21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.10.2017 o 17:04 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:04

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ešte pred hlasovaním o prvom bode programu by som chcel stiahnuť pozmeňovací návrh skupiny poslancov k zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení z dôvodu toho, že ukázali sa nejaké legislatívnotechnické problémy s realizáciou tohto návrhu, a preto by sme teda tento návrh stiahli a podáme ho na budúcej schôdzi, keď tieto problémy sa vyriešia.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ostatní poslanci, ktorí sú podpísaní, súhlasia s tým?

Suchánek, Alan, poslanec NR SR
Áno, oboznámil som.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.10.2017 o 17:04 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:18

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Prajem vám všetkým príjemný, dobrý večer. Aj ja sa teším, že budem môcť s vami stráviť niekoľko hodín až dní, než prejdeme balík legislatívy z rezortu, z dielne rezortu ministerstva financií.
Takže novelou zákona sa zavádza inštitút daňového zastúpenia zahraničných osôb, ktoré nadobúdajú tovar z iného členského štátu a tento tovar dodávajú zákazníkom mimo tuzemska, preto nie sú povinné platiť daň z pridanej hodnoty v tuzemsku. Ide o zjednodušenie pre zahraničné osoby, ktoré sa nemusia registrovať za platiteľov dane. Daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz bude takto za tieto osoby podávať daňový zástupca, ktorý môže byť len tuzemská osoba.
Navrhuje sa vypustiť jednu z troch domnienok pre ručenie odberateľa za daň nezaplatenú dodávateľom správcovi dane. Ide o prípad, keď dodávateľ je uvedený v zozname osôb, ktorým daňový úrad môže z dôvodu neplnenia zákonných daňových povinností zrušiť registráciu platiteľa dane. Táto domnienka spôsobuje podnikateľom zvýšenú administratívnu záťaž a daňové úrady ju využijú len v nepatrnej miere, preto od nej odstupujeme.
Novela zákona v súlade so smernicou o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodzuje od dane bezodplatné dodanie tovaru formou daru z dôvodu jeho následného vývozu do tretích štátov ako súčasť humanitárnej a dobročinnej činnosti prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 17:18 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:20

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. 
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby návrh zákona prerokovali do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.10.2017 o 17:20 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:22

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Novelou tohto zákona sa zavádza inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, ktorým je opakované podvodné konanie účtovnej jednotky. Nemôže vykonávať potom účtovné zápisy mimo účtovných kníh. Nemôže vykonávať účtovný zápis v účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, resp. zatajovať a nezúčtovávať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Toto sa považuje za podvodné konanie vo vzťahu k účtovaniu.
V ďalšom prípade ide o opakované nevedenie účtovníctva alebo opakované nezostavenie účtovnej závierky, ktoré môže viesť k zrušeniu živnostenského oprávnenia. Čiže podvodné konanie, nevedenie účtovníctva a nezostavenie účtovnej závierky bude podľa tohto zákona môcť viesť k zrušeniu živnostenského oprávnenia. Predlžuje sa lehota na archiváciu účtovných dokladov z 5 na 10 rokov z dôvodu zabezpečenia účelnosti v trestnom konaní. Archivácia dokladov bude možná, tak ako aj v dnešnej dobe, v papierovej alebo elektronickej podobe podľa toho, ako sa rozhodne tá-ktorá účtovná jednotka.
Celý návrh zákona obsahuje úpravy na odstránenie nedostatkov pri ukladaní účtovných dokumentov do registrov účtovných závierok a opatrenia zamerané na zníženie administratívnej záťaže.
Chcem len zopakovať, že počas prvého čítania pri tomto návrhu zákona zazneli niektoré obavy a hlavne z úst pána poslanca Hegera a Jurzycu, ktoré boli nasmerované hlavne k otázkam predĺženia lehoty archivácie. A ja pevne verím, že na základe rokovania výboru, ale aj osobných stretnutí niektorých pánov poslancov so zástupcami či už finančnej správy a na mojej sekcii daňovej alebo aj s predstaviteľmi zástupcami ministerstva vnútra tieto pochybnosti boli rozptýlené. To znamená, ja som mohol pristúpiť k tomu sľubu, že v podstate ako odstránime tieto rozpory, tak budeme pokračovať v druhom čítaní už na tejto schôdzi, čo sa vlastne takto deje, a takto vám teda predkladám do druhého čítania návrh zákona v tomto znení.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 17:22 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:24

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o účtovníctve. Výbor Národnej rady ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 760 z 5. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy číslo 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 218 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.10.2017 o 17:24 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:27

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem všetkým, alebo dobrý večer, ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý som pripravil so svojimi kolegyňami, kolegami k tomuto vládnemu návrhu zákona. A je to presne tá citlivá vec, o ktorú hlavne v tomto návrhu novely ide, a to je rušenie živnostenských oprávnení. Ja si teda dovolím prečítať, alebo teda vlastnými slovami pretlmočiť odôvodnenie, ktoré teda nájdete či už na internete, alebo vo vašich laviciach, keď to technicky bude spracované, a ide jednoducho o to.
Návrh zákona vlastne navrhuje, aby za isté porušenia zákona o účtovníctve, teda závažné porušenia, ja sa nehádam, že to nie sú závažné porušenia, sú, aby okrem doterajšej finančnej pokuty, ktorá je, ak sa nemýlim z hlavy, až v hranici 3 mil. eur, 3 mil. eur je tam pokuta, tak aby okrem toho mohla finančná správa pristúpiť k zrušeniu živnostenského oprávnenia. Domnievame sa, že takáto sankcia je neprimeraná a diskriminačná.
Vysvetlím prečo. Pretože napríklad preto, pretože je to zásadný prelom, zásadná novinka, takáto sankcia, rušenie živnostenského oprávnenia dnes, či v zákone o účtovníctve, alebo inde v daňových zákonoch, predpisoch neexistuje. Doteraz teda zákony v tejto oblasti poznali iba peňažné sankcie. Už som spomínal, za to závažné porušenie predpisov je možná pokuta až 3 mil. eur. Myslíme si, že ak platenie daní je o peniazoch, ak vedenie účtovníctva je fakticky tiež o peniazoch, sú to finančné povinnosti, a preto by pri ich porušení mala nasledovať peňažná sankcia, peňažná pokuta, ale nie zrušenie oprávnenia ako na podnikanie. Myslíme si, že finančné pokuty sú absolútne postačujúce. Mám za to, že dôvodom na zrušenie živnostenského oprávnenia, keď už, tak môžu byť len porušenia samotného živnostenského zákona, tých povinností, ktoré vyplývajú zo živnostenského zákona.
Je tu ešte taká jedna, možno taký špekulatívny pohľad na vec a vlastne ide o to, že ak sa niekto zatvári, alebo teda iniciuje, ja to poviem na inom príklade. Tí, čo hrávate basketbal, viete, že keď ten jeden tím prehráva pred koncom povedzme o päť-šesť bodov, tak tí hráči úmyselne faulujú, čiže úmyselne porušia pravidlá, aby vďaka tomu systému, ktorým basketbal je, celý ten šport, ako je ten systém bodovania trojky a podobne, aby sa snažili týmto spôsobom čo najrýchlejšie získať loptu, využiť ten zostávajúci čas, čiže z tej pôvodnej, možno pre nezainteresovaného nevýhody sa môže stať, je to teda záchrana v poslednej chvíli, ale výhoda pre ten prehrávajúci tím. No a tu ide o to, že to rušenie účtovníctva alebo likvidácia firmy je niekedy veľmi komplikovaný a bolestivý proces. Čiže, aha, tu máme spôsob, ako to za mňa urobí štát bez toho, že by som sa ja musel nejakým spôsobom snažiť. No neviem, či sa mi to podarilo na príklade basketbalu vysvetliť, ale, skrátka, je tu taká prihrávka pre tých, ktorí tú firmu idu rušiť tak ako tak, aby takouto zvláštnou cestičkou ten proces vlastne za nich urobila finančná správa. No, to bola malá odbočka, ale je to zaujímavá, myslím, poznámka.
No a ďalšia vec je, na to, aby sa podľa návrhu zákona dopracovala daňová kontrola k tomu, že subjekt porušil závažným spôsobom zákon o účtovníctve a aby teda bola tá živnosť odobratá, tak najskôr tá daňová kontrola musí prebehnúť. Ak si vezmeme firmy alebo podnikateľov, ktorí sa zatajujú, ktorých nie je možné zastihnúť, tie dôvody sú rôzne, daňová kontrola neprebehne a k tejto sankcii, ktorá by práve tam mala byť, tak vlastne nedôjde.
No a posledný argument je tento. V prípade fyzických osôb je tento návrh diskriminačný, pretože návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia môže byť vlastne vznesený z hľadiska tej logiky toho nastavenia len voči takej fyzickej osobe, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Tento návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia jednoducho nemôže byť vznesené voči takej fyzickej osobe, ktorá vedie daňovú evidenciu, resp. uplatňuje si paušálne výdavky, pretože tá z princípu nemá čo porušiť, lebo, opakujem ešte raz, účtovníctvo nevedie. Čiže máme dvoch podnikateľov, jeden účtovníctvo vedie, poruší účtovné predpisy, doplatí na to odobratím živnosti, druhý robí tiež nejaké brutálne prešľapy, ale keďže účtovníctvo nevedie, vedie daňovú evidenciu, resp. uplatňuje paušálne výdavky, tak nech urobí problém, aký chce, dostane teda finančnú pokutu a s tou, opakujem, je súhlas, ale živnostenské oprávnenie mu v zmysle logiky vládneho návrhu zákona nie je možné odobrať. Takže v tom spočíva diskriminácia jednotlivých osôb.
No a to bolo vlastne odôvodnenie a na záver svojho vystúpenia prednesiem samotný návrh. Tak to, myslím, je podľa rokovacieho poriadku. Snáď sa nemýlim.
Takže nasleduje samotné znenie pozmeňovacieho návrhu. Citujem: Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mihála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655). Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa mení takto: "V čl. I sa vypúšťa bod 22. Doterajšie body sa primerane prečíslujú."
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.10.2017 o 17:27 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:35

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi krátko vystúpiť v nadväznosti aj na to, čo prezentoval kolega Mihál. Ja by som možno tak dve veci chcel povedať.
Teda k tomu prvému, k tej archivácii, ako ste povedal, aj pán minister v úvode, teda dopytovali sme sa na to u vašich kolegov na ministerstve financií. A musím teda povedať a pochváliť zároveň skvelú prácu vašich ľudí na ministerstve financií aj v tom, v tej komunikácii aj vo vysvetlení a naozaj môžem povedať, že to veľmi pomohlo, pretože sme si ozrejmili teda, že nejde k takému, nedochádza k tomu, že by museli naozaj v tej papierovej podobe tí podnikatelia držať vlastne tieto doklady. Takže ešte raz veľká vďaka, ak ste aj tu na balkóne, tak ďakujeme, ceníme si to a vážim si to aj o to viac, že hoci sme opoziční poslanci, že naozaj ministerstvo funguje z tohto pohľadu objektívne a tá komunikácia je tam korektná.
Čo sa týka tej archivácie, tak toto, samozrejme, podporujeme, pretože sme uvažovali práve nad tým, že, áno, je to síce na jednej strane možno čiastočná záťaž pre podnikateľov, lebo tí, ktorí to majú v papierovej podobe, tak budú to musieť konvertovať do tej elektronickej, čo môže byť nejaká záťaž, ale zase na druhej strane povýšili sme ten princíp práve boja proti únikom pred daňovými povinnosťami a z tohto pohľadu teda nám toto riešenie vychádza ako, ako dobré a dôležité a potrebné. Takže túto časť riešenia vieme podporiť.
Avšak tá druhá, práve to zrušenie živnosti, tak práve tá argumentácia, ktorú použil aj kolega Mihál, je niečo, čo nám tam stále ruší, aj keď teda ja rozumiem tomu faktu, ak som teda sa správne informoval, že je to len možnosť, vlastne ten zákon hovorí, že len môže vlastne dôjsť k zrušeniu, ale už toto samotné jednak dáva rozhodovanie do rúk konkrétnych ľudí a nie sú tam taxatívne ako keby vymedzené nejaké podmienky. A po druhé aj tie presne, tú argumentáciu a nebudem to opakovať, lebo však pán Mihál to veľmi dobre vysvetlil, tak to je dôvod, prečo vlastne nemôžme tomuto celému zákonu vyjadriť našu podporu. Tak len aby ste rozumeli potom aj nášmu hlasovaniu.
To je všetko, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.10.2017 o 17:35 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:38

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Navrhujú sa nové technické požiadavky na funkcionalitu virtuálnej registračnej pokladnice a jej ochranu proti externým vstupom. V záujme dosiahnuť vyššiu ochranu a bezpečnosť evidovaných tržieb elektronickými registračnými pokladnicami sa navrhujú zmeny v rámci certifikácie týchto pokladníc. Zároveň sa navrhuje upraviť proces zabezpečenia prepadnutia elektronickej registračnej pokladnice s cieľom zabezpečiť vyššiu efektivitu vykonávaných kontrol. Ako podnikateľské opatrenie sa novelou navrhuje možnosť nahlasovať zmeny údajov na akomkoľvek daňovom úrade alebo zhovievavejší prístup finančnej správy pri ukladaní pokuty za nesprávne označenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade.
Chcem vás informovať takisto o priebehu prvého čítania, kde pripomínam, že práve poslanec Heger v podstate nasvietil možnosť využívania iných softvérov pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice. Mám pocit, mám informáciu, že tento problém bol takisto vyriešený na základe osobnej konzultácie s finančnou správou.
Chcem vás ešte informovať o obsahu pozmeňujúcich návrhov prijatých na gestorskom výbore. Vylučujeme, prijatými návrhmi sa vylučuje výnimka z používania registračných pokladníc pre podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, za ktorých prijímajú tržby osoby, ktoré nie sú s ťažkým zdravotným postihnutím, s cieľom obmedziť zneužívanie tohto inštitútu. V ďalšom sa ustanovuje lehota dva roky na ukladanie sankcií, po uplynutí ktorých sa bude na podnikateľov hľadieť akoby na, ako keby páchateľa správneho deliktu. To znamená, po dvoch rokoch ako keby sa dopustil tohto deliktu prvýkrát.
Ďakujem, všetko na úvod.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 17:38 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:40

Radovan Baláž

Uvádzajúci uvádza bod 17:43

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. V predmetnom návrhu zákona navrhujem reformu daňového tajomstva, podľa ktorej sa súčasných 51 výnimiek z daňového tajomstva nahradí všeobecnou výnimkou. Prístup k daňovému tajomstvu získajú všetci, ktorým vznikne zákonný nárok podľa osobitného predpisu.
Od roku 2018 sa navrhuje zverejňovať zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili nadmerný odpočet a priznali vlastnú daňovú povinnosť od prvého eura a tiež sa navrhuje zverejňovať zoznam priznanej dane z príjmov právnických osôb. Od roku 2019 sa budú zverejňovať aj zoznamy osobitných odvodov finančných inštitúcií a regulovaných osôb. Zverejňovanie zoznamov prispieva k lepšej informovanosti verejnosti, k väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia a pomáha aj v boji proti daňovým únikom.
Predkladaným návrhom zákona sa zavádza index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov. Finančná správa bude interne, zatiaľ interne, známkovať podnikateľov na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Opatrenie bude mať najmä motivačný a preventívny charakter. K tým, ktorí si svoje povinnosti plnia včas a riadne, bude finančná správa pristupovať ústretovejšie.
Transpozíciou smernice Rady, ktorá bola prerokovaná a prijatá počas nášho predsedníctva, sa zabezpečuje prístup finančnej správy k informáciám v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
Ako propodnikateľské opatrenie navrhujeme predĺžiť lehotu na podanie odvolania zo súčasných 15 dní na 30 dní a dolná hranica poplatku za záväzné stanovisko sa znižuje na polovicu. Zavádza sa zároveň povinná elektronická komunikácia pre právnické osoby, zapísané v obchodnom registri od 1. januára 2018 a pre fyzické osoby - podnikateľov od 1. júla 2018.
Chcem vás informovať aj o obsahu pozmeňujúcich návrhov prijatých na príslušných výboroch. Išlo o pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkali hlavne elektronickej komunikácie. Ide o zosúladenie daňového poriadku so zákonom o e-Governmente. Takzvané štrukturálne podania, daňové priznania a kontrolné výkazy sa navrhuje podávať len prostredníctvom portálu finančnej správy a po 1. januári 2018 umožniť uzatvárať nové dohody na elektronické doručovanie len fyzickým osobám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.10.2017 o 17:43 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video