46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.6.2019 o 16:50 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:47

Vladimír Matejička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1510. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.6.2019 o 16:47 hod.

Mgr.

Vladimír Matejička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:50

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319 o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je skvalitniť a komplexne upraviť riedenie obrany štátu vrátane procesu obranného plánovania, precizovať prípravu riadiacich prvkov systému obrany štátu a spresniť kompetencie ministerstva obrany a ďalších orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu, ako aj systém preverovania pripravenosti, naplnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu.
Spresňuje sa príprava a použitie obrany kapacít a podpory obrany štátu, príprava obyvateľstva na obranu štátu a dopĺňa sa národný systém reakcie na krízové situácie, ako aj úprava informačného mobilizačného systému. V súvislosti s údajmi, ktoré sa vedú v registroch informačného mobilizačného systému, sa novelizuje zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený návrh zákona bol schválený bezpečnostnou radou a vládou Slovenskej republiky 29. mája.
Dovoľujem si vás preto požiadať o prerokovanie vládneho návrhu zákona a jeho postúpenia na ďalšie prerokovanie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Som pripravený odpovedať na otázky.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.6.2019 o 16:50 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:52

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.6.2019 o 16:52 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:53

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť definície pojmov v oblasti obrannej štandardizácie, skvalitniť kodifikačné činnosti a zabezpečiť procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany.
Predloženým návrhom zákona sa navrhuje zosúladenie vnútroštátnej legislatívy s terminológiou Severoatlantickej aliancie, ktorá vyplýva z novej edície spojeneckej publikácie AAP-3 Smernica pre tvorbu, udržiavanie a spravovanie štandardizačných dokumentov Aliancie. V oblasti kodifikácie sa vytvárajú predpoklady pre spracúvanie návrhov kodifikačných údajov zo strany dodávateľov produktov, agentúr pre kodifikáciu a používateľov produktov v rámci kodifikačného informačného systému a zároveň sa navrhuje rozšíriť možnosť ich prístupu ku kodifikačným údajom uvedeným, uvedeným v kodifikačnom, v tomto systéme.
Návrh zákona sa tiež, teda návrhom zákona sa tiež upravujú ďalšie kodifikačné činnosti a procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany a v nadväznosti na skúsenosti vyplývajúce z tejto aplikačnej praxe, ako aj v súlade so štandardizačnými dokumentami Aliancie, ako napríklad s príručkou NATO na kodifikáciu, so štandardizačnou dohodou STANAG 4107 o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality dodávok produktov, na účely obrany a so spojeneckou publikáciou, na vzájomné štátne overovanie kvality dodávok produktov a účely obrany medzi krajinami Severoatlantickej aliancie.
Vládny návrh zákona bol schválený v ústavnoprávnom výbore a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.6.2019 o 16:53 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:56

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k predmetnému bodu rokovania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1756 z 10. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 631 z 11. júna 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 192 z 11. júna 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. O bodoch 1 až 7 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 201 na svojej 76. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.6.2019 o 16:56 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:56

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Žiadam vás, aby sme hlasovali o tomto návrhu zákona dnes o 17.00 h.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.6.2019 o 16:56 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:34

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Áno, ďakujem. Ja chcem akurát oznámiť, že pri hlasovaní č. 33 pozmeňujúci návrh Radovana Baláža som hlasoval za a zariadenie ma vykázalo, akože sa zdržujem. Takže poprosím pre záznam. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.6.2019 o 17:34 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:41

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, základom politiky odstrašenia NATO je Akčný plán pripravenosti, ktorý bol schválený na summite NATO vo Walese v roku 2014. Na základe tohto akčného plánu bola následne počas summitu NATO vo Varšave v júli 2016 schválená posilnená zostava obrany na odstrašenia, v rámci ktorej členské štáty NATO prijali súhrn opatrení na posilnenie kolektívnej obrany so zameraním na tzv. východné krídlo. Najzásadnejším rozhodnutím v oblasti posilnenia kolektívnej obrany bolo schválenie Posilnenej predsunutej prítomnosti v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku, a to formou rozmiestnenia jednej mnohonárodnej práporovej skupiny v každom z týchto uvedených štátov. Bojové skupiny tvoria mnohonárodné sily s neustálou, keď tak mám povedať, 24-hodinovou prítomnosťou, vedené tzv. rámcovými krajinami s ostatnými prispievajúcimi spojencami na dobrovoľnej rotačnej a udržateľnej báze, ktoré sú schopné zabezpečiť úlohy v zhode a koordinovane s ozbrojenými silami členských štátov Pobaltia a Poľskej republiky.
V súlade s deklarovaním ponuky Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky na zasadnutí hláv štátov a vlád členských krajín NATO v máji 2017 v Bruseli vyslovila Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1164 zo dňa 16. mája 2018 súhlas s vyslaním do 152 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do štátov Pobaltia a Poľska s dislokáciou v Lotyšskej republike zhodou okolností v Adaži, a to s ukončením ich pôsobenia do 30. júna 2019. Avšak počas stretnutia hláv štátov a vlád v Bruseli v júli 2018 prezident Slovenskej republiky deklaroval rozhodnutie nepretržite pokračovať v príspevku do predsunutej prítomnosti aj po júni 2019.
V nadväznosti na uvedené sa predloženým návrhom navrhuje nepretržite pokračovať v aktuálnom príspevku Slovenskej republiky a vyslať v termíne od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 do 152 príslušníkov ozbrojených síl v zostave mechanizovanej roty s príspevkom do veliteľstva, národný podporný prvok, podporný prvok logistiky, zdravotníckeho zabezpečenia a tím vojenskej polície.
S návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl v rámci tejto predsunutej prítomnosti do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky vyslovila súhlas 24. apríla tohto roku Bezpečnostná rada a vláda Slovenskej republiky. Taktiež 11. júna 2019 Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a 13. júna Zahraničný výbor Národnej rady.
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, týmto vás žiadam o vyslovenie súhlasu s predloženým návrhom.
Ďakujem za pozornosť. Som pripravený odpovedať na vaše otázky.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.6.2019 o 17:41 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:44

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo.
Vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť správu k predmetnému bodu rokovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1586 zo 14. mája 2019 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý by som teda teraz predniesol. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej, Litovskej, Estónskej a Poľskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.6.2019 o 17:44 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:47

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Andrej Danko, vážený pán minister, neviem, či môžem hovoriť alebo počkám. Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som očakával, že po tom, čo sa stalo vašej politickej strane, myslím tým SNS, v eurovoľbách, kde ste doslova utrpeli fatálnu porážku, zmeníte svoj prístup k svojej politike a prestanete predkladať takéto doslova a do písmena z môjho pohľadu vlastizradné návrhy.
Aký má totiž zmysel posielať slovenských vojakov opätovne, už tretíkrát, pokiaľ si to dobre pamätám, tu vystupujem, na hranice Ruskej federácie provokovať tam s údajnými proklamovanými cieľmi, ktoré sa nikdy nemôžu naplniť, jednoducho neviem pochopiť. Sami vidíte, že to nikam nevedie. Sami vidíte, že jediné, čo prináša tento konfrontačný tón do geopolitiky, je šialenstvo, sankcie, ľudia trpia, narastá, narastajú ďalšie a ďalšie hrozby a vývoj nesmeruje vôbec dobrým smerom.
A keď sa človek pozrie potom, čím vlastne vy argumentujete opätovne v ďalšom návrhu na ďalšie, prízvukujem ďalšie, lebo SNS už tretíkrát vysiela slovenských vojakov na ruské hranice týmto návrhom, čím argumentujete, prečo by to bolo dobré, tak hneď v prvom bode, v úvode, v tzv. v politických aspektoch a medzinárodných súvislostiach návrhu hovoríte o tom, že bezpečnostné hrozby, ktorým dnes členské štáty organizácie Severoatlantickej zmluvy čelia, kladú vysoké nároky na ich komplexné riešenie. Ale nikde ďalej v tomto návrhu, ani vo vašich prejavoch, ani v prejavoch pána Danka, ani nikoho ďalšieho z vašej strany som sa nedopočul, kto predstavuje tie bezpečnostné hrozby. Aký štát predstavuje pre Slovenskú republiku alebo pre členské štáty Severoatlantickej aliancie, ktoré sú v Európe, bezpečnostnú hrozbu?
Nedokážete priamo konkretizovať, o koho sa má jednať a proti komu musíme tých vojakov posielať. Prečo to tam nenapíšete priamo? Toto ma zaujíma. A budem veľmi rád, keď mi na to odpoviete vo vašom vyjadrení, pretože tu síce hovoríte, že NATO čelí bezpečnostným hrozbám, ale žiadne reálne bezpečnostné hrozby tu nikto nevidí.
Pán predseda, pán predseda, poprosím, aby ste spravili poriadok v sále, aby som mohol ďalej pokojne pokračovať v mojom prejave.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ja spravím poriadok.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem vám krásne.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím o kľud v sále.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Ďalej v tomto návrhu, pán minister obrany, uvádzate, že Severoatlantická aliancia, to je tá najšokujúcejšia vec, čo som zatiaľ o Severoatlantickej aliancii z dielne SNS čítal, je postavená na ochrane hodnôt, ako sú sloboda jednotlivca, demokracia, ľudské práva a vláda zákona. A kde, prosím vás, kde Severoatlantická aliancia šírila ľudské práva, vládu zákona, slobodu jednotlivca? V Juhoslávii? Kde bombardovali ženy a deti? Kde vraždili nevinných ľudí? Kde bombardovali obytné štvrte? Kde útočili priamo na civilné vlaky? Tam šírili ľudské práva bez mandátu OSN, samozrejme? Tam ochraňovali záujmy demokracie? Toto bolo to NATO, ktoré sa má starať o to, aby tu bola sloboda jednotlivca zabezpečovaná pre všetkých? Kde? V Sýrii? V Líbyi? V Iraku? Kde vidíme tú slobodu jednotlivca? Kde vidíme tu demokraciu, ktorú tu mali priniesť? Pretože čo vidím ja, je to, že kdekoľvek vstúpi NATO, vidíme terorizmus, násilie, smrť častokrát až miliónov ľudí, exodus celých národov vedúcich k imigračnej kríze, ktorej dnes Európska únia čelí. A my namiesto toho, aby sme sa vzopreli takýmto nezmyselným konfrontačným politikám, tak to plne podporujeme. A plne to podporujeme, ešte tu píšeme nezmyselné floskuly, ktoré nič neznamenajú, ktoré sú bezobsažné a ktorým sami neveríte, pretože po tom, čo NATO predviedlo v Juhoslávii, nikto nemôže hovoriť o žiadnych ľudských právach a demokracii. A aj napriek tomu to chcete obraňovať.
Ďalej píšete, že za jeden zo základných elementov obrannej stratégie NATO sa považuje aspekt odstrašenia. Fantastické. A koho to chcete odstrašovať? Toto mi v tom návrhu chýba. Koho potrebujete odstrašiť? Aké hrozby tu máme, ktoré potrebujeme zastrašiť niekde ďaleko, niekde preč? (Zaznenie gongu.) A tých 152 slovenských vojakov, ktorých tam opätovne posielate spolu s tými stovkami, resp. tisíckami ďalších zahraničných vojakov, ktorí tu v Európe pôsobia, najčastejšie sa jedná o vojakov Spojených štátov amerických a Kanady, čo tí predstavujú? Akú skutočnú silu odstrašenia, ak už hovoríte o tom vašom veľkom nepriateľovi, teda o Ruskej federácii? Teda to by som, to by som chcel vedieť. To by ma zaujímalo, akým spôsobom takáto tzv. predsunutá prítomnosť, ako to nazývate, pomôže odstrašiť Rusko od toho útoku, o ktorom tu počúvame v podstate už asi od roku 2014, ako Rusi budú v Karlových Varoch? Ale zatiaľ nevidíme žiadny reálny čin, ktorý by potvrdzoval tieto vaše konšpiračné teórie a toto konšpiračné myslenie.
Píšete tam, že obranu územia členských štátov NATO, ich obyvateľstva, vzdušného priestoru a námorných ciest a koridorov, a to pred akýmkoľvek ohrozením z akéhokoľvek smeru, v Lotyšsku, Poľsku pred ohrozením z akéhokoľvek smeru. Asi Nemci budú útočiť na tých Poliakov. Asi z Nemecka prídu tie útoky, zo Švédska, zo severských krajín. Jednoducho veď to napíšte priamo do tohto návrhu. Človeku sa to až zle číta, keď sa musí pousmievať nad tým, ako sa snažíte vyhnúť priamemu pomenovaniu štátu, proti ktorému je toto celé namierené, proti ktorému SNS-ka tu aktívne brojí a potom sa chodí do Moskvy klaňať a tváriť sa, že všetko je v poriadku a že oni to hrajú na jednu aj na druhú stranu, ale na ďalšej strane... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prvýkrát vás v zmysle § 32 ods. 1 upozorňujem, aby ste sa držali témy. Ak budete pokračovať v inej téme, odoberiem vám slovo.
Nech sa páči.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
A nedržím sa témy? Nie je váš pán minister z vašej politickej strany?

Danko, Andrej, predseda NR SR
Nie, nedržíte sa témy. Nech sa páči.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Pán Danko, kľud. Nie je váš pán minister z vašej politickej strany? Nepredkladá to vaša politická strana? To znamená, vy SNS predkladáte návrh, ktorý potom idete, alebo ktorý si chcete potom vyžehliť nejak v Ruskej federácii. A jasné, že sa vás to dotýka, lebo poukazujem priamo na dvojtvárnosť vašej politiky. Vadí vám to, pretože na jednej strane hovoríte niečo o slovanskom bratstve, o priateľstve, a na druhej strane posielate slovenských vojakov na ruské hranice. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.6.2019 o 17:47 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video