Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.7.2014 o 18:31 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2014 18:31 - 18:32 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pôjdem postupne.
Pán kolega Beblavý, no veď ja tomu svoju energiu venujem. A ubezpečujem vás, aj keď to možno bude znieť neuveriteľne, že s týmto vystúpením som sa, samozrejme, radil, pripravoval, konzultoval som ho s viacerými odborníkmi a všetci boli z odbornej alebo tej takzvanej autobrandže až na jedného poradcu, jedného ministra. A nikto z nich nebol štátnym zamestnancom. Takže dovolím si povedať, že tak na 98 % to je odpoveď na vašu otázku.
A, áno, toto sa deje, a to je aj čiastočne reakcia na pána predsedu Hudackého. Veď dnes už máme systém kontroly originality, ktorý, ako je zjavné z môjho vystúpenia, sa týka aj stavu odometrov. A tento systém stále budujeme alebo dopĺňame, zveľaďujeme a tento systém funguje.
A možno sme sa nepochopili, pán predseda Hudacký, ale veď práve to som hovoril, že nechceme preberať tieto informácie, ktoré sú z pochybných pololegálnych zdrojov. A v tomto naozaj verím vyjadreniu ministra pána Mládka z Českej republiky, keď máme vlastný systém, ktorý je prepojený a už dnes schopný komunikovať s ostatnými systémami v ostatných členských krajín Európskej únie, ktoré sú zapojené napríklad do systému EUCARIS. A možno, aby som to povedal jasnejšie, pán predseda výboru, tak ja za týmto vidím snahu nahnať nejakej súkromnej firme biznis.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.7.2014 18:01 - 18:26 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán navrhovateľ, vážená pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, príjemný dobrý večer, dovoľte aj mne vystúpiť k tomuto návrhu novely zákona. Len myslím si, že právnu alebo právnickú stránku tejto veci zhodnotil môj kolega pán doktor Susko. Ja sa k nej nebudem vracať, aj keď sa k nej môžem vo svojom vystúpiť jemne priblížiť. Skôr sa chcem pozrieť na tento problém z vecného, odborného hľadiska a polemizovať s predkladateľmi, aj keď a súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že je to dnes nešvárom a treba o tom hovoriť a treba proti tomu bojovať, ale nie populisticky, ale vecne a odborne.
Takže dovoľte mi povedať, že na začiatku je potrebné ozrejmiť, že tachometer, pán predkladateľ, nemeria najazdenú vzdialenosť, ale otáčky za minútu. Otáčkomer teda sa nedá stiahnuť ani pretočiť, najazdenú vzdialenosť meria odometer. Takže predmetná problematika sa netýka „stáčania tachometrov". Výraz tachometer sa vžil ešte z čias, keď sa jednalo o združený prístroj. Dokonca sa táto problematika netýka len stáčania čiže znižovania stavu najazdených kilometrov. Z pohľadu merania vzdialeností odometer nie tzv. určeným meradlom podľa zákona o metrológii. Čiže nepodlieha ani pravidelnému overovaniu a kalibrácii. Jeho presnosť je závislá od viacerých faktorov, hlavne od rozmeru pneumatík, ich opotrebovania, nahustenia, stavu vozovky a tak ďalej. Z tohto pohľadu by bolo zavedenie postihu za samotný neoprávnený zásah do meradla a za manipuláciu s meradlom, ktoré nie je ani len určeným meradlom, viac ako diskutabilné. Neplatí to však pre dôvod, pre ktorý bol neoprávnený zásah vykonaný. Ak tým dôvodom bolo klamlivé zhodnotenie ceny vozidla, pretože sa takýto počin dá posudzovať aj ako podvod s cieľom získania neoprávneného finančného prospechu. K zásahu a k zmene stavu počítadla môže dôjsť aj oprávneným spôsobom, napríklad poruchou alebo poškodením pri havárii. Výmena odometra, respektíve príslušnej riadiacej jednotky môže byť zneužiteľná, pričom páchateľ nefalšuje alebo nepozmení meranie počítadla najazdených kilometrov, s ktorým počítal alebo s ktorým počíta váš predložený návrh.
Dovolím si položiť štyri otázky.
Je trestnosť manipulácie s odometrom riešením tohto problému? Neoprávnená manipulácia s odometrom nie je príčinou podvodu, pán navrhovateľ, ale jeho dôsledkom. Príčinou je tu chamtivosť a túžba po neoprávnenom obohatení sa na úkor podvedeného a podobné pohnútky. Návrh riešenia tejto problematiky sa v zásade skĺzol len do snahy zavedenia novej skutkovej podstaty trestného činu, o ktorej už hovoril aj môj predrečník. Rozhodne sa jedná o konanie, ktoré by malo byť potrestané. Ale samotné zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu tento problém určite nevyrieši.
Moja druhá otázka je: Koho trestať? Aby sme mali koho potrestať, potrebujeme toto trestuhodné úmyselné konanie niekomu dokázať. Toto je jeden z hlavných problémov, pretože elektronický prepis stavu odometra je síce identifikovateľný ale nie je autentifikovateľný. Nezanecháva identifikovateľné stopy, ktoré by usvedčili páchateľa, v ľudskej reči, kto tu manipuláciu urobil. Páchateľov tohto činu môžeme rozdeliť podľa rolí do dvoch skupín, vykonávateľov, ktorí dokážu technicky zvládnuť zmenu stavu odometra, a objednávateľov, ktorí si objednávajú takúto manipuláciu u vykonávateľov. Môže sa jednať o tú istú osobu, dve osoby alebo viac osôb, pričom objednávateľom je prevažne predávajúci alebo prevádzkovateľ vozidla. Ten chce väčšinou získať finančný prospech tým, že kupujúceho alebo iný subjekt uvedie do omylu. V praxi však dochádza aj k manipuláciám bez vedomia prevádzkovateľa vozidla. S tým sa stretávame u predajcov ojazdených vozidiel, najmä v autobazároch. Takže v čase predaja a evidenčnej zmeny má už vykonanú manipuláciu odometra, o ktorej prevádzkovateľ nemá vedomosť.
Moja tretia otázka: Čo trestať? Podľa predchádzajúcich rolí sa jedná najmä o samotnú manipuláciu s odometrom s cieľom zmeniť stav hodnoty najazdených kilometrov alebo podvod spojený s manipuláciou odometra väčšinou s cieľom získať neoprávnene finančný prospech.
Posledná otázka: Ako trestať? Poznáme to. Už to spomínal pán predrečník. Trestný čin trestať odňatím slobody alebo priestupkom, pokutou, zákazom činnosti? V prípade podozrenia z trestného činu by bolo vozidlo zaistené na kriminalistické skúmanie na dobu maximálne 90 dní. To je praktická lehota, je nezriedka blízka k tejto dobe. Prvým potrestaným by bol tak súčasný a pravdepodobne podvedený vlastník vozidla, lebo počas doby zaistenia by nemohol vozidlo používať a musel by tiež strpieť ďalšie procesné úkony. Takže, pán navrhovateľ, vy by ste trestali toho majiteľa vozidla, ktorému by ho zadržali na procesné úkony po dobu deväťdesiatich dní, podľa teraz platnej právnej úpravy.
Čo dodať? Pri voľbe adekvátneho a efektívneho trestu je potrebné prihliadať na špecifiká danej problematiky. Skúsenosti z krajín, kde zaviedli trestnosť manipulácie s odometrom, potvrdzujú, že len trestnosť samotná je na riešenie problematiky nepostačujúca, ale pre celkovú účinnosť systému je potrebná. To, že je už dnes definovaná, jasne povedal môj predrečník. V prípade, že sa preukáže manipulácia s počítadlom v celkovej prejdenej vzdialenosti s cieľom znížiť alebo skresať počet kilometrov, ktoré vozidlo najazdilo, takáto manipulácia sa podľa čl. 8 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ trestá účinnými, primeranými, odrádzajúcimi a nediskriminačnými sankciami.
Teraz mi dovoľte povedať zopár postrehov z autobrandže.
Záznam databáz alebo tzv. servisná alebo diagnostická história vozidla. Samotní výrobcovia vozidiel považujú údaj o najazdenej vzdialenosti len ako pomocný, prevádzkový alebo informatívny. Niektorí výrobcovia, hlavne nemecké koncernové značky disponujú centrálnym registrom záručných, pozáručných, diagnostických, servisných zásahov a opráv, kam sa s každým zápisom zaznamenáva aj stav odometra. Do toho registra sa často zaznamenávajú údaje len zo špecifických teritórií, takže pre servisy mimo týchto teritórií sú údaje nedostupné. Pre niektorých výrobcov, najmä zámorských, záznam údajov zväčša zabezpečuje národný zástupca výrobcu len na národnej úrovni. Niektoré značky nedisponujú žiadnym registrom, len lokálnymi záznamami autorizovaných servisov. Dovolím si poznamenať, že žiadne z týchto údajov nie sú dostupné verejnosti. Čiže spôsob záznamu servisnej histórie je prakticky rozdielny pri každej koncernovej značke. Frekvencia týchto záznamov je pravidelná predovšetkým počas predpísaných garančných prehliadok. Po uplynutí záručnej doby klesá.
Okrem autorizovaných servisov pôsobia na trhu aj nezávislé opravovne, pneuservisy, opravovne automobilových skiel, ktoré majú na svoju činnosť legitímnu živnosť. Majitelia starších vozidiel sa často obracajú práve na tieto nezávislé opravovne, ktoré nemajú povinnosť zapisovať údaje do registra výrobcu alebo viesť akékoľvek záznamy. Takže údaje z nezávislých opravovní hlavne pri starších vozidlách sú v súčasnosti vo všeobecnosti nedostupné.
Na slovenskom trhu pôsobia ešte tzv. naši garážoví majstri, zdroj čiernej práce, neodvádzaných daní a odvodov, ktorí nezriedka používajú lacné, nehomologované náhradné diely alebo diely s nejasnou históriou, napr. z odcudzených vozidiel.
Pozrime sa aj na spôsob zberu údajov, resp. ich relevantnosť. Z pohľadu relevantnosti alebo pravdivosti a dôveryhodnosti zaznamenaných údajov je dôležitý spôsob zberu a záznamu údajov o najazdených kilometroch v autoservisoch. Vo väčšine prípadov sú takéto údaje zapisované prijímacím technikom bez toho, aby osobne skontroloval odometer. Takže môžu byť nielen nepresné, ale aj zámerne skreslené. Niektoré značky už zaznamenávajú údaje bez negatívneho vplyvu ľudského faktora, priamo z diagnostiky elektronických systémov vozidla, alebo napr. načítaním z kľúča. Čiže aj spôsob zberu týchto údajov je rozdielny. Už dnes sa zavádzajú tzv. elektronické servisné knižky. Ak výrobca vozidiel alebo zástupca výrobcu vozidiel nedisponuje centrálnym informačným systémom, údaje z pravidelných prehliadok sú viac-menej dostupné len na lokálnej úrovni alebo zo servisnej knižky. Žiaľ, aj tento priestor na trhu vyplnili „dodávatelia originálnych servisných knižiek" ponúkaných aj na internete. Takže vytvoriť novú históriu prehliadok vozidla spolu s pečiatkami servisu je len otázkou dopytu a ponuky. Časté sú aj straty servisných knižiek, či už reálne alebo fiktívne. V ostatnej dobe niektorí výrobcovia zavádzajú tzv. elektronické servisné knižky. Nahrádzajú zneužívané papierové. Údaje z elektronickej servisnej knižky sú priebežne zaznamenávané do registrov výrobcov vozidiel a sú prístupné aj majiteľovi vozidla.
Z uvedeného vyplýva, že najideálnejší stav v autobrandži predpokladá splnenie týchto základných podmienok ako existencia centrálnych databáz jednotlivých výrobcov vozidiel, zahŕňajúca záznamy zo všetkých krajín, kde majú obchodné a servisné zastúpenie, údaje o stave najazdenej vzdialenosti sú zaznamenávané do databáz bez negatívneho vplyvu ľudského faktora, priamo z elektroniky automobilu, prístup k údajom z databáz, resp. z elektronických servisných knižiek pre výkon kontrolnej činnosti.
Záverom tejto časti môjho vystúpenia môžem povedať, že nakoľko súčasný stav má ďaleko od ideálneho, pre riešenie podvodov s odometrami je nevyhnutné prijať legislatívne opatrenia, ktoré z autobrandže zabezpečia zber dostatočného množstva údajov potrebných pre výkon kontrolnej činnosti, a nie meniť trestný kódex.
Pozrime sa na možnosti zistenia manipulácie s odometrom vo vozidle. Manipulácie s odometrom nie sú novinkou posledných rokov. „Stáčali sa už mechanické počítadlá za pomoci elektromotorčekov alebo aj mechanickým zásahom.“ Po nástupe elektronických počítadiel sa ich manipulácia zjednodušila. Odometer zabezpečuje elektronický obvod, ktorého zaznamenaná hodnota sa dá s použitím špecializovaného vybavenia prepísať. V niektorých prípadoch je elektronika vozidla schopná poskytnúť údaj, že k prepisu došlo, ale nezaznamenáva pôvodnú hodnotu. Aj to je problém pri dokazovaní. Takže po prepise už spätne nie je možné zistiť presnú pôvodnú hodnotu stavu počítadla, odometra. V elektronike vozidiel panuje nejednotnosť, ktorá sa líši od značky k značke a ešte aj v rámci koncernu sa odlišuje podľa jednotlivých modelov. Preto overenie, či nedošlo k prepisu odometra, nemožno vykonať na každom vozidle. Ak by to aj v budúcnosti bolo realizovateľné, musela by existovať technická možnosť ako tzv. stavový príznak, údaj, číselný kód, vyjadrujúci, že k prepisu došlo, buď archivovať, alebo anulovať. V opačnom prípade by sa manipulácia vykonaná opakovane nedala odhaliť, keďže ten tzv. stavový príznak by po každej takejto manipulácii nadobudol rovnakú hodnotu. Hypoteticky by mohla nastať situácia, keď by bola bezprostredne po manipulácii nastavená na odometri znovu pôvodná hodnota najazdených kilometrov, páchateľ si to rozmyslel a prepísal už prepísanú hodnotu. V takomto prípade by podľa stavového príznaku vozidlo vykazovalo pretočenie odometra napriek skutočnosti, že hodnota najazdených kilometrov zostala nezmenená. Z tohto pohľadu nemožno riešenie problematiky pretáčania odometrov v súčasnosti postaviť len na údaji o prepise. Túto informáciu možno využiť len ako pomocnú. Na zmanipulovanom odometri sa dá spätne nastaviť správna hodnota teoreticky len bezprostredne po zmene, s ubiehajúcim časom, na zdravie, pani spravodajkyňa, sa znižuje šanca spätného správneho nastavenia. Z toho dôvodu je pri väčšine vozidiel s manipulovaným odometrom spätné nastavenie správnej hodnoty nevykonateľné.
Pre ilustráciu súčasného stavu, možno to bude pre vás novinka, pán navrhovateľ, Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky začiatkom minulého roku oslovilo zástupcov výrobcov vozidiel na Slovensku s dotazníkom týkajúcim sa pretáčania odometrov. Dotazník obsahoval 13 otázok súvisiacich s riešením danej problematiky. Otázka číslo sedem znela: „Dokážete svojou diagnostikou zistiť neoprávnený zásah do odometra?“ Ja vám môžem prečítať jednotlivé odpovede, ktoré dokumentujú, že ani importéri a autorizované servisy nedokážu v dostatočnej miere odhaliť neoprávnený zásah. Za ostatný rok podstatné zmeny v tejto skutočnosti nenastali. Odpovedalo 18 importérov, ktorí zastupujú jednotlivé značky na slovenskom trhu, môžem povedať, tie najväčšie. Z týchto osemnástich iba dvaja povedali, že, áno, dokážu to, 16 z nich povedalo, že to nedokážu. Ak to nedokážu zástupcovia výrobcov, tak si s neoprávneným zásahom neporadí ani polícia.
Elektronika vozidiel je neustále zdokonaľovaná, prémiové modely a postupne aj nové modely strednej triedy sú vybavované čoraz zložitejšou elektronikou, pozostávajúcou z viacerých riadiacich jednotiek, kde sú uchovávané dáta redundantne, teda opakovane. To platí aj pre stav odometra. Ten sa nachádza vo viacerých riadiacich jednotkách a niekedy aj v kľúči. Napríklad túto technológiu v kľúči používa automobilka BMW. Ak by tam došlo k prepisu v jednej riadiacej jednotke, systém zistí nezhodu.
Vozidlá sú postupne vybavované tzv. telematickými systémami, s ktorými sú spojené telematické služby. Jedná sa o dátovú vzdialenú komunikáciu automobilu s poskytovateľom týchto služieb. Sem patria rôzne systémy využívajúce GPS a mobilné siete (napríklad navigácia EKOL, od roku 2015 v Európskej únii povinná vo všetkých nových vozidlách). V prípade výskytu chybového hlásenia počas samodiagnostiky vozidla je táto informácia zaslaná na technickú podporu výrobcu. Tá rozhodne o závažnosti chyby a v prípade potreby odošle do vozidla upozornenie, aby vodič preventívne navštívil autoservis. Spolu s dátami by sa mal do centrály potom odosielať aj stav odometra.
Technologický pokrok postupne prináša do vozidiel systémy, ktoré sťažujú alebo úplne znemožňujú neoprávnenú manipuláciu s odometrom. Na druhej strane do databáz servisnej histórie vozidla pribúda stále viac záznamov aj o stave odometra v čase zaznamenanej udalosti. Ani široká škála technických vyhotovení počítadiel, ktoré sa nachádzajú vo vozidlách, žiaľ, neumožňuje univerzálne technické riešenie tejto problematiky. Pri starších modeloch sa skutočný stav najazdenej vzdialenosti buď nedá zistiť vôbec, alebo je pomerne jednoducho manipulovateľný. Preukázanie neoprávneného zásahu do odometra vo všetkých vozidlách je pomocou diagnostických prístrojov v súčasnosti nevykonateľné.
Ak by mal niekto záujem, mám tu pomerne zaujímavú informáciu, ako sa s tým vysporiadali v Belgicku (tzv. systém Car-Pass). Ale nechcem vás tým, kolegovia, zaťažovať, ide naozaj o výsostne vecnú, technickú a pomerne zložitú problematiku, ktorou nechcem márniť čas ctenej snemovne.
Dovoľte mi prejsť k riešeniu problematiky manipulácie s najazdenými kilometrami u nás v Slovenskej republike.
Pre riešenie danej problematiky na Slovensku boli zvolené modifikované prvky praxou overeného a úspešného modelu belgického systému Car-Pass, ktorý prebrali aj ďalšie krajiny, kde vzhľadom na odlišnosti je riešenie rozdelené do dvoch samostatných kategórií. Je to riešenie podvodov s odometrami importovaných ojazdených vozidiel a riešenie podvodov s odometrami na Slovensku evidovaných vozidiel.
V tej prvej oblasti (teda riešenie podvodov s odometrami importovaných ojazdených vozidiel) funguje systém EUCARIS, ktorý je jednotným systémom Európskej únie, ktorý poskytuje zúčastneným krajinám možnosti výmeny informácií o registrovaných motorových vozidlách a vodičských preukazoch, ktoré pomáhajú v boji proti krádežiam a podvodom s registráciami motorových vozidiel a vodičských preukazov. EUCARIS nie je centrálny informačný systém, ale technická platforma, ktorá prepája navzájom hlavne registre vozidiel a umožňuje členským krajinám vzájomné dopytovanie. Na tejto platforme sú realizované ďalšie podprojekty, napríklad cezhraničný prístup k priestupkom v doprave, evidencia dopravcov, história stavov odometrov, takzvaný systém MileAge. Slovenská republika je pripojená do systému EUCARIS a výmena informácií o registrovaných motorových vozidlách je realizovaná.
Druhým systémom je už spomínaný systém MileAge. Podporuje EUCARIS s názvom MileAge. (Reakcia z pléna.) Áno, nie som taký skvelý angličtinár, pán kolega Beblavý, ako vy. Má za cieľ odhaliť a eliminovať neoprávnené manipulácie s odometrami importovaných ojazdených vozidiel v rámci členských štátov Európskej únie. Spolu so záznamom vozidla bude poskytovaný aj stav odometra v krajine pôvodu pred jeho exportom. Budú tak odhaliteľné manipulácie vykonané pri alebo po prevoze vozidla.
Úlohou každej participujúcej krajiny je vytvoriť centrálny národný dátový sklad údajov týkajúcich sa najazdených kilometrov a poskytnúť ich prostredníctvom systému EUCARIS. Ak nejaká krajina nepodnikne kroky proti týmto podvodom, budú z nej neustále prúdiť vozidlá s pretočenými kilometrami, čo bude deformovať trhy s vozidlami v krajinách dovozu, ktoré budú takýmto importom neustále kontaminované. Z tohto pohľadu je pre Slovenskú republiku nevyhnutné zapojiť sa do boja s touto cezhraničnou činnosťou vytvorením opatrení na národnej úrovni a sprístupnením záznamov členským štátom Európskej únie cez systém EUCARIS. Na Slovensku je už táto databáza vytvorená a prevádzkovaná poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel. V súčasnosti obsahuje vyše 13 mil. záznamov o stave odometra z technických kontrol, emisných kontrol a kontrol originality viažucich sa na cca 2,5 mil. na Slovensku zaevidovaných vozidiel podľa čísla VIN. A denne je aktualizovaná. Slovensko je už tak pripravené na výmenu údajov s ostatnými krajinami. Príslušná testovacia prevádzka s niektorým z členským štátov EÚ by mala začať koncom tohto roka. Manipulácie vykonané na dovážaných ojazdených vozidlách ešte pred kontrolou originality budú tak odhaliteľné.
Možno záverom môjho vystúpenia mi dovoľte vrátiť sa k úvodu vystúpenia pána navrhovateľa. No ja som si pozrel tú reláciu, pán navrhovateľ. Áno, bola to búrlivá diskusia pána českého ministra priemyslu a obchodu pána Mládka, ktorý v nej ale, mimochodom, povedal, môžete si to preveriť, že práve tá spoločnosť Cebia, ktorú ste tu niekoľkokrát spomenuli, podľa neho získava pololegálne a negarantované údaje o stave najazdených kilometrov z rôznych, často ťažko identifikovateľných zdrojov. Položme si otázku, čo je za tým. Všetko toto, aj toto, čo som videl, počul, som mal možnosť si to prečítať, hovoriť o tom s odborníkmi, ma oprávňuje domnievať sa, že zase ide len o biznis. Táto vami spomínaná spoločnosť poskytuje tieto pololegálne a negarantované údaje v Českej republike za poplatok 498 korún na jedno vozidlo. Koľko to bude na Slovensku, pán navrhovateľ? Bude to 20 eur? Bez súbežných systémových opatrení sa trestanie minie účinku. Ak sa tu zavedie postih ako samostatný trestný čin, na základe čoho a akých údajov chcete vy predkladatelia trestať odňatím slobody? Bude to na základe pololegálnych údajov súkromnej zahraničnej firmy, ktorých legálnosť verejne spochybnil aj český minister? Na základe takýchto údajov nie je možné udeliť ani pokutu, nieto ešte odsúdiť na nepodmienečný trest. Ako sa má prísť na podozrenie s pretáčaním odometra, keď chýbajú systémové a iné súvisiace legislatívne opatrenia? Má to byť len vecou náhody, udania alebo na základe 20-eurovej previerky súkromnej zahraničnej firmy s pochybnými dátami?
Systém na odhaľovanie manipulácie s najazdenými kilometrami sa ešte len buduje. Databáza preneseného výkonu štátnej správy je verejnosti prístupná a všetci motoristi ju poznajú. Je to veľmi jednoduchá webová stránka www.ko.sk. Ko tu znamená kontrolu originality. Je to robené vrátane priebehu najazdených kilometrov zaznamenaných na technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality, ktoré sú postupne dopĺňané aj z iných oficiálnych zdrojov. Bez dokončenia toho systému a prijatia iných relevantných legislatívnych opatrení nielen bude tento návrh výstrelom do tmy, ale, to je horšie, budú postihovaní nevinní a podvedení občania, ktorí si kúpili vozidlo v dobrej viere. Ak sa jedná o trestný čin, v prípade podozrenia musí byť začaté konanie, ktorého súčasťou je aj zaistenie vozidla na kriminalistické skúmanie na dobu 90 dní, ešte raz, 90 dní a výsluch svedka, teda majiteľa, držiteľa, poprípade. Tieto procesné úkony musí majiteľ vozidla strpieť a bude de facto jediným postihnutým, pretože bez systémových opatrení je v danom prípade odhalenie skutočného páchateľa takmer nemožné a neporadí si s tým ani Kriminalistický a expertízny ústav, ani excelentný kriminalista či vyšetrovateľ. Postih za manipuláciu s odometrami je potrebný. Ale bez zavedenia účinných systémových opatrení a prijatia súvisiacej legislatívy je len prázdnym gestom, ktoré síce naplní vrecká majiteľov a partnerov spomínanej českej firmy, ale na ktoré doplatia podvedení občania Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2014 19:00 - 19:02 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán predkladateľ, ešte raz to zdôrazním a pokúsim sa vrátiť tú diskusiu do vecnej roviny. Je to legitímny váš názor, ja s ním len polemizujem. Ja nemám alebo necítim k vám nejaké nepriateľstvo, že ho predkladáte, alebo nejdem s vami v tomto nejakým spôsobom súperiť. Je to váš legitímny názor, ktorý predkladáte a za ktorý bojujete. Len chcem vám len pripomenúť a vychádzam z informácií nášho Parlamentného inštitútu, za posledných desať rokov žiadna členská krajina Európskej únie s výnimkou Slovenska nesprísnila reguláciu týkajúcu sa času maloobchodného predaja. Za toto uvedené obdobie, pán poslanec Brocka, uvoľnilo reguláciu – či už takým, alebo onakým spôsobom – času maloobchodného predaja osem krajín vrátane vami spomínaného Rakúska a Nemecka. Grécko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia a Dánsko, ktoré ju zrušilo úplne, túto reguláciu.
Pán poslanec, ja sa chcem spýtať iba jedno, ak by váš návrh zákona prešiel, zoberiete si vy na svedomie tých 3 000 až 3 500 prepustených prevažne žien zo segmentu maloobchodu? Odpovedzte mi, prosím. Zoberiete, alebo nezoberiete? Lebo ja si myslím, že o prácu môže prísť oveľa viac ľudí. Na služby, ktoré sú naviazané na maloobchodný predaj. A chcem sa spýtať jednu osobnú poznámku. Keď som brigádoval ako brigádnik v pekárni a vyšla mi služba na nedeľu, o čo som bol horší zamestnanec ako tá pani za pokladňou?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2014 18:17 - 18:18 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán kolega Přidal, ja vás poznám dlhé roky, vážim si vás ako odborníka, rešpektujem váš názor aj názor pána spolupredkladateľa tejto novely, ale nesúhlasím s ním. Ja si myslím, že človek má právo výberu a to právo výberu ma nijak neobmedzuje ísť v nedeľu do kostola, ísť v nedeľu s rodinou na výlet a vracajúc sa z toho výletu, si ísť nakúpiť. A neviem, v čom by som mal byť horším kresťanom ako vy. Vôbec nenachádzam tam nejaký spor. A to, čo ste tu rozprávali, pán, aj keby som nemal reagovať na pána predsedu výboru Hudackého, ale budem sa obracať k vám, pán poslanec Přidal. Veď práve, že koho si myslíte, páni, že tí prepustia, tí zamestnávatelia, keď 80 % tam pracuje žien? No ženy. Ja mám k dispozícií čísla, ktoré hovoria, že ak by bola prijatá vami navrhovaná právna úprava, o prácu príde 3 500 ľudí. Najmä žien. Ja verím, že toto nie je cieľom vášho návrhu zákona, ale rešpektujem a myslím si, že Národná rada by mala byť práve pôdou na diskusiu rôznych názorov na rôzne veci. Ja s vaším návrhom nesúhlasím a nemyslím si, že vyrieši to, o čom ste tu, pán poslanec Přidal, pri všetkej úcte k vám, tak plamenne hovorili. Len aby sme sa v tom trnavskom Tescu niekedy v nedeľu nestretli!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.7.2014 11:57 - 11:58 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, k vášmu vystúpeniu, pán kolega Hlina, len toľko, že ako člen hospodárskeho výboru sa snažím pravidelne stretávať a komunikovať so zástupcami Zväzu obchodu a cestovného ruchu, so zástupcami predajcov, veľkých reťazcov na Slovensku . Patrí to aj toto patrí k práci poslanca a na výbore predkladám desiatky pozmeňujúcich návrhov. Tento pozmeňujúci návrh jeho - a to chcem zdôrazniť - jeho prvotným zámerom bola ochrana slovenských výrobcov a predajcov. To, že mi tam niečo ušlo, áno, kto robí, robí aj chyby. Veľa z vás rozpráva o tom, ako chodia predávať z rôznych nechladených dodávok naši najmä severní susedia, ale aj iní predajcovia málo kvalitné mäsové alebo mliečne výrobky. Kto z vás - česť výnimkám, možno o ktorých neviem - niečo proti tomu urobil? Ja som sa pokúsil, áno, stala sa, stala sa taká chyba, možno som to neuchopil správne, možno som to nespravil do detailov, ale vy nemôžete do zákona napísať, že niektorí môžu občania niektorého štátu a občania iných nemôžu.
Takže len toľko som chcel povedať, že kto robí, robí aj chyby, a kto nerobí a chce si len kopnúť, kto chce psa biť, palicu si nájde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2014 11:49 - 11:51 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani poslankyňa Mezenská, neostali ste nič dlžná svojej povesti precítene reagovať na akýkoľvek vládny návrh zákona, ale mýlite sa. Mýlite sa v tom, že vláda Roberta Fica ide niečo privatizovať.
Vláda Roberta Fica rieši túto situáciu, za ktorú je zodpovedná vláda Mikuláša Dzurindu, a keď sa chcete spýtať na proces privatizácie Slovenských telekomunikácií, nasmerujte, prosím, svoje kroky a otázky k vašim opozičným kolegom z SDKÚ a KDH, ktorí, mnohí z nich sedia ešte stále aj v tomto pléne. A len necítim sa byť odborníkom na obchodné právo alebo právo obchodných spoločností, na to sú tu mnohí iní moji kolegovia.
Ale, pani poslankyňa, keby sme boli spolu akcionári v jednej akciovej spoločnosti, kde vy, alebo respektíve ja mám 51 %, teda väčšinu, a vy 49, tak vy budete poslúchať mňa, a nie ja vás. Tak by to bolo aj vtedy, ak by ste tú väčšinu mali vy. Vtedy by som ja musel poslúchať vás. Už toto, prosím vás, raz pochopte a neklamte tu s kamennou tvárou a precítene, že vám nebolo odpovedané na výbore na vaše otázky. Opakovane ste dostali odpoveď ako od pána ministra hospodárstva, tak od predsedu Výkonného výboru Fondu národného majetku.
Prosím vás, 51 je viac ako 49.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2014 11:34 - 11:36 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Vašečka, dve poznámky k vášmu vystúpeniu a jedna menej vážna, druhá viac vážna, aspoň z môjho pohľadu.
Tá menej vážna poznámka. Ste sa tu ospravedlňovali za to, že ste v tričku. Mne to osobne vôbec neprekáža. Ja si myslím, že parlament je aj o istých vizuálnych symboloch, o veciach, na ktoré chceme upozorniť nielen slovami, ale možno aj tým vizuálnym vnemom. Ja mám rád otvorené parlamenty. Bol som v mnohých. A tam sa vizuálne ukazuje teda všeličo. Niekedy je to však proti nejakej tej forme alebo tej primeranosti. Ale mňa to vaše tričko nijako neruší. Takže to je tá menej vážna poznámka.
Tá druhá poznámka.. Spomínali ste, že cítite na sebe nejaké násilie. Dokážem to čiastočne pochopiť. Ja cítim niečo podobné, pán kolega, nátlak, nátlak zo strany určitých organizácií, ktoré nielen mňa, ale isto aj vás, niektorých kolegov, s ktorými som hovoril, bombardujú e-mailami, ktorých intenzita rétoriky sa stupňuje, ale, myslím, negatívne, už tých posledných. Zo všelijakých organizácií, ktoré nechcem menovať z istých dôvodov, sú už normálne vyhrážky, psychologický nátlak: „Keď neurobíte toto, tak my potom urobíme toto a veríme, že raz sa to otočí, a potom uvidíte.“ Ja cítim nátlak na seba nie ako osobu, ale ústavného činiteľa, poslanca Národnej rady. A nemyslím si, že je to správne.
Skryt prepis
 

18.3.2014 16:25 - 16:27 hod.

Andrej Kolesík
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2014 15:14 - 15:26 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na úvod môjho naozaj krátkeho vystúpenia povedať dôvody, ktoré ma vedú k tomuto vystúpeniu, a je to precizovanie, keďže sme z hľadiska legislatívneho procesu v druhom čítaní, je tu možnosť precizovať tento návrh zákona, preto som spolu s kolegom Želiezkom vypracoval pozmeňujúci návrh, ktorý vám chcem predniesť, k vládnemu vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, tlač 617.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, sa mení a dopÍňa takto:
1. V čl. I v 14. bode sa v § 5a ods. 4 za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
"Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadatel'a obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateI'a."
Odôvodnenie tohto bodu:
Ide o zosúladenie so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. bod môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I 14. bod sa v § 5a ods. 7 na konci pripájajú tieto slová: "a vydá skúšobný poriadok, ktorý obsahuje postup skúšobnej komisie".
Odôvodnenie:
Toto doplnenie vyplývajúce z Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách - dohoda má skratku ADN - v znení zmien a doplnkov (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
3. V čl. I 14. bode sa v § 5b ods. 2 v tretej vete bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
"ak ide o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach žiadatel'ovi, ktorý absolvoval obnovovacie konanie, 2 f) protokol o vykonaní skúšky sa neprikladá." a za piatu vetu sa vkladá nová šiesta veta, ktorá znie:
"Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadatel'a obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateI'a."
Odôvodnenie:
Doplnenie vyplývajúce z Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v znení zmien a doplnkov (oznámenie č. 331/2010 Z. z.) a zosúladenie so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bod 4 môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I 54. bod znie:
54. V § 24 ods. 4 sa na konci pripájajú sa tieto slová: "a nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel určených výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením".
Odôvodnenie:
Je potrebné vyňať z povinnosť registrovať plavidlá, ktoré sú používané výlučne ako športové špeciály, lebo tie musia spÍňať požiadavky Svetovej organizácie vodného motorizmu UlM (Union Internationale Motonautique), kde sú určené všetky konštrukčné, technické, environmentálne a bezpečnostné požiadavky pre jednotlivé kategórie a triedy pre preteky na okruhu a sú odlišné od požiadaviek ustanovených na malé plavidlá zákonom.
5. bod môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I sa za 65. bod vkladá nový bod 66, ktorý znie:
66. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
"Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré sú určené len na športové a oddychové účely s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW a s dÍžkou trupu do 20 m, môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 8 rokov a nie je držitel'om osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla iba pri vykonávaní športovej činnosti na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Odôvodnenie tejto zmeny:
Vyníma sa povinnosť viesť malé plavidlo používané na športové účely len s preukazom odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pre fyzické osoby od 8 rokov, prevádzkované pri športových podujatiach a tréningoch na vymedzených vodných plochách.
Bod 6 môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I sa za 133. bod vkladá nový bod 134, ktorý znie:
134. Príloha č. 1 sa dopÍňa trinástym bodom, ktorý znie:
"13. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013)." Nasledujúci bod sa prečísluje.
Odôvodnenie môjho tohto bodu:
Ide o doplnenie transpozičnej prílohy z dôvodu transpozície smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky, to je už tá zmienená: (Ú. v. EÚ L 158 z 10. 6. 2013).
7. bod môjho pozmeňujúceho návrhu:
Za článok V sa vkladá nový článok VI, ktorý znie:
ČI. VI.
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopÍňa takto:
1. V prílohe č. 2 bode A.2.1 písm. e) sa za francúzsky text "carte de qualification de conducteur" vkladá nový riadok, ktorý znie "kvalifikacijska kartica vozača".
2. Príloha č. 4 sa dopÍňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158 z 10. 6. 2013)."
Nasledujúce články sa prečíslujú.
Odôvodnenie:
Ide o transpozíciu časti smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky. Kvalifikačná karta vodiča osvedčuje, že vodič absolvoval základný a pravidelný výcvik. Na karte vydávanej v Slovenskej republike je názov "Kvalifikačná karta vodiča" preložený do všetkých úradných jazykov Európskej únie. V tejto súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie sa vkladá názov "Kvalifikačná karta vodiča" v chorvátskom jazyku. Transpozičná lehota pre prebratie smernice Rady 2013/22/EÚ do slovenského právneho poriadku uplynula 1. júla 2013.
Článok alebo bod 8 môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. VII sa slová "1. decembra 2013" nahrádzajú slovami "1. apríla 2014".
Zároveň sa v čl. I 133. bode v § 43c vrátane nadpisu slová "1. decembra 2013" nahrádzajú slovami "1. apríla 2014" a slová "1. februára 2014" sa nahrádzajú slovami "1. júna 2014".
Odôvodnenie:
Zrejme s o ohľadom na priebeh legislatívneho procesu, v záujme zachovania primeranej legisvakancie a dodržania ústavných lehôt navrhujeme upraviť termín účinnosti zákona na 1. apríl 2014. V nadväznosti na to je potrebné primerane upraviť aj lehoty v prechodnom ustanovení v čl. I § 43c.
Toľko možno na pohľad môj zložitý pozmeňujúci návrh, ide naozaj, kolegyne, kolegovia, o precizovanie tohto návrhu zákona. Ja sa krátko zastavím len pri tej časti môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý, predpokladám, už máte rozdaný v laviciach, ktorá sa týka povinnosti mať preukaz u vodcu malého plavidla, dobrovoľne vykonávam funkciu prezidenta Asociácie športových klubov Inter Bratislava, ktorá združuje 12 športových klubov. Jedným z týchto klubov je aj Klub vodného motorizmu. Vodný motorizmus nepatrí medzi masové športy, ale bývalé Československo a aj Slovensko má vo vodnom motorizme výborné výsledky. Po komunikácii s predstaviteľmi a vedením Slovenského zväzu vodného motorizmu ma títo poprosili o pomoc. Súčasné znenie zákona neumožňuje získať oprávnenie viesť malé plavidlo u nás - v zahraničí postačí pretekárska licencia - mnohým pretekárom najmä v mládežníckych kategóriách z dôvodu veku a tak sa nám ostatné krajiny pri výchove mladých vzďaľujú míľovými krokmi. V minulosti sme sa hrdili jedným z najvyspelejších systémov výchovy mládeže, ktorý nám závideli v Európe i v Ázii, keď dnešní majstri sveta a Európy, napr.: Marián Jung, Tomáš Čermák, Miroslav Bazinský, Peter Štefanovič, Michal Košút a mnohí ďalší, začínali už ako deti v kategórii junior a junior Formula Future.
Každý motorista, mám na mysli vodný motorista, vie, že skúsenosti, prehľad, predvídanie situácie a správne reakcie sa dajú získať len tzv. vyjazdenosťou a neprichádzajú samotné od seba, len aktom získania príslušného oprávnenia. Preto ma požiadali o... alebo preto navrhovali nenarúšať historickými skúsenosťami odôvodnený systém pretekárskych licencií. Ak by sme takúto zmenu neprijali, bránime našim deťom a mládeži v ich aktívnom využívaní voľného času, diskriminujeme ich voči všetkým ostatným športovcom z iných krajín a zároveň bránime organizátorom v usporiadaní významných medzinárodných pretekov.
Ja len na doplnenie uvádzam príklad z motocyklového alebo automobilového športu, kde taktiež nikto - a je to aj zákonne upravené - nepožaduje od mladých pretekárov v teréne, či už sú to motokrosy alebo buginy, alebo niečo iné, alebo na okruhu, predloženie vodičského preukazu.
Toľko, kolegyne, kolegovia, môj pozmeňujúci návrh, prosím vás o jeho podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2013 11:38 - 11:39 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
K pani poslankyni Mezenskej, myslím, že netreba nič dodať.
Pani poslankyňa Vášáryová, ja vám neberiem váš názor a možnože naozaj je správny, ale obrátil som sa na autoritu najvyššiu, a tým je Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, ktorý sídli tu v Bratislave. Je to významná inštitúcia v oblasti ochrany slovenského jazyka. A pri tomto naozaj dôležitom vyhlásení by sme sa naozaj mali riadiť slovenským jazykom, jeho pravidlami a správnosťou. Keď už pre vás nie je autoritou ani Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, tak ja už neviem. Historické názory, resp. názory na historické deje v minulosti môžeme mať rôzne, ale mohli by sme sa ujednotiť aspoň v slovenskom jazyku, ktorého najväčším a najvyšším strážcom je práve Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra.
Ďakujem.
Skryt prepis