38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 15:43 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:43

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a súčasne predseda tzv. Slovenskej národnej strany Andrej Danko nám predkladá na schválenie uznesenie, aké sme tu v histórii nášho Slovenska ešte nikdy nemali. Uznesenie, ktorým má Národná rada určiť definíciu antisemitizmu. Je to nanajvýš bizarné, keďže v najrozličnejších politologických, ideologických pojmov s koncovkou "izmus" je nespočetné množstvo, napríklad komunizmus, kapitalizmus, nacizmus, fašizmus, anarchizmus, liberalizmus, konzervativizmus a podobne, ale Národná rada sa nikdy predtým nepodujala, aby ich direktívne ako zákonodarný orgán zadefinovala, a to dokonca ani v zákone, nie to ešte obyčajným uznesením.
Viete, že je veľmi otázne, do ktorej ústavnej právomoci Národnej rady patrí určovať definície akýchkoľvek politicko-ideologických či filozofických pojmov. Keď si pozrieme ústavné právomoci Národnej rady, tak ako sú špecifikované v čl. 86 ústavy, žiadnu takú právomoc tam nenájdeme. Ibaže by bola definícia antisemitizmu považovaná za základnú otázku vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej a inej politiky Slovenskej republiky.
A práve k tomu smeruje moja prvá otázka na navrhovateľa, prípadne na poslancov z SNS.
Je antisemitizmus, resp. potreba jeho definície pre vás základnou otázkou slovenskej politiky? Je skutočne niečím, čím by sa mal najvyšší orgán nášho štátu zaoberať? Obzvlášť ak je jeho základným poslaním riešiť zásadné problémy občanov Slovenskej republiky, problémy v školstve, v zdravotníctve, problémy s kriminalitou, korupciou či sociálnou nespravodlivosťou?
Ak áno, prečo nejdeme rovnako zadefinovať aj iné formy národnostnej či náboženskej nenávisti a neznášanlivosti? Prečo nejdeme prijať na prvom mieste definíciu antislovakizmu, teda nenávisti k nášmu vlastnému slovenskému národu a antikresťanstva, teda nenávisti k väčšinovému kresťanskému náboženstvu? Máme si to snáď vykladať tak, že predseda Národnej rady, hoci sa sám hlási k slovenskej národnosti a kresťanskej viere, má väčší záujem a potrebu chrániť cudzí židovský národ a cudzie židovské náboženstvo viac ako vlastný slovenský národ a vlastnú kresťanskú vieru?
Fakt je totiž taký, že kým Slovákov, teda príslušníkov štátotvorného národa je na Slovensku 4,6 mil., vy nejdete riešiť ochranu slovenského národa, ale ochranu Židov, ktorých je u nás podľa posledného sčítania len 218. A fakt je tiež ten, že kým ku kresťanstvu na Slovensku hlási 4,5 mil. ľudí, vy neriešite ochranu kresťanstva, ale ochranu judaizmu, ku ktorému sa hlási len 2 310 ľudí. Ak je to ale naozaj tak, ako to vyzerá, že cudzinci a národnostné menšiny majú pre vás prednosť pred Slovákmi, tak sa pýtam, prečo práve Židia, prečo nejdete súčasne s antisemitizmom definovať aj rôzne formy nenávisti voči iným cudzím národom a náboženstvám? Je cudzí židovský národ pre vás viac ako ktorýkoľvek iný cudzí národ, národ maďarský, ruský, americký, nemecký, anglický alebo hoci aj čínsky či japonský? Je pre vás cudzia židovská viera, judaizmus viac ako ktorákoľvek iná cudzia viera? Islam, budhizmus, hinduizmus a podobne? Ak áno, prečo? Povedzte to na rovinu ako chlap bez vykrúcania a výhovoriek priamo tu v Národnej rade, prečo navrhujete na jednej strane definovať antisemitizmus a chrániť tak osobitne výlučne Židov a na strane druhej odmietnete čo i len rokovať o definícii antislovakizmu a chrániť tak Slovákov, ako sme to navrhovali my z Ľudovej strany Naše Slovensko.
Čím sú pre vás Židia takí výnimoční, aby ste jedine ich a nikoho iného chránili tak, že chcete uznesením zadefinovať antisemitizmus? Na základe čoho idete záujmy tejto nepatrnej menšiny postaviť nad záujmy všetkých ostatných národov a náboženstiev? Dokonca nad záujmy vlastného slovenského národa a vlastnej kresťanskej viery?
Dokým tieto otázky logicky a dôsledne nezodpoviete, nemôžte sa potom nikomu čudovať, ak vás obviňuje z toho, že slúžite nie slovenským, ale cudzím záujmom. A nemôžete sa tiež čudovať nikomu, kto práve Židov podozrieva aj na základe práve tejto ich nelogickej exkluzivity a tohto ich uprednostňovania pred všetkým ostatnými z toho, že majú vo svete enormnú moc a vplyv na politiku mnohých štátov, vrátane Slovenska.
Panie poslankyne, páni poslanci, Slovenská republika je podľa ústavy demokratickým a právnym štátom. A každý mi iste dáte za pravdu, že v súčasnej modernej demokracii neodmysliteľne patrí nediskriminácia občanov z dôvodu ich pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženského, politického či iného zmýšľania a národnostného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia. Napokon garantuje to aj Ústava Slovenskej republiky v čl. 12 ods. 2, kde sa uvádza: "Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať." Tomu zodpovedá aj slovenský právny poriadok, ktorý napríklad v Trestnom zákone pri trestnom čine hanobenia národa, rasy a presvedčenia nerozlišuje medzi tým, aký národ, akú rasu a aké náboženstvo hanobíme. Všetky národy, rasy a náboženstvá v tomto zmysle požívajú rovnakú právne ochranu.
Tento princíp by sa však prijatím osobitného uznesenia, ktorým sa definuje antisemitizmus, zásadne narušil, pretože toto uznesenie poskytuje osobitnú právnu ochranu výlučne jednému konkrétnemu národu a jednému konkrétnemu náboženstvu, a to židovskému. Z toho pohľadu je teda uznesenie, ktoré máme na stole, jasne diskriminačné a nedemokratické, a to dokonca aj voči štátotvornému slovenskému národu a kresťanskému náboženstvu, ktoré vyznáva väčšina slovenských občanov.
Otázkou je tiež zmysluplnosť celého uznesenia. Existuje vôbec na Slovensku reálna hrozba pre Židov? Ak áno, bol by som veľmi rád, ak by mi navrhovateľ, príp. niekto ďalší, kto toto uznesenie podporuje, povedal, koľko Židov bolo za posledných 10 rokov terčom násilných útokov. Alebo koľko ľudí na Slovensku bolo právoplatne odsúdených za hanobenie Židov či podnecovanie nenávisti k nim. To, že boli Židia v minulosti prenasledovaní, to nikto teraz nepopiera, ale Národná rada musí pri svojich rozhodnutiach vychádzať z aktuálneho stavu a reagovať na aktuálne hrozby.
No nielen pre tento dôvod je navrhované uznesenie nedemokratické. Toto uznesenie je nedemokratické aj preto, že zásadne zasahuje do slobody prejavu garantovanej v čl. 26 ústavy pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Samozrejme, som si plne vedomý toho, že aj v zmysle ústavy je možno slobodu prejavu obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Problém vašej definície antisemitizmu je ale v tom, že zakazuje prakticky akúkoľvek a teda aj oprávnenú kritiku Židov, židovského náboženstva a dokonca aj židovského štátu Izrael. Áno, Židia majú takisto ako každý iný národ právo na to, aby ich nikto verejne nehanobil, buď ako národ, alebo ako náboženstvo. Túto ochranu im dáva Trestný zákon pri trestnom čine hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Takisto ako každý iný národ majú aj právo na to, aby nikto verejne nepodnecoval k násiliu alebo nenávisti voči nim. Na to tu máme zase trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. To ale neznamená, že nemôžu byť podrobení objektívnej kritike, resp. kritike založenej na pravdivých faktoch a argumentoch. Na toto nemajú právo ani oni, ani nikto ďalší.
Zakazovať ľuďom, aby kritizovali Židov tak, ako kritizujú bežne aj akékoľvek iné národy, či už Rusov, Američanov, Britov, Nemcov a podobne, ak sa dopustia niečoho zlého, teda nemôže byť ospravedlňované ochranou ich práv a slobôd, a je preto jednoznačným pošliapaním slobody prejavu a jednoznačným pošliapaním ústavy. Vaša definícia antisemitizmu totiž zahŕňa prakticky akékoľvek negatívne prejavy voči Židom. Teda nielen prejavy násilia a nenávisti či hanobenia, ktoré postihuje aj súčasná legislatíva. Podľa vás je antisemitizmus aj obyčajná kritika, pretože, ako sa píše hneď v úvodnej vete vašej definície, " antisemitizmus je také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom". Čiže môže, ale nemusí ísť len o nenávisť. A táto kritika dokonca nemusí smerovať ani voči Židom ako národu, ale stačí, ak je namierená, a to citujem zo samotného návrhu uznesenia, "proti židovským jednotlivcom, proti inštitúciám židovskej komunity a náboženským ustanovizniam". Samozrejme, viem pochopiť, ak je za negatívny jav považovaná kritika, ktorá sa nezakladá na pravde, ktorá je obyčajnou lžou a ohováraním. Problém vašej definície je ale v tom, že vy vôbec nerozlišujete medzi tým, či je kritika lžou alebo pravdou, hoci aj pre niektorých Židov nepríjemnou alebo nepohodlnou. Pre vás je negatívnym javom, ktorý treba odsudzovať a následne aj potrestať, aj to, keď niekto hovorí čistú pravdu. Stačí, že sa táto pravda negatívne dotýka nejakého Žida.
Aby som však bol konkrétnejší, zameriam sa na dva príklady antisemitizmu, ktoré v návrhu svojho uznesenia uvádzate.
Pán predseda, vy ste na ústavnoprávnom výbore sa vyjadrili, že kritika štátu Izrael, že túto kritiku vaše uznesenie nezakazuje. A to isté tam zopakoval aj tam prítomný veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku. Ak je to skutočne tak, ako je potom možné, že súčasťou vášho návrhu uznesenia je aj bod 10, v ktorom uvádzate, že antisemitizmom je aj to, ak niekto prirovnáva súčasnú izraelskú politiku k politike nacistov? To znamená, že podľa tohto bodu už nemožno kritizovať nielen Židov a ich náboženstvo, ale dokonca ani štát Izrael. Ak si prejdete dnes bežnú odbornú literatúru, ak si prejdete súčasnú uznávanú svetovú tlač, tak tam nájdete obrovské množstvo príkladov, keď je domáca politika niektorých štátov voči menšinám alebo ich zahraničná expanzívna politika prirovnávaná k politike nacistov. Jednoducho je celkom bežné, že ak sa aj nejaký štát dopustí genocídy, vojnových zločinov alebo zločinov proti ľudskosti, ak vedie totalitnú a nedemokratickú politiku voči svojim vlastným obyvateľom a voči menšinám, tak konanie takéhoto štátu prirovnávame aj k zločinom nacistov alebo iných totalitných režimov. Vaša definícia antisemitizmu ale znamená, že Izrael sa ako jediný štát na svete stane štátom nekritizovateľným a nedotknuteľným, štátom, ktorého politiku nemožno za žiadnych okolností prirovnávať k politike nacistov, ani v prípade, ak sa tento štát dopustí akýchkoľvek, aj tých najhorších a najodpornejších zločinov.
Uvediem príklad. Predstavte si hypoteticky, že izraelský štát bude diskriminovať Palestínčanov tak, ako diskriminovali Židov v nacistickom Nemecku. Predstavme si, že izraelský štát bude vraždiť palestínskych civilistov tak, ako vraždili židovských civilistov nacisti. Predstavme si, že Izrael sa dopustí vojnových zločinov tak, ako sa ich dopustilo nacistické Nemecko. A čo urobíme my u nás na Slovensku? Namiesto toho, aby sme túto izraelskú politiku verejne odsúdili, namiesto toho, aby sme ju nazvali pravým menom, namiesto toho, aby sme ju právom prirovnali k zločineckej politike nacistov, tak my budeme jednoducho mlčať. Nie preto, že by sme nevedeli, kde je pravda, nie preto, že by sme nechápali, čo pri tejto politike je zlé, ale budeme mlčať jednoducho preto, aby sme sa nestali antisemitmi v zmysle vášho uznesenia. Budeme mlčať preto, aby sme sa, nebodaj, aby sme neurazili, aby sme sa nedotkli nejakých Židov, a budeme mlčať predovšetkým preto, aby sme sa vyhli policajnej perzekúcii a väzneniu za to, čo vy nazývate antisemitizmom.
No čo je najhoršie, Izrael už nemôžme beztrestne kritizovať ani dnes. Teda ešte pred prijatím vášho uznesenia o antisemitizme. Ak totiž kritizujete Izrael ako poslanec Národnej rady, dostanete pokutu 1 000 eur, tak ako sa to stalo našim poslancom Stanovi Mizíkovi a Milanovi Mazurekovi. Obaja dostali pokutu nie za to, že by hlásali, že Izrael ako štát nemá právo na existenciu alebo že ho treba zničiť. Nie preto, že by popierali holokaust alebo by hanobili Židov ako národ. Pokutu dostali len preto, že kritizovali Izrael za jeho politiku voči Palestíncom. Konkrétne za to, že povedali, že Izrael vedie extrémistickú politiku voči Palestínčanom, že vznikol terorom extrémistických skupín, za to, že si položili otázku, či nie je práve Izrael štátom, kde ešte stále legálne a reálne existuje apartheid. A za konštatovanie, že Palestínec v Izraeli nie je rovnocenný Židom. Teda pokutu dostali za verejné vyslovenie kritiky izraelskej politiky voči menšinám. Politiky, ktorú kritizovali alebo kritizujú mnohé významné svetové osobnosti, dokonca aj viacerí nositelia Nobelovej ceny za mier a dokonca aj mnohí Židia. Pokutu ale dostali aj za to, že si dovolili kritizovať izraelskú vládu za to, že ju nazvali fašistickou. A to je ďalší dôkaz vášho nedemokratického zmýšľania a konania. Ukážte mi totiž aspoň jeden demokratický štát, v ktorom je zakázané kritizovať vládu a to dokonca nie ani vládu vlastného štátu, ale vládu cudzieho štátu. A túto pokutu za kritiku izraelskej politiky a vlády dostali práve na váš podnet, pán predseda Danko, a vy sám ste za jej udelenie hlasovali. A to aj spolu s poslancami SMER-u, OĽANO, MOST-u a dokonca aj spolu s niektorými tzv. liberálmi strany Sloboda a Solidarita. Ak teda tvrdíte, že Izrael možno kritizovať, tak vás vaše vlastné skutky usvedčujú z klamstva.
Zaujímavý, ba priam absurdný je aj bod 9 navrhovaného uznesenia. V ňom označujete za klasický antisemitizmus tvrdenie, že Židia zabili Ježiša. Ak je teda toto tvrdenie antisemitizmom, tak potom vám neostáva nič iné ako za antisemitskú označiť aj samotnú Bibliu, pretože toto tvrdenie sa opiera len o to, čo je v tejto svätej knihe všetkých kresťanov napísané. Zo všetkých citátov z Biblie uvediem len jeden, ktorý ilustruje vzťah židovského ľudu, vtedajšieho židovského ľudu ku Kristovi, a to konkrétne z Evanjelia podľa Matúša z 27 kapitoly, z 22. a 25. veršu. Citujem: "Pilát im povedal: "Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?" Všetci volali: "Ukrižovať ho!" On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižovať ho!" Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: "Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!" A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti! Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali." Koniec citátu.
Samozrejme, nikto netvrdí, že všetci Židia požadovali smrť Ježiša Krista. Každopádne tí, čo si priali jeho smrť, boli v absolútnej prevahe, o čom svedčí aj citovaný výrok, ktorý neobsahuje žiadnu zmienku o tom, že by sa Krista pri tomto Pilátovom súde niekto z tam prítomných Židov zastal.
Pán predseda Danko, vychádzajúc z vášho návrhu uznesenia, je teda svätá Biblia dielom, ktoré obsahuje antisemitské tvrdenia, a preto je len otázkou času, kedy bude nejakým znalcom na základe tohto označená za extrémistický materiál, ktorého prechovávanie je u nás trestné.
No vaša schizofrénia sa prejavuje najviac v oblasti národnej. Ľudovíta Štúra, všeobecne uznávaného národného velikána, ste vy sám označili za neúnavného bojovníka za povznesenie slovenského národa a jedného z najvýznamnejších Slovákov v histórii. To sú vaše slová. Ja tu teraz odcitujem z diela Ľudovíta Štúra, z diela Slovanstvo a svet budúcnosti, v ktorom sa tento národný velikán, ku ktorému sa aj naša strana v plnej miere hlási, takto vyjadril k Židom, citujem: "Aby mohlo zemianstvo svoj ľud lepšie zdierať, aby tak čím viac vyťažilo vo svoj prospech z jeho úbohej kože, využilo v tomto svojom úpadku Židov, ktorým prenajímalo jeho majetky. Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca kraja. Tento cudzí národ nespojili nijakým putom s naším národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo, a preto nepozná lásku k blížnemu, hrozným spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval vo svoj prospech a prospech zemianstva úbohý ľud a snažil sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozložiť, nemilosrdne a s podporou zemianstva ho pripravoval o majetok. Odtiaľ pramení hlboká antipatia našich kmeňov voči tomuto Bohom zabudnutému národu a na druhej strane silný odpor voči zemianstvu, ktoré ľud považoval za príčinu takého zlého zaobchádzania a cítil sa nimi vydaný napospas cudzím bezcharakterným kramárom." Koniec citátu.
No to nie je všetko. Podobne Štúr písal aj inde. V článku Panslavizmus a naša krajina, ktorý vyšiel v Slovenských národných novinách 14. septembra 1847, č. 218, Štúr napísal, citujem: "Liberalizmus maďarský sa zachedil emancipovať Židov, týchto odkundesov prisťahovaných a rozbehol sa vyplieniť do temnosti a väčšej nevôle uvrhnúť Slovanov, zrábateľov našej matky pre ich remeselníkov a priemyselníkov v Uhorsku, najstarších jej obyvateľov, ľudí, ktorí sa v každom ohľade Zemi uhorskej vyznačili, zem uhorskou krvou svojou poliali a všelijakými zásluhami o ňu sa okryli. Takto, hľa, i tu sa splnilo. Neplechu napomáhajú a vyvyšujú a dobrých dorážajú." Koniec citátu. A napokon Ľudovít Štúr sa vyjadril o Židoch aj nasledovne, vo výzve So Židmi na Dolnú zem! publikovanej v Orlovi tatranskom 26. mája 1848, v ročníku 3, č. 96, napísal, citujem: "Keď ťa komár kúše, odožeň ho. Nech si ide živnosť inde hľadať. Keď Židia len z podvodu a klamu žijú, pošlime ich tam, kde robiť budú musieť a klamať nebudú môcť. Veru žiaduca vec, aby v tejto veci sama krajinská vláda a slávne ministerstvo poriadky robilo. Židom vymerať na pustatinách miesto, nech kopú a orú, nech si sami chleba dorábajú. Potom aj sviežejší a bezpečnejší budú, aj ľud kresťanský sa spokojí, zmôže a sám na kupectvo oddá. Aj my voláme: So Židmi na Dolnú zem!" Koniec citátu.
Toľko teda Štúrove citáty, ktoré evidentne napĺňajú vami navrhovanú definíciu antisemitizmu. Moja otázka na vás, pán Danko, teraz znie: Budete sa aj naďalej hlásiť k Štúrovi, alebo ho teraz odsúdite za antisemitizmus? Budete sa aj naďalej držať svojich vlastných slov, teda "Ľudovít Štúr je človek, bez ktorého by Slovensko ani neexistovalo, bez ktorého by sme nemali náš krásny materinský jazyk, myslím, si, že nie je docenený tak, ako by si zaslúžil"? Čo boli vaše slová. A napokon, bude Štúrovo dielo naďalej legálne alebo bude považované po prijatí vami navrhovaného uznesenia za extrémistický a antisemitský materiál, ktorého prechovávanie je trestné.
No nielen Ľudovít Štúr svojimi výrokmi napĺňal vašu definíciu antisemitizmu. Podobne to bolo aj s inými významnými osobnosťami slovenského národa. A nebol to len Svetozár Hurban Vajanský, o ktorom je to pomerne známe, ale aj iní, napríklad Mikuláš Dohnány, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Urban, Andrej Kmeť, Ján Kollár, Ján Baltazár Magin či dokonca čechoslovakista Vavro Šrobár, ale aj mnohí ďalší.
Tak napríklad Matej Bel, polyhistor, osvietenec a najvýznamnejší slovenský vzdelanec svojej doby, nazývaný tiež "veľká ozdoba Uhorska", po ktorom je pomenovaná aj známa univerzita v Banskej Bystrici, tak tento Matej Bel sa vo svojom známom diele Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku, ktoré vyšlo v roku 1735 a v ktorom opisuje Bratislavu a spomína tam históriu tam žijúcich Židov, vyjadril takto, citujem: "V minulých storočiach boli v meste aj Židia. Mali takú veľkú moc, že málo chýbalo, aby neovládli mesto, ktoré celkom vyžmýkali mimoriadne ťažkými úžerami." A následne pokračuje Matej Bel, citujem: "Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme sa dozvedeli, akého priestupku sa dopustil najzločinnejší národ, prečo ho vypovedali z mesta. Nenašiel sa však nikto, kto by nám to vysvetlil. Prijali sme teda výklad, že najväčší lotri spomedzi dvojnožcov zneuctili bezbožnými rukami Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu." Toľko Matej Bel.
Nasleduje jeden zo Štúrových najbližších spolupracovníkov Michal Miloslav Hodža. Tento citát je z jeho kázne "Nepi pálenku!", ktorú predniesol 9. marca 1845, citujem: "Nuž, či náš ľud kresťanský nestal sa otrokom toho národa, ktorý svoju kliatbu neprestal, národu židovského?" Koniec citátu. Podobne hovoril aj ďalší Štúrov najbližší spolupracovník Jozef Miloslav Hurban a to v článku "Mojim nepriateľom" uverejnenom v Slovenských pohľadoch v roku 1847 v ročníku 1 č. 2, citujem: "Zdierači, úžerníci a pálenčiari židovskí za peniaze prepité na pálenke a strašne narátané úroky sedliakovi všetko, čo mu Boh požehnal, ovocia, sena, zbožia a tak ďalej pred nosom berú, konfiškujú a chvátia tak, že on si, ako štedro ho všemohúca pravica Božia darmi nadelila a požehnala, predsa ani toľko mu nezostane, aby čo ako biedne prežiť mohol, neostane mu ani na biednu kabanicu, ktorú by na seba zavesil, ani mizerné krpce, ktoré by si na nohy ušiť mohol. A všetka táto bieda leží na ňom. Medzitým, čo krvicicač Žid bez námahy a práce po pansky si žije a v hodvábnych šatoch sa prechádza." Koniec citátu Jozefa Miloslava Hurbana.
Podobne sa vyjadrovali ale dokonca aj čechoslovakistickí politici, ktorí sú dnes obdivovaní mnohými liberálmi. Tak napríklad Milan Hodža, slovenský politik s čechoslovakistickou orientáciou, ktorý stál na úplne opačnej strane ako vtedajší otec národa Andrej Hlinka, napísal v článku "Židia", ktorý vyšiel v Slovenskom týždenníku 17. júla 1904, citujem: "Že od Židov trpíme veľmi, to cítime každodenne. Oni sú našimi najhlavnejšími nepriateľmi v politike a najnebezpečnejšími vo veciach hospodárskych." Koniec citátu.
Takže ako vidíme na týchto výrokoch slovenských osobností, ktoré skutočne preukázateľne odzneli a ktoré si môže ľahko vyhľadať v knižnici či v archíve, mnohí slovenskí dejatelia napĺňali vami, zdôrazňujem, vami navrhovanú definíciu antisemitizmu.
Keď som túto tému načrtol na ústavnoprávnom výbore, tak tam zazneli námietky alebo skôr výkriky od pána poslanca Kresáka, že to všetko, čo hovorím, je len nejaká história, že je to nezmyselné sa tým zaoberať. Pravda je ale taká, že ak bude navrhovaná definícia antisemitizmu schválená, tak každý občan Slovenskej republiky aj by mal vedieť a má plné právo vedieť, čo všetko prakticky antisemitizmus je a čo nie je. Je úplne jedno, že tieto výroky zazneli v 19. či v minulom 20. storočí, že tí, čo ich povedali alebo napísali, dnes už nežijú. Aj dnes sa totiž môže stať, že tieto výroky slovenských osobností niekto zopakuje alebo že ich bude v nejakej forme rozširovať či verejne schvaľovať. Čo potom spravíme? Čo spraví polícia, špeciálna prokuratúra alebo súdy? Obávam sa, že vtedy nikto nikomu nepomôže, ak sa bude obhajovať tým, že prvýkrát tieto výroky pred nimi povedala nejaká historická osobnosť alebo že materiál, tento materiál, ktorý bude vyhodnotený za extrémistický, je len nejakým historickým dielom. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme aj na konkrétnych príkladoch vedeli povedať, či je, či ide alebo nejde o antisemitizmus a o konkrétnych dielach, či ich je možné alebo nemožno považovať za extrémistický materiál v zmysle súčasnej legislatívy.
Históriou sa tu teda na pôde Národnej rady zaoberám aj preto, aby občania Slovenskej republiky vedeli, ku čomu všetkému môže navrhované uznesenie, ktoré navrhujete, viesť. Aby si občania Slovenskej republiky boli plne vedomí toho, že ak toto uznesenie prejde, môže sa ľahko stať, že diela našich národných dejateľov budú nejakými pseudoznalcami, pracujúcimi pre novodobé gestapo – NAKA označené za antisemistické a teda v zmysle zákona za extrémistické. Aby si boli plne vedomí toho, že ak takéto dielo bude mať niekto doma vo svojej osobnej knižnici, môžu byť trestne stíhaní za prechovávanie extrémistického materiálu a potrestaní za to dokonca aj niekoľkoročným väzením.
A o histórii hovorím aj preto, aby si všetci uvedomili, akú pokryteckú politiku vy, pán Danko, aj celá vaša slovenská národná, tzv. Slovenská národná strana, vediete, alebo akú hrubú nevedomosť o našej histórii máte. Nemôžete totiž na jednej strane tlačiť takúto definíciu antisemitizmu a volať po jeho prísnom potrestaní a na druhej strane verejne chváliť a uznávať osobnosti, ktoré práve túto vašu definíciu antisemitizmu vo svojich výrokoch napĺňali. Ak v tom ale chcete pokračovať, tak potom toto nepatrí do Národnej rady, ale skôr na nejaký, nejaké iné fórum alebo na nejaký, do nejakého iného ústavu, bohužiaľ.
Na záver chcem poukázať na ešte jeden aspekt vašej definície antisemitizmu, pán Danko. Vo vašej definícii dôrazne odsudzujete rozširovanie démonizujúcich a stereotypných tvrdení o Židoch ako o kolektíve. Súčasne s tým vám vadí, ak niekto prirovnáva izraelskú politiku k politike nacistov. Ak máme byť však objektívni a spravodliví, musíme sa pozrieť aj na druhú stranu, ako vnímajú samotní izraelskí politici, teda tí, čo tvoria izraelskú politiku, nežidov a teda iné národy. Na pôde tohto parlamentu som to už hovoril, ale poviem to ešte raz a budem citovať bývalého hlavného sefardského rabína Izraela Ovadiu Yosefa, človeka, ktorý bol zakladateľom a duchovným vodcom izraelskej parlamentnej politickej strany Shas, strany, ktorá bola od svojho vzniku v roku 1984, s výnimkou rokov 2004 až 2006, vždy súčasťou izraelskej vlády. Je tam aj teraz v súčasnej izraelskej vláde. V posledných voľbách táto strana získala skoro 9 % hlasov a 11 kresiel v izraelskom parlamente. V súčasnej izraelskej vláde má táto strana dokonca dvoch ministrov, z toho jeden je šéfom silového rezortu, teda ministerstva vnútra. Tak tento mimoriadne vplyvný a uznávaný izraelský politik Ovadia Yosef v roku 2010 povedal, citujem: "Gójovia sa narodili len preto, aby nám slúžili. Na svete nemajú iné poslanie, len slúžiť národu Izraela. Prečo je treba pohanov? Budú pracovať, budú orať, budú žať. A my budeme sedieť ako páni a jesť. To je dôvod, prečo boli vytvorení. Pohania sú ako ostatní, musia zomrieť, ale Boh im dal dlhovekosť. Prečo? Predstavte si osla. Keď uhynie, príde človek o peniaze. Je to sluha, je to jeho sluha, a preto mu je daný dlhý život, aby pre Žida mohol dlho pracovať." A toto je teda tá izraelská politika ústami samotných izraelských politikov, ktorú podľa vás nesmieme porovnávať s politikou nacistov v podstate za žiadnych okolností.
Zamyslime sa! Vy, pán Danko, hoci si hovoríte slovenský národný politik, chcete zo Židov ako z jediného národa na svete, z judaizmu ako z jediného náboženstva na svete a z Izraela ako jediného štátu na svete urobiť nedotknuteľné modly, ktoré nemožno kritizovať. Koho záujmy tu vlastne zastupujete? Komu vlastne slúžite? Na to nech si odpovie každý človek sám, ktorý má ešte aspoň trochu zdravého rozumu. Jedno je ale isté, Slovensku ani Slovákom vy určite ani vaša strana neslúžite.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 15:43 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Rasťo, bolo nesmierne krásne sledovať počas tvojho vystúpenia, ako sa doslova pán JUDr. Danko griluje na tej stoličke predkladateľa tohto nezmyselného uznesenia, ako sám bojuje so sebou a videli sme všetci, že jednoducho dostáva argumentačný výprask, aký nedostal ešte asi nikdy počas svojho života. A sám sa teším, ak bude mať natoľko odvahu a aspoň raz v živote sa zachová ako poriadny chlap, že ospravedlní tieto svoje konania alebo nejaký spôsobom zdôvodní tieto svoje minulé prehrešky, keď ako sa chválil, že Ľudovít Štúr je jeden z najväčších Slovákov. To, dúfam, že už nikdy v živote takúto strašnú vec neurobí a že sa už nikdy nebude hlásiť k bývalým predsedom Slovenskej národnej strany, ktorí, ako sme sa dozvedeli, sú neskutoční antisemiti podľa jeho najnovšieho uznesenia.
Ale čo je naj, najdôležitejšie pri debate o tomto uznesení, je ten samotný fakt, že Židia, takisto ako každý iný národ, už požívajú dostatočnú právnu ochranu, vychádzajúcu z priestupkového, ako aj Trestného zákona a vôľa alebo snaha zavádzať nejaké nové uznesenia, nejaké nové definície a nejaké nové zákony alebo právne state, ktoré im poskytnú ochranu, ktoré ešte nad rámec tohto samotného Trestného zákona vytvára práve to antisemitské podozrenie, ktoré chce v podstate Andrej Danko svojím uznesením zneškodniť nejakým spôsobom. Pretože ľudia sa pýtajú, prečo práve Židia? Prečo napríklad nie Arméni? Prečo nejdeme chrániť Gruzíncov? Prečo nejdeme chrániť Nigérijcov? Prečo práve ľudia, ktorých je na Slovensku, ako si hovoril, Rasťo, 2 300 – 2 400, prečo práve oni? A prečo práve Izrael? Prečo nie nejaký iný štát, ktorý je podobne veľký, má podobné obyvateľstvo? Prečo nejdeme chrániť jeho? Ale prečo práve Židia a Izrael? Prečo si zaslúžia viac ochrany ako akékoľvek iné národnosti na Slovensku? To je otázka pre pána kapitána.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 16:09 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vynikajúco si to vytmavil. A rozšíril by som tvoju reč a trošku plasticky názorne vysvetlil. Môj kolega dostal tisíceurovú pokutu za výrok, že v Izraeli je apartheid. To isté ale povedal černoch, nositeľ Nobelovej ceny, bojovník proti apartheidu, Nelson Mandela. To isté povedal aj ďalší černoch, tiež nositeľ Nobelovej ceny, bojovník proti apartheidu, kazateľ Desmond Tutu. Tak pokutu dostane Mazurek a Mandela Nobelovu cenu. A nikto mu ju nezobral ale.
Myslím si, že pán Danko v prípade predsedania Švédskej kráľovskej akadémie by odobral Mandelovi a Tutuovi Nobelove ceny in memoriam. Myslím si, že ten, čo sedí po tvojej ľavici, tvoje nepriestrelné argumenty nezoberie do úvahy tak isto, ako Richard Raši nebral do úvahy tvoje argumenty, keď si mňa a Milana Mazureka obhajoval. Zvykajme si. Prezident Trump je zlý, lebo plot, lebo armáda. Izrael nie je zlý, aj keď tam je plot a armáda strieľa Palestínčanov. Videá sú, žiadna pokuta teda nemôže byť. A najlepšie by bolo, keby sa ten pán, vedľa teba čo sedel, sedí, poskladal s pánom Rašim a vrátili nám po tisíc eur.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 16:11 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:13

Marian Kotleba

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak, Rasťo, ja som chcel povedať to, že ty si vo svojom prejave povedal jednu veľmi vážnu vec, zároveň otázku a bolo by naozaj potrebné ju tu dnes v rámci debaty o tomto návrhu, nech si každý myslí, kto chce, zodpovedať, a síce, či to boli skutočne Židia, ktorí žiadali ukrižovanie a zabitie Božieho syna Ježiša Krista. A ak to boli, tak či pripomínanie si tejto skutočne jednej z najdôležitejších udalostí histórie a pre kresťanov zvlášť dôležitej, či aj toto bude považované v zmysle tohto uznesenia za nejakú neprípustnú kritiku alebo jednoducho za antisemitizmus. A ja by som bol rád, keby dnes v priebehu rokovania o tomto bode, však na to tie rokovania tu v pléne sú, sme na toto dostali úplne jasnú odpoveď, pretože ak všetky ostatné veci, či Izrael a podobne môže hodnotiť politicky, tak na túto jednu jedinú otázku sa musíme pozrieť z pohľadu biblického, z pohľadu kresťanského. A ak táto otázka bude súčasťou upravovania v nejakom trápnom politickom uznesení, tak to bude veľmi, veľmi vážne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 16:14 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:15

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda Národnej rady, páni kolegovia zo SNS, toto sú chvíle, keď mám pocit, že som tu naozaj zbytočne. Mňa by zaujímalo, aký vplyv bude mať toto uznesenie na životné prostredie, na rozpočet domácností, na ekonomický dopad, na štát, lebo ja úprimne poviem, nevidím zmysel tohto bodu, ani nevidím zmysel tejto diskusie ako takej, kto čo povedal v histórii. Ja uznávam aj to, čo hovoril pán predseda Danko, uznávam aj to, čo argumentujú kolegovia z ĽSNS, každý máte nejaký svoj kúsok pravdy. Ale naozaj ja sa pýtam, že či je nutné toto riešiť na pôde Národnej rady, lebo ja nevidím v tomto žiaden prínos pre občana Slovenskej republiky. A toto je pre mňa smutné, že namiesto toho, aby sme tu riešili naozaj problémy, ktoré ľudia majú, tak tu riešime problémy, ktoré nemajú. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 16:15 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:17

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Vážený pán predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ako predkladateľa tohto uznesenia o definícii antisemitizmu vás musím jednoducho pozdraviť zvlášť. Neviem, či počkám, kým sa dobavíte, alebo? (Reakcia predkladateľa.) Neviem, kedy sme si potykali, ale dobre, pokračujem.
Dobre. Ďakujem, že ma pán predseda Národnej rady konečne nechal hovoriť bez toho, aby ma vyrušoval. Ako hovorím, dočkali sme sa dnes opakujúceho sa javu v tomto pléne v Národnej rade. Človek, ktorý nám všetkým ukázal svoje morálne hodnoty, princípy, na ktorých stojí jeho politika, ukázal, že klamstvo, prekrúcanie, podvádzanie, zlodejstvo, tunelárstvo, zastupovanie všetkých, len nie Slovákov, je okej, a potom následne hovorí o nejakých morálnych pozíciách, morálnych hodnotách a morálnych potrebách chrániť jeden špecifický národ, ktorý, ako povedal môj kolega, na území Slovenskej republiky číta asi 2 300 alebo 2 400 ľudí. Ľudia sa potom oprávnene pýtajú, prečo je potrebné prijímať uznesenie, ktoré chráni národ židovský v rámci Slovenskej republiky nad rámec v súčasnosti platného trestného a priestupkového práva, ktoré podľa môjho názoru, a zrejme aj podľa názoru všeobecnej právnickej verejnosti, keď to doteraz nebolo nejakým spôsobom novelizované, chráni či už Slovákov, národnostné menšiny, náboženské menšiny, jednoducho kohokoľvek pred tým, aby boli hanobené, aby boli urážané, aby boli dehonestované v dostatočnej miere.
Teraz však prichádza pán Danko s novými nápadmi, názormi a múdrosťami z Izraela, priamo z Izraela, kde sa klaňal pri Múre nárekov ako predseda Slovenskej národnej strany, tzv. národnej, ako hovoríme, a tvrdí, že ochrana Židov na Slovensku jednoducho nie je dostatočná. Z jeho činov to priamo vyplýva, že potrebujeme nové uznesenie, ktoré zadefinuje antisemitizmus tak, aby Židia, ktorí sú zrejme na Slovensku, človek by to asi očakával, terčom akéhosi prenasledovania, vyvražďovania, nenávisti, útokov, čo by som rád videl nejakým spôsobom zdokumentované, mali ochranu, akú si v rámci slovenského právneho poriadku zaslúžia. To znamená, že ju doteraz zrejme nemajú. Logicky tým všetkým ukazuje, všetkým národnostiam, všetkým menšinám, Slovákom, Maďarom, Cigánom, Rumunom, Rusom, to je úplne jedno komu, že Židov považuje za cennejších, ako všetkých ostatných. Pretože on neprišiel s návrhom uznesenia na ochranu všetkých národností, s návrhom uznesenia, ktoré by zabránilo dehonestácii všetkých náboženstiev, všetkých rás, všetkých kultúr, všetkých národov. Nie. On prišiel s návrhom uznesenia na zákaz v podstate kritiky jedného jediného národa.
A práve preto my sa pýtame, prečo nie národ gruzínsky, prečo nie národ ruský, prečo nie národ český, prečo nie národ americký, ale práve národ židovský je tak dôležitý, aby sme museli prijímať toto nové uznesenie. To sú úplne legitímne otázky, na ktoré žiadame odpovede a ktorých sme sa zatiaľ od vás nedočkali. Ale ja očakávam to, že sa k nim jednoducho v priebehu tejto rozpravy dopracujeme. A keď si človek začne postupne listovať týmto vaším uznesením, začne sledovať, čo vy všetko vlastne za antisemitizmus považujete, tak dôjde k takým zaujímavým bodom, ako je napríklad bod 2 vašej definície antisemitizmu, že "vytváranie klamlivých dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných tvrdení o Židoch ako takých alebo o moci Židov ako kolektívu, akými sú napríklad najmä, ale nie výlučne, mýtus o svetovom židovskom sprisahaní alebo o Židoch kontrolujúcich médiá, ekonomiku vlády alebo ďalšie spoločenské inštitúcie" je podľa vašej definície antisemitizmom.
Bolo by to zrejme aj v poriadku, keby niekto šíril takéto klamstvá, ak by sa človek nezačal do hĺbky väčšmi zaujímať týmito vecami a nedošiel k tomu, že mnoho z tých vecí je v skutočnosti pravda. A čo potom? Vy v podstate v tejto definícii zakazujete pravdu. Židov na svete je 14 a pol milióna podľa oficiálnych zdrojov, tak to jednoducho toľko ľudí sa hlási dnes k židovskej národnosti na celom svete. To je menej než 0,2 percenta celkovej svetovej populácie.
Vy tvrdíte v tomto uznesení, že vytvárať také škaredé odporné stereotypné tvrdenia, ako o tom, že Židia majú nejaký veľký vplyv v médiách, je jednoducho neprijateľné, že je to antisemitizmom. Keď sa však spoločne pozrieme na tri najväčšie svetové korporácie, alebo štyri, ktoré ovládajú v podstate takmer 70 % celkového svetového mediálneho trhu. Veď poznáme aj tie naše mainstreamové médiá, keď prichádzajú. Svetová verejná mienka, čo to je? Pojem, ktorý v podstate zahŕňa iba názory niekoľkých svetových médií, ktoré sú priamo týmito mainstreamovými plátkami citované a neustále dávané na piedestál ako jediné zdroje skutočnej objektívnej pravdy.
No a my si začneme skúmať, kto tieto vlastne zdroje vlastní, viete, New York Times, Washington Post, Washington Journal alebo Wall Street Journal a tak ďalej, všetky tieto noviny ABC, NBC, CNN, ktoré sú citované v našich vlastných, vlastných v úvodzovkách, mainstreamových médiách, dokonca aj v Slovenskej televízii ako skutočne objektívne zdroje pravdy aj v otázkach zahraničnej politiky a, bohužiaľ, aj často v otázkach slovenskej domácej politiky, a keď sa začneme skúmať alebo vŕtať touto vlastníckou štruktúrou, dôjdeme, že najväčšia mediálna spoločnosť na svete, ktorá vlastní obrovský podiel mediálneho trhu, sa volá Alphabet a táto spoločnosť je známa tým, že vlastní Google. Kto nevie, túto spoločnosť vlastnia dvaja muži, Larry Page a Sergey Brin. Obaja majú jednu vec spoločnú, sú to Židia. Nebolo by na tom nič zlé, ale ja sa teraz pýtam, môžem to teraz ďalej hovoriť alebo nemôžem? Môžem teraz povedať, že dvaja Židia vlastnia obrovskú časť mediálneho svetového trhu, alebo to nebudem môcť hovoriť? Ja to potrebujem vedieť. Lebo podľa mňa je to pravda, vy si to môžte overiť.
Druhou najväčšou mediálnou spoločnosťou na svete je spoločnosť Walta Disneyho. Walt Disney bol známy tým, že kritizoval židovskú nadvládu nad svetom, ale dnes jeho spoločnosť, ktorá vlastní aj napríklad také značky, ako je Lucasfilm, ABC, ESPN, Marwell, Pixar, tak túto spoločnosť vedie istý Bob Iger, ktorý sa narodil do židovskej rodiny v newyorkskom Brooklyne. Samozrejme, zase nič zlé, už máme dve spoločnosti, ktoré vlastnia takmer polovicu svetového mediálneho trhu. Mne to nevadí, keď sú šikovní, keď sú inteligentní, keď sú schopní, keď sú vynaliezaví a podnikaví, nech to majú. Ale ja sa pýtam, prečo to teraz nebudem môcť otvorene hovoriť, ak je to pravda?
Tretia najväčšia mediálna spoločnosť zvaná Comcast, ktorá vlastní značky, ako je DreamWorks, Universe of Pictures, NBC, a vedie ju istý Brian Roberts, ktorý je Židom z Philadelphie. Už teraz máme viac ako polovicu svetového mediálneho trhu pokrytú iba Židmi. Opakujem, mne nevadí, dobre, nech 0,02 % svetovej populácie vlastnia pre mňa za mňa aj všetky médiá. Ale ja sa pýtam, hovorím, keď sú vynaliezaví, keď sú inteligentní, keď sú objektívni, ale prečo o tom teraz nebudem môcť hovoriť, lebo je to pravda, pán Danko? Ako je možné, že vy nám chcete zakázať hovoriť pravdu, ktorú jednoducho vy nemôžete poprieť? A keď do toho zarátame ešte korporáciu News Corporation, ktorú vlastní Rupert Murdoch, ktorý síce Židom nie je, ale je otvorene proizraelský, prožidovský, chváli izraelskú zahraničnú politiku, zastáva sa vraždenia Palestíncov a všetkých týchto vecí, tak máme viac ako 70 % celkového svetového mediálneho trhu pokrytého v týchto štyroch spoločnostiach.
Tak sa zamyslime nad tým! Mýtus o židovskom vplyve v médiách je mýtom alebo pravdou? A prečo potrebujete zakazovať šírenie informácií týkajúce sa tejto témy? Pretože nie sú pravda? Alebo preto, že sú pravdou a určitým ľuďom nevyhovuje, keď sa táto pravda šíri medzi ľudí? Ja to nešírim v zmysle toho, že by som cítil akúkoľvek predpojatosť, nenávisť. Radoví slušní židovskí občania, príslušníci židovského národa v Izraeli, oni tak isto z tohto nemajú nič. Ale prečo, keď ja vidím, že štyri najväčšie mediálne spoločnosti alebo tri teda plus tá štvrtá sú vlastnené a vedené Židmi, prečo o tom nemôžem podľa vás otvorene hovoriť?
Hovoríte o tom, že mýtus o židovskom vplyve v ekonomike je neprijateľným antisemitským sprisahaním. Viete, aká je najväčšia svetová ťažobná spoločnosť, ropná spoločnosť, spoločnosť, ktorá ťaží zemný plyn, uhlie a tak ďalej? Hovorí si ExxonMobil. Viete kto vlastní túto spoločnosť? Rod, ktorý si hovorí Rockefellerovci. Každý z nás, ktorí máme aspoň taký počiatočný rozhľad, vieme, že je to židovský rod. Táto spoločnosť je absolútnym gigantom, dominantom na svetovom ťažobnom trhu s ropu, so zemným plynom, ako hovorím, s uhlím a so všetkými týmito komoditami, ktoré sú pre fungovanie svetovej globálnej ekonomiky priamo nevyhnutné, a tým pádom má v rukách obrovskú moc. Mohli by sme ísť ďalej do ďalších menších a menších spoločností, ktoré sú tak isto pretkané týmito ľuďmi, ale ja hovorím teraz iba o najväčšej, aby som neskúmal celý čas 20 minút len nejakú jednu, dve, tri spoločnosti.
Keď si pozrieme, kto ovláda svetový potravinový trh. Najväčšia svetová potravinová spoločnosť sídli oficiálne vo švajčiarskej Ženeve a volá sa Nestlé. Viete, kto ju vedie, kto je jej šéf? Peter Brabeck-Letmanthe. Je to rakúsky Žid. To znamená, hovoríme, že Židia nemajú žiaden vplyv v ekonomike, aj napriek tomu, že vlastnia v podstate celý svetový ťažobný priemysel, že ovládajú trh s potravinami, čo mne vôbec nevadí, nech ho majú. Hovorím znovu, keď sú šikovní, vynaliezaví, podnikaví. Ale prečo to nemôžem otvorene povedať, keď je to pravda? To je čistá, jednoduchá otázka. Ja to nehovorím s nenávisťou. Ja to hovorím preto, že je to fakt, ktorý si môžete overiť.
No a keď budeme hovoriť o tom, kto ovláda peniaze, finančníctvo, banky, tak tam zrejme nemusím ani nejaké konkrétne čísla alebo štatistiky, niečo iné dávať, všetci vieme, že bankovým systémom, alebo bankový systém jednoducho od počiatku voňal práve tomuto národu najviac. A keď si vezmeme len taký rod Rothschildovcov, ktorý v podstate celý tento bankový, podľa mňa mafiánsky sektor, ktorý zdiera celé národy a uvrhuje ich do dlhového otroctva, riadi, tak jednoducho nemusíme ďalej riešiť nejaké antisemitské konšpirácie alebo čokoľvek podobné.
Ďalším, takou zaujímavou perličkou je, že hovoríme o mýte, že Židia majú veľký vplyv na vládu. Všetci dobre vieme, že svetová či už ekonomika, politika, jednoducho všetci títo globálni hráči majú také väčšie sídlo v USA a tá americká zahraničná politika je pre tento svet najdôležitejšia.
A viete, ktoré združenie, lobistická skupina je v Spojených štátoch amerických vo Washingtone najsilnejšia, najväčšia, najdôležitejšia a suverénne prevyšuje tie ďalšie? Takzvaný AIPAC – Americko-izraelský výbor pre verejné záležitosti, ktorý sa otvorene zastáva židovských snáh, židovských potrieb alebo jednoducho židovských záujmov. To znamená, čo teraz? Môžem tieto veci hovoriť, aj keď sú pravdou, alebo prijmeme uznesenie, ktoré mi tieto veci zakáže hovoriť aj napriek tomu, že sú pravdou? Židia majú vraj, údajne, teda podľa vás nemajú žiadny vplyv v spoločenských inštitúciách. Ak hovoríme o nejakej tvorbe svetovej kultúry, svetového nejakého, nejakých, neviem, či koníčkov, záujmov, jednoducho nejakej takejto verejnej kultúrnej identity alebo nazvime to akokoľvek jednoducho, tak tým najväčším propagandistickým nástrojom na formovanie celých ľudských más je podľa mňa americký Hollywood. A nikto z vás to nemôže poprieť. Keď si prídete do slovenských kín, drvivá väčšina filmov pochádza z Hollywoodu a takto je to rovnako na celom celučičkom svete. A nebudem teraz zase čítať nejaké počty židovských hercov, židovských režisérov, židovských scenáristov, židovských majiteľov produkčných spoločností, veď tie sú vlastnené vlastne tými, o ktorých som hovoril, Disney, Comcast, Alphabet a podobne.
Ale poviem tu názor jedného muža, ktorého považujú za najlepšieho hollywoodského herca všetkých čias. Tým mužom je Marlon Brando a stvárnil postavu Dona Corleoneho v známom legendárnom filme Krstný otec. A ten sa v debate s Larrym Kingom vyjadril jasne: "Židia kontrolujú Hollywood, Hollywood je čisto židovský." Ja môžem byť konšpirátor, môžem byť hlupák, spolieham sa na slová Marlona Branda, strávil tam 40 či 50 rokov, asi o tom bude vedieť trošku viac ako ja. Tak ale dobre, mne to zase nevadí. Nech ovládajú Hollywood, nech majú čokoľvek. Ale prečo o tom, pán Danko, nemôžem verejne hovoriť? Čo vám na tom vadí, keď je to pravda?
Hovoríte o tom, že, v treťom bode, "obviňovanie Židov ako ľudu zo zodpovednosti za skutočné alebo vymyslené krivdy spáchané jednou židovskou osobou alebo skupinou, alebo aj za činy spáchané nežidmi". To znamená, v podstate tvrdíte to, že nesmieme aplikovať spoločnú vinu jednoducho na všetkých. To znamená, ak niečo spáchal nejaký jeden Žid, napríklad Lazar Kaganovič, ktorý nariadil vyvraždenie 7 miliónov Ukrajincov za éry sovietskeho Ruska, tak to nemôžme prisudzovať celému židovskému národu. Úplne súhlasím, akceptujem to, normálne legitímna pripomienka. Ale nech takáto verzia spravodlivosti platí aj na všetky ostatné národy. Prečo je nám ako národu neustále prízvukované, že činy niekoľkých jednotlivcov sú zodpovednosťou nás všetkých? Prečo je napríklad takému nemeckému národu prízvukované, že činy niekoľkých jednotlivcov, lebo tak si to môžme vyložiť, sú zodpovednosťou celého národa a Nemecko musí dodnes platiť vojenské reparácie Izraelu? Veď nech platia rovnaké štandardy na všetkých. Ak sú činy len činmi jednotlivcov, tak nech sa nevzťahujú na celé národy. Ale toto je dvojaký meter. Pretože síce na Židov to platiť má, ale na všetky ostatné národy sveta jednoducho nie.
V bode 6 hovoríte o tom, že obviňovanie židovských občanov z toho, že sú lojálnejší k štátu Izrael alebo k údajným prioritám Židov na celom svete viac než k záujmom ich vlastných krajín je takisto antisemitizmom. Ale toto mi jednoducho nedáva zmysel. Ak je na Slovensku nejaký Žid, má židovské občianstvo, ale cíti sa byť väčšmi spätý s izraelskou pôdou, tvrdí o sebe, že je, povedzme, alebo má také predstavy, však ten sionizmus je zrejmý, má také predstavy, že jednoducho má väčší vzťah k Izraelu, k jeho Svätej zemi, že je člen vyvoleného národa a podobne, teraz ja mu to nemôžem povedať, ak je to pravda? Predstavme si, že nejaký slovenský Žid otvorene povie, ja som viac Izraelec ako Slovák, pre mňa je Izrael ako Svätá zem viac než Slovensko, som viac vernejší Izraelu ako Slovensku. On to povie sám, je to v poriadku. Ale ak ja zopakujem jeho vlastné slová, tak som antisemita. To znamená, veď toto môže byť normálne pravda a nie je na tom nič zlé. Slováci, ktorí pracujú v Nemecku, pracujú v Anglicku, keď sa ich spýtate, komu ste viac verní, Slovensku alebo Anglicku, tak vždy vám povedia, že Slovensku. A prečo, keď sú nejakí Židia, povedzme, na Slovensku a majú väčší vzťah k Izraelu, čo môže byť úplná legitímna záležitosť, tak ja im to podľa vášho uznesenia teraz nemôžem povedať, lebo pácham nejaký trestný čin antisemitizmu. Vy ste sa zamysleli nad tým, aká je to hlúposť, pán Danko?
Hovoríte o tom, že odopieranie práva židovského ľudu, v siedmom bode, na sebaurčenie, napríklad tvrdením že existencia štátu Izrael je prejavom rasistického úsilia. Kolega Rasťo Schlosár to hovoril, asi ďalší kolegovia o tom budú hovoriť ďalej. Dejiny štátu Izrael sú dejinami krvilačnými, dejinami rasistickými, dejinami nenávistnými a všetky tie skupiny, ktoré vtedy bojovali za vznik štátu Izrael, sa svetovo preslávili hlavne vďaka trestným činom, vďaka nenávisti, vďaka vraždeniu, rabovaniu. A jeden z nich dokonca sa neskôr stal izraelským prezidentom. Keď je to pravda, keď je to fakt, ja netvrdím, že dnešný izraelský národ cíti nejakú nenávisť, netvrdím, že dnešní Izraelci nenávidia niekoho alebo chcú niekoho vraždiť, jedna vec je izraelská vláda, druhá vec je izraelský národ, ale prečo nemôžem povedať pravdu, kritickú, objektívnu pravdu o tom, ako vznikal štát Izrael, keď tak naozaj vznikal? Prečo to nemôžem povedať podľa vášho uznesenia. Ako to súvisí so slobodou slova, s ústavou garantovanými právami, ktoré patria všetkým občanom Slovenskej republiky?
Hovoríte o tom, v bode 8, že uplatňovanie dvojitých štandardov voči židovskému ľudu, vyžadovaním správania, ktoré sa neočakáva alebo sa nevyžaduje od žiadneho iného demokratického štátu. Toto vôbec nechápem, buď ide o chybu v preklade, alebo to myslíte nejak inak, môžete mi to vysvetliť. Nechápem, ako môžme očakávať správanie od ľudu, ktoré neočakávame od štátu, lebo štát a ľudia sú niečo iné. To znamená, ten ôsmy bod vôbec vám nedáva zmysel, ale v poriadku, máte ho tam.
No ale deviaty bod, ako hovoril kolega Rasťo Schlosár, je fantastický, zaujímavý. Používanie symbolov alebo obrazov spájaných s klasickým antisemitizmom, napríklad tvrdením, že Židia zabili Ježiša alebo že robia rituálne popravy, na charakterizovanie Izraela alebo Izraelčanov. Dobre, ja teraz poviem, že Židia zabili Krista. Je to pravda. Je to pravda, všetci to vieme. A teraz, kto rozhodne o tom, či som tým chcel charakterizovať Izrael alebo Izraelčanov? A prečo má byť v nejakom právnom poriadku štátu nejaký štát, Slovenskej republiky, štát, špeciálne chránený, objektívne zohľadnený v nejakých týchto veciach, že keď ja poviem, že Židia zabili Krista, opakujem, čo je pravda, tak pácham antisemitizmus? Veď to nedáva zdravý rozum. To nedáva logiku, ale vy to aj napriek tomu predkladáte.
A toto je to najlepšie, desiatka, prirovnávanie súčasnej izraelskej politiky k politike nacistov. A čo ak existujú paralely? Čo ak nejaký palestínsky občan na nejakom checkpointe v pásme Gazy by vám mohol povedať o tom, že podobné checkpointy boli napríklad vo varšavskom gete, ktoré vytvorili nacisti v Poľsku? Čo ak takéto paralely nájdeme, čo potom? Zase o nich nemôžem hovoriť aj napriek tomu, že sú pravdivé a že ich môžme aplikovať?
To znamená, pán Danko, neviem, koho záujmy zastupujete, neviem, za koho sa staviate, neviem, kto je vám najdrahší, neviem, komu chcete slúžiť, ste predsedom tzv. Slovenskej národnej strany. Po vašom vedení v tejto strane už neostalo nič národné, nič kresťanské, nič slovenské. Toto, čo tu predkladáte, je útok na slobodu slova, je útok na demokraciu, je útok na Ústavu Slovenskej republiky, je útok na základné ľudské práva a hlavne je útokom na pravdu. Pretože znovu, poslednýkrát to zopakujem, pretože pri tejto výnimočne kontroverznej téme je to dôležité, mne nevadí, že Židia kontrolujú médiá, ale vadí mi, ak mi chcete zakázať o tom hovoriť. Aj napriek tomu, že je to pravda. Nevadí mi, ak sú Židia veľmi úspešní v podnikaní, ak to berú, niečo svoje vlastné a chcú byť úspešní a chcú byť podnikaví, kľudne, nech sú. Nech si každý podniká, každý naplňuje svoje životné šťastie niečím iným, niekto peniazmi, majetkom, niekto iný rodinou, inými hodnotami. Ale prečo nemôžem hovoriť veci, ktoré sú pravda, iba kvôli tomu, že vy alebo nejakí iní panáčikovia si poviete, že o tomto zakážeme hovoriť?
Práve vy teraz týmto vzbudzujete nejaké podnety k antisemitizmu, lebo ľudia sa začnú pýtať, prečo je to tak?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 16:17 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:37

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
114.
Ďakujem za slovo. Milan, hovoril si aj o kultúre, o Hollywoode, ja by som to rozšíril. Božský Kája Gott môže ďakovať Bohu, že je Čech. Označil totiž Goldmanovcov a Rothschildovcov za iluminátov a ich snahy o ovládnutie sveta. Veľké židovské rodiny podľa neho roztáčajú kolesá dejín. U nás by na základe tohto uznesenia už sedel. Ešte raz hovorím, môže ďakovať, že je Čech. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 16:37 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:40

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Danko, ako naozaj kľud, nieže dôjde k nejakému nervovému zrúteniu. Vy ste povedali, že ste nás nikdy neurážali. Ja vám môžem urobiť taký kompilát vašich vyjadrení o tom, akí sme fašisti, snáď tisíckrát. To vôbec nie je urážka, nie, to je normálny bežný prejav predsedu Národnej rady, inteligentného, dospelého chlapa. Ale čo sa týka aj vašich vyjadrení o tom, že sa za nás hanbíte v zahraničí. No to my máme spoločné. Ja si myslím, že väčšina Slovákov sa hanbí v zahraničí za vás. Väčšina Slovákov sa musí hanbiť za to, keď takýto človek nás reprezentuje v zahraničí, lebo vy si myslíte, že napr. v tom vašom zahraničí vysnívanom, o ktorom stále básnite, že tam nevedia, že ste plagiátor, podvodník pri rigoróznej práci? Myslíte, že v zahraničí nevedia o tom, že ste vytunelovali Lesostav Revúca? Myslíte, že takéto veci sa nedozvedia? A čo si oni asi pomyslia, že takýto človek vedie Národnú radu Slovenskej republiky? Aký oni budú mať na to názor? A opakujem, my sme si nikdy nepotykali, neviem, keď hovoríte toľko o tej slušnosti, horalkách, keksíkoch a vašich iných problémoch, tak ja vám budem stále vykať, lebo však predsa len mám úctu k vášmu veku, ale k vašej politickej činnosti v žiadnom prípade nie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 16:40 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:41

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Danko, neviem, či ste počúvali kolegov, keď rozprávali. Aj Schlosár, aj Mazurek hovorili o tom, že vy v tomto návrhu uznesenia chcete chrániť, na tom by nebolo nič zlé, že chrániť, ale chcete chrániť len Židov. Prečo nechránite Slovákov, Čechov, Maďarov, Rusov, alebo menšiny Rusínov, alebo akékoľvek iné národy a národnosti, ale iba selektívne Židov? A vlastne, veď neviem, či si uvedomujete, ja teraz úplne vecne rozprávam, ani vás neurážam, ale ani nikto z kolegov to nemal za úmysel, ale to nie je žiadny antisemitizmus, že kolegovia sa dožadovali iba toho, aby na všetkých platili rovnaké pravidlá. Že keď chcete chrániť Židov, v poriadku, tak ich chráňte, ale treba chrániť aj všetkých ostatných, lebo, a možno sa vám to bude zle počúvať, ale Židia naozaj nie sú nič viac ako ostatní ľudia. Ak si myslíte, že sú niečo viac, tak to povedzte nahlas. Nie, oni nie sú menej, ale nie sú ani viac. Všetci ľudia sú si rovní, pán Danko, tak keď chcete týchto ľudí chrániť, tak ich chráňte všetkých.
A ak za to, že vravíme, aby aj ostatní ľudia mali nárok na Slovensku, v demokratickom štáte, alebo aspoň štáte, ktorý sa za demokratický pokladá, za právny, aby mali nárok na rovnakú právnu ochranu. Ak za to podľa vás sme fašisti, antisemiti, tak potom v poriadku, potom sme, áno, potom sme. Ale nevidím na tom nič amorálne, neľudské ani nespravodlivé, ak nahlas hovoríme, že je tu takéto uznesenie, ale rozšírte ho na všetky národy, alebo ho rozšírte aspoň na Slovákov, štátotvorný národ. Ale predsa nie je možné, aby vy ste pred práva štátotvorného národa vo vlastnom štáte postavili nejakú, akúkoľvek menšinu. Ak si to myslíte, tak to povedzte nahlas a nehanbite sa za to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 16:41 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video