sú práve jadrové elektrárne. Takže naozaj využitie obnoviteľných zdrojov plne podporujem, ale tie, žiaľ, majú iba lokálny význam. Potrebujeme stabilizačný prvok elektroenergetickej sústavy a týmto prvkom musia a sú, musia byť a sú aj dnes jadrové elektrárne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.12.2012 14:32 - 14:33 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za odpoveď, vážený pán podpredseda vlády. Dovoľte mi vysoko oceniť túto vašu aktivitu. Myslím si, že je to, že je to veľmi dobrým krokom, pretože turizmus je práve možnosť, akým môžu občania Ruskej federácie oveľa lepšie spoznať, spoznať našu krajinu a zároveň sa sem aj vrátiť. Ideálne by bolo, keby sa vracali opakovane a pravidelne.
Rovnako, rovnako mi dovoľte oceniť aj tie informácie, ktoré ste tu dnes predniesli, týkajúce sa študentov a podnikateľov, myslím si, že to bude len na prospech veci. A som veľmi rád, že po tak dlhej dobe, kedy to nešlo a hľadali sa, hľadali sa zo strany predchádzajúcich, predchádzajúcich ministrov mnohé technické vysvetlenia, prečo to nejde, som veľmi rád, že teraz to ide. Len tak ďalej, pán minister.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2012 14:08 - 14:09 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pán poslanec Mikloško, za váš výpočet. Boli to zaujímavé informácie, ale boli, boli neúplné. Treba povedať, alebo spomenúť aj mnohé iné dotačné sféry a programy Úradu vlády, ktorý častokrát je len administrátorom finančných prostriedkov, ktoré sú poskytované, ktorých zdroje sú úplne niekde inde, či už sú to európske peniaze, alebo rôzne dotačné mechanizmy, ktoré vychádzajú z rôznych medzinárodných zmlúv.
Zabudli ste spomenúť aj také, podľa môjho názoru záslužné aktivity, akými je podpora nediskriminácie v našej spoločnosti, interkulturálneho dialógu, ako je Akčný plán predchádzania všetkým formách diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.
Takisto Úrad vlády sponzoruje pripomínanie si holokaustu. Aj tu sú podľa vás všetko negatívne veci?
A viete, veci, ktoré ste vy vytkli Úradu vlády ako podporné, to je častokrát otázka individuálneho názoru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2012 16:47 - 16:48 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Juraj, ja ťa poznám a pokladám ťa za inteligentného človeka, ktorý má možno liberálnejšie názory ako väčšina ľudí, ktorí tu sedia v parlamente, a preto si dovolím vysloviť jednu takú svoju teóriu, keďže ste takýto návrh zákona nepriniesli v období, keď ste sedeli vo vláde. Vaše analytické oddelenie po voľbách vyhodnotilo, že teda ten pokles hlasov je naozaj vysoký, tak ste rýchlo spracovali takýto návrh zákona, alibisticky, aby ste mohli tvrdiť ľuďom tejto orientácie, že veď vtedy sa to nedalo vo vláde preto, lebo, dôvody si nájdete, ale teraz to predkladáme, lebo však sme v opozícii, a keď to neprejde, zvalíme to na poslancov SMER-u. Prepáč mi, mám z toho takýto pocit.
A na margo, v akej krajine by si chcel žiť, vieš, Juraj, ja by som chcel žiť v krajine, kde jeden z členov zákonodarného zboru nenavádza cez najčítanejšie portály deti a mládež na užívanie tvrdých drog.
Skryt prepis