38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 15:12 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:12

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Národná rada schválila dňa 23. októbra 2018 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 8. novembra 2018 č. 4076 uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Na základe toho predseda rozhodnutím č. 1252 z 9. novembra 2018 pridelil zákon na opätovné prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Výbory Národnej rady prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 8. novembra 2018 v časti II uviedol dôvody na vrátenie zákona. Určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky a k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská:
Výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení. Za ďalšie, Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu s tým, že o tomto zákone treba hlasovať, a to o pripomienkach prezidenta uvedených v časti II tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. Ďalej o zákone z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu ako o celku schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre financie a rozpočet č. 371 z 26. novembra 2018. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov, súčasne ma poveril informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 15:12 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:16

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Rád by som dal slovo pánu poslancovi Hegerovi. Nebudem hovoriť o celom tomto zákone, to sme absolvovali v prvom a druhom čítaní. Ja teda neskrývam, že celý ten koncept zákona považujem za pomýlený, populistický, lobistický, ale chcem sa venovať tomu, čomu sa venoval aj pán prezident vo svojom rozhodnutí vrátiť tento zákon na opätovné prerokovanie Národnej rady. A síce ide o opatrenie, ktoré v zásade je asi dôsledkom toho, že tento zákon bol predložený ako poslanecký, návrh neprešiel riadnym medzirezortným pripomienkovaným konaním, kde by sa mohli veci vydiskutovať, vychytať. A teda nie len s poslancami, ale aj s verejnosťou, odbornou verejnosťou, dotknutou verejnosťou, podnikateľmi, odborármi a tak ďalej. Bola o tomto návrhu, samozrejme, diskusia v parlamente, v médiách, ale ako to už býva, takáto mediálna a politická diskusia nedokáže plnohodnotne nahradiť vždy ten riadny legislatívny proces, na to tu máme vládne návrhy zákonov a na to tu máme pripomienkové konanie.
To, na čo reaguje pán prezident, je v podstate pozmeňujúci návrh, s ktorým samotní predkladatelia, alebo teda koaliční poslanci prišli v druhom čítaní a ktorým sa zmiernili dôsledky toho navrhovaného zákona tým spôsobom, že, že povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevok na rekreáciu sa zúžila, zúžila sa zo všetkých zamestnávateľov iba na tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 49 a viac zamestnancov. Teda viac ako 49, 50 a viac. Čo je z toho praktického hľadiska nepochybne dobré, že nebudeme zaťažovať malých podnikateľov finančne a ani administratívne, lebo ak je s tým spojená aj nejaká byrokracia povinným poskytovaním, povinným poskytovaním príspevku na rekreáciu, čiže z hľadiska praktického, z hľadiska dopadov na podnikateľské prostredie tá zmena, ktorú ste odsúhlasili, je pozitívna. Na druhej strane vytvára právny problém, ústavnoprávny problém diskriminácie zamestnancov, pretože niektorí zamestnanci, zamestnanci v podnikoch, ktoré majú 50 a viac zamestnancov, majú nárok, aby im zamestnávateľ poskytol príspevok na rekreáciu, zamestnanci v podnikoch, ktoré zamestnávajú 49 a menej, takýto nárok, 49 a menej zamestnancov, takýto nárok mať nebudú. Samozrejme, že aj takíto zamestnávatelia môžu na základe vlastného rozhodnutia poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu za rovnakých podmienok ako, ako tí väčší zamestnávatelia, ale nemajú tú povinnosť. A je to problém, lebo to diskriminuje zamestnancov. Vytvára to neodôvodnený rozdiel medzi dvoma kategóriami zamestnancov nie na základe ich vlastných zásluh, na základe toho, ako dlho sú zamestnaní u zamestnávateľa, aký majú vek, koľko, aký podávajú výkon, ale čisto na základe skutočnosti, ktorú nemajú možnosť nijako ovplyvniť, teda, že či pracujem u zamestnávateľa, ktorý má 50 zamestnancov a v tom prípade mám nárok na príspevok na rekreáciu, alebo pracujem u zamestnávateľa, ktorý má 49, jedného prepustí a už ten nárok mať nebudem a bude to iba dobrá vôľa, dobrá vôľa zamestnávateľa, či mu takýto príspevok poskytne.
Je to v rozpore so základnými zásadami Zákonníka práce, ktoré v čl. I napríklad hovoria, že fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodu voľby zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, a tak ďalej, a tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu, aj sú tam vymenované dôvody vrátane iného postavenia. Pričom toto spadá do kategórie iného postavenia, či pracujem pre zamestnávateľa, ktorý má 50 alebo 49 zamestnancov.
Námietka bola a teda dúfam, že to niekto, niekto z predkladateľov vysvetlí, lebo máme tu predkladateľov, že predsa aj dnes zákon rozlišuje v ukladaní povinností medzi väčšími a menšími zamestnávateľmi, ale to sú úplne iné záležitosti, keď podľa veľkosti ich zamestnávateľa z hľadiska počtu zamestnancov môže byť rozdiel, že či, ak tam sú odbory, môže tam pôsobiť zamestnanecká rada, alebo zamestnanecký dôverník, či zamestnávateľ má povinnosť poskytovať, zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, a potom rozdiel je aj pri do 50 a nad 50 zamestnancov, pri zákone o oznamovateľoch, oznamovaní protispoločenskej činnosti, ale to sú všetko povinnosti, ktoré sa ukladajú zamestnávateľom, ktoré nemajú bezprostredný dôvod na práva zamestnancov. Vy týmto návrhom, tak ako ste ho schválili, vytvárate dve kategórie zamestnancov, zamestnancov u zamestnávateľov do 50 zamestnancov, ktorí nebudú mať nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu, a na zamestnancov vo väčších podnikoch, ktorí ten nárok budú mať. Je to evidentne diskriminácia a je to diskriminácia, ktorá je neopodstatnená.
Čiže ja sa stotožňujem s pripomienkami pána prezidenta, budem hlasovať za to, aby Národná rada pripomienkam pána prezidenta vyhovela. Predpokladám, že koaliční poslanci nebudú hlasovať za, a v tom prípade je to dôvod odmietnuť aj zákon ako celok.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 15:16 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:24

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, ako teraz nič v zlom, ale už mám podozrenie, že používate jednu aj tú istú osnovu pri každom vystúpení, pretože úvod vašich vystúpení je v tom, že kritizujete, že to bolo predložené ako poslanecký návrh. Zase stále dookola o tom istom sa rozprávame, že aj my na to máme právo predložiť svoje zákony. Ak nájdu podporu v tejto Národnej rade, tak aj budú schválené.
Vraveli ste, že nebola k tomuto zákonu žiadna odborná diskusia, no mýlite sa. K tomuto zákonu sme mali niekoľko stretnutí so stavovskými organizáciami aj so zástupcami zamestnávateľov, aj so zástupcami zamestnancov a tento návrh zákona bol prerokovaný aj v hospodárskej a sociálnej rade, alebo v takzvanej tripartite.
Ja sa opýtam vás, koľko zákonov vy ste obhajovali pred tripartitou? Chcel by som vám dopriať, keď tam ste a komunikujete s týmito všetkými ľuďmi a obhajujete svoj zámer a nie je to nič nepríjemné, ale malo to aj pozitívny efekt v tom, že sme ten zákon sa snažili vylepšiť tak, aby naozaj nebol zaťažujúci pre tých malých a stredných. A tu sa teda plynulo dostávam k tej druhej časti vášho vystúpenia. Kvôli tomu sme to tak spravili a sám ste to aj povedali, aby sme nezaťažili tých malých a stredných, a chceme to vyskúšať najprv u tých veľkých, ako sa tento nástroj ujme. A máme tú ambíciu tento inštitút zaviesť aj pre tých malých a stredných časom, kým vyskúšame alebo otestujeme, akým spôsobom bude fungovať pri tých veľkých.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 15:24 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Dostál, ja vás obdivujem. Ku každému jednému zákonu sa vyjadríte, ku každému jednému zákonu rečnite, strašne kritizujete koalíciu, strašne kritizujete ľudí, ktorí predkladajú zákony. Čo je na tom, keď máme iný názor ako vy? Čo je na tom, keď rozprávame s ľuďmi a ináč sa pozeráme na Slovensko ako vy?
My tieto zákony, nepredkladáme pre seba, ale predkladáme ich pre ľudí a nevymýšľame si ich, že niekde sa stretneme na pive a niečo si vymyslíme a to podáme v Národnej rade. Jednoducho všetky tieto zákony, ktoré predkladáme, tak sú výsledkom komunikácie s občanmi, s voličmi. Potrebujeme zákon o cestovnom ruchu. Potrebujeme zákon o tom, aby Slovensko sa nejakým spôsobom zviditeľnilo, aby naši ľudia chodili na dovolenky na Slovensku.
A čo sa týka vlastne toho počtu, najskôr ste nás kritizovali, že neúmerne ideme zaťažiť vlastne rozpočet tých podnikateľov. Keď sme vypočuli nejaké pripomienky, tak sme dali pozmeňujúci návrh, aby to bolo 49 a viac. Aj to sa vám nepáči. Viete, tak potom kde bude tá hranica? Musí byť niekde hranica, aby sme vedeli niekde začať, pretože za existenciu Slovenska takýto zákon tu nebol. Možnože má nejaké chyby, možnože tá prax ukáže, že sme niekde pochybili, ale v súčasnej dobe si myslím, že je to najschodnejší, najkompromisnejší zákon o cestovnom ruchu, ktorý sa dá pripraviť, a ak budú nejaké nedostatky, tak v budúcnosti ich budeme môcť upraviť.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 15:26 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:28

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, no najskôr sme sa pobavili pri zákone o politických stranách, keď ste rozmýšľali nad tým, či viem počítať alebo nie, ešte že nie som urážlivá. A teda beriem to celé s nadhľadom a troška aj s humorom. Pretože, pán Dostál, vy veľmi dobre viete, že ja som nenarážala na, v mojej faktickej, na to, či vy dobre počítate, ale hlavne na to, že špekulujete. A tak ako ste špekulovali na začiatku, znova špekulujete aj teraz.
Prosím vás, novelu zákona, to platí aj teda pre kolegov, ktorí tu počúvajú, a chcem upozorniť, treba tú našu novelu vnímať ako prvý krok, ako štartovací krok, hej, že sme niekde na začiatku štartovacej čiary. Vy nám vždy ako opozícia vyčítate, keď predložíme zákon, že načo je to dobré? A potom zase, že je to málo. Najskôr, na čo je to dobré, potom zase je to málo. Narážam teda na tú pripomienku 49 zamestnancov. Áno, samozrejme, že radi by sme dopriali všetkým zamestnancom, aby mali nárok na rekreačné poukazy, a preto hovorím, že odniekiaľ začať musíme a je to fakt štartovacia čiara. Tak ako sme si zvykli na stravné lístky, tak ja som presvedčená, že onedlho nebude ani chýru, ani slychu o nejakých pripomienkach, čo sa týka rekreačných poukazov. A ten dopad sme si tu už viackrát povedali, ide nielen o to, že pomôžeme, že zastabilizujeme toho zamestnanca, že urobíme ho možno aj zdravším, keď pôjde na rekreáciu a keď jednoducho bude mať tú príležitosť odísť z domu na pár dní aj s rodinou a spoznávať Slovensko. Ale na druhej strane tak isto podporíme cestovný ruch a služby s týmto cestovným ruchom spojené. Čiže my sme za niečo dobré, nebojujeme proti niečomu, ale navrhujeme novelu zákona, ktorá pomôže ľuďom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 15:28 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:29

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom z SNS za vecné faktické poznámky.
Pán poslanec Pamula, neviem teda, či mi to vyčítal, že kritizujeme koalíciu no, to už je úlohou opozície v parlamentnej demokracií, kritizovať koalíciu, vy keď budete v opozícii, tiež budete kritizovať koalíciu. Spýtali ste sa, že čo je na tom, keď vidíte veci inak ako my. No tak ja vám to vrátim: a čo je na tom, keď my vidíme inak veci ako vy? A vyčítame vám to, pretože sa nám nezdá to, čo robíte.
Pán poslanec Baláž, ja som nespochybňoval vaše právo predkladať návrhy zákonov ako poslanecké návrhy zákonov, ja len opakovane upozorňujem, že niektoré návrhy zákonov, ktoré sú pomerne komplexné a komplikované, sa predkladajú ako poslanecké návrhy zákonov, možno aj z dôvodu, aby sa obchádzal ten dlhší rozsiahlejší legislatívny proces prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania, kde je oveľa väčší priestor na vecnú diskusiu nielen s poslancami, nielen v médiách, ale aj s dotknutými subjektmi.
A veď áno, ja som vám uznal, že ten pozmeňovák, ktorý ste spravili, že to nebude povinné pre podniky do 50 zamestnancov, je z hľadiska tých podnikov pozitívny. Len tým, že ste to takto zmenili, tak ste si vyrobili iný problém a vyrobili ste si problém možnej diskriminácie a teda možno aj protiústavnej právnej úpravy vo vzťahu k zamestnancom, keď jedným priznávate nárok na príspevok na rekreáciu a iným ho upierate. Čiže je to problém, ktorý ste si sami vyrobili, na ktorý som vám ja... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 15:29 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:32

Martin Nemky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aby som vás informoval o prerokovaní vráteného zákona, tlač 1217, v ústavnoprávnom výbore. Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon prezidentom Slovenskej republiky a odporučil Národnej rade schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení. Ako gestorský výbor rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 27. novembra 2018 a odporučil uvedený vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení. Na návrh spravodajcu hlasoval výbor o návrhu uznesenia, ktorým výbor schválil správu ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vráteného zákona prezidentom Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania pri rokovaní o vrátenom zákone, predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona v rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2018 o 15:32 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:35

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení poslanci, vážené poslankyne, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, alebo návrh uznesenia, v ktorom chcem, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila svoj jasný postoj a prijala definíciu antisemitizmu. Budem na úvod stručnejší, pretože som si vypočul slová ľudí, ktorí síce niektoré veci cítia, oháňajú sa kresťanstvom, morálkou, vierou, ale správajú sa ako bezcitní barbari.
Pretože myslím si, že v živote ľudí a v živote aj spoločnosti vždy má všetko svoj čas a miesto. Je nesporným faktom, že Slováci stáročia túžili po svojom štáte. A je nesporným faktom, že za nie veľmi ružových okolností sa im to v roku 1939 splnilo.
Viem, že toto je téma, ktorá body nezarába, ale táto téma ani zarábať body nemá. Táto téma má byť hodnotová. Má byť prejavom úcty k ľudskému životu a má byť aj veľkým ospravedlnením Slovákov. Áno, na pôde slovenského parlamentu boli prijímané zákony, ktoré dovolili eskortovať Židov, ktoré pomohli k úmrtiam miliónov Židov. Ja si plne uvedomujem, že vo vojne trpí každý. Uvedomujem si však aj tento historický deficit, ktorý ako národ máme. A hovorím to s plnou zodpovednosťou ako predseda národnej strany. Slovenská národná strana nikdy nemala fašistické idey. Slovenská národná strana do poslednej chvíli bojovala proti takýmto ideám a hodnotám.
Chcel by som teda povedať, že skôr než zaznú pripomienky, by som chcel apelovať a pripomenúť najmä tým v tejto sále, ktorí často znevažujú túto tému, aby si spomenuli aj na slová Svätého Otca: "Kto je antisemita, nie je kresťan." Nepovedal som ja, povedal Svätý Otec. A preto by som chcel, aby sme sa držali návrhu, ktorý bol prijatý na konferencii, ktorý som odôvodnil v príslušnom výbore, a samozrejme na záver k nemu ešte zaujmem stanovisko. Vopred upozorňujem, že v súlade s konzultáciou so zastúpením v Európskej únii, kedy je avizované spoločné stanovisko Rady Európskej únie, budem navrhovať pozmeňovací návrh, ale zotrvávam v rozsahu tej hlavnej idei a tej hlavnej myšlienky, že antisemitizmus je také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom, rétorické a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti židovským alebo nežidovským jednotlivcom, alebo ich majetku, proti inštitúciám židovskej komunity a náboženským ustanovizniam.
Chcem ešte na úvod, skôr než vás požiadam o podporu, povedať jednu vec. Silný človek v živote bojuje za svoje ideály sám svojou silou. Nikoho neobviňuje, na nič sa nevyhovára. Len slaboch hľadá neúspech seba a svojho okolia v tom, že obviňuje niekoho podľa rasy, pohlavia, farby pleti. Slováci sú veľký národ a svoju veľkosť majú možnosť ukázať aj v tomto dokumente. Verím, že najmä tí, ktorí sa vyjadrujete slovníkom minulého storočia, zvážite svoje vystúpenia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 15:35 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:40

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (tlač 1125) bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor dňa 10. októbra 2018 na svojej 75. schôdzi tento návrh uznesenia poslanca Andreja Danka uznesením č. 444 prerokoval a s týmto predmetným návrhom uznesenia súhlasil.
Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky toto uznesenie schváliť a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku prerokovania tohto materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2018 o 15:40 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:41

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi prečítať pozmeňovací návrh k tlači 1125. Vzhľadom na aktuálny vývoj v riešení tejto problematiky na pôde Európskej únie, ktorá by mala viesť k prijatiu spoločného stanoviska Rady Európskej únie k boju proti antisemitizmu v decembri 2018, ako aj odporúčania právnej služby sekretariátu Rady Európskej únie navrhujem nasledovné formálne úpravy v predloženom návrhu, ktoré prednesiem v rozprave:
V časti B sa na konci druhého odseku pridajú za slovom "ustanovizniam" úvodzovky hore, text od tretieho odseku, začínajúci slovom "Terčom" a končiaci slovom "krajinách" označí ako časť C, predvetie ktorej znie: "C. konštatuje, že v súvislosti s pracovnou definíciou antisemitizmu vypracovanou Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) sa uvádzajú aj niektoré ilustratívne príklady prejavov antisemitizmu, a to, že, " ". Časť' C sa označí ako časť D.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 15:41 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video