Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2013 o 17:38 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2013 17:38 - 17:40 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 220 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona a o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2013 č. 697 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dni a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2013 11:45 - 11:47 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán kolega Matovič, niekoľkokrát ste tu, niekoľkokrát ste tu citovali výrok pána predsedu Národnej rady pána Pašku, ktorý ste podľa môjho názoru vytrhli z kontextu, ale nevadí, je to vaša interpretácia. Ja sa chcem spýtať vás konkrétne na výrok vašej poslankyne, členky vášho klubu pani, pani Mezenskej, ktorá povedala, citujem, pán Matovič: "Veľmi ma mrzí, že sme nútení pracovať ako poslanci po nociach ako dáki zlodeji."
Viete, mňa by zaujímal váš názor pre tento výrok, pretože mnohí poctiví a slušní ľudia pracujú v noci a v žiadnom prípade nie ako zlodeji. Hasiči, policajti, zdravotníci, taxikári, pekári a mnoho ďalších je najviac vyťažených práve v tomto čase. Pán poslanec, vy ste z tlačiarenského alebo vydavateľského biznisu. Kedy vaši zamestnanci alebo kedy zamestnanci tlačiarne, v ktorej si nechávate tlačiť ten svoj plátok, pracujú? Predstavím sa, že aj v noci. Ja by som bol veľmi rád, keby ste mi odpovedali, čo hovoríte na výrok vašej pani poslankyne pani Mezenskej, ktorá takto znevážila tisíce a tisíce pracovitých, čestných ľudí, ktorí pracujú a, žiaľ, alebo, keďže ich to práca vyžaduje, pracujú aj v noci. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 18:39 - 18:41 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán kolega, pán poslanec Mikloško, ja by som chcel v reakcii na vaše veľmi stručné vystúpenie naozaj oceniť prípravu tohto zákona pani predkladateľkou, pretože si myslím, že v dnešnej dobe globálnych komunikácií, najmä cez internet, sociálne médiá, ale samozrejme aj printy a elektronické médiá, je veľmi dôležité chrániť si nejaký ten svoj korporátny znak, či už symbol, logo, ako je to aj v prípade štátnych symbolov alebo symbolov organizácií, ktoré sú spojené so Slovenskou republikou.
Ja mám praktické skúsenosti, bohužiaľ, aj negatívne, ako prezident jednej z najväčších športových asociácií tu na území v Bratislave, Asociácie športových klubov Inter, kedy naozaj dochádza k zneužívaniu loga, symbolov, farieb, vlajky a tak podobne. A preto si myslím, že tento návrh zákona je správny, a chcel by som sa pani predkladateľke poďakovať a vyjadriť jej svoju veľkú podporu.
Skryt prepis
 

12.9.2013 10:12 - 10:13 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi predniesť veľmi, veľmi stručný pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 546).
Navrhujem v čl. I bode 24 § 12 ods. 8 slovo „štvornásobok“ nahradiť slovom „dvojnásobok“.
Odôvodnenie môjho pozmeňujúceho návrhu je veľmi jednoduché. V týchto ťažkých ekonomických časoch je nevyhnutná potreba šetrenia finančných prostriedkov v rámci fiškálnej konsolidácie verejných výdavkov. Takže šetriť by sa malo systematicky všade. A týka sa to aj orgánov, ktoré robia akreditačnú službu.
Ďakujem, nech sa páči, pán spravodajca. (Podanie pozmeňujúceho návrhu spravodajcovi.)
Skryt prepis
 

19.6.2013 9:39 - 9:40 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, vzhľadom na pozmeňujúce návrhy, ktoré boli podané v rozprave k tomuto bodu programu včera a dnes, ako spoločný spravodajca výboru pre hospodárske záležitosti k tomuto vládnemu návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkoch a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhujem, aby sme o tomto bode programu hlasovali na budúci týždeň v utorok 25. júna, popoludní o 17.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2013 19:02 - 19:03 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pani poslankyňa Mezenská, kolegyňa z výboru, no, vysvetlil vám to pán štátny tajomník na výbore. Predložil a veľmi, veľmi dobre to vysvetlil predkladateľ, pán minister. Všetko je napísané v dôvodovej správe. Agentúra, ktorú zriadia štátne hmotné rezervy, mimochodom, to je ústredný orgán štátnej správy, to asi nie je súkromná spoločnosť, na tom sa zhodneme, ďalej, túto agentúru zriadi Transpetrol, štátny podnik. Ten istý štátny podnik, ktorý bol za Dzurindovej vlády sprivatizovaný a prvá vláda Roberta Fica ho vrátila späť do stopercentného majetku štátu. Takže ešte raz, štátne hmotné rezervy, pani kolegyňa, Transpetrol, štátny podnik, a ako už hovorili aj mnohí predrečníci, kolega Kamenický napríklad, bude zabezpečená väčšina hlasov štátu. Preboha, kde tu vidíte akú privatizáciu? Čomu nerozumiete? Odporúčam pozorne počúvať, pani kolegyňa, a poriadne si prečítať dôvodovú správu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2013 18:25 - 18:27 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda vlády, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 483) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 15. mája 2013 č. 577 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť (Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 11. júna 2013 č. 244, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením z 13. júna 2013 č. 177, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 11. júna 2013 č. 165). Jednotlivé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy máte v samotnej spoločnej správe. A zároveň ma výbor svojím uznesením poveril plniť úlohy spravodajcu v zmysle § 81 ods. 2 a § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 rokovacieho poriadku na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2013 18:00 - 18:02 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán kolega Matovič, zjavne vám pri vašej širokospektrálnosti uniká zopár, zopár detailov alebo konkrétneho si naštudovania nielen takého povrchného plávania v problematike neoprávnených odberov zemného plynu, to, že od 1.septembra platí právna úprava a už ju zmenila táto vláda a poslanecký klub strany SMER, kedy, kde poškodenie plomby na plynomere v kategórii pre domácnosti sa nepovažuje za neoprávnený odber zemného plynu, pokiaľ ide o prvý incident. To je, viete, to, čo navrhuje vaša pani kolegyňa z vášho klubu ja vnímam ako navádzanie obyvateľstva na neoprávnené odbery plynu, čo je vážna vec. Dnes platí právna úprava, tak ako som povedal, že keď je poškodená plomba, a ide o prvý incident, dodávateľ plynu nijakým spôsobom nesankcionuje odberateľa. Situácia sa vyrieši, zadokumentuje a ide sa ďalej. Ale toto, čo navrhuje pani poslankyňa Mezenská, to je, to je z môjho pohľadu veľmi nebezpečné a je to istý druh precedensu. Takže bol by som naozaj veľmi opatrný v takých tých populistických vyhláseniach a že ideme chrániť ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Pán kolega, vy ste dostatočne inteligentný na to, aby ste si danú problematiku naštudovali tak, ako my, členovia hospodárskeho výboru a nemusíte urážať kolegov vo výbore napriek tomu, že sú z opozície, ako je pán poslanec Přidal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2013 11:31 - 11:33 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán podpredseda, vaše vystúpenie musím oceniť, že bolo vecné, plné faktov. Dovoľte aj mne pridať zopár faktov. V prvom rade skratka VVER neznamená voronežský typ reaktora, aj keď teda uznávam, že už to bolo ďaleko, ale vy ste skúsenejší a starší, určite vy viete po rusky lepšie ako ja. Skratka VVER znamená vodo-vodjanoj energetičejskij reaktor, po slovensky vodo-vodný energetický reaktor. Je to absolútne iný typ pracujúci na absolútne inom princípe, ako bol reaktor v ukrajinskom Černobyle, tzv. RBMK-1000. Je to iný typ, ako bol reaktor Jadrovej elektrárne A1. To bol tzv. kotol stacionarnyj KS-150. Ja som z tejto lokality, pán podpredseda, a stojím si za tým, čo som povedal. Prečo potom nemalo Rakúsko takú istú podmienku aj voči iným štátom? Veď takýto istý typ jadrového reaktora, kolegyne, kolegovia, dodnes pracuje v Jadrovej elektrárni Pakši v Maďarsku. Taký istý typ teda VVER-440, typ V-230 pracuje v Jadrovej elektrárni vo fínskom meste Loviisa. Zaujímavé je, že len Slovensko a len Slovensko muselo odstaviť dva fungujúce, plne funkčné a za 10 mld. slovenských korún zrekonštruované jadrové bloky Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Stojím si za tým, pán podpredseda, urobili ste málo a mohli ste urobiť viac.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2013 10:55 - 10:56 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán kolega Fronc, veď ja som to ocenil. Ja som ocenil úsilie alebo zásluhu vtedajšej vlády na čele s vtedajším premiérom pánom Dzurindom, ktorej zásluha na tom vstupe a dohnaní toho obdobia v rôznych oblastiach, ktoré spomínal, je nepochybná. Vypichol som tam len jednu vec, jednu kapitolu, a to kapitolu Energetika. A som presvedčený, že sa určite dalo vtedy urobiť viac, rokovať, možno presviedčať. Z môjho pohľadu vtedajší hlavný vyjednávač, váš terajší predseda pán Figeľ, neurobil všetko, neurobil dosť a snažil sa v kapitole Energetika veľmi, veľmi málo. A za túto jeho laxnosť vďačíme dnes aj tomu, že sme museli odstaviť funkčné bloky Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorá mohla nasledujúcich desať alebo pätnásť rokov produkovať lacnú, čistú a bezpečnú elektrickú energiu. Len toľko som chcel k tomu povedať.
Skryt prepis