31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.5.2018 o 14:27 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:27

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Požiadať o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete súčasných staníc si bude možné už od 20. mája 2018, kedy začne platiť zákon o prevádzke vozidiel cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten schválila Národná rada Slovenskej republiky 14. marca 2018 a sú v ňom stanovené presné podmienky, za akých je možné povoliť zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete súčasných staníc. Ministerstvo dopravy navyše vo svojom webe zverejnilo podrobný návod, ako sa dá o STK požiadať aj so vzormi žiadostí. Naším cieľom je, aby majitelia vozidiel mali viac možností na rýchlu a kvalitnú kontrolu v stanici technickej kontroly a celý proces chceme robiť maximálne transparentný.
V okresoch a krajoch, kde je stanovený fixný počet takýchto staníc, na získanie povolenia na založenie ďalšej stanice technickej kontroly nad rámec fixného počtu staníc je potrebné preukázať, že počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly.
Ďalším dôvodom zakladajúcim možnosť rozšírenia siete je, aby potrebné kapacity v doterajšej sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

17.5.2018 o 14:27 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:29

Elemér Jakab
Skontrolovaný text
Nemám, nemám, pán predsedajúci. Ale veľmi pekne ďakujem za odpoveď pánu ministrovi. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen, pán minister.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

17.5.2018 o 14:29 hod.

Mgr.

Elemér Jakab

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:30

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, Národná rada Slovenskej republiky schválila 14. marca 2018 zákon 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel cestnej premávky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudnú účinnosť 20. mája 2018. K tomuto zákonu ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo 11 vykonávacích právnych predpisov, vyhlášok, ktoré nadobudnú účinnosť tiež 20. mája 2018. Jedna z týchto vyhlášok, konkrétne Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, upravuje aj lehoty technických kontrol.
K zmenám v oblasti lehôt technických kontrol dôjde s účinnosťou 20. mája 2018 nasledovne: vozidlá kategórie L1e, malé motocykle do 50 kubických centimetrov, kategórie L2e, malé trojkolky do 50 kubíkov, kategórie O1, malé pripojené vozidlá do 750 kg, kategórie R1, malé prípojné vozidlá za traktor do 1500 kg nebudú podliehať pravidelnej technickej kontrole. Čiže nemusia chodiť na technickú kontrolu.
Vozidlá kategórie L3aa1, motocykle od 50 do 125 kubických centimetrov kategórie L4aa1, motocykle s postranným vozíkom do 50 kubických centimetrov, od 50 kubíkov do 125, kategórie O2, prípojné vozíky od 750 kg do 3500 kg, kategórie L2, prípojné vozidlá za traktor od 1500 do 3500 kg sa zvyšuje lehota pravidelnej technickej kontroly na frekvenciu raz za štyri roky.
V ostatných kategóriách vozidiel nedošlo k žiadnym zmenám, pretože tu sme v prevažnej miere viazaní s európskom smernicou a rovnako aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v pripomienkovom konaní namietalo predlžovanie lehôt z dôvode zlej kvality ovzdušia. Snažíme sa v maximálnej miere vychádzať v ústrety občanom za súčasnej ochrany bezpečnostných vozidiel, udržateľnosť z hľadiska vplyvov dopravy na životné prostredie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

17.5.2018 o 14:30 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:32

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Určite je to veľmi dobrá správa pre motoristov, i keď čiastočná. Skorej by to pomohlo aj našim farmárom, ale ako ste spomínali, že životné prostredie je veľmi dôležité a tie emisné normy nevyhovujú, ako by mali vyhovovať. Ale som rád, že aspoň sčasti motoristom pomôžeme takto. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

17.5.2018 o 14:32 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:33

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, ja by som odpovedala teda asi takto: RTVS je v zmysle zákona verejnoprávna, národná nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti vysielania a svoju činnosť vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Ministerstvo kultúry je ústredným orgánom štátnej správy pre médiá a audiovíziu, ale podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky "štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý stanoví zákon, a žiaden právny predpis neumožňuje ministerstvu kultúry zasahovať verejnoprávnemu vysielateľovi do zmluvných vzťahov, ktoré uzatvára s tretími subjektmi, z čoho vyplýva, že ministerstvo kultúry nie je orgánom, ktorý by mal zabezpečovať ochranu koprodukčného vkladu RTVS pre jej spolupráce s inými producentmi, ale, samozrejme, čo viem, tak odpoviem.
Pokiaľ ide o opatrenia na ochranu koprodukčného vkladu RTVS, ktoré samotné RTVS prijala, na základe jej vyjadrenia každá koprodukčná zmluva, ktorú táto verejnoprávna inštitúcia uzatvára, obsahuje viacero ustanovení zabezpečujúcich ochranu vkladu RTVS. Všetky koprodukčné zmluvy sú zverejňované a verejne prístupné v centrálnom registri zmlúv. Konkrétne ustanovenia koprodukčných zmlúv upravujú podmienky poskytnutia vkladu RTVS, ako aj podmienky vyúčtovania takéhoto vkladu. A v prípade nerealizovania koprodukcie existujú samozrejme aj mechanizmy, a tie sú v tej zmluve uvedené, na vrátenie vkladu RTVS.
Takisto zmluva obsahuje aj ustanovenia, ktorými RTVS zmluvného partnera informuje, že na realizáciu diela sú použité finančné prostriedky zo zmluvy so štátom. Vklad RTVS je vždy poskytnutý až na základe odovzdania konkrétnych výstupov zrealizovaného projektu. Vklad je vyplácaný buď po častiach za parciálnu časť odovzdaného diela, alebo za jednotlivé ucelené časti celkového diela. Podmienky a spôsob vyúčtovania vkladu RTVS upravuje finančná príručka, ktorá je prílohou každej koprodukčnej zmluvy a stanovuje presný rámec použitia vkladu RTVS a pravidlá vyúčtovania tak, aby sa predchádzalo nejednoznačnému výkladu oprávnených aj neoprávnených výdavkov.
Mechanizmy, ktoré upravujú postup v prípade nerealizovania koprodukcie alebo v prípade nedodržania ustanovení zmluvy, zabezpečujú rámec upravujúci, ako sa jednotlivé subjekty v takom prípade majú správať a ktorá strana má vlastne na čo nárok, aby bola zachovaná korektnosť na oboch stranách. No a snahou RTVS je realizovať už zazmluvnené koprodukcie a v priebehu celého procesu výroby koprodukcie je RTVS aktívna a je plne informovaná o priebehu natáčania a postupe prác. Takto vie RTVS včas reagovať na prípadné problémy v procese výroby a aktívne ich riešiť s dôrazom na úspešné vyriešenie v prospech RTVS.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

17.5.2018 o 14:33 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:37

Renáta Kaščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Už áno? Ďakujem pekne za odpoveď. Nesúhlasím v tom bode, že ministerstvo vlastne nie je oprávnené kontrolovať RTVS. Ja si myslím, že práve naopak, keďže každoročne RTVS dostáva z rozpočtu radovo 20 mil. eur na zmluve so štátom, tak to sú prostriedky rozpočtové, ktoré malo by byť, aspoň teda podľa môjho vedomia a svedomia, ministerstvo, ktoré by malo teda podľa môjho názoru, by malo byť ministerstvo, ktoré si tie peniaze skontroluje.
A viem podľa informácií dostupných, že za ministra Krajcera bola takáto kontrola zrealizovaná. Bolo to v roku 2011, kedy bola takzvaná následná finančná kontrola v RTVS uskutočnená za rok 2010, ktorá sa týkala plnenia zmluvy so štátom. No a práve táto kontrola odhalila obrovské nedostatky vo vyúčtovaní zmluvných koprodukčných diel zo strany zmluvných partnerov voči RTVS a vtedy dokonca tam bolo nejaké trestné oznámenie podané zo spáchania, dokonca podozrenia zo spáchania subvenčného podvodu. No a vtedy Rozhlas a televízia Slovenska vlastne akceptovala tieto nálezy, stotožnila sa s názorom, že musí byť prijatý súbor opatrení, ktorými sa zabezpečí vyššia ochrana koprodukčných vkladov. Takže tá moja otázka smerovala vlastne k tomuto, že takáto kontrola už vykonaná bola, boja jediná, pokiaľ ja viem, v roku 2011. Pýtala som sa vlastne aj v interpelácii, ktorú som vám poslala, že či odvtedy boli ešte takého kontroly uskutočňované ministerstvom a poprípade, akým spôsobom budete kontrolovať RTVS vy za vášho pôsobenia, či máte v pláne takéto kontroly uskutočňovať. Keďže napriek tomu, ako hovoríte, tá ochrana toho koprodukčného vkladu je síce daná na papieri, je daná v príručke, ale ako ukázala aj táto jedna kontrola, tak sa nedo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

17.5.2018 o 14:37 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:39

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Určite sa pozriem na ten súbor opatrení, v akom je štádiu a v prípade, že by boli nejaké podozrenia na nedodržiavanie tých zmlúv, tak ja si myslím, že nie je problém to odkontrolovať. Ja som vlastne v priebehu troch týždňov otvorila niekoľko auditov, hej, v rôznych našich inštitúciách, takže nevylučujem ani túto možnosť, už či cez poslanecký prieskum alebo pozriem sa na ten súbor opatrení a možno aj z toho sa bude dať odraziť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 14:39 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:40

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakuje pani ministerka za otázku. Ak vaša otázka smeruje k udeleniu vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, tak je potrebné jednoznačne zdôrazniť, že ich udeľovanie je vo výhradnej pôsobnosti vysokých škôl a ich vedeckých rád a neumožňuje zmeny týchto ustanovení zákona o vysokých školách. Ide o výhradne akademickú otázku a v tomto smere je opodstatnené rozvíjať akademickú a kultúru samosprávnosť. Je na habilitačnej alebo inauguračnej komisii, aby posúdili publikačnú činnosť žiadateľa o udelenie titulu a jeho prínos na vedecké poznanie v príslušnom študijnom odbore a následne na vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, aby rozhodla o splnení príslušných kritérií na udelenie titulu.
Súčasne to, či je daný časopis alebo nie je predátorsky, nie je vždy jednoznačné a v čase sa to mení. Časopis, ktorý je v súčasnosti štandardný, o niekoľko rokov môže byť predátorský. Databáza Scopus vytvára ranking časopisov podľa viacerých indexov, ktoré používa jeden z nich, SCImago Journal & Country Rank, využíva ministerstvo aj pri financovaní verejných vysokých škôl, ale tieto nezaručujú, že daný časopis nemá prvky predátorského časopisu. Aj preto v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií chceme pokračovať v edukácii problematiky predátorských časopisov prostredníctvom akademických knižníc hľadaním nástrojov na podporu etického publikačného správania a v systéme financovania motivovať vysoké školy k relevantným publikáciám.
Pri prijatí zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania chceme v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie dať názor na kvalitu, nie na kvantitu publikačných výstupov. V národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania chceme zmeniť systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl, v prípade publikačných výstupov zaviesť kombináciu CVTI scientometrických ukazovateľov a zamerať sa na špičkové výstupy, čim sa články predátorských časopisov stanú bezpredmetné. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

17.5.2018 o 14:40 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:43

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za vyčerpávajúce zodpovedanie tejto otázky. Aj v tom mám trochu jasnejšie, spokojnejší nie som. Ale otázka, znovu nechcem vás trápiť detailami, lebo viem, že to nie je váš odbor, ale rád by som sa spýtal, teda k tomu pripomienkovaniu národného plánu. Ja ten plán nevidím ani v MPK, ani v PPK, nevidím ho, žiadnu stopu toho, že by ministerstvá ho pripomienkovali, a pani ministerka ale tvrdí, že ten materiál je teraz pripomienkovaný na jednotlivých rezortoch vlády. Tak akým spôsobom sa vlastne ku vám na rezort tento materiál dostal?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

17.5.2018 o 14:43 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:43

Árpád Érsek
Skontrolovaný text

38.

To, čo som teraz mal čas overiť, to, spripomienkovať duálne vzdelanie zatiaľ, a zatiaľ mi povedali, že nie je ešte zatiaľ u nás ten materiál v pripomienkovom konaní. To mám ja z ministerstva dopravy informáciu.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2018 o 14:43 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video