12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.9.2020 o 20:19 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

20:19

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, ja už len na záver chcem poznamenať jednu vec a obrátiť sa k ľuďom, pretože všetci, každý z nás máme mailové schránky, a ja som si prezeral maily, ktoré nám chodili v tomto čase, prichádzali asi počas tých dvoch-troch týždňov a prichádzali maily, ktoré nás, v ktorých nás ľudia alebo organizácie vyzývali, aby sme boli proti tomu zákonu, aby sme to nepodporili. Bolo ich síce dosť, ale určite viac, aspoň ja mám taký pocit aj podľa tých počtov, určite je viac takých, ktoré prišli nie od organizácií alebo nejakých loby skupín, ale od konkrétnych ľudí s konkrétnymi životnými príbehmi, ktorí nás vyzývali, aby sme tento zákon podporili.
Týmto záverečným slovom sa chcem týmto ľuďom poďakovať. Ďakujeme vám za tú podporu, cítime to a verím, že vypočujeme vaše prosby.
Ďakujem pekne za celú rozpravu.
Skryt prepis

29.9.2020 o 20:19 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20:21

Robert Fico
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som požiadal vzhľadom na komplexnosť pozmeňujúcich návrhov, či by pred hlasovaním nemohla byť desaťminútová prestávka na poradu klubov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.9.2020 o 20:21 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20:21

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja chcem povedať pánovi Štefanovi Kuffovi, poslancovi, že mu, že prijímam jeho ospravedlnenie za jeho urážlivé slová, ale trvám na tom, že je John Rambo aj zabijak.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.9.2020 o 20:21 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20:22

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Dovoľte mi predniesť stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu na voľbu dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (tlač 140).
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade toto stanovisko o prerokovaní návrhu na voľbu dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady v rozhodnutí č. 235 z 11. septembra 2020 určil voľbu dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa bude konať na 12. schôdzi Národnej rady. Predsedovi Národnej rady bolo doručených šesť návrhov, ktoré predložili.
Pán poslanec Stanislav Kubánek navrhuje Ing. Igora Šulaja, pani poslankyňa Mária Šofranko navrhuje Ing. Ľubomíra Andrassyho, pán poslanec Ján Krošlák navrhuje Ing. Jána Gájera, pán poslanec Milan Vetrák navrhuje JUDr. Milana Galandu, pán poslanec Ondrej Dostál navrhuje Bc. Ivana Kuhna, MA, a pán poslanec Juraj Šeliga navrhuje Ing. Petra Sádovského.
Predmetný návrh pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie a zaujatie stanoviska do 22. septembra 2020. Výbor NR SR pre financie a rozpočet predložený návrh prerokoval na svojom zasadnutí dňa 21. septembra 2020 a prijal k nemu uznesenie č. 69 zo 22. septembra 2020. Výbor preskúmal splnenie podmienok prerokovaných a navrhovaných kandidátov a posúdil, že návrhy kandidátov boli podané v súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov v termíne stanovenom podľa rozhodnutia predsedu NRSR a obsahujú požadované náležitosti na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Na rokovanie výboru boli prizvaní kandidáti na voľbu podpredsedov, aby predstavili zámer svojho pôsobenia vo funkcii a poslanci Národnej rady, ktorí ich navrhli. Zároveň Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor uznesením č. 70 z 22. septembra 2020 schválil stanovisko výboru návrhu na voľbu dvoch podpredsedov NKÚ (tlač 240a) a zároveň ma určil za spravodajcu výboru. Výbor ma zároveň poveril informovať Národnú radu o prerokovaní daného návrhu, návrhu. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tohto stanoviska.
Zároveň, ak nebudú podpredsedovia zvolení podľa § 110 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, navrhujem, aby sa uskutočnila opakovaná voľba na ďalšej riadnej schôdzi Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.9.2020 o 20:22 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 21:51

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré sa konalo dňa 29. septembra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 136 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky, zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných a 136 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za pána Igora Šulaja hlasovalo za 48 poslancov, proti 24, zdržalo sa hlasovania 64,
- za pána Ľubomíra Andrassyho za hlasovalo 81 poslancov, proti 21, zdržalo sa 34,
- za pána Jána Gájera za 1, proti 23, zdržalo sa 112,
- za pána Milana Galandu za 5, proti 21, zdržalo sa 110,
- za pána Ivana Kuhna hlasovalo za 17, proti 21, zdržalo sa 98 a
- za pána Petra Sádovského hlasovalo za 11, proti 22, zdržalo sa hlasovania 103 poslancov.
Na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za podpredsedu kontrolného úradu, Najvyššieho kontrolného úradu zvolený pán Ľubomír Andrassy.
Keďže nebol zvolený potrebný počet podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej teda podľa zákona postupujú tí, ktorí mali na druhom a treťom mieste najviac hlasov, teda do druhej, druhého kola voľby postupuje pán Igor Šulaj a pán Ivan Kuhn. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.9.2020 o 21:51 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 21:55

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, v rozprave k návrhu zákona vystúpilo 25 poslancov. Pozmeňujúce návrhy podali pani poslankyňa Záborská a pani poslankyňa Cigániková. Súčasne pani poslankyňa Záborská požiadala vyňať z informácie na samostatné hlasovanie body 5, 8 až 11 a pani poslankyňa Cigániková požiadala vyňať z informácie samostatné hlasovanie body 1, 2, 4, 8 až 11.
Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes v rozprave, pán predsedajúci, dajte najskôr hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Dávam hlasovať o skrátení lehoty. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 74 poslancov, za 65, proti nikto, zdržalo sa 7, nehlasovali 2.
Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky nie je užná..., uznášaniaschopná. Ospravedlňujem sa.
V zmysle rokovacieho poriadku vyhlasujem 15-minútovú prestávku, po ktorej budeme overovať, či Národná rada Slovenskej republiky je uznášaniaschopná.

(Pätnásťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.9.2020 o 21:55 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video