19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:11 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené plénum, žiadam opätovne zaradiť do rokovania schôdze Národnej rady bod, na ktorom by minister obrany podal informáciu, akým spôsobom sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dostal, disponoval a používal údaje zo zdravotnej dokumentácie ako mojej, tak aj Igora Matoviča.
Odôvodňujem to tým, že v paľbe porušenia ústavou garantovaných práv na súkromie je to porušením po listovom tajomstve a daňovom tajomstve aj porušenie práv na súkromie a týka sa to citlivej témy zdravotného stavu. Preto by som poprosil ctené plénum, aby sme túto informáciu mohli prebrať v pléne Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:11 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:23

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. septembra 2017 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s jeho vymenovaním za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 649 z 31. júla 2017 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie. Mandát poslanca Ľubomíra Jahnátka zanikol v zmysle čl. 81 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. júla 2017.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 650 zo 4. augusta 2017 zobral na vedomie vyhlásenia náhradníkov za stranu SMER – sociálna demokracia o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016.
Po prvé, vyhlásenie Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia, pretože vykonávajú štátneho tajomníka, a to na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, ministerstve hospodárstva, ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu.
Ďalší náhradník za stranu SMER - Sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľbu a kontrolu financovania politických strán je Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 651 zo 7. augusta 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to nasledovne:
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 7. augusta 2017 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Emil Ďurovčík, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka.
Po druhé, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka za stranu SMER - sociálna demokracia nastupuje dňom 7. augusta 2017 náhradníčka Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a s vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie.
Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 5. septembra 2017 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie po prvé, podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka zaniká v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa poslaneckého mandátu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. júla 2017.
Po druhé, že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 651 zo 7. augusta 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
a) na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka za stranu SMER – sociálna demokracia dňom 7. augusta 2017 nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Emil Ďurovčík, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka,
b) na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka za stranu SMER – sociálna demokracia, nastupuje dňom 7. augusta 2017 náhradníčka Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj.
Po tretie, Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.9.2017 o 13:23 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:41

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Prajem všetkým príjemný, dobrý deň. Návrhom zákona sa implementujú niektoré ustanovenia vykonávacích a delegovaných aktov k Colnému kódexu Únie. V nadväznosti na elektronizáciu procesov v colnej oblasti sa umožňuje napr. podať ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe. Pri celkovej záruke sa navrhuje splnomocnenie, ktoré umožní vyhláškou ustanoviť osobitné ručiteľské vyhlásenie, ktoré nebude vyžadovať také podrobné administratívne a finančne náročné rozdelenie celkovej výšky referenčnej sumy, ako je to v platnej právnej úprave Európskej únie.
Návrhom sa tiež zavádza liberačné ustanovenie, podľa ktorého zodpovednosť deklaranta za porušenie colných predpisov zaniká, ak deklarant sám požiada o opravu nesprávnych údajov.
V čl. 2 predloženej novely zákona o štátnej službe colníkov zabezpečujeme podmienky na výkon duchovnej a pastoračnej činnosti pre veriacich colníkov a ich rodinných príslušníkov.
V čl. 3 sa ustanovuje nová kompetencia pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vykonávanie školení v oblasti colných a daňových predpisov a organizačné zabezpečenie skúšok pre žiadateľov a žiadateľov o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.9.2017 o 13:41 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:42

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.9.2017 o 13:42 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:45

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V tomto návrhu zákona o účtovníctve reagujeme na uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu o aktualizácii akčného plánu boja proti daňovým podvodom. To znamená, rozpracovávame v podstate akčný plán boja proti daňovým podvodom.
Navrhujeme zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, ktorým je alebo ktorým bude opakované nevedenie účtovníctva alebo opakované nezostavenie účtovnej závierky, ktoré následne potom povinne povedie k zrušeniu živnostenského oprávnenia. Predlžujeme zároveň lehotu na archiváciu účtovných dokladov z piatich na desať rokov z dôvodu zabezpečenia účelnosti v trestnom konaní. Archivácia dokladov bude možná tak ako aj v dnešnej dobe v papierovej alebo aj v elektronickej podobe, podľa toho, ako sa rozhodne účtovná jednotka. Z tohto pohľadu predĺženie lehoty na úschovu by nemalo a dúfam, že naozaj nebude mať žiadne dodatočné náklady pre firmy z pohľadu ich fungovania.
Ďalej návrh zákona obsahuje úpravy na odstránenie nedostatkov pri ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok a opatrenia zamerané na zníženie administratívnej záťaže.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.9.2017 o 13:45 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:46

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.9.2017 o 13:46 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:48

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda vystúpiť k tomuto, síce druhému, ale ako prvé vystúpenie. Pán minister, vitajte, neviem teda, ako plánujete, aké máte cestovné plány. Takže koľko sa tu plánujete zdržať, tak podľa toho, aby sme vedeli rozpravu nastaviť, ale môžem povedať teda, že nebude to tak ako pri prvom zákone, že teda môžem aj za seba, aj za kolegu Jurzycu povedať, že sme nachystaní vystúpiť teda k niektorým zákonom a prerokovať. Budeme radi teda, keď sa do diskusie zapoja aj ďalší poslanci.
Priniesli ste vlastne zákony, viacero zákonov, ktoré sú súčasťou balíčka boja proti daňovým únikom, a môžme povedať, že vyzerá to, že to s tým bojom proti daňovým únikom myslíte vážne. My sa budeme snažiť možno k niektorým vyjadriť, ktoré sa nám zdajú možno nedostatočné, aj keď teda musím povedať, že niektoré tie opatrenia vyzerajú naozaj dobre.
Takže ja by som možno práve k tomuto zákonu len tak stručne, pretože má to teda tie dve nosné časti, čo ste hovorili, desať rokov archiváciu a potom vlastne aj možnosť zrušenia živnosti. Tu by som chcel vyzdvihnúť a možno, pán minister, aby ste aj vy vedeli, že hovoríte nám často, že vás len kritizujeme, tak chcel by som vyzdvihnúť prácu aj zamestnancov ministerstva financií. Myslím, že si odvádzajú dobrú prácu. Ja sám som bol na pracovnom stretnutí ohľadom tohto zákona, teda hlavne kde sa prerokovávalo zrušenie živnosti a musím povedať, že tam to rokovanie bolo konštruktívne. A vítam aj ústretovosť vlastne pani, ktorá má na starosti tento zákon, že vlastne pri tom zrušení živnosti, lebo na jednej strane môže sa to zdať ako veľmi tvrdé opatrenie, a ale teda z toho, ako som to pochopil, tak je to len podnet, na základe teda porušenia tohto zákona sa dáva podnet na živnostenský úrad, ktorý môže a nemusí zrušiť. A myslím, že toto je dôležité, aby to takto bolo, pretože ak by to bolo taxatívne vymedzené, tak by to naozaj mohlo postihnúť aj prípady a objektívne príčiny, kedy daný subjekt nekomunikuje. Takže ja som privítal túto novú informáciu, ktorú som nemal, a teda na základe komunikácie aj s kompetentnými z ministerstva financií som sa dopracoval k tejto informácii, čo myslím, že teda je dobré. Lebo myslím si, že naozaj samotné zrušenie taxatívne by mohlo byť problém, dokonca na to poukazuje aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní Republiková únia zamestnávateľov Slovenskej republiky, ktorá poukazuje na to, že by to mohlo byť aj v prípade právnických osôb zneužívané na kvázi likvidáciu svojich firiem, čo by sme určite teda nechceli takýmto spôsobom, aby dochádzalo, lebo ten inštitút tu neni na to.
Čo sa týka tej archivácie, tam ja vidím jeden problém, hoci dnes už je možné archivovať aj-aj, teda aj elektronicky, aj papierovo. A to by som sa možno opýtal ako takú doplňujúcu otázku, že zákon o archívoch hovorí, že nemožno zlikvidovať vlastne dokumentáciu tým, že sa to tu teraz predlžuje na desať rokov, či to automaticky súvisí, alebo či ten zákon o archívoch, či sa rozšíri aj jeho teda doba pôsobenia a či automaticky teda bude brániť zrušeniu. Lebo teda je možné archivovať oboje, ale keď musíme archivovať aj papierovú formu, takže či sa na toto nejako myslelo, alebo či sa teda ešte v nejakom druhom čítaní toto poopraví, lebo myslím si, že to je kontraproduktívne, teda ak by to nemala byť byrokratická záťaž. Takže to sú z môjho pohľadu také jediné veci, ktoré som tam videl ako doplnok k tomuto zákonu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.9.2017 o 13:48 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:52

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Tuším, možno mi ušla možnosť prihlásiť sa faktickou, aj by som to bol tuším vyriešil, ale nezaregistroval som ponuku. Takže do ústnej krátko. Chápem archiváciu tak, že aj papierová je povinná. A vyplýva to aj z pripomienkového konania, kde predkladateľ hovorí, že by bol za zmenu, ale garantom je iný rezort, preto k tej zmene nedošlo.
Tiež sa chcem vyjadriť ešte k tomu, že my máme povinnosti v rámci tohoto zákona nadštandardné, my ako Slovensko, napr. povinnosť auditu je prísnejšia, než vyžaduje od nás smernica Európskej únie. U nás, u tých menších firiem je to nad 30 zamestnancov, smernica vyžaduje od veľkosti 250 zamestnancov. U nás nad obrat 2 milióny, smernica nad 40 miliónov.
Pokiaľ ide o ten skok z piatich na desať rokov archivácie, tak tam je tiež treba povedať, že väčšina krajín má kratšiu archiváciu, Poľsko 5 rokov, Španielsko 6 rokov, Írsko tak isto, Veľká Británia, Rakúsko, Holandsko, Švédsko, Maďarsko, a tak ďalej. V každom prípade tu je treba aj sa zastaviť pri tom, ako sa spracúva analýza dopadov tohto návrhu. Takéto opatrenie, takéto predĺženie povinnosti archivácie z päť na desať rokov by malo byť podložené analýzou a nie je, je to podložené iba požiadavkou orgánov činných v trestnom konaní. No ale práve tie analýzy sú na to, aby sme na základe faktov a ich analýz poznali potrebu regulačných opatrení, aby sme vedeli, či tá regulácia, dobre, zaťaží ekonomiku, ale prinesie aj nejaké benefity. Nestačí, ak sa jednotlivé rezorty navzájom odvolajú vo svojich návrhoch na to, že to požaduje nejaký iný rezort.
Ja si myslím, že predsa len tá možnosť zrušiť živnostenské oprávnenie je prísna, že pri opakovanom finančnom porušení by mala byť opakovaná pokuta, nezdá sa mi primerané. Hoci, ako hovoril Edo Heger, hoci je to len možnosť, zdá sa mi dosť prísna.
Pri tých reguláciách na záver chcem povedať, že predkladateľ neporovnal veľkosť pozitívnych a negatívnych dopadov na podnikateľské prostredie, čiže z nejakej analýzy naozaj nevieme, či tieto sprísnenia, ktoré v zákone sú, či sú naozaj potrebné, alebo nie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.9.2017 o 13:52 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:56

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len nadviažem a teda len doplním, čo sa týka tých analýz, myslím, že to je veľmi dobrý postreh. A taktiež podľa mňa pri komunikácii takýchto zákonov, kde sa teda jedná o takéto, by som povedal, rozsiahlu zmenu alebo zásadnú zmenu, tá analýza by mala byť a mala by byť aj dobre vysvetlená nielen nám ako poslancom, ale myslím že aj širokej verejnosti. A teda možno by bolo dobré, aby tam bolo uvedené, aj ako to bolo komunikované s celou širokou škálou podnikateľského prostredia. A ja chápem, že je tu medzirezortné pripomienkové konanie, kde teda sa môžu zapájať a podobne. Ale myslím si, že je mnoho práve ľudí alebo podnikateľov, ktorí sú živnostníci, ktorí možno práve tento proces nesledujú a nezapoja sa doňho a mali by k tomu čo povedať. Takže myslím si, že toto sú presne tie dôležité postrehy, ktoré by tu nejakým spôsobom mohlo ministerstvo zahrnúť do svojej metodiky práce, alebo ako by som to nazval, ak teda ide naozaj nám o dobro podnikateľského prostredia a tých živnostníkov, ktorých je, vieme, väčšina, a sú to mnohokrát malí podnikatelia, ktorí sa primárne zaujímajú o svoju práce, že na tieto účtovné veci si najímajú účtovníkov, ktorí nie vždy ich môžu a informujú. To bolo vlastne predmetom aj toho rokovania na tej pracovnej skupine, že mnohokrát tí malí živnostníci tieto veci vôbec neriešia a nie sú si ani toho vedomí a akékoľvek takého zmeny sa k nim môžu dostať neskôr. Čiže tam podľa mňa z hľadiska citlivosti na tento subjekt a ak chceme, aby naozaj sa rozvíjal, tak v tej komunikácii myslím si, že je ešte čo doháňať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.9.2017 o 13:56 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:58

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Poprosil som o vystúpenie v rozprave, lebo myslím, že je to vhodné. Vy ste báječní, musím povedať, páni poslanci, kolegovia, vás, poznáme sa roky. Len musím povedať, že vy ste schopní naozaj v jednej vete niekedy jednak nás skritizovať za, napríklad pán Heger v priamom prenose v televíznej debate kritizovať vládu za veľký VAT Debt, alebo proste za veľkú medzeru vo výbere akýchkoľvek daní, právom, hej, a na druhej strane ste láskaví, ste proste takí voňaví vo vzťahu proste k všetkým tým dobromyseľným ľuďom, ktorí proste nič iné nechcú, len sa chcú živiť zo dňa na deň. Ja vám musím, ja chápem, sedel som v takej istej pozícii ako vy v opozícii, rozumiem tomu. Len, len chcem vám prečítať to, čo som povedal v úvode. Ide o omyly, respektíve o porušenie zákona, ak opakovanie nevedie subjekt účtovníctvo.
Možno budete prekvapení, ale najefektnejšou a najviac fungujúcim, najviac fungujúcou metódou obrovských, malých, ale obrovských daňových únikov v tejto krajine je stopiť účtovníctvo. Čítajte! Viete veľmi dobre, ja nechcem tu používať ani mená, ani priezviská, ani z jednej, ani z druhej strany. Bolo by to nepríjemné aj pre jedných, aj pre druhú stranu. Dobre? Buďte si istí, že bolo by to nepríjemné. Takže, takže proste ide o to, aby nemohli byť účtovníctva na pôjde, proste u rodinných príbuzných a následne byť nájdené a byť konštatované, že už proste prešla lehota.
Ja vám chcel len povedať, že proste naozaj je to hrozné, v roku 2017 je toto proste najpoužívanejšia metóda hlavne bielych koní, proste koníkov okresných líg, ktorí sa nám tu proste pohybujú krížom-krážom po krajine, z juhu na sever a naopak, z východu na západ a naopak. A robia to tým proste najprimitívnejším a najfungujúcejším spôsobom, keďže máme ústavu a trestné zákony postavené tak, že niekedy naozaj sme proste s takto otvorenou náručou voči ľuďom, ktorí otvorene a vedome porušujú zákony na úkor nás všetkých ostatných, a my im to nevieme proste dokázať, lebo tak je postavený Trestný zákon, a nič s tým nevieme urobiť, hej. Takže, takže toto je možnože, viete, akože na hrubý – jak sa to hovorí? – na hrubú dieru hrubá záplata. Ale je to proste tak.
Ak ste, pán Heger, hovorili o tom, že je nakoniec dobré, že to je len návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia, musím povedať, že ja nie som zástanca tejto mäkkosti. Ja si myslím, že niektoré veci sa nerobia nevedomo a vedomo. Vždycky sa o tom dá polemizovať. Ale my máme toľko, množstvo, viete, hovorí, pán poslanec hovorí o vyšších pokutách. Proste vy chcete, naozaj chcete, aby sme mali proste orgány, kde budeme mať ďalšie tisíce úradníkov, ktoré nebudú nič iné robiť, len administratívne spracovávať, dávať pokuty, potom ich vyberať a naháňať?! Proste my musíme mať istý prvok aj odstrašenia. A jedno z odstrašení je, že keď to nie, proste ak to nechcem robiť podľa pravidiel, ktoré sú dané, tak to robiť nebudeš. To je celok. Dokedy to chcete naprávať, chcete niekoho napomínať, oprašovať, naprávať mu kravatu, hej? Dokedy to chcete robiť?!
Mohol by som vám hovoriť o používaní registračných pokladníc. Mohol by som vám menovať drzé firmy, do ktorých chodievate dennodenne sa stravovať alebo niekde na kávu, na víno, kde to, ktorí to proste takto robia, hej. Robia to v oblasti napríklad registračných pokladníc, robia to v oblasti fakturácie a ďalších veci. Takže viete, tak zjemnelosť, ja súhlasím, ste zákonodarcovia, treba naozaj nie dvakrát, ale päťkrát merať, a to sa týka napríklad aj archivácie.
Ja vám musím povedať, že tiež túto otázku na rannej porade na ministerstve som vzniesol a ja trvám na tom, že nemôžeme proste zdvojnásobiť lehotu archivácie v papierovej podobe, hej. To znamená, to nejde, to sú obrovské peniaze. To znamená, máme čas, keď sa rozhodneme, posunieme tento zákon až na schôdzu decembrovú. Ale zhodnime sa, že do výborov toto proste vyriešime a musí byť nám, spoluprácu, spolupracovať aj rezort vnútra, ktorý má na starosti spisovú službu v štáte, a podobne.
My reagujeme naozaj len na požiadavku orgánov činných v trestnom konaní, na základe požiadavky prokuratúry, ktorá chce dať do súladu lehotu premlčania v trestnom zákone a lehotu zákonnej proste archivácie ako základného prameňa, zdroja nejakých proste ako dôkazov. Ale trvám na tom, že to nemôže byť tou jednoduchou formou, že teraz 48-tisíc firmám povieme, že to musia robiť dvojnásobne dlho, aby sme chytili 300 firiem, hej. Proste toto naozaj nie je možné. Čiže ak je to možné urobiť elektronicky, viete, že to nie sú žiadne dodatočné náklady, respektíve absolútne zanedbateľné. Ale nebudem ani ja súhlasiť s tým, aby to bolo pod také, nejaké také triky, to znamená, že niekto, proste, že nejaký iný orgán si vyžiada, že to musí byť v papierovej podobe. To potom, potom to radšej odsunieme a urobíme to tak, aby to bolo v podobe, aby to, proste nemôžme ísť, v tomto prípade nemôžme ísť cez princíp kolektívnej viny. A to s vami súhlasím.
Takže v tejto oblasti, v oblasti z predĺženie tej lehoty archivačnej súhlasím. Musíme preskúmať súčinnosť hlavne s ministerstvom vnútra a požiadavkami aj prokuratúry a súdov, povedzme. Lebo zase, ak sa nám stane to, že predĺžime lehotu nad dvojnásobok a súdy nám povedia, že nie, nám nestačí elektronický výpis, lebo my sme z minulého storočia, lebo sú, potrebujú papier, no tak to potom robíme tiež zbytočne, hej. Takže tu treba zrejme dať na hromadu skôr niekoho iného ako financov. Len opakujem, reagujeme na akčný plán, ktorý prešiel aj vládou, prešiel aj pripomienkovým konaním, a ak sa nám to nepodarí vyriešiť v rámci vlády ako celku, tak potom radšej od tohto, podmienky, ustúpim.
Toľko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.9.2017 o 13:58 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video