46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.6.2019 o 18:52 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:52

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predloženým vládnym návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87 s cieľom zlepšiť nákladové efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie Európskej únie 2015/1814.
Cieľom tejto smernice je prispôsobiť doterajšie nastavené schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii pre štvrté obchodovateľné obdobie od 2021 do 2030.
Návrh zákona upravuje niektoré základné pojmy, napríklad, ako je povinný účastník systému obchodovania, nový účastník systému obchodovania, výrobca elektrickej energie a tak ďalej. Upravuje medzinárodné kredity, využitie výnosov z aukcií, modernizačný fond, platnosť emisných kvót, ustanovuje povinnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.
Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na informatizáciu, služby verejnej správy pre občana ani sociálne vplyvy.
Predpokladá negatívny a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.6.2019 o 18:52 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:54

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedenému zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.6.2019 o 18:54 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:55

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vládny návrh zákona predkladám do legislatívneho procesu s cieľom zabezpečiť náležitú transpozíciu a uplatňovanie smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody.
Návrh zákona predovšetkým reaguje na konanie Európskej komisie voči Slovenskej republike, začaté z dôvodu porušenia záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii, keďže existujúci zákon o ochrane prírody a krajiny, resp. jeho uplatňovanie, nie je v súlade so smernicami Európskej únie v oblasti ochrany prírody, predovšetkým pokiaľ ide o rozsiahlu ťažbu dreva v lesoch chránených území, ktoré sú súčasťou sústavy Natura 2000. Konanie Európskej komisie sa týka poškodzovania biotopov hlucháňa hôrneho a v dôsledku, dôsledku realizácie náhodnej ťažby predovšetkým v národných parkoch, ktoré tvoria jadrovú zónu tohto druhu na území Slovenska.
V prípade, že Slovenská republika neprijme potrebné opatrenia na ochranu lokalít európskej sústavy chránených území, toto konanie môže v krátkom čase viesť k podaniu žaloby na Európsky súdny dvor.
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny, predovšetkým v chránených územiach, prostredníctvom zavedenia nových alebo zmenou existujúcich právnych nástrojov. Návrhom zákona sa spolu s uplatnením zonácie národných parkov umožní, aby hospodárne v lesných biotopoch bolo vykonávané výlučne takým spôsobom, ktorý pomôže zachovať a podporovať ich prirodzené ekologické funkcie a aby nedochádzalo vo vlastnom území národných parkov k devastačným zásahom a procesom.
Návrhom zákona sa riešia aj iné požiadavky, ktoré vyplynuli ako potrebné alebo vhodné v súvislosti s aplikačnou praxou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dúfam, že tento návrh zákona podporíte.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.6.2019 o 18:55 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:57

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedenému zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.6.2019 o 18:57 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
46. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:02

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, ktorý vypracovalo ministerstvo financií. Nadväzne na vzniknutú situáciu nedostatku pokrytia trhu registračnými pokladnicami, ktoré majú zabezpečiť online prepojenie so systémami finančnej správy sa navrhuje ustanoviť liberačný nástroj pre tých podnikateľov, ktorí vykonali všetky nevyhnutné kroky, avšak s ohľadom na objektívnu skutočnosť nedostatku technických riešení si svoju povinnosť evidovať tržbu nemôžu splniť.
Návrh zákona obsahuje propodnikateľské opatrenie, ktorého cieľom je zabezpečenie dostatočného časového priestoru na implementáciu online registračných pokladníc a ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich vlastným pričinením. Navrhuje sa, aby podnikateľom nebola uložená pokuta, ak splnia zákonom ustanovené požiadavky, ktorými sú žiadosť o pridelenie kódu pokladnice ´eKasa klient´ a záväzná objednávka u výrobcu, dovozcu, distribútora, ktorý má certifikované technické riešenie. K dnešnému dňu si môžu podnikatelia vybrať z 31 certifikovaných technických riešení od 21 dodávateľov. Kvantifikácia vplyvu na rozpočet verejnej správy predpokladá, že umožnenie používať elektronické pokladnice do 30. septembra 2019 spôsobí výpadok 19,1 milióna eur.
Ďakujem pekne. Toľko na úvod.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.6.2019 o 9:02 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som - ako určenému spravodajcovi - predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, tlač 1552. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1870 z 18. júna 2019 pridelila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, tlač 1552, týmto výborom, a to výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský a určila lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu schváliť, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu zákona v znení neskorších predpisov, tlač 1552a, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 451 z 19. júna 2019 a týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení.
Pán predsedajúci, skončil som. Hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.6.2019 o 9:03 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:06

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, kolegovia, aby som podal môj pozmeňujúci návrh. Krátke odôvodnenie. Chceme v tomto pozmeňujúcom návrhu dosiahnuť predĺženie lehoty na to, aby sa neukladali sankcie až do 31. 12. 2019 a zároveň týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujeme vypustiť podmienku objednania pokladnice bez neuloženej sankcie. Teraz prečítam znenie samotného pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov, tlač 1552. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 navrhujem vykonať túto zmenu:
Bod 1. V § 18 cf) ods. 1 a 2 sa slová "30. septembra 2019" nahrádzajú slovami "31. decembra 2019".
Bod 2. V § 18 cf) ods. 1 sa za slovami "pokladnicu ak" vypúšťajú slová "preukáže, že si záväzne objednal online registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c a ak".
3. V § 18cf ods. 2 sa za slovami "od 1. apríla 2019, ak" vypúšťajú slová "preukáže, že si záväzne objednal online registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c".
To bol celý môj pozmeňujúci návrh. Zároveň navrhujem, aby sme hlasovali o prvom bode z pozmeňujúceho návrhu samostatne a o bodoch 2, 3 môžme spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.6.2019 o 9:06 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:09

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ale čo to? Čo to, pán kolega Baláž? Čo sa stalo? Taký urputný boj a hneď takto zrána také prekvapenie. Neviem, čo sa táto noc, čo sa to túto noc udialo. Asi len sa môžme domnievať, že ste si počkali na pozmeňujúci návrh strany Sloboda a Solidarita, dali do kopírky, trošku upravili pár číselok a práca bola hotová. No neviem, ako nechcem sa vracať do dôb, kedy sme rokovali o kopírovaní, ale určite by ma zaujímal názor pána ministra, pretože už nie je zrazu záujem o tie peniaze v rozpočte, ktoré mali unikať tým, že sa toto odkladá, toto riešenie? Veď samotné do 1. októbra bolo vyčíslené na 19 miliónov, tak predpokladám, že práve idete pustiť ďalších 19 miliónov. Čiže 40 miliónov pustíte len tak z pak ruky? V roku, keď chcete vyrovnať rozpočet a nevychádza to? No naozaj veľké prekvapenie, určite veľa otázok, takže to, že sme to teda chceli navrhnúť, alebo že to chcela navrhnúť strana Sloboda a Solidarita, opozícia, ma neprekvapuje, ale to, že s tým teraz tak prekvapivo v takomto zvrate prichádza práve koalícia alebo teda strana Sloboda a Solidarita, pardon, strana SNS, tak to je naozaj prekvapivý zvrat. Tak ešte by ste mohli vysvetliť, že či to je koalične nejako dohodnuté, alebo či budeme svedkami odkladania hlasovaní, alebo čo sa vlastne udeje. Nech v tom máme trošku viacej svetla. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.6.2019 o 9:09 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:10

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Baláž, ja na rozdiel od kolegu Hegera nebudem až taký kritický. Ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad, sám by som to lepšie nenapísal a (slabý potlesk) určite, určite môžem povedať, že ja za oba, v oboch hlasovaniach budem hlasovať za ten návrh, pretože si myslím, že je to rozumné a bol by som rád, keby to nebol iba názor váš ako jedného poslanca, prípadne názor jednej z koaličných strán, ale keby si to osvojila parlamentná väčšina, lebo môže sa stať, že ak to neschválime teraz, tak podobný problém budeme riešiť na septembrovej schôdzi.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.6.2019 o 9:10 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:11

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte aj mne pár slov k tomuto návrhu zákona, resp. k tejto zmene, ktorú ministerstvo predkladá.
Nedá mi začať inak, ako nie prvýkrát v tejto sieni, v snemovni, že my sme to dávno hovorili. Už minulý rok pri schvaľovaní vládneho návrhu zákona o povinnom používaní online eKasy, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, sme komunikovali veľmi intenzívne a snažili sme sa poukázať na mnohé problémy. Mnohé boli vecné a týkali sa samotnej povinnosti a toho, ako to má fungovať, no oveľa viac sme apelovali na termín účinnosti, pretože už vtedy bolo všetkým jasné, teda verím, že aj vám to bolo jasné, len vy ste si to nepriznali, že to nebude možné ani len náhodou vo vami stanovených termínoch stíhať. Nebola na to pripravená ani finančná správa, ešte vo februári, resp. začiatkom marca, keď sme komunikovali, boli len dve certifikované firmy, ktoré mohli prevádzkovateľom eKasy upgradovať tieto systémy, to znamená dodať potrebný hardvér a softvér a vykonať túto aktualizáciu. A pri našom stretnutí, ktoré sme mali spolu na finančnom výbore aj za účasti predstaviteľov finančnej správy a ministerstva financií, v marci bolo týchto firiem len desať. A už od apríla, od 1. apríla bola povinnosť zaviesť tento systém pre nových používateľov eKasy, pričom od 1. 7. pre všetkých ostatných, dovoľujem si pripomenúť, že je ich takmer štvrť milióna kusov.
Už počas prijímania tohto návrhu sme žiadali koalíciu, aby účinnosť novely posunula na 1. januára a nie na tento termín a pokiaľ ani s týmto by ste nesúhlasili, tak aspoň na september, pretože tie letné termíny sú veľmi komplikované hlavne pre drobných podnikateľov, ktorí s týmto majú najväčší problém a tá najväčšia sezóna, keď tí potrebujú byť v plnom nasadení a venovať sa svojej práci, tak nie tento drahocenný čas v tomto exponovanom období venovať nejakým povinnostiam vo vzťahu k upgradom.
Snažili sme sa o tom presviedčať v pléne, hovorili sme o tom na výboroch, či už ja na hospodárskom alebo moji kolegovia na finančnom, snažili sme sa o tom hovoriť v pléne, podávali sme aj pozmeňujúce návrhy na odloženie účinnosti. Všetko bolo, žiaľ, márne, pretože koalícia si to pretlačila a tvrdohlavo nikoho nepočúvala.
Celé mesiace odvtedy dostávame množstvo mailov, v ktorých ľudia popisujú rôzne problémy. Sú to aj problémy so žiadosťami o registráciu, sú to dlhé čakacie doby na servisných technikov, ktorých je objektívne na také veľké množstvo eKás málo a boli to aj rôzne iné problémy spojené napríklad s problémami s pripojením. Mne písali nedávno podnikatelia, ktorí chodia po tých rôznych jarmokoch a hovorili, že obidvaja s manželkou, ktorí teda tieto, tieto stánky prevádzkujú, majú jedného operátora a ten zrovna na tom jarmoku nebol. Potom nemal pokrytie. Potom sa presúvajú v iný týždeň do inej dediny a tam zas iný operátor má slabé alebo, alebo žiadne pokrytie. Jednoducho sú s tým spojené mnohé aj technické problémy.
Celé mesiace na rôznych fórach počúvame dve veci, od prevádzkovateľov, aký je problém, ako to nefunguje, ako sa to nestíha, a od zástupcov finančnej správy a od koalície, že žiadny problém neexistuje. Po jednej tlačovej besede, kde sme sa opakovane snažili na tento problém poukázať a informovali sme o tom, že podávame návrh na preloženie tohto termínu účinnosti na 1. januára a kde sme vyzvali vládu, aby schválila skrátené legislatívne konanie na tento náš návrh, tak po tejto tlačovej besede sme boli dokonca obvinení, že chceme chrániť daňových podvodníkov. Tak to sme teda sa naozaj dopracovali k absurdnej reakcii.
Dnes ale fatálne zlyhanie konečne vláda pripustila a pre nedostatočné technické podmienky v zrýchlenom konaní zákon mení. Podľa dôvodovej správy je cieľom tohto návrhu ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. To znamená, že pri splnení určitých podmienok daňový alebo colný úrad neuloží pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice podnikateľovi do 30. septembra tohto roku.
Mnohí z nás si povedali, že aspoň niečo, aspoň aj tie naše neustále výzvy padli aspoň čiastočne na úrodnú pôdu a že to nebolo celé úplne zbytočné. Ale dámy a páni, toto vonkoncom nie je dostatočné a vôbec nie čisté riešenie. My totižto dosahujeme stav, že len za istých okolností posúvame termín, odkedy vás za nedodržiavanie zákona môže niekto sankcionovať. Ale toto jednoducho nie je správne, pretože dodržiavanie toho zákona jednoducho nie je technicky možné.
Z tohto dôvodu chceme aj s mojimi kolegami podať dva pozmeňujúce návrhy, podali sme ich do podateľne už včera večer, a tiež je teda pre mňa tak trošku komické, ale, ale tiež sa tomu na druhej strane teším, však nie je to prvýkrát, kedy sme my niečo predložili a silou mocou tá koalícia jednoducho nedokáže zahlasovať za náš návrh, tak ho proste opajcne a predloží ho v nejakej svojej verzii alebo v nejakom svojom návrhu, ale budiš, budiš, nepáčia sa mi tieto metódy, nie sú čisté, nie sú poctivé, nie sú korektné, ale budiš, v duchu spoločného cieľa pomôcť podnikateľom ho aj my podporíme, pán poslanec Baláž. Veľmi radi.
Dovoľte mi teda, aby som ja predstavila tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladáme my. Prvý z nich je ten, ktorý posúva účinnosť na 1. januára roku 2020, a to z toho dôvodu, pretože považujeme toto riešenie za to najčistejšie, najférovejšie voči podnikateľom a voči všetkým, ktorí sa, ktorí chcú dodržiavať zákon, by tú možnosť mali. Pretože vláda a štát a ktokoľvek, keď chce, aby niekto niečo dodržiaval, musí tie podmienky postaviť tak, aby boli dodržiavateľné. A dnes tie podmienky dodržiavateľné nie sú, čo koniec-koncov ste pripustili aj vy. Čiže prvý pozmeňujúci návrh sa týka posunutia tejto účinnosti.
Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý ste teda sa ním veľmi významne inšpirovali, je, aby sme posunuli to nepokutovanie až do konca roku a s tým, že sa má vypustiť podmienka, jedna z tých dvoch podmienok na nepokutovanie, a to je tá záväzná objednávka dodávateľovi, pretože predstavte si situáciu, že vy máte celé technické zariadenie od jednej dodávateľskej firmy a táto firma by vám mala, očakávate, že ak nechcete jednoducho nejaké drahšie riešenie riešiť, tak najlacnejšie, najlogickejšie a najrozumnejšie je chcieť ten upgrade od tej dodávateľskej firmy a štát touto podmienkou núti podnikateľovi dať niekomu zálohu, záväzne si od niekoho niečo objednávať, o kom vôbec dnes netušíme, či ten certifikát od štátu dostane. A ja som potom veľmi zvedavá, ako títo ľudia budú vymáhať tieto zaplatené zálohy od firmy, ktorá de facto stratí biznis, pretože nedostane certifikáciu.
Takže, ak dovolíte, ja si dovolím prečítať prvý pozmeňovák. Chcem upozorniť na to, že je to najčistejšie, najférovejšie riešenie a budeme veľmi radi, ak ho podporíte. V prípade, ak tento pozmeňovák prejde, tak o tom druhom nebude mať zmysel hlasovať. Pokiaľ neprejde, tak, samozrejme, ten druhý pozmeňovák má veľký význam. Dovolím si teda prečítať ten prvý. Poprosím o zastavenie času.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Jozefa Rajtára, Eugena Jurzycu, Milana Laurenčíka, Alojza Baránika a Ondreja Dostála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1552.
Bod 1. V názve zákona sa slovo "dopĺňa" nahrádza slovom "mení".
Bod 2. Článok 1 znie:
Čl. 1. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa mení takto:
1. V § 18ce ods. 3 sa slová "1. júla 2019" nahrádzajú slovami "1. januára 2020".
2. V § 18ce ods. 5 sa slová "1. júlu 2019" nahrádzajú slovami "1. januára 2020".
To zdôvodnenie som už povedala. Je to naozaj pomoc podnikateľom k tomu, aby mohli dodržiavať zákon, ak takýto zákon dodržiavať chcú. Budem veľmi rada, ak ho toto plénum podporí, pretože si myslím, že je to voči podnikateľskej obci ak nie slušnosť, tak aspoň férovosť. Druhý pozmeňujúci návrh prednesie môj kolega Jozef Rajtár.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.6.2019 o 9:11 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video