21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 18:57 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:57

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Cieľom predkladaného návrhu zákona je prioritne transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o distribúcii poistenia a zároveň zohľadnenie poznatkov a skúseností všetkých zainteresovaných subjektov finančného trhu.
Predkladaný návrh zákona prináša najmä podrobnejšiu úpravu osobitného finančného vzdelávania s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu vzdelávania finančných agentov a finančných poradcov. Návrh zákona ďalej obsahuje úpravu cezhraničného vykonávania finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na území iných členských štátov Európskej únie. V ďalšom podrobnejšiu reguláciu sprostredkovania investičných produktov založených na poistení, v ďalšom reguláciu tzv. krížového predaja, keď sa poistné produkty poskytujú v rámci balíčkov s inými produktami alebo službami. Zavádza sa nová kategória sprostredkovateľa doplnkového poistenia a stanovuje sa povinnosť poskytovať pred uzavretím poistnej zmluvy harmonizovaný informačný dokument o poistnom produkte.
Nakoľko nová úprava sa vzťahuje tak na finančných agentov a finančných poradcov, ako aj na poisťovne a ich zamestnancov pri priamom predaji ich poistných produktov, predmetom čl. II je novela zákona o poisťovníctve. Účinnosť tohto zákona sa navrhuje 23. februára v budúcom roku z dôvodu dodržania termínu transpozície uvedenej smernice.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 18:57 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:58

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, taktiež vážené, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 767 zo 6. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská, a to odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 37 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 220 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.10.2017 o 18:58 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
21. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:02

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno, dámy a páni, dovoľte, aby som krátko pohovoril a potom predložil jeden z dvojičky zákonov, ktorých cieľom je znížiť na Slovensku byrokraciu. Nebude to revolúcia, bude to prvý krok, ale zbytočná byrokracia, tú mám na mysli. Zbytočná administratíva je ako burina, zarastá nám ekonomiku a spoločnosť a vytvára náklady, ktoré by sme tu nemuseli byť. Krátko len poviem, že, samozrejme, nám to znižuje mzdy v ekonomike, znižuje to dôchodky. Máme menej peňazí na sociálnu sieť, musíme platiť vyššie dane a tak ďalej a tak ďalej.
Nejdem predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý spraví v tomto smere svet dokonalý, ale pozmeňujúci návrh, ktorý je prvým krokom. Ktorý, ak sa prijme, tak to bude precedens, ktorý ukáže, že – a teraz idem do konkrétnosti –, že z povinnosti predkladať na úradoch výpisy z obchodných registrov, zo živnostenských registrov sa dajú odstraňovať, resp. ľudia ich nebudú musieť nosiť a robiť tak poštárov medzi orgánmi verejnej správy a tými orgánmi, ktoré takýto výpis vyžadujú.
Budú to teda dva pozmeňujúce návrhy. Jeden bude predložený teraz v tlači 657 pri zákone o finančnom sprostredkovaní a druhý pri zákone o bankách. Je to tak preto, že jedným pozmeňujúcim návrhom rušíme povinnosti v dvoch prípadoch predkladať ten výpis z obchodného registra, a to v prípade, oba prípady sa týkajú Národnej banky Slovenska. Mimochodom, týchto prípadov, ktoré máme vo verejnej správe, je asi 150 celkovo a nachádzajú sa približne v sedemdesiatich zákonoch. To všetko, ak sa podarí dnešný pozmeňujúci prijať, to všetko bude treba v budúcnosti urobiť.
Chcel by som ešte na úvod poďakovať, poďakovať k spolupráci pánovi ministrovi a členom finančného výboru, ktorí pomohli dopracovať spolu, samozrejme, s ľuďmi z ministerstva financií to finálne znenie oboch predkladaných pozmeňujúcich návrhov. Keby to tak bolo o niečo častejšie, mohli by sme sa posúvať, verím, že rýchlejšie dopredu.
Ešte chcem poznamenať, že tu nejde o to, aby sa odľahčil občan a zaťažil štát. Tu ide o to, prijať systém, ktorý je efektívnejší. Jednoducho komunikácia a, tak ako to navrhujeme, elektronická komunikácia medzi dvoma orgánmi verejnej správy musí byť lacnejšia než situácia, keď jeden orgán vyšle občana na aute alebo na bicykli navštíviť obchodný register a zavolá ho späť s tým výpisom z obchodného registra v taške. To je úplne jasné. Musí to byť efektívnejšie a je dobré, že sme našli takýto konsenzus na takejto zmene.
Prečítam teda ten pozmeňujúci návrh. Ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Jany Kiššovej, Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára, Ladislava Kamenického, Ľubomíra Petráka, Irén Sárközy a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 657).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 657).
1. K čl. I bodu 30
V čl. I. bode 30 v § 14 ods. 9 sa slová "výpis z obchodného registra" nahrádzajú slovami "informáciu".
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava ustanovenia § 14 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve tak, aby samotní finanční agenti a finanční poradcovia na účely ich zápisu do registra a podregistrov finančných agentov a finančných poradcov už nemuseli Národnej banke Slovenska predkladať výpis z obchodného registra, pretože súbežným pozmeňovacím návrhom k parlamentnej tlači 647 sa navrhuje úprava § 3 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorou sa vytvárajú legislatívne predpoklady na využívanie oficiálnych údajov a iných informácií a podkladov Národnou bankou Slovenska na účely dohľadu prostredníctvom elektronických prostriedkov priamo z relevantných informačných systémov, predovšetkým priamo z obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií aj pre výkon dohľadu vo vzťahu k samostatným finančným agentom a finančným poradcom.
2. K čl. I bodu 54
V čl. I bode 54 v § 22a ods. 7 písm. b) znie:
"b) označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania, vrátane uvedenia registračnej alebo evidenčnej značky alebo čísla, pod ktorým je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zapísaný do tohto registra alebo evidencie,".
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava znenia § 22 ods. 7 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve tak, aby poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania predkladali Národnej banke Slovenska také údaje, ktoré sa musia štandardne uvádzať aj v ich dokumentácii podľa § 3a Obchodného zákonníka, a aby už nemuseli Národnej banke Slovenska predkladať výpis z obchodného registra. Súbežným pozmeňovacím návrhom k parlamentnej tlači 647 sa totiž navrhuje úprava § 3 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorou sa vytvárajú legislatívne predpoklady na využívanie oficiálnych údajov a iných informácií a podkladov Národnou bankou Slovenska na účely dohľadu prostredníctvom elektronických prostriedkov priamo z relevantných informačných systémov, predovšetkým priamo z obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií aj pre výkon dohľadu vo vzťahu k poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania.
Takže ďakujem pekne za pozornosť. Verím, že tento pozmeňujúci návrh, tak ako aj ten druhý, ktorý príde v zákone o bankách, majú šancu na prijatie. Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 9:02 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:11

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Veľmi krátko. Chcem poďakovať za kultivovanú a odbornú debatu aj pri prejednávaní vo výboroch a chcem podporiť aj pozmeňovací návrh prednesený pánom poslancom Jurzycom, na ktorom spolupracovali a sú pod ním podpísaní, samozrejme, krížom-krážom poslanci aj vládnej koalície, aj opozície. Takže; a text je odsúhlasený a konzultovaný aj s ministerstvom financií, aj s Národnou bankou Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2017 o 9:11 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:12

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi ešte raz sa vám prihovoriť a zapriať všetkým príjemné dobré ráno.
Cieľom návrhu zákona je komplexná revízia v oblasti doterajšieho financovania hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom hypotekárnych záložných listov, spočívajúca v ich nahradení krytými dlhopismi. Táto zmena prispeje k stabilite a k zjednodušeniu financovania bánk pri poskytovaní hypotekárnych úverov, k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilní ochranu a právnu istotu investorov. Zároveň si od tejto zmeny sľubujeme zmiernenie tlaku na zdražovanie hypotekárnych úverov, čo prispeje k ich väčšej dostupnosti pre obyvateľov.
V návrhu zákona sú zapracované zmeny súvisiace so zjednodušením systému podpory úverov na bývanie pre mladých zavedením daňového bonusu.
Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona o dohľade nad finančným trhom. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie budúcich intervenčných právomocí Národnej banky Slovenska a zmena nastavenia systému ročných príspevkov dohliadaných subjektov.
Návrh obsahuje aj novelu zákona o spotrebiteľských úveroch a novelu zákona o úveroch na bývanie. Tieto zabezpečujú pre veriteľov podmienky na čo najlepšie zistenie finančnej situácie spotrebiteľa a jeho možnosti splácať spotrebiteľský úver prostredníctvom Sociálnej poisťovne.
Novela tiež reflektuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
Návrh zákona bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, pričom všetky pripomienky Európskej centrálnej banky boli zapracované buď v rámci medzirezortného pripomienkového konania, alebo prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov.
Ďalej by som vás chcel informovať o priebehu rokovania výborov. Boli prijaté pozmeňujúce návrhy konzultované s ministerstvom financií, ktoré sa týkajú vyprecizovania alebo precizovania ustanovení súvisiacich s programom krytých dlhopisov. V ďalšom išlo o akceptovanie pripomienok Európskej centrálnej banky, ktoré vzniesla k návrhu zákona v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, tak ako som bol spomínal. A bol aj prijatý pozmeňovací návrh, ktorý obsahuje presun ustanovení o podpore hypoték pre mladých formou daňového bonusu z novely zákona o dani z príjmu do novely zákona o bankách.
Tu chcem vysvetliť, že vzhľadom na to, že sme sa asi aj spolu dohodli, že posúvame druhé čítanie zákona o dani z príjmov, kde pôvodne táto pasáž bola až na ďalšiu schôdzu v novembri, decembri, tak sme potrebovali v podstate zosúladiť znenie tohto zákona o bankách. Takže celú agendu, ktorá sa týkala zmeny spôsobu modifikácie hypotekárnych úverov pre mladých, sme presunuli v tej časti, ktorá sa aj týka zákona o dani z príjmu, do tohto zákona.
Asi, asi všetko na úvod. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2017 o 9:12 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:15

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o bankách.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 768 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci – odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch v spoločnej správe č. 1 až 15 a 17 až 33 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode spoločnej správy č. 16 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 213 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2017 o 9:15 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:18

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Znova dobré ráno. Dovoľte, aby som predniesol v rámci vystúpenia v rozprave dva pozmeňujúce návrhy.
Ten prvý bude jeden z tej dvojičky, ktorú som avizoval pri tlači 657 a vlastne som aj urobil k nemu úvod. Ide o to znižovanie byrokracie a v tejto dvojičke pozmeňujúcich návrhov ide o to, aby Národná banka mala možnosti ľahšie sa dostať k informáciám z príslušných orgánov verejnej správy elektronickým spôsobom. Takže hneď ho aj prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Jany Kiššovej, Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára, Ladislava Kamenického, Ľubomíra Petráka, Irén Sárközy a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 647).
1. K čl. X – nový bod 6
V čl. X sa za pôvodný bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 3 ods. 1 druhá veta znie: "Pritom orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej banke Slovenska na účely dohľadu ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov vrátane registrov, evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému sa sprístupňujú aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim úplný, priamy a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
"11a) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2006 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov."
Zároveň sa v článku X prečíslujú všetky nasledujúce body.
2. K čl. XVI – o účinnosti
Navrhnuté doplnenie nového bodu 6 do čl. X, ktorým sa upravuje § 3 ods. 1 druhá veta zákona o dohľade nad finančným trhom, nadobudne účinnosť dňa 15. 12. 2017, čo sa premietne do prečíslovania bodov uvedených v článku XVI o nadobudnutí účinnosti ustanovení navrhnutého zákona.
Teraz odôvodnenie: Navrhuje sa aktualizácia a vyprecizovanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom a nadväzná úprava článku XVI o účinnosti navrhnutého zákona tak, aby orgány verejnej moci a iné subjekty (napríklad centrálny depozitár) sprístupňovali a poskytovali pre NBS na účely dohľadu aj údaje a iné informácie a podklady z nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov, čím sa prispieva k vytvoreniu legislatívnych predpokladov na využívanie oficiálnych údajov a iných informácií a podkladov na účely dohľadu prostredníctvom elektronickej komunikácie priamo z relevantných informačných systémov, napríklad priamo z obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií pre výkon dohľadu. Takto sa zároveň prispieva k zníženiu administratívneho zaťaženia dotknutých subjektov pri dohľade nad finančným trhom a tým aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov pre celkový efektívnejší a operatívnejší výkon dohľadu nad finančným trhom.
Tak. Máme za sebou tú dvojičku zákonov alebo teda návrhov pozmeňujúcich.
A teraz pristupujem k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý už, ako mám avizované aj z ministerstva financií, bude menej konsenzuálny. Ide o to, že podľa nášho názoru predkladaná novela zákona o bankách obmedzí možnosť pobočiek zahraničných bánk poskytovať dotované zvýhodnené hypotéky. Problém vidíme, technicky by sa to malo udiať tak, že sa im zoberie možnosť vydávať kryté dlhopisy. Ide o to, že na Slovensku na tomto trhu máme len niekoľko bánk a tie navyše, ich podiel na trhu veľmi rýchlo rastie. Podiel troch najväčších bánk na trhu úverov na bývanie v ostatných rokoch narástol zo 75 % približne v roku 2009 na 83 % v roku 2017. Čiže to konkurenčné prostredie je čoraz menej intenzívne, no a menej intenzívne konkurenčné prostredie dopadá negatívne na ľudí, ktorí v tomto prípade tie hypotéky prijímajú. Tak myslím, že k odôvodneniu neformálnemu toľko. Prečítam pozmeňujúci návrh aj s krátkym formálnym odôvodnením.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu a Jozefa Rajtára k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 647).
V čl. II sa vypúšťa bod 2.
Doterajšie body 3 až 10 sa označujú ako body 2 až 9.
Odôvodnenie: Navrhovaná vládna úprava by spôsobila, že pobočky zahraničnej banky nebudú môcť poskytovať štátom zvýhodnené hypotéky, a teda by bola obmedzená konkurencia. Bodka.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 9:18 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:26

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Áno, pán predsedajúci, navrhujem, aby sme o zákonoch hlasovali zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 9:26 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:27

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Návrhom zákona sa implementujú niektoré ustanovenia vykonávacích a delegovaných aktov k Colnému kódexu Únie. V nadväznosti na elektronizáciu procesov v colnej oblasti sa umožňuje podať ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe. Pri celkovej záruke sa navrhuje splnomocnenie, ktoré umožní vyhláškou ustanoviť osobitné ručiteľské vyhlásenie, ktoré nebude vyžadovať také podrobné administratívne a finančne náročné rozdelenie celkovej výšky referenčnej sumy, ako je to v platnej právnej úprave Európskej únie.
Návrhom sa tiež zavádza liberačné ustanovenie, podľa ktorého zodpovednosť deklaranta za porušenie colných predpisov zaniká, ak deklarant sám požiada o opravu nesprávnych údajov.
V čl. II sa novela zákona zaoberá zákonom; rozširuje sa o zmeny zákona o štátnej službe colníkov a zabezpečujú podmienky na výkon duchovnej a pastoračnej činnosti pre veriacich colníkov a ich rodinných príslušníkov.
V čl. III sa ustanovuje nová kompetencia pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vykonávanie školení v oblasti colných a daňových predpisov a organizačné zabezpečenie skúšok pre žiadateľov o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2017 o 9:27 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:29

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, Colný zákon. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 759 z 5. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča návrhy výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 219 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2017 o 9:29 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video