Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.10.2019 o 10:54 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 10:54 - 10:56 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nebýva zvykom a ja som vystupoval v záverečnom slove ako spravodajca, no nedá mi nereagovať na pár rečníkov, ktorí vystúpili, vystúpili v rozprave.
Veľmi ťažko sa teraz vystupuje k tomuto zákonu v rozprave, keď hore na balkóne sedia chlapi z mestskej polície, napravo vedľa sedia čelní funkcionári ministerstva vnútra, chlapi zo štátnej polície. Riešili sme tu veci týkajúce sa cestnej premávky a riešili sme tu veci výsluhových dôchodkov, nazvem to tak, osobitných odvodov určených pre mestských policajtov. Debata bola búrlivá, debata bola šťavnatá. V debate vystúpili traja páni poslanci, jedna pani poslankyňa, ktorí predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Dva z toho, čo som pochopil, návrhy identické, čo sa týka toho sociálneho zabezpečenia mestských policajtov.
Pán kolega Fecko, zo všetkým súhlasím, čo tu bolo povedané ohľadom namáhavej, ťažkej práce mestských policajtov. O tom potom, absolútny súhlas, len trocha som sa pozastavil nad tou časťou vašej, vašej, vašej reči, keď ste troška porovnávali prácu mestských policajtov s prácou ľudí zo Slovenskej informačnej služby, z Vojenského obranného spravodajstva, vojakov a iných. Áno, súhlasím s vami, že ako jedni, tak druhí zabezpečujú našu bezpečnosť, mestskí policajti konkrétnejšie v mestách, ale nie je to celkom také ružové s tými výhodami a s tým sociálnym zabezpečením štátnych policajtov ani SIS-károv, ani VOS-károv, nie je to proste tak. Toto porovnanie bolo troška nekorektné a ja si myslím, že vcelku tá práca každej jednej zložky je potrebná pre nás, veľmi podstatná, ťažká a namáhavá, ale toto porovnanie nebolo veľmi korektné. Nedá sa zrovnať práca príslušníka SIS, VOS-ky, vojaka, štátneho policajta s mestským policajtom.
Ale so všetkým, čo tu bolo povedané, súhlasím a v princípe s tým nemám problém.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, žiadam vás, aby sme hlasovali o tomto návrhu zákona v pondelok o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

23.10.2019 9:02 - 9:06 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Prajem pekný deň, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému bodu rokovania.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555), druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2065 z 19. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555) na rokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 716 z 8. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 219 z 3. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra ŠUCU vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 224 na svojej 82. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2019 12:56 - 12:57 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, milé dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 10:42 - 10:44 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2019.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií, Finančná správa v mesiaci júl 2019 o zaslanie správy o použití ITP za I. polrok 2019. Správu o použití ITP za I. polrok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti, utajované skutočnosti.
Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 3. septembra na 77. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prečítal by som teda aj návrh na uznesenie teraz.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za I. polrok 2019 (tlač 1567):
„Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za I. polrok 2019 (tlač 1567).“
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 12:33 - 12:34 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán Grendel, ja absolútne verím vášmu úprimnému záujmu, aby sme sfunkčnili komisiu, ktorá má zásadný význam a opodstatnenie. A tak ako ste povedali, máme problém s jedným menom. Ten návrh je veľkorysý na voľbu tých nových členov komisií, tí podpredsedovia, predsedovia výborov, ale takisto veľmi dobre viete presne to, čo ste povedali, že na výbore pre obranu a bezpečnosť preto má koalícia predsedu a podpredsedu, že tam bol navrhovaný pán Kotleba, ktorý nezískal podporu ľudí a opozícia nenavrhla iné meno na podpredsedu.
Áno, máte pravdu, nakoniec sme spolu vo výbore na kontrolu SIS, toto je problém pre občanov Slovenskej republiky, že tá komisia nefunguje, tak ako ste to povedali v svojom úvodnom slove teda, že keď má občan podozrenie z toho alebo má pocit, že, že je nezákonne odpočúvaný, nemá tú inštanciu, na ktorú by sa odvolal. S tým s vami absolútne súhlasím, ale chcem povedať, že problém je vždy v tom jednom mene. Áno, vy ste povedal, že ten nový zákon by mal účinnosť od budúceho obdobia.
To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2019 12:22 - 12:23 hod.

Peter Šuca
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 15:36 - 15:37 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému bodu rokovania. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1555. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2019 17:44 - 17:46 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo.
Vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť správu k predmetnému bodu rokovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1586 zo 14. mája 2019 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý by som teda teraz predniesol. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej, Litovskej, Estónskej a Poľskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 16:56 - 16:59 hod.

Peter Šuca
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Žiadam vás, aby sme hlasovali o tomto návrhu zákona dnes o 17.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2019 16:56 - 16:59 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k predmetnému bodu rokovania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1756 z 10. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 631 z 11. júna 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 192 z 11. júna 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. O bodoch 1 až 7 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 201 na svojej 76. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Skryt prepis