Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.5.2018 o 18:06 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2018 18:06 - 18:07 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ctené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady slovenskej, pardon, predsedom Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 941. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 10:41 - 10:42 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Fecko, vystupujete v pléne Národnej rady veľmi často. Vyjadrujete sa k odborným témam, momentálne sa venujete poľnohospodárstvu. Vyjadrujete sa k reštitúciám, no ten váš úvod bol zvrátený a takisto aj záver vášho vystúpenia. Začali ste polemizovať o výroku Roberta Fica, možno treba počúvať s porozumením alebo čítať s porozumením.
Dali ste tu cifru východné Slovensko - rozloha 15 728 km2, super, to je super. Vrátim sa k záveru vášho diskusného príspevku, keď ste povedali, že vy obyčajný človek. Ja mám taký pocit, že vy už dávno nie ste obyčajný človek, ste taký istý neobyčajný človek ako váš pán predseda strany dvoch ľudí, kde ste vy ten druhý člen. V kuloároch sa hovoria rôzne veci, rôzne debaty, rôzne informácie, len akosi nikto sa to neodváži spýtať.
Vážený poslanec Fecko, a zámerne teraz použijem slovo "hovorí sa", ja nevyšetrujem, neskúmam, mne je jedno, kto má aký majetok, koľko z tých 15 728 km2 rozlohy východného Slovenska vlastníte vy v Prešovskom a Košickom kraji?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.3.2018 16:24 - 16:26 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií – Finančná správa v mesiaci január 2018 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2017. Správu o použití ITP za rok 2017 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujú utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 6. marca 2018 na 44. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Prečítam teda návrh na uznesenie, pán predsedajúci.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno- technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 849). Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za rok 2017 (tlač 849).
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

13.3.2018 15:05 - 15:10 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k predmetnému bodu rokovania.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1012 z 31. januára 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 344 z 12. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 140 z 1. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 115 zo 6. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 14 a 17 až 19 hlasovať spoločne a tieto schváliť, o bode 15 a 16 hlasovať spoločne a tieto neschváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení neskorších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 121 na svojej 45. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Skryt prepis
 

13.3.2018 14:49 - 14:51 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 844).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Pán predseda, otvorte, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.2.2018 14:03 - 14:04 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte predniesť procedurálny návrh.
Navrhujeme v mene troch poslaneckých klubov SMER - SD, Slovenská národná strana, MOST - HÍD preložiť bod Návrh na prerokovanie závažných mediálnych skutočností týkajúcich sa zneužívania Vojenského obranného spravodajstva údajne v prospech politickej strany SaS v období pôsobenia Ľubomíra Galka vo funkcii ministra obrany Slovenskej republiky na najbližšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň zaradiť tento bod ako prvý do programu.
Dovoľte teraz prečítať odôvodnenie.
Odôvodnenie procedurálneho návrhu. Vzhľadom na medializované informácie o závažnom ochorení Ľubomíra Galka nepovažujeme dnes za vhodné sa týmto bodom zaoberať. Zároveň však vyzývame pána Galka, aby sa do prerokovania tohto bodu na najbližšej schôdzi vzdal predsedu Výboru na kontrolu činnosti NBÚ. Dokiaľ tak neurobí, vládni poslanci sa nebudú... (Prerušenie vystúpenia časomerom a smiech v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Zapnite ešte mikrofón.
Ešte raz.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
... vládni poslanci sa nebudú zúčastňovať rokovania tohto výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.2.2018 11:02 - 11:03 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi v mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a MOST - HÍD podať návrh na zaradenie nového bodu do programu 26. schôdze Národnej rady, a to návrh na prerokovanie závažných medializovaných skutočností týkajúcich sa zneužívania Vojenského obranného spravodajstva údajne v prospech politickej strany Sloboda a Solidarita v období pôsobenia Ľubomíra Galka vo funkcii ministra obrany Slovenskej republiky.
Tento bod navrhujem prerokovať v stredu 14. januára o 14.00. Ďakujem. (Reakcie z pléna.) Pardon, februára.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 14:54 - 14:55 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis

Vážený a ctený pán exminister Galko, Michael Kocáb bol lídrom kapely Pražský výběr a jednu takú svoju pesničku nazval takým slovom, že "viděl jsem věci vskutku monstrózní". Po vašom diskusnom príspevku by som tento výrok poopravil, zmenil, a musím povedať po slovensky, počul som výroky v pléne vskutku zvrhlé.
Robil som si niekoľko poznámok z vášho vystúpenia. Čakal som viac vecnosti, čakal som viac odbornosti, čakal som, že miestami aj pochválite ministra obrany, pretože na výboroch k problémom bezpečnosti sa snaží byť konštruktívny a niekoľkokrát ste povedali, že robotu robí dobre. Ale vy máte taký malý problém. Vy keď prídete do pléna a hore nad nami sú kamery a svetlá a tie dva mikrofóny, trochu sa zmeníte na takého malého hollywoodského herca.
Ale začali ste svoj príspevok úvodnou vetou, alebo neviem, kde to bolo povedané, že vám ide o principiálnu vec. Vy nemáte právo pustiť z vašich úst "principiálna vec". Vy ste boli minister obrany, ktorý bol neprincipiálny, ktorý porušoval zákony. Ja som si myslel, že už nič negatívne na vašu osobu nevyjde z čias, keď ste boli minister obrany. Žiaľbohu, vyšlo. Vy ste zavádzali krajského sudcu, aby ste mohli odpočúvať ľudí, ktorí neporušili žiadne zákony v Slovenskej republike.
Potom ste povedal, že Glváč nakupoval draho. Absolútna blbosť a sprostosť. Ale ja vám poviem niečo iné. Keď Glváč podľa vás nakupoval draho, tak vy ste predávali veľmi lacno a nakupoval veľmi nehospodárne. Samopaly za deväť euro, keď sa predávali za tritisíc euro, dvestopäťdesiat pneumatík za 147-tisíc eur, ktoré boli na sklade. Tak skúste porozmýšľať, čo tu tárate, keď vystupujete v rozprave.
Skryt prepis
 

30.1.2018 16:55 - 16:56 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, minister vnútra, dámy, páni, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému bodu rokovania.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2018 16:08 - 16:18 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne a kolegovia, predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k predmetnému návrhu vládneho zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová "okrem vládnej jednotky CSIRT" a vypúšťa sa veta "Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zabezpečuje úlohy podľa odseku 1 písm. a) prostredníctvom vládnej jednotky CSIRT.".
2. V čl. I § 11 sa slová "Úradu vlády Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu".
Odôvodnenie k bodom 1 a 2. Navrhuje sa zjednotenie výkonu činnosti ústredného orgánu v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre systémy verejnej správy a činnosti jednotky CSIRT v rovnakej oblasti. Vzhľadom na to, že podľa vládneho návrhu zákona je ústredným orgánom pre danú oblasť Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a sám návrh zákona predpokladá, že činnosti ústredného orgánu bude vykonávať vo veľkej časti prostredníctvom vládnej jednotky CSIRT, javí sa ako vhodné, aby vládna jednotka CSIRT bola aj organizačne začlenená pod tento úrad. Dosiahne sa tým účinnejšie a efektívnejšie riadenie bezpečnosti v danej oblasti.
3. V čl. I § 13 ods. 2 sa slovo "žiadateľ" nahrádza slovami "ústredný orgán".
4. V čl. I § 13 ods. 4 sa slová "a ak posúdi zhodu" nahrádzajú slovami "a ak posúdi splnenie zhody".
5. V čl. I § 13 ods. 6 sa za slová "na základe žiadosti" vkladajú slová "ústredného orgánu, ktorý má plniť úlohy jednotky CSIRT".
Odôvodnenie k bodom 3 až 5. V zmysle § 1, pardon, v zmysle čl. I § 13 môže o akreditáciu žiadať aj iný subjekt, ako ústredný orgán, ako ústredný orgán. Táto úprava nepriamo umožňuje využiť súkromné riešenie pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti, čo odporuje koncepčným materiálom v oblasti zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti aj účelu návrhu zákona.
Z uvedeného dôvodu sa navrhovanou zmenou jasne vymedzuje, aby túto úlohu mohol vykonávať výhradne štát prostredníctvom ústredného orgánu, v ktorého sektore sa kritická služba a systém nachádzajú. Podľa odseku 4 úrad rozhodne o akreditácii, ak posúdi zhodu jednotky CSIRT s podmienkami akreditácie jednotky CSIRT. Z ustanovenia teda vyplýva, že jediná podmienka na rozhodnutie je samotné posúdenie zhody jednotky CSIRT s podmienkami, a teda nie ich splnenie, čo nie je vecne ani formálne správne a v praktickej rovine môže pri preukazovaní splnenia takýchto podmienok spôsobovať značné problémy.
6. V čl. I sa § 34 dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: "(10) V súvislosti so zriadením vládnej jednotky CSIRT podľa § 11 prechádzajú odo dňa účinnosti tohto zákona práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon činností jednotky CSIRT v rozpočtovej organizácii DataCentrum, zriadenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len «DataCentrum»), ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov s touto činnosťou súvisiacich, z DataCentra a Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. marca 2018 v správe DataCentra alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu činností jednotky CSIRT v DataCentre, prechádza odo dňa účinnosti tohto zákona do správy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky, DataCentrom a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.".
Odôvodnenie. V nadväznosti na návrh v bodoch 1 a 2 sa navrhuje (rečník si odkašľal), pardon, tiež využiť existujúce kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Keďže v súčasnosti existuje bez výslovnej opory v zákone jednotka CSIRT v organizácii DataCentrum, ktorá je personálne aj kapacitne vybavená na výkon činností, ktoré má podľa vládneho návrhu zákona vykonávať vládna jednotka CSIRT, javí sa ako vhodné využiť tieto kapacity a delimitovať ich z DataCentra na úrad podpredsedu vlády. Zabezpečí sa nielen kontinuita výkonu činnosti, ale aj ušetrenie nákladov na vybudovanie vládnej jednotky CSIRT.
7. Článok III sa vypúšťa. Ostatné články vládneho návrhu zákona sa v nadväznosti na túto zmenu primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. V nadväznosti na zmeny v bodoch 3 až 5 je potrebné vypustiť novelizačný článok, ktorým sa v zákone o správnych poplatkoch zavádza nová položka "Podanie žiadosti o akreditáciu jednotky CSIRT".
8. V čl. VIII sa vypúšťa druhý bod.
Ostatné body v čl. VIII vládneho návrhu zákona sa v nadväznosti na túto zmenu primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Tento novelizačný bod sa navrhuje vypustiť z dôvodov nadbytočnosti a nesystémového zásahu do platného znenia definície prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry. Platný zákon o kritickej infraštruktúre dostatočným spôsobom vymedzuje prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry, pričom každého správcu informačného systému verejnej správy možno subsumovať pod prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry už podľa platného znenia zákona.
9. V čl. VIII v 5. bode v prílohe č. 3 šiesty bod znie: "6. Informačné a komunikačné technológie. Informačné systémy a siete. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.".
Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať doposiaľ platný názov sektora Informačné a komunikačné technológie, vrátane súvisiacej úpravy podsektora, ktorý ustanovuje príslušný zákon o kritickej infraštruktúre transponovaný právny akt Európskej únie, a to smernica Rady 2008/114 Európskeho spoločenstva z 8. decembra 2008 o identifikácii a o označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu. Preto vzhľadom na kompetenčný zákon postačuje zmeniť len ústredný orgán štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je uvedený sektor, z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
10. Za čl. IX sa vkladá nový čl. X, ktorý znie: Čl. X Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 276/2016 Z. z., zákona č. 374/2016 Z. z. a zákona č. 238/2017 Z. z. sa mení takto: V § 60b ods. 3 sa slová "1. mája 2018" nahrádzajú slovami "1. február 2019" a slová "30. apríla 2018" sa nahrádzajú slovami "31. januára 2019". Ostatné články vládneho návrhu zákona sa v nadväznosti na túto zmenu primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa predĺženie prechodného obdobia na automatickú aktiváciu elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra, do obchodného registra. Ide najmä o elektronické schránky organizácií v mimovládnom sektore. Dôvody predĺženia spočívajú v dvoch v súčasnosti prebiehajúcich aktivitách. V legislatívnom procese sa nachádza zákon, ktorý má zriadiť register mimovládnych organizácií a upraviť aj jednotlivé zákony, ktorými sa riadia tak, aby okrem iného bolo možné bez problémov identifikovať ich štatutárov. Druhou aktivitou je zapájanie registrov na register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a konsolidácia údajov, ktoré následne prispejú okrem iného aj k bezchybovému stotožneniu štatutárov. V tejto situácii je vhodné odložiť automatickú aktiváciu elektronických schránok a ponechať len možnosť ich dobrovoľnej aktivácie, aby sa vylúčili aj bezpečnostné riziká spojené s chybovou aktiváciou.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, povedal som, čo som chcel.
Skryt prepis