21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 18:26 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:26

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrhom zákona sa v záujme zabezpečenia správneho zdanenia navrhuje zmena systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane. Týka sa len cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku, kde odberatelia kontrolných známok sú povinní doplatiť rozdiel medzi pôvodnou sadzbou spotrebnej dane a novou sadzbou spotrebnej dane.
Návrh zákona tiež upravuje a dopĺňa podmienky, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá chce na daňovom území obchodovať s tabakovou surovinou, a to tak, aby sa zamedzilo daňovým únikom a podvodom na spotrebnej dani z tabakovej suroviny, ako aj ostatných tabakových výrobkov. Napríklad žiadateľ o povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou nebude môcť mať nedoplatky voči daňovému a colnému úradu, nebude môcť mať nedoplatky na povinných odvodoch, nebude môcť vykazovať kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami za dve predchádzajúce účtovné obdobia. S cieľom zamedziť uloženiu sankcií neprimeraných skutku, ktorý subjekt vykonal, sa navrhuje zaviesť obmedzený počet sankcií za všetky delikty a priestupky.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 18:26 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:27

Emil Ďurovčík

Uvádzajúci uvádza bod 18:31

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za slovo. V súvislosti s ukončením uplatňovania doterajšej schémy daňového zvýhodnenia pre biopalivá sa navrhuje zavedenie základnej sadzby dane na motorový benzín a základnej sadzby na motorovú naftu bez daňového zvýhodnenia. Súčasne sa navrhuje zavedenie novej schémy daňového zvýhodnenia biopalív v pohonných látkach, ak tieto spĺňajú stanovené kritériá. To znamená minimálny objem biopalivovej zmesi a trvalú udržateľnosť biopalív.
Navrhovaná schéma daňového zvýhodnenia biopalív sa bude uplatňovať po jej notifikácii Európskou komisiou. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súčasnom období intenzívne rokuje s Európskou komisiou v snahe dosiahnuť účinnosť tejto schémy od 1. januára budúceho roku. V súlade s Akčným plánom boja proti podvodom na roky 2017 až 2018 sa tiež navrhujú niektoré nové opatrenia zamerané na elimináciu daňových únikov, nové kompetencie Kriminálneho úradu finančnej správy, skladanie zábezpeky na daňovom sklade a sprísňujú sa aj uplatňované opatrenia pri obchodovaní s pohonnými látkami v daňovom obehu.
Kľúčovým opatrením smerujúcich k eliminácii daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja je sprísnenie podmienok, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá chce na daňovom území obchodovať s pohonnými látkami v zmysle motorového benzínu, motorovej nafty alebo LPG.
V porovnaní s doterajšou úpravou sa predovšetkým kladie dôraz na daňovú spoľahlivosť, to znamená žiadne daňové nedoplatky, nedoplatky cla, povinných odvodov, poistného a podobne, tak pri už registrovaných distribútoroch a predajcoch pohonných látok, ako aj pri nových žiadateľoch o vydanie povolenia na distribúciu alebo predaj pohonných látok. Súčasne sa stanovujú minimálne parametre objemového a majetkového zabezpečenia ich obchodnej činnosti. Ide o minimálny objem predaja pohonných látok, minimálny vklad do základného imania. S cieľom zamedziť uloženiu sankcií neprimeraných skutku, ktorý subjekt vykonal, sa navrhuje upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť dĺžky trvania a následky protiprávneho stavu.
Ďakujem veľmi pekne. Toľko na úvod.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 18:31 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:34

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem znovu za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 764 z 5. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, ďalej výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 12, 15 až 32 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 13, 14 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 215 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem. Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, k uvedenému vládnemu návrhu rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.10.2017 o 18:34 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:37

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu novely zákona o spotrebnej dani. Ten pozmeňujúci návrh smeruje k tomu, aby spotrebné dane z minerálnych olejov, konkrétne z benzínu a nafty, boli znížené na minimálnu úroveň, ktorú od nás vyžaduje príslušná smernica Európskej únie. A teda, kým k tomu pristúpim, najprv by som prečítal odôvodnenie.
Ceny motorových palív dosahujú v súčasnosti vysoké hodnoty, čo spôsobuje vážne ťažkosti štátu, domácnostiam a podnikateľskému sektoru. V nasledujúcich mesiacoch ani rokoch sa neočakáva výraznejší pokles týchto cien, skôr môže dôjsť k ich ďalšiemu rastu alebo stagnácii na súčasnej úrovni. Pozmeňujúci návrh vedie k zníženiu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako je dnes upravená v zákone. Pozitíva takéhoto opatrenia sú predovšetkým v znížení tlaku na infláciu, na úrokové miery, v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní, ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre ministerstvo financií o uvažovaní zníženia spotrebnej dane bez toho, aby došlo k podstatnému výpadku výberu spotrebnej dane a DPH.
Prijatie tohto návrhu by viedlo aj k významnému obmedzeniu tankovania slovenských fyzických a právnických osôb v zahraničí, čo osobitne negatívne vplýva na príjmy štátneho rozpočtu. Stabilizácia podnikateľského prostredia, zníženie nákladov a pravdepodobnosť vyššieho výberu dane z príjmu a DPH však tento dopad na štátny rozpočet plne eliminujú.
Návrh zákona nebude mať v prípade schválenia negatívny dopad na rozpočty miest a obcí, nevyvoláva žiadne personálne či iné požiadavky. Navrhovaná právna úprava je spoločensky potrebná a žiaduca.
Dúfam, že táto argumentácia je dostatočná a pána ministra financií, aj keď teda nepočúval veľmi pozorne, ani teraz nepočúva, presvedčila a pozmeňujúci návrh skupiny poslancov odporučí koaličným poslancom schváliť. No, a teraz ten pozmeňujúci návrh.
Priznám sa, že som trochu zavádzal, žiadny pozmeňujúci návrh nebude. Ale tá dôvodová správa sedí, nie? Akurát, že to nie je odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu skupiny poslancov k návrhu zákona, ktorý máme práve teraz na programe, ale doslovné citácie z návrhu zákona z roku 2005. Konkrétne z návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
A ktože boli tí smelí a za ľudí a podnikateľské prostredie odvážne bojujúci poslanci, ktorí v roku 2005 predložili návrh znížiť sadzby spotrebnej dane z benzínu a nafty na minimálnu úroveň vyžadovanú Európskou úniou? Tými poslancami boli páni Igor Šulaj a Robert Fico. Obaja boli v tom čase poslancami za SMER. Dnes je jeden z nich predsedom vlády tiež za SMER. Pravda, hovoríme o návrhu z roku 2005, teda z času, keď bol SMER v opozícii. Dnes je SMER vo vláde, tak je všetko inak.
V júni tohto roku skupina ľudí z Občianskej konzervatívnej strany, Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, inštitútu INESS a Nadácie F. A. Hayeka v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu tohto zákona, ktorý máme práve teraz na programe, prišla s hromadnou pripomienkou. Bol som jedným z iniciátorov tejto hromadnej pripomienky, aj som sa ako zástupca verejnosti zúčastnil rozporového konania. Vo vzťahu k sadzbám spotrebnej dane sme navrhovali dve veci alternatívne:
Prvú znížiť sadzby spotrebnej dane pre motorové palivá na minimálne úrovne požadované smernicou Európskej únie.
Druhú, znížiť sadzby spotrebnej dane na benzín na úroveň priemeru sadzieb regiónu V3, teda V4, bez Slovenska.
Čiže dá sa povedať, že sme neboli až takí radikálni ako SMER v roku 2005. Napriek tomu ministerstvo financií obe naše požiadavky odmietlo. Treba preto pri tejto príležitosti pripomenúť, že ak dnes ministerstvo financií a s ním aj vládna koalícia, parlamentná väčšina, odmietajú návrhy v prospech ľudí a podnikateľského prostredia znížiť spotrebné dane z benzínu a nafty, tak tým zároveň odmietajú aj návrh predsedu SMER-u Roberta Fica s tým rozdielom, že opozičného Roberta Fica z roku 2005. Ale bol Robert Fico ako opozičný poslanec v roku 2005 iným Robertom Ficom, ako je dnešný premiér Robert Fico?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.10.2017 o 18:37 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:44

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené dámy a páni, myslím si, že máloktorý návrh zákona je tak zlý, že tie jeho negatíva by sa dali zhrnúť do takej zjednodušujúcej schémy päť v jednom. Pokúsim sa ich na úvod vymenovať a potom odôvodniť.
Po prvé. Na tomto zákone štát prerába, prerába na daniach, pretože daňovo zvýhodňuje niečo, čo vôbec nepotrebujeme zvýhodňovať.
Po druhé. Oligarchovia a agrobaróni na tom zarobia. Môžme si povedať aj konkrétne ktorí.
Po tretie. Tento zákon podporuje ničenie našich polí.
Po štvrté. Tento zákon spôsobuje to, že máme drahé potraviny.
A po piate. Spôsobuje tiež to, že naše potraviny miznú, domáce potraviny, z našich obchodov a nahrádzajú ich menej kvalitné zahraničné potraviny. A to všetko iba preto, že chceme pokračovať v podpore biopalív.
Povedzme si niekoľko faktov na úvod. Na Slovensku sa podľa posledných získateľných informácií dodávajú biopalivá do 98 % pohonných hmôt, ktoré spotrebúvame na Slovensku. Biopalivá boli zavedené ako podpora ochrany životného prostredia. Spôsobili však iba to, že na celom svete od momentu, kedy sa začali dotovať biopalivá, stúpajú ceny potravín. Prečo? Pretože, samozrejme, pre producentov je oveľa výhodnejšie a jednoduchšie, prepáčte, že to tak poviem, zasviniť polia monokultúrou, o ktorú sa môže starať iba minimálny počet ľudí, to znamená, prichádzame ešte aj o pracovné miesta. A na druhej strane štát zbytočne prispieva na to, aby sme tieto monokultúry, volá sa to aj žlté svinstvo, aby sme to podporovali.
Aby ste si vedeli predstaviť len na Slovensku, čo to znamená v praxi, štát má približne 476-tisíc ha pôdy, ktorú buď vlastní, alebo spravuje. Štát je, samozrejme, najväčší vlastník a správca pôdy na Slovensku. Len repka olejná sa pestuje na Slovensku na výmere, to nevravím, že ide len o štátnu pôdu, ale aby na porovnanie približne jednej štvrtiny tejto pôdy, to znamená 100- až 120-tisíc ha ročne. Myslím si, že, a to samozrejme, tým, že na tak veľkom množstve pestujeme kukuricu, repku olejku a tak ďalej a ďalšie tieto typy biopalív, tak úplne zbytočne vytláčame z trhu potraviny, ktoré tým pádom na Slovensku nikto nepestuje.
Po druhé. Nemám nič osobne proti pánovi Világimu ani proti pánovi Sabolovi, ale neviem, prečo by štát mal podporovať takýmto spôsobom to, že Slovnaft zarobí o 50 mil. eur viac a že istým spôsobom pán Világi s pánom Sabolom na pestovaní a produkovaní biopalív zarobia o 5 mil. eur ročne viac. Podľa mňa je zbytočné, aby ľudia, ktorí podnikateľsky zarábajú veľmi slušné peniaze, aby ešte takýmto spôsobom sme ich podporovali v tom, že vytláčajú z našich polí potraviny a zdražujú ich cenu v slovenských obchodoch.
Po ďalšie. V doložke vybraných vplyvov materiálu, ktoré predložilo ministerstvo financií, v čl. V sa píše jedna taká zaujímavá veta, z ktorej by sme podľa môjho názoru mali vyjsť. Pomenováva sa tam, či existuje alternatíva k tomuto návrhu zákona, a ministerstvo financií píše: "Alternatívou je žiadne daňové zvýhodnenie na biopalivá nezaviesť." A to si myslím, že je najlepšie riešenie. Vôbec nemá zmysel podporovať tento typ podnikania, ktorý nie je výhodný ani pre štát, ani pre ľudí, ani pre potravinovú sebestačnosť, ani pre štátny rozpočet a úplne najjednoduchšie by bolo tento návrh zákona zamietnuť a v podpore biopalív na Slovensku nepodporovať, k čomu vás vyzývam a týmto by som chcel aj povedať, že hnutie SME RODINA rozhodne za tento návrh zákona hlasovať nebude.
Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.10.2017 o 18:44 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:49

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý podvečer, dámy a páni, vystúpim len krátko. A síce k tomu, že podľa predkladaného návrhu zákona sa obmedzí vstup na trh malým distribútorom. Nehovorím, že obmedzenie vstupu na trh musí byť vždy zlé, môže byť niečím vyvážené. V tomto prípade je to pomerne razantné obmedzenie. Videli sme také v minulosti aj v Českej republike, kde musel zasahovať Ústavný súd. Na výbore sme o tom hovorili podrobne, nebudem to tu všetko pripomínať alebo otvárať. Každopádne hovorili sme aj o tom, ja som o tom určite hovoril, že v takýchto prípadoch by predkladateľ mal argumentovať v tom zmysle, že by priniesol dáta a ich analýzy, ktoré ukazujú, že treba takýto zásah urobiť. Čiže argumenty, ktoré vyvažujú negatívny vplyv obmedzenia vstupu na trh. A takéto argumenty a dáta neodzneli, neodzneli na výbore a podľa mňa neodzneli ani dnes v pléne.
To znamená, ak teda tí malí distribútori naozaj častejšie, oveľa častejšie porušujú predpisy a neplatia dane, tak ako poslanec Národnej rady by som potreboval, ak nie dôkaz, tak aspoň verejné vyhlásenie zodpovedných ľudí, že naozaj takýto jav existuje, pretože ak ho nemám, tak mi je ťažko hlasovať za takéto obmedzenie, razantné obmedzenie vstupu na trh.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.10.2017 o 18:49 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:49

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Navrhujem, aby o tomto vládnom návrhu sa hlasovalo zajtra o 11.00 hodine doobeda. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.10.2017 o 18:49 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:52

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Návrhom zákona sa implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorej cieľom je prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu a elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Toto pokračovanie v harmonizácii je čoraz dôležitejšie najmä v nadväznosti na dynamický nárast objemu a využívania elektronických služieb, nárast využívania mobilných platieb, ako aj rozšírenie okruhu platobných služieb o ich nové druhy a celkové zvyšovanie digitalizácie v oblasti platobných služieb.
Novela zavádza aj nové bezpečnostné opatrenia s cieľom zmierňovať riziká v oblasti bezpečnosti platieb a zabezpečiť nediskriminačné podmienky pre poskytovateľov platobných služieb vrátane možnosti vstupu nových hráčov, ktorými sú najmä poskytovatelia iniciačných služieb a služieb informovania o platobnom účte.
Uvedené bude mať za následok posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb, čo by malo prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami, a to na strane poskytovateľov, ako aj používateľov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 18:52 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:53

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o platobných službách. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 766 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 210 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona som predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.10.2017 o 18:53 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video