21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 14:08 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:08

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Ja len v krátkosti odpoviem. Áno, pripravujeme druhý návrh zákona, zákon o štátnej a veterinárnej starostlivosti. Takže tam bude čipovanie zvierat. Už je, mimochodom, vyvesený v medzirezortnom pripomienkovom konaní, tak to tam nájdete.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 14:08 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:08

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Pýtam sa, či sa chce vyjadriť spravodajca. Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
A pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 624. Spoločná správa výborov má tlač 624a.
Nech sa páči, pani ministerka, odôvodnite tento vládny návrh zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 14:08 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:10

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže v druhom čítaní predkladaný návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a v rozvoji vidieka aktualizuje právnu úpravu týkajúcu sa poskytovania podpory a dotácie v pôdohospodárstve a v rozvoji vidieka, vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a v rozvoji vidieka, zabezpečuje ochranu finančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upravuje pôdohospodársky poradenský systém.
Predkladaný návrh zákona zároveň upravuje konanie o priamych podporách, čím zdokonaľuje výkon právomocí orgánov štátnej správy v rámci schvaľovania žiadostí o podporu. V tomto smere ide najmä o osobitosti vo vzťahu k zákonu o správnom konaní a k ustanoveniam zákona o EŠIF-och, taktiež upravujúcim poskytovanie podpôr. Príprava návrhu zákona a jeho posudzovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania, pripomienkovania odbornou verejnosťou a posudzovania v poradných orgánoch vlády Slovenskej republiky bolo veľmi náročné a trvalo pomerne dlho, čo okrem iného svedčí o dôležitosti navrhovanej právnej úpravy pre subjekty, ktoré hospodária na pôde, ako aj pre štátne orgány garantujúce finančnú disciplínu.
Predkladané znenie má podľa môjho názoru podobu rešpektujúcu tak potreby podnikateľského prostredia, ako aj potrebu garantovania finančnej disciplíny pri čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie, ako aj prostriedkov štátneho rozpočtu.
V rámci doterajšieho prerokúvania odznelo v pléne Národnej rady Slovenskej republiky i v jej výboroch viacero podnetov a otázok a predpokladám, že táto diskusia bude pokračovať aj dnes. Aj keď si myslím, že prerokovaním návrhu a prijatím pozmeňovacích návrhov k nemu v gesčnom výbore boli všetky nejasnosti odstránené, som pripravená odpovedať na otázky a diskutovať o riešení naznačených problémov, avšak dovoľte mi zvýrazniť, že predložený návrh nerieši komplexne poskytovanie podpôr v poľnohospodárstve, ja som tu už zvýraznila aj pri prvom čítaní. Z hľadiska obsahovej sa týka iba priamych podpôr neprojekto; priamych platieb a neprojektovaných podpôr a poskytovania štátnej pomoci. Z hľadiska systémového je to predpis, ktorý má ani nie tak hmotnoprávny obsah, ale rieši najmä kompetencie a procesný postup orgánov rozhodujúcich o poskytovaní vyššie uvedených druhov podpôr a dotácií.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu a jeho schválenie. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2017 o 14:10 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:12

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 782 pridelila vládny návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka prerokovať ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanovisko:
Ústavnoprávny výbor schválil, súhlasil a odporučil Národnej rade schváliť s pripomienkami. To isté spravil aj výbor pre financie. A tak isto aj Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 117 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 44 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 125 z 10. októbra 2017. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2017 o 14:12 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:16

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ja si vo svojej rozprave dovolím predložiť rovno pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Máme to tlač 624.
Takže: Doterajší text návrhu zákona sa označuje ako čl. I a dopĺňa sa článok II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 49 ods. 5 sa slovo "nepoužijú" nahrádza slovami "použijú primerane".".
V súvislosti s doplnením nového čl. II sa vykonajú súvisiace legislatívno-technické úpravy § 43, ako je účinnosť, a označí sa čl. III a primerane sa upraví názov tohto zákona.
Ďakujem a poprosila by som o podporu tohto môjho pozmeňovacieho návrhu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 14:16 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som sa chcel spýtať pani poslankyne na dôvody predloženia tohto návrhu, možno aj pani ministerka k tomu povie, prečo sa to rieši takouto formou, lebo teda z legislatívneho hľadiska ide v podstate o prílepok, čiže ideme alebo teda navrhujete zmeniť úplne iný zákon, ktorý nie je predmetom novelizácie, tak ako bol predložený. Tak to je riešenie, ktoré by sa nemalo používať, resp. malo by sa používať v celkom výnimočných situáciách. Takže čím je to zdôvodnené, lebo to som nepochopil ani z toho uvedenia, a čím je zdôvod; teda odôvodnená tá naliehavosť, že sa to nemôže urobiť normálnym postupom, ale ide sa to riešiť prostredníctvom prílepku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2017 o 14:17 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:19

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda Národnej rady, napriek tomu teda, že som dosiaľ nedostal odpoveď na tú otázku navrhovaného nového čl. II, tak dúfam, že pani ministerka sa k tomu vyjadrí. Ale nevystupujem preto, vystupujem preto, že chcem pochváliť prístup ministerstva a pani ministerky a ochotu počúvať argumenty v prospech väčšej transparentnosti aj pri poskytovaní agrodotácií.
Už v prvom čítaní som hovoril o hromadnej pripomienke, v rámci ktorej sme mali dva zásadné body a žiadali sme v rámci medzirezortného pripomienkového konania jednak neutajovať informácie o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame platby a po druhé zverejňovať informácie z informačného systému Poľnohospodárskej platobnej agentúry. S tou prvou požiadavkou sme v zásade uspeli v rozporovom konaní, s tou druhou nie. V pôvodnom návrhu bola totiž taká pomerne striktná formulácia, že právo nahliadať do spisu má mať iba žiadateľ a jeho splnomocnený zástupca. Konajúci orgán môže inej osobe povoliť nahliadnuť do spisu, ak tak ustanovuje osobitný predpis, bola tam odvolávka na infozákon, ale ten nahliadnutie priamo nerieši, je to iba jedna z foriem sprístupnenia informácie.
Ale čo je dôležité, bol tam aj odsek 3 v tom paragrafe, vtedy to bol paragraf 29, že inej osobe teda ako účastníkovi konania alebo teda žiadateľovi a jeho splnomocnenému zástupcovi, takejto inej osobe sa neposkytne žiadna informácia o priebehu konania, čo bolo nad rámec aj zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aj správneho poriadku, aj akýchkoľvek iných porovnateľných právnych predpisov. Navrhli sme toto ustanovenie, odsek 3, vypustiť a s týmto návrhom sa nám podarilo uspieť už v rámci rozporového konania na ministerstve a bol zmenený aj ten odsek 2 s tým, že tá možnosť poskytnutia inej osobe s odvolaním sa na infozákon ostáva nielen vo forme nahliadnutia, ale vo forme poskytnutia informácie.
Vo vzťahu k požiadavke zverejňovať informácie z informačného systému Poľnohospodárskej platobnej agentúry sme prišli s návrhom, aby sa zverejňovali, zjednodušene povedané, všetky informácie, ktorých zverejneniu nebránia nejaké osobitné predpisy, ktoré chránia osobné údaje alebo utajované skutočnosti alebo nejaké obchodné tajomstvá. S týmto návrhom sme v rámci rozporového konania neuspeli, ministerstvo pôdohospodárstva to odmietlo, odvolávajúc sa na nariadenie Európskej únie, ktoré vymedzuje, aké informácie sa majú sprístupňovať.
Ja som vystúpil k tomu v prvom čítaní a snažil som sa apelovať aj na pani ministerku, aj na ministerstvo, aby ten postoj ešte prehodnotili. A odvolal som sa práve na zákon o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, kde sme mali podobnú hromadnú pripomienku a na úrade pána podpredsedu vlády Pellegriniho sme s ňou uspeli a výsledkom bola formulácia, že z informačného systému sa sprístupňujú údaje alebo teda zverejňujú údaje na internete v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému a, samozrejme, že to neplatí o údaje, ktoré sú chránené podľa nejakých osobitných predpisov.
A chcem teraz v tejto chvíli oceniť, že to zabralo a že gestorský výbor ako pozmeňujúci návrh č. 24 odporúča podobnú formuláciu aj do zákona, o ktorom práve rokujeme, a teda aj čo sa týka, čo sa týka poskytovania podpory v poľnohospodárstve bude, budú informácie z informačného systému zverejňované v rozsahu dostupnej funkcionality. A je tam aj v dôvodovej správe priame odvolanie sa na to, že podobným spôsobom je to riešené v zákone o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Takže dúfam, že keďže to gestorský výbor odporúča, je to aj s vedomím a so súhlasom pani ministerky, takže ešte raz chcem vyjadriť potešenie nad tým, že sa posunieme k väčšej transparentnosti nielen v eurofondoch, čo sa podarilo v uplynulých mesiacoch, ale pri poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, že tu nebudeme okolo toho zvádzať nejaký konflikt, ale verím, že s výraznou podporou aj opozície tento bod prejde.
Takže ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 14:19 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa ospravedlňujem pánovi poslancovi Dostálovi za troška taký skrat, lebo pokiaľ som si sadla, vaša otázka bola položená. Ja len jednou vetou alebo dvomi vetami by som k tomu sa vyjadrila, čo sa pýtal a vlastne aj v rozprave sa to opýtal, preto si dovoľujem reagovať faktickou, lebo prvá otázka v jeho rozprave bola práve táto, že nedostal odpoveď.
Takže, ak dovolíte, ja len toľko, že táto, tento pozmeňujúci návrh, ktorý som v mene klubu Slovenskej národnej strany predložila, obsahovo súvisí s týmto zákonom a my sme predtým, samozrejme, rokovali o tomto návrhu aj, samozrejme, s ministerstvom a s legislatívcami z ministerstva aj Národnej rady a jednoznačne je potvrdené, že takto môžeme tento návrh podať, pretože aj ministerstvo, však pani ministerka povie, sa s ním stotožňuje a je to z hľadiska aj rokovacieho poriadku v poriadku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2017 o 14:24 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:26

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som nadviazal na kolegu Dostála a zverejňovania údajov, snáď jedna taká pripomienka. Existuje nález Európskeho súdneho dvora, ktorý hovorí o priamych platbách a o zverejňovaní. Tá vyslovene zakazuje zverejňovať údaje týkajúce sa fyzických osôb pri priamych platbách. Takže toto nie je problém, s ktorým sa ľahko vie popasovať. Pri iných opatreniach ako o štrukturálnych fondoch, pri projektových podporách to neplatí, ale pri priamych platbách existuje takýto nález Európskeho súdneho dvora a tu musím povedať na obhajobu pani ministerky, že tu asi postupujú správne. Možnože medzičasom mohlo dôjsť k nejakému inému výkladu, ale ak si dobre pamätám, tak existuje takýto nález Európskeho súdneho dvora vo vzťahu, týka sa to vo vzťahu k priamym platbám.
Teraz dovoľte, aby som sa vyjadril k tomuto návrhu zákona. Predtým, než vôbec začnem bližšie k tomuto návrhu, tak by som chcel predložiť procedurálny návrh, vrátiť tento návrh zákona pani ministerke a vláde na prepracovanie. A teraz dovoľte, aby som to aj odôvodnil patričným spôsobom.
Tento návrh zákona je, tak ako pani ministerka povedala, o procesnom postupe podávania a vybavovania žiadostí, a to musím povedať, že absolútne, ale absolútne zle. Je tam viac tých nedostatkov podľa mňa, ale zameriam sa na to hlavné, to, čo ma najviac trápi. Ministerstvo chce postupovať spôsobom, ktorý je v rozpore podľa mňa s európskou smernicou. Paragraf 39 ods. 2 sa píše: "Ministerstvo pôdohospodárstva vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznámi odchýlky od termínu určeného podľa osobitného predpisu, odkaz 99", ktorý je k § 13 ods. 1 nariadenia vlády 342/2014. Nazdávam sa, že v vestníku ministerstva pôdohospodárstva nemôžme prijať a oznámiť iný termín, ako je v nariadení vlády, ktorá implementuje samotné nariadenie Európskej komisie a Rady.
Ďalej by ma veľmi zaujímalo, že aký termín tam chcete oznámiť. 15. máj je v tomto nariadení vlády určený. Pani ministerka, vy tam chcete oznámiť, že predkladanie žiadostí je možné do 30. mája? Pokiaľ to tak je, tak je mi to nesmierne ľúto, ale vedome nútite farmárov, aby podávali žiadosti a ich žiadosti boli finančne krátené.
Nariadenie Európskej komisie hovorí, dovolím si z neho zacitovať, že členské štáty stanovia konečné termíny na predloženie jednotlivých žiadostí o pomoc alebo žiadosť o platbu, najneskorší dátum, ktorý je teda 15. júna. 15. júna je termín ale s odpočítaním, prosím pekne, 25 dní, kde zase nariadenie hovorí, že v tom termíne za každý jeden deň meškania sa kráti vyplatená podpora o jedno percento.
Hovoríte ďalej v návrhu o vybavení žiadostí, do 13 mesiacov, o posúdenie a vydanie rozhodnutia. Ale Komisia vám; členskej krajine určuje každý rok najneskorší termín do 30. júna aj vyplatiť tie peniaze, o ktorých ste rozhodli. Keď vy ten dátum 15. mája posuniete, čo by len o jeden deň, už vám nebudú sedieť termíny, aby platobná agentúra o tom rozhodla. A nestačí o tom rozhodnúť, aby platobná agentúra rozhodla, ale je treba aj vyplatiť, lebo to vychádza z tejto smernice. Preto musím apelovať na vás a nesúhlasiť s tým, aby v tomto návrhu zákona o dotáciách bol zavedený takýto mechanizmus.
Naviac, nie je možné veci, ktoré sú priamo nadriadené smernici, takýmto spôsobom riešiť, pretože okamžite poľnohospodár sa dostane do konfliktu a budeme riešiť jeden problém za druhým spôsobom: Platí vyhláška ministerstva? Alebo platí smernica Európskej rady a parlamentu, ktorá je predradená slovenskej judikatúre? Lebo tu, myslím si, že idete v rozpore, a ja preto by som, a preto som podal ten procedurálny návrh a možnože by bolo lepšie tento návrh zobrať späť, opraviť a potom ho takým spôsobom sem doniesť.
Ja chápem, že potrebujete tie vzťahy vyčistiť, vyjasniť, aby to začalo inakšie fungovať, ale sú niektoré termíny, ktoré platia pre Slovenskú republiku, a tu mi to nejako nesedí, pretože, kontroloval som, smernice platia a verte mi, vtedy, keď sa nariadenie prijímalo v roku 2004 prvýkrát a potom aj za predchádzajúcej vlády i niekoľkokrát sa tento zákon dotýkal, menil, prijímal sa nový, tie dátumy zostali stále zachované.
A ja osobne chcem vyvarovať každého od toho, aby ministerstvo vyhláškou mohlo zmeniť termíny, ktoré sú určené Bruselom ako fixné. Pretože keď ministerstvo preto, lebo nestíha, a ja chápem, že vy začínate mať setsakramentský, veľký problém, preto lebo platobná agentúra nie je pripravená pre budúci rok na elektronické podávanie žiadostí od 100 % žiadateľov. Ak je tento problém, tak, prosím, riešte informatizáciu a ministerstvo, teda platobnú agentúru, to, čo bol prvotný problém, keď ste sama nastúpila a zdedili ste tento problém od pána ministra Jahnátka. Ale ste tam už dosť dlho, aby sa táto otázka vyriešila. Keď vy posuniete tam tie termíny, tak Slovenská republika nebude stíhať tento proces.
Áno, mohli by ste argumentovať tým, že európska smernica dáva možnosť pre niektoré členské krajiny v zónach s osobitnými klimatickými podmienkami alebo v regiónoch. Lenže Slovenská republika nemá stanovené a vyhlásené, odsúhlasené Bruselom žiadne osobitné klimatické regióny s osobitnými klimatickými podmienkami alebo regiónmi, kde by sa tento dátum dal posunúť. A pokiaľ by došlo k akémukoľvek posunu, tak sa dostaneme do stretu a do problému, že pri posudzovaní žiadostí už v podhorských oblastiach a vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách už sa dostaneme do klimatických podmienok. A táto oblasť nie je dotiahnutá, a preto dávam ten procedurálny návrh, ktorý som dal.
Samozrejme, politická zodpovednosť je na vás, ako sa rozhodnete, a ja chápem, že vy máte väčšinu a ten návrh zákona prejde. Mojou úlohou nie je ani tomu zabrániť, ani nemám tú moc. Mojou zodpovednosťou je poukázať na to, že to čo hovorí európska smernica a či nám to sedí. A naviac ako nechápem, aký je problém s tým, že nariadenie vlády má silu, ktorou je možné aproximovať samotné nariadenie, prečo chce ministerstvo takýmto spôsobom podliezť a jednoducho si zmeniť a vyhláškou. Pani ministerka, nielen vy, ja chápem, že možnože vy to nevyužijete, ale z predchádzajúceho obdobia sme mali obdobie, že čo rok, to minister. A potom v tom prípade tá právna istota pre poľnohospodárov asi veľmi vysoká nie je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 14:26 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:34

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Simon hovoril o rozhodnutí Európskeho súdneho dvoru, ktorý zakazuje zverejňovať informácie o prijímateľoch priamych platieb, ak ide o fyzické osoby. Tak mňa by to aj vcelku zaujímalo, prípadne ak by mohol o tom povedať viac alebo teda poskytnúť konkrétne nejaké číslo a znenie toho rozsudku. Ale teda hovoril, že sa chce zastať pani ministerky oproti tomu, čo som hovoril.
No, ja by som sa chcel tiež zastať pani ministerky, resp. poslancov, ktorí navrhujú do spoločnej správy bod 24. Ten bod 24 hovorí o tom, že "platobná agentúra zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme podľa ods. 1 elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov."
Predpokladám, že Európsky súdny dvor si nevycucal svoje rozhodnutie z prsta, ale oprel sa o nejaký predpis Európskej únie a, samozrejme, že ak existuje predpis Európskej únie, ktorý zakazuje zverejňovať nejaký typ informácií, napríklad informácie o fyzických osobách, tak je to plne pokryté tou časťou vety za bodkočiarkou, "to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov". Čiže samozrejme, že sa nebude zverejňovať nič, čo je chránené nejakým predpisom a čo nemožno zverejňovať, ale to, čo zverejňovať možno, sa, ak to tu bude prijaté, zverejňovať bude. A myslím si, že to bude dobré.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2017 o 14:34 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video