Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.5.2019 o 15:28 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 15:28 - 15:30 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dovoľte predniesť spravodajskú informáciu, teda správu k predmetnému bodu rokovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1487 z 29. marca 2019 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela v stanovenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý teraz prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela.
Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v bode A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

9.5.2019 18:33 - 18:35 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1410). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

3.4.2019 16:50 - 16:52 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR – Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií – Finančnú správu v mesiaci január 2019 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2018.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2018 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe, ktorú máte na druhej stránke.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 14. marca 2019 na 65. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy, dovoľte mi teda predniesť návrh na uznesenie.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za rok 2018 (tlač 1306).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za rok 2018 (tlač 1306).
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.3.2019 18:31 - 18:35 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1263), druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1590 z 30. 1. 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1263), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
K bodu II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 576 z 19. marca 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Z celkového počtu členov výboru 11 bolo prítomných osem poslancov.
IV. Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť, o bodoch 1 až 4 hlasovať spoločne.
V. Gestorský výbor na základe stanoviska Ústavnoprávneho výboru vyjadreného v jeho uznesení uvedenom pod bodom III tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Gestorský výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1263), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 179 na svojej 67. schôdzi.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 12:17 - 12:19 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán Poliačik, svoju krátku faktickú poznámku začnem trocha atypickým spôsobom. V utorok budeme v tajnej voľbe vyberať 18 kandidátov na Ústavný súd. Niekoľkokrát tu odznelo, či tajná, či verejná voľba. Niekto tu povedal, že naši voliči by mali vedieť, že kto koho bude voliť.
Tak chcem povedať na úvod jedno. Dám, vyjadrím svoju vôľu slobodne pri všetkých 39 kandidátoch a ako prvý svoj krúžok alebo krížik dám kandidátovi na Ústavný súd Robertovi Ficovi. Viete prečo?
Pretože si myslím, že je to špičkový odborník a špičkový človek. To je môj názor a stojím si za tým a tak to aj urobím.
Ja som presvedčený, že voľbu ústavných sudcov ste spolitizovali vy. Viete prečo? Pretože nikto z vás, ktorí ste doteraz v rozprave vystupovali, o nikom inom netočil, iba o Robertovi Ficovi. Vy ste urobili z voľby ústavných sudcov floskulu v Národnej rade za pomoci vašich priateľov z novinárskej obce. A rozprávate o tom, že je to najdôležitejší okamih v tejto dobe. Áno, súhlasím, že je to veľmi vážna dôležitá vec.
Ale ja sa chcem spýtať, schválenie štátneho rozpočtu nie je najdôležitejší okamih pre ľudí toto štátu, ktorí žijú v tomto štáte?
Spomínali ste o Robertovi Ficovi, kde žije, jeho väzby, neviem, o čom ste tu teda rozprávali, teda. Ja sa pýtam, v čase, keď ste vy boli členom strany Sloboda a Solidarita a váš pán predseda sa stretol s Kočnerom na pikniku, debatoval o tom, či postavil dobrú kandidátku, spýtali ste sa ho na to, o čom to stretnutie bolo? Vášho excelentného lídra, druhého lídra opozície alebo prvého lídra opozície pána Matoviča ste sa spýtali, čo robil na hodinách, hodinu na raňajkách s pánom Kočnerom?
Ja som presvedčený, že túto voľbu kandidátov na Ústavný súd ste spolitizovali vy. A vadím vám tam jedine osoba Roberta Fica. To je môj názor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 11:09 - 11:11 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, páni poslanci. Ctihodný podnikateľ, spravodlivý a čestný pán poslanec Matovič, áno, ja som jeden z tých, ktorý takisto zaplatil za svoju sprostosť, za svoju hlúposť. Mal som otvorenú živnosť, zabudol som ju pozastaviť, ona sa mi spustila, zaplatil som presne šesť mesačných platov ako pán kolega Matovič, zaplatil som zhruba 12-tisíc euro. Rozdiel medzi Šucom zo SMER-u, ctihodným podnikateľom Matovičom, spravodlivým, s najspravodlivejším politikom, je ten, jeden a zásadný. Keď som sa dozvedel, že živnosť sa spustila, do pár dní som si živnosť bol zrušiť. To znamená, že druhýkrát som ústavný zákon porušiť nemohol.
Pán poslanec Matovič, predviedli ste tu vaše štandardné divadlo, divadlo, hru, v ktorej ste boli režisér, producent a vystúpil ste v hlavnej úlohe. Povedali ste mi, že to, čo Šuca, ktorý sa bil za poslanecké platy. Neviem, kde ste to vyčítali, kde ste ma videli, ale dobre. Ja vám zopakujem to, čo som vám povedal, keď ste šaškovali pred demonštračným transparentíkom. Vy ste mi dávali otázky, ja som sa pýtal. Pán kolega Matovič, povedzte mi, či teda máte tých 10 miliónov z J&T pri Jam Bamba v daňových rajoch zašitých? Povedzte mi, kde máte 100 miliónov za voľby? Povedzte mi, kde ste najazdil na tej Fabii, kde ste slušne podnikali, 600-tisíc kilometrov?
Pán Matovič, rozdiel medzi mnou a vami je jeden a zásadný. Pre mňa tých 12-tisíc sú obrovské peniaze. Pre vás asi nie. Pre vás to je možno iba na naftu do vášho luxusného sedmičkového BMW. To je tá vaša pravá tvár, tá farizejská tvár, tých niekoľko tvárí, ktoré máte. A potom tu vystupujete a bijete sa. A vy sa v prvom rade bijete sám za seba. Myslím si, že vy by ste tu nemal byť. Netreba vás odvolať, vy by ste stade mali odísť sám.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

1.2.2019 9:09 - 9:12 hod.

Peter Šuca
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem vás požiadať, aby sme hlasovali o tomto návrhu zákona na dnešnej schôdzi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2019 9:03 - 9:07 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Prajem pekný deň.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu predmetného bodu rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 1 (pozn. red.: správne „§ 79“) ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1515 zo 4. decembra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1183), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 503 z roku 20..., z 22. januára 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 113 z 23. januára 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 171 z 22. januára 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, o bodoch 1 až 3 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uznes..., vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1183) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 176 na svojej 64. schôdzi.
Pani predsedajúca, procím, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2019 10:11 - 10:13 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorý predkladám spolu s pánom Baškom a s pánom Bublavým, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231).
Predloženým návrhom zákona chceme docieliť, aby stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu. V stavbe, ktorá slúži na plnenie úloh troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, je nevyhnutné dodržiavať prísne režimové opatrenie. Je preto nanajvýš opodstatnené, aby aj pri konaniach podľa stavebného zákona boli v súvislosti s týmito stavbami dodržiavané osobitné opatrenia, ak stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky budú zahrnuté pod pojem "stavby pre bezpečnosť štátu". Pôsobnosť stavebného úradu bude pre ne vykonávať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré už aj v súčasnosti plní úlohy stavebného úradu pre ostatné stavby pre bezpečnosť štátu.
Ctené kolegyne, kolegovia, chcem záverom vysloviť presvedčenie, že predložený návrh zákona podporíte. Nehľadajte za tým nejaké politikum, je to pragmatické riešenie problému.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

30.1.2019 16:35 - 16:39 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Evy Smolíkovej, Stanislava Kmeca, Tibora Bernaťáka a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222), druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1519 zo 4. decembra 2018 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Evy Smolíkovej, Stanislava Kmeca, Tibora Bernaťáka a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
V bode II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Z celkového počtu členov výboru 10 bolo prítomných 8 poslancov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 516 z 22. januára 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenou. Je tam technická zmena.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Evy Smolíkovej, Stanislava Kmeca, Tibora Bernaťáka a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto informácie, rokoval 29. januára 2019 o spoločnej správe na svojej 64. schôdzi. Spoločnú správu neschválil, nakoľko výbor neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť určil spoločného spravodajcu poslanca Petra Šucu informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis