Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.6.2016 o 10:10 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.6.2016 10:10 - 10:15 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 3. júna 2016 č. 145 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze. Určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Neprijali platné uznesenie, keďže predložený návrh nezískal potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj do začatia gestorského výboru nepredložil stanovisko o výsledku prerokovania uvedeného materiálu.
Podľa § 109 ods. 3 predseda Národnej rady Slovenskej republiky požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska. Vláda k návrhu skupiny poslancov prijala uznesenie č. 206 schválené per rollam 6. júna 2016. S návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vyjadrila svoj nesúhlas.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, gestorský výbor uznesením zo 7. júna 2016 č. 16 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150a. Súčasne určil poslanca Národnej rady Petra Šucu za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho predniesť správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady, ktorý teda predmetný prednesiem pred aktom volieb.
Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 15:48 - 15:48 hod.

Peter Šuca
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Len chcem poďakovať predrečníkom za reakcie na mňa, veľmi pekne ďakujem. Pán kolega možno, keď skončíme, ja poviem svoje výhrady ešte hlbšie a možno si vysvetlíme tie veci k tomu zákonu bližšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2016 15:44 - 15:45 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predkladateľ, teraz asi poruším tú tradíciu, keď ste teda aj vy, aj pán poslanec Galko povedali, že nikto zatiaľ k tým zákonom nevystúpil, lebo sú tak kvalitné, že teda asi akože niet k čomu vystúpiť.
Pár mojich postrehov, prečo za tento návrh zákona hlasovať nebudem. Zaradenie organizačných a ekonomických poradcov medzi povinné osoby bolo vykonané zákonom účinným od 1. 1. 2001, pretože išlo o činnosť, u ktorej je zvýšené riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a podľa finančnej polície toto riziko stále trvá. Tento produkt podnikania často využijú takzvané ready-made spoločnosti, ktoré sú založené výlučne za účelom odpredaja klientom, a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť, nemajú žiadnu minulosť, nemajú žiadne pohľadávky, nemajú žiadne záväzky. Z takzvaných ready-made spoločností vznikajú veľmi často v súčasnosti schránkové spoločnosti, ktoré patria medzi vysokorizikové z hľadiska rizika legalizácie a financovania terorizmu. Podnikateľské subjekty, ktoré majú takýto predmet činnosti, patria medzi subjekty vyskytujúce sa v rámci ohlasovania neobvyklej operácie a za rizikové sú vyhodnotené bankami a finančnými inštitúciami. Ja verím, že tento návrh zákona ste predkladali v dobrej viere, len treba dať pozor na to, aby sme s tou špinavou vodou z vaničky nevyliali aj to malé dieťa, ktoré sa v nej kúpe.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.5.2016 15:41 - 15:43 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, ctené panie poslankyne a vážení páni poslanci, dovoľte mi teda predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 66). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu a, prosím, hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis