12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.9.2020 o 14:33 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:33

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže, vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol schválený vládou Slovenskej republiky 26. augusta 2020.
Cieľom tohto návrhu je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/879 z 20. mája 2019, ktorým sa mení smernica 214/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernicu, a smernica 98/26/ES.
Návrh zákona zabezpečuje dostatočnú kapacitu bánk na absorpciu strát a rekapitalizáciu s cieľom zabezpečiť hladké a rýchle riešenie krízových situácií na finančnom trhu s minimálnym vplyvom na občanov a finančnú stabilitu. Ukladá povinnosť bankám podávať správy Rade pre riešenie krízových situácií a pravidelne sprístupňovať verejnosti výšku viacerých ukazovateľov vrátane výšky minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky. A taktiež zvyšuje ochranu tzv. retailových investorov, teda občanov pri investovaní do určitých dlhových nástrojov, ktoré sú oprávnené pre minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky.
Súčasťou návrhu sú aj legislatívne úpravy spočívajúce v spresnení niektorých platných ustanovení s cieľom reagovať na poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe.
Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom bude mať možné pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu a nemá vplyvy ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Dovolím si vás týmto požiadať o prerokovanie návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.9.2020 o 14:33 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:35

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.9.2020 o 14:35 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:37

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Opäť ďakujem, pán predsedajúci. Takže, vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa tentokrát mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol schválený vládou Slovenskej republiky taktiež 26. augusta.
Cieľom návrhu zákona je opäť transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, tentokrát 2019/878/EÚ z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu. Hlavným cieľom tejto smernice je znižovanie rizík v bankovom sektore.
Návrh zákona; teraz trošku bližšie k samotnému; mení pravidlá na výpočet kapitálových požiadaviek. Národná banka Slovenska na základe každoročného preskúmavania a hodnotenia vlastných zdrojov banky má možnosť odporučiť zmeny vo výške dodatočných vlastných zdrojov alebo v prípade neplnenia tohto odporúčania uložiť banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje. Upravuje napríklad kritériá na zaradenie banky alebo aj celej skupiny medzi systémovo významné (tzv. G-SII) alebo lokálne systémovo významné (O-SII). Zároveň sa upravuje udržiavanie vankúšov pre tieto kategórie systémovo významných bánk a skupín.
Mení reguláciu finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností, ktoré musia získať súhlas na vykonávanie činnosti.
Taktiež zavádza povinnosť zriadiť sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii pre veľké skupiny so sídlom mimo Európskej únie s cieľom uľahčiť dohľad nad takýmito skupinami a taktiež mení systém odmeňovania tak, že nanovo definuje okruh osôb a zamestnancov banky s významným rizikovým vplyvom na banku, na ktorý sa vzťahujú zásady odmeňovania v banke vrátane odkladu vyplácania pohyblivých zložiek z celkovej odmeny.
Súčasťou návrhu sú aj ďalšie úpravy technického charakteru vyplývajúce z aplikačnej praxe, ako aj legislatívne úpravy súvisiace s odstránením transpozičných deficitov viacerých smerníc.
Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom bude mať možné negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, služby verejnej správy pre občana a na informatizáciu a nemá vplyvy ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Dovoľujem si vás týmto požiadať o prerokovanie návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.9.2020 o 14:37 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu NR SR navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 14:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:42

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Opäť ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážení; pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa práve zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa preberajú smernice Rady Európskej únie, na základe ktorých dôjde k, od 1. júla 2021 k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty pri elektronickom obchodovaní s tovarom.
Zmeny sa týkajú teda hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru, dovozu a dovozu malých zásielok z tretích štátov. Zruší sa oslobodenie od dane pri dovoze zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, nakoľko toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ.
Súčasne sa rozšíri uplatňovanie dobrovoľných osobitných úprav na uplatnenie dane pri digitálnych službách, poskytovanie nezdaniteľným osobám aj na iné služby.
S účinnosťou od 1. januára 2021 sa navrhuje zaviesť pravidlá opravy pôvodu základu dane pri dodaní tovaru alebo službách v prípadoch, keď dodávateľovi nie je úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo službu, teda v prípadoch tzv. nevymožiteľných pohľadávok. Na druhej strane sa odberateľovi, ktorý úplne alebo čiastočne nezaplatil svoj záväzok, ukladá povinnosť opraviť túto odpočítanú daň, prirodzene.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na záver mi dovoľte vás požiadať o podporu pre prijatie a schválenie predloženého návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 14:42 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:44

Juraj Gyimesi

Vstup predsedajúceho 14:45

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa zavádzajú pravidlá pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností, tzv. CFC spoločností, aj u fyzických osôb, ktorých zámerom je obmedziť odkláňaniu príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Týmto ustanovením dochádza k plneniu programového vyhlásenia vlády v oblasti boja proti daňovým únikom.
Návrh zákona je vypracovaný aj na základe povinnosti transpozície smernice Rady EÚ týkajúcej sa hybridných nesúladov, s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu zdaňovaniu, daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky. Okrem toho návrh zákona obsahuje aj opatrenia zamerané na zníženie administratívneho zaťaženia daňovníkov v rámci závislej činnosti, ale aj zavedenia povinnosti pre správcu dane oznamovať daňovníkom výšku a splatnosť ich preddavku na daň z príjmov.
Zmena zákona o správe daní v čl. II je vyvolaná posunutím registrácie daňovníkov z úradnej moci od 1. januára 2022. V zákone sa; o automatickej výmene informácií a o finančných účtoch na účely správy daní v čl. III sa s cieľom zabezpečiť súlad s globálnym štandardom OECD upravuje sankcia pre držiteľov finančných účtov a ovládajúce osoby v prípade, ak predložia finančnej inštitúcii nepravdivé čestné vyhlásenie o rezidencii na daňové účely.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu a prijatie, schválenie predloženého vládneho návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

16.9.2020 o 14:45 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:47

Juraj Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade; vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 14:47 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:49

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže opäť, kolegyne, kolegovia, predkladám na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov, zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky a zodpovedá vnútroštátnym právnym predpisom aj tradičným požiadavkám bilaterálnych daňových vzťahov upravujúcich rozdelenie práva na daň z jednotlivých druhov príjmov medzi zmluvné štáty. Uzavretím dôjde k podpore a posilneniu ekonomických vzťahov, rozvoja cezhraničného obchodu a investícií.
V prípade neexistencie takejto zmluvy podliehajú príjmy subjektov, ktoré pôsobia v Slovenskej republiky aj v Ománe, zdaneniu podľa daňových predpisov oboch krajín, čo vedie k dvojitému zdaneniu. Uzavretie zmluvy umožní rozdelenie zdaňovacích práv medzi oba zmluvné štáty, znižuje sadzby zrážkových daní a účinne zabraňuje dvojitému zdaneniu. Zároveň umožňuje získať na požiadanie informácie potrebné v daňovom konaní a efektívne riešenie prípadných daňových sporov.
Zmluva nevyžaduje zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, takže nie je potrebné meniť ani rušiť žiadne právne predpisy, a nedotýka sa záväzkov vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Z hľadiska vecnej podstaty má zmluva charakter prezidentskej zmluvy. Zmluva priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem za pozornosť a prosím o prerokovanie návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 14:49 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:51

Erik Ňarjaš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výboru, výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 186).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 221 z 31. augusta 2020 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. (Výbor pre financie a rozpočet č. 57 z 10. septembra 2020. Ústavnoprávny výbor č. 87 z 8. septembra 2020.) Z uznesení výborov Národnej rady nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 66 zo 16. septembra 2020. Výbor určil, výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 14:51 hod.

Erik Ňarjaš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video