12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.9.2020 o 13:53 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:53

Peter Liba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), tlač 136a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 181 z 18. augusta 2020 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 8. septembra 2020 a prijal uznesenie č. 86. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 10. septembra 2020 a prijal uznesenie č. 53.
Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 61 zo 16. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.9.2020 o 13:53 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:57

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení prítomní, podľa § 3 zákona č. 402 o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov volí predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vláda navrhne Národnej rade kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia súčasného predsedu.
Šesťročné funkčné obdobie súčasného predsedu úradu pre reguláciu a poštových služieb Ing. Vladimíra Kéšera sa skončilo 30. januára v roku 2020. Predseda úradu môže vykonávať funkciu najviac dve obdobia.
V súlade s § 3 ods. zákona 402 vláda navrhla kandidáta Ing. Ivana Martáka na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo 6. mája výber kandidáta na predsedu úradu so sídlom v Bratislave. Zverejnili sme to v Hospodárskych novinách a na webovom sídle ministerstva dopravy.
Do výberu kandidáta na predsedu úradu sa prihlásili štyria uchádzači. Jeden uchádzač sa nedostavil na prvé kolo a druhý uchádzač neprešiel alebo nespravil písomný test. Do ústneho kola alebo do druhého kola postúpili dvaja uchádzači.
Vláda 15. júla schválila návrh kandidáta Ing. Ivana Martáka na voľbu do funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. No a v súlade s § 3 ods. zákona č. 1 predkladám vládny návrh kandidáta Ing. Ivana Martáka na voľbu do funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Dovoľte, aby som v krátkosti predstavil kandidáta Ing. Ivana Martáka, ktorý je úspešným absolventom Slovenskej technickej univerzity na elektrotechnickej fakulte. V rokoch ´87 až ´89 pôsobil v inšpekčnej skupine telekomunikácií. Roky ´90 až ´94 pôsobil v profesii ako projektant digitálnej prekryvnej siete v Slovenských telekomunikáciách. V rokoch ´94 – ´95 v Slovenských telekomunikáciách zastával post riaditeľa úseku marketingu. V deväťdesiatom piatom riaditeľ úseku pre technický rozvoj a roky ´96 a ´97 pracoval na finančnom úseku. Počas troch rokov od roku ´98 bol vedúcim oddelenia korporátnej stratégie pre Slovak Telekom. Od roku 2001 sa stal vedúcim kontrolingu na finančnom úseku v spoločnosti Orange Slovensko a od roku 2001 do roku 2019 vykonával funkciu riaditeľa úseku stratégie, regulačných vzťahov a práva. No a od roku 2020 až po súčasnosť zastáva pozíciu vedúceho oddelenia stratégie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Osobne pána Martáka poznám a nepoznám prierezovo lepšieho kandidáta, ktorý má skúsenosti aj v Slovak Telekome, aj v Orangei a celkovo v našom telekomunikačnom sektore. Dovoľujem si vás týmto požiadať o posúdenie, prerokovanie a schválenie predloženého vládneho návrhu na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Inžinier Ivan Marták spĺňa podmienky výkonu funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 4 ods. 1 zákona č. 402.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.9.2020 o 13:57 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:01

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 185 z 25. augusta 2020 pridelil vládny návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (tlač 180) na prerokovanie výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbor pridelený materiál prerokoval na svojej 24. schôdzi 10. septembra. V uznesení č. 51 výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa ustanovenia zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zvoliť Ing. Ivana Martáka za predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dňom po zvolení, po dni zvolenia, nasledujúcom po dni zvolenia. Zároveň ma výbor poveril podať Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania, o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.9.2020 o 14:01 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:03

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si len zrovnám papiere, lebo som dostala také zmätočné informácie, že kedy vlastne som v poradí, ale som pripravená, samozrejme... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
To robíme naschvál.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Prosím?

Kollár, Boris, predseda NR SR
To robíme naschvál. (Povedané s pobavením.)

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Jasné. Či som pripravená, tak... Nech sa páči.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nech sa páči, pani ministerka, prosím, uveďte vládny návrh zákona.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Vážené pani, vážený pán predsedajúci, pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predkladám ho už tretíkrát, teda nie ja ako ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ale tento návrh zákona je tu už tretíkrát a ja verím tomu, že toto zloženie parlamentu bude naozaj brať veľmi vážne tento návrh zákona a že sa nám ho podarí úspešne aj schváliť.
Návrh zákona je vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády na toto obdobie a okrem toho, že základným cieľom je vytvoriť funkčný mechanizmus pre správu zaisteného majetku s vytvorením úradu pre správu zaisteného majetku, tak s tým súvisí aj transpozícia a implementácia právne záväzných aktov Európskej únie, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii, ďalej smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva, smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu.
Súčasne riešime aj transpozičný deficit, ktorý vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady a týka sa boja proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii.
Ďalej pokračujeme v implementácii nariadenia vlády, ktorým sa posilňuje spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry a ďalej, ďalšieho nariadenia, ktorý súvisí so vzájomným uznávaním príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu majetku.
To, čo predkladám, je tu naozaj komplexná právna úprava pre správu zaistenia majetku. Či už je to prípad Kočnera, Bašternáka alebo Bödöra, to sú prípady, v ktorých bolo zrejmé, že správa zaisteného majetku je kľúčová. Je kľúčová aj ako sankcia za uvedené trestné činy, v ktorých, ak bude vo všetkých preukázaná vina, tak je dôležité nielen preukázať vinu, ale aj byť dôsledný pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy. Je dôležité mať funkčný nástroj, ktorý zamedzí šírenia názoru, že na Slovensku nadobúdanie majetku trestnou činnosťou je jeden z lukratívnych spôsobov.
Som presvedčená, že právna úprava, ktorú vám predkladám, je práve tou, ktorá zamedzí takémuto mysleniu, a vytvorenie osobitne úradu pre správu zaisteného majetku umožní presne to, aby orgány činné v trestnom konaní sa sústredili na to, čo im je vlastné, to znamená, sústredili sa na postihovanie páchateľov trestnej činnosti, to znamená stíhanie, využívanie nástrojov ako zaistenie majetku, a nezaoberali sa otázkou, ako viesť správu tohto zaisteného majetku. A k tomu je dôležité toto oddeliť a vytvoriť samostatný úrad pre správu zaisteného majetku.
Na základe predloženého návrhu správu zaisteného majetku bude zabezpečovať nový úrad, ktorý bude pod ministerstvom spravodlivosti. Máme za to, že tým bude teda zabezpečené efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie, odnímanie výnosov z trestnej činnosti a súčasne sa zavedú jasné a účelné pravidlá pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním.
Uvedené právne inštitúty a procesné inštitúty, ktoré tu bližšie rozoberáme, nesúvisia iba s trestným konaním, ale súvisia aj so správou daní a ciel, ako aj s výkonom medzinárodných sankcií. Všetky uvedené požiadavky, ktoré sa kladú na správu zaisteného majetku a pre tieto konania, uvedený návrh zákona napĺňa.
My tiež novelizujeme Trestný zákon a zavádzame dve nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré boli aj dosť široko medializované, a je to jednak tzv. trestný čin zneužitia práva, ohýbanie práva, alebo je to trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, tzv. prikrmovanie.
Som presvedčená, že takáto právna úprava, čo sa týka ohýbania práva či – presné pomenovanie – trestný čin zneužitia práva, je jednou z tých právnych úprav, ktoré náš právny poriadok potrebuje. A je to preto, aby sme mali jasné pravidlá, kedy je možné stíhať aj sudcu za rozhodnutia, ktorých výsledkom je také závažné protispoločenské konanie s ohľadom na svojvôľu, ktorá bola prejavená samotným rozhodnutím sudcu alebo prísediaceho, alebo rozhodcu, že by tomu mala byť venovaná samostatná skutková podstata, a to tento trestný čin, ktorý je súčasťou tohto materiálu.
Čo sa týka prikrmovania a presne trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, zavedenie tohto trestného činu nám vytvorí štandard, ktorý bude zrejmý, že pri jeho narušení dochádza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, a jedná sa o postihovanie takých konaní, z ktorých je zrejmé, že nemajú iný cieľ a iný účel, ako ovplyvňovať osoby, ktoré sú vo verejnej funkcii, aby prípadne pri rozhodovaní, ktoré môže súvisieť s verejnou súťažou, prihliadali iným spôsobom na subjekt, od ktorého takéto nenáležité náhody získavajú. Môžu to byť náležité výhody rôzneho charakteru – od rôznych pozvaní na kultúrne podujatia, ktorých hodnota, takýchto pozvaní, prevyšuje 200 eur, prípadne v nápočte jednotlivých konaní, to znamená, keď hovoríme o tzv. pokračovacom trestnom čine, je dosiahnutá takáto výška.
My rovnako upravujeme Trestný poriadok s ohľadom na to, že spresňujeme inštitúty, ktoré súvisia so správou zaisteného majetku. A čo sa týka spresnenia týchto inštitútov, áno, zavádzame aj možnosť využívania odposluchov v inej trestnej veci, čo si myslím, že je tiež významné pre to, aby pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy sme obmedzili akýmkoľvek obštrukciám obžalovaných spochybňovať dôkazy, ktoré považujeme za legitímne a legálne a sú takýmito aj vyslovené už judikatúrou slovenských súdov.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v aktuálnej klíme na Slovensku tiež, nedôvery v justíciu, považujem tento zákon za jeden z tých, ktorý nám napomôže jednak v boji proti korupcii, ale napomôže nám tiež k tomu, že sa spoločne pričiníme o zvyšovanie dôveryhodnosti v justíciu na Slovensku a zabezpečeniu spravodlivosti pre každého a dôveryhodnosti inštitúcií ako takých, ktoré sú tu na to, aby stíhali trestné činy. Prosím vás preto o jeho podporu.
Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.9.2020 o 14:03 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:12

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zdravím všetkých, pani ministerku obzvlášť. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý navrhovaný účel úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.9.2020 o 14:12 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:14

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené dámy, páni, prvé čítanie k návrhu zákona by malo smerovať k rozprave o filozofii zákona ako takého, čiže ja by som sa v tomto vystúpení venoval priamej tej filozofii tohto zákona a možno niektorým otázkam legislatívneho procesu.
Keď si pozriete dôvodovú správu k tomuto návrhu zákona, tak v jednom odseku sa hovorí, že predkladateľ zvolil pri príprave návrhu zákona riešenie spočívajúce v sústredení úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády, ako aj súvisiacich transpozičných a implementačných aktivít do jedného uceleného materiálu, čím sa vyhne viacerým paralelným novelizáciám zákonov kódexového typu.
No, keď si pozrieme programové vyhlásenie vlády a niektoré zo záväzkov vlády, ktoré si vláda dala v programovom vyhlásení, tak jedným z tých základných záväzkov bolo, že v rámci legislatívneho procesu nebude pristupovať k riešeniu novelizácií formou prílepkov.
Keď si pozriete tento návrh zákona, tak má, ak sa nemýlim, 16 ďalších článkov, ktoré novelizujú iné právne predpisy. Iné právne predpisy najmä kódexového typu, či už ide o Trestný zákon, alebo Trestný poriadok, ale aj ďalšie významné zákony a zákon o správe daní a ďalšie.
Myslím si, že tieto zákony, najmä zákony kódexového typu, by si zaslúžili naozaj vecnú, samostatnú odbornú diskusiu najmä z toho dôvodu, že v týchto novelizovaných prílepkoch sa neriešia len otázky súvisiace s meritom predkladaného návrhu zákona, teda zákona o zaisťovaní majetku, ale riešia sa aj ďalšie veci. Riešia sa nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré nesúvisia priamo so zaisťovaním majetku. Rieši sa otázka európskeho generálneho prokurátora a ďalšie veci, ktoré vôbec nesúvisia s témou zaisťovania majetku. A preto si myslím, že sú to typické príklady prílepkov, ktoré sú v zmysle zákona o rokovacom poriadku neprípustné a ktoré navyše si vláda v programovom vyhlásení vlády dala za jasný cieľ, že nebude takouto formou novelizovať právne predpisy.
Pokiaľ ide o zriadenie samostatného úradu, ktorý by mal riešiť zaisťovanie majetku, tak keď si pozriete doložku zlučiteľnosti, resp. doložku vybraných vplyvov, tak zistíte, že tento úrad má mať 21 zamestnancov. Samotný návrh zákona okrem toho počíta s tým, že tento úrad bude jednotlivú správu jednotlivého zaisteného majetku môcť zveriť iným povereným osobám. Zákon už nedefinuje presne, kto tieto iné poverené osoby môžu byť, ale predpokladám, že to budú súkromné osoby. Teda máme vážne obavy a podozrenia z toho, že tu bude môcť dochádzať k určitému biznisu pre určité skupiny osôb, ktoré budú môcť spravovať cudzí majetok. Pretože ak si pozriete doložku vybraných vplyvov, tak naozaj 21 zamestnancov úradu nebude pravdepodobne schopných samostatne spravovať cudzie majetky, ktoré môžu byť od zaisteného majetku právnických osôb, to znamená celé firmy a chod firiem až po zaistenie majetku fyzických osôb.
Pokiaľ ide o samostatné novelizácie tých ďalších právnych predpisov, ktoré podľa môjho názoru sú prílepkami k tomuto zákonu, tak zoberieme si len Trestný zákon, ktorý, kde, ako pani ministerka aj v úvodnom slove povedala, sú navrhnuté ďalšie skutkové podstaty trestných činov, napríklad ako spomínala, aj spomínané dva, dve skutkové podstaty trestných činov, a to zneužitie práva a ten druhý je... prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody.
Pokiaľ ide o trestný čin alebo skutkovú podstatu trestného činu zneužitia práva, treba povedať, že ide o právny inštitút, ktorý je prevzatý z nemeckého právneho poriadku, akurát že je vytrhnutý z kontextu nemeckého právneho poriadku bez toho, aby sa implementovali aj ďalšie ochranné mechanizmy, ktoré nemecký právny poriadok vo vzťahu k tomuto, k tejto skutkovej podstate má. Okrem toho nemecký právny poriadok, resp. ani právny poriadok iných krajín, ktoré majú takýto právny inštitút zavedený v právnom poriadku, nepozná skutkovú podstatu zneužitie právomoci verejného činiteľa, tak ako ju má nastavený právny poriadok v Slovenskej republike.
Domnievame sa, že tieto dve skutkové podstaty trestných činov si navzájom konkurujú, pretože tak ako je v Nemecku chápaný tento trestný čin zneužitia práva, je u nás chápaný aj aplikovaný práve trestný čin zneužitia právomocí verejného činiteľa, a teda ide o totožnú, totožný obsah, resp. totožnú objektívnu stránku tohto, alebo objekt tohto trestného činu, a preto to bude duplicita a budú aplikačné problémy, budú vznikať aplikačné problémy pri aplikácii práve tohto právneho inštitútu.
Pokiaľ ide o ten druhý z týchto skutkových podstát, a to prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody, tak máme za to, že tento, toto ustanovenie z hľadiska jeho textácie, to znamená, kto prijme, žiada alebo teda sľúbi nenáležitú výhodu v súvislosti s jeho postavením alebo funkciou, je tak široká skutková podstata naformulovaná, že tu naozaj pod toto bude môcť byť subsumované čokoľvek a bude to vyvolávať určité pochybnosti a bude to vyvolávať v praxi problémy v tom, že tu bude kriminalizácia aj z možno iných pohnútok, ako je cieľom tejto navrhovanej úpravy, a máme za to, že takýto, takéto ustanovenia môžu byť v rozpore s ústavnosťou týchto, týchto ustanovení.
Čiže toľko na úvod v prvom čítaní k tomuto návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 14:14 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:21

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Susko, vy ma prekvapujete. Ja som si myslel, že sme zajedno v tom, že prílepok je len pozmeňujúci návrh, ktorý nesúvisí účelom ani obsahovo s predkladaným návrhom. Čiže nejaká taká predstava, že nesmie do jedného návrhu zákona byť poňatých viacej súvisiacich noriem, ktoré sa ním upravujú, to sa mi zdá ako nóvum toto. Takže toto volať prílepok sa mi zdá byť, mierne povedané, odvážne.
A aby som zhodnotil celkovo vaše vystúpenie. Ja som nadobudol dojem, že jeho účelom je brániť tomu, aby sa zaviedol poriadok do vecí verejných. To znamená obhajovanie toho, aby súdy mohli rozhodovať, ako chcú, alebo aby sa mohli brať úplatky hoci len malé. Ale však čo je na tom, vy ste zrejme zvyknutý na to, že úplatok je len to, čo je veľké. Ale pamätajte si, že každý veľký úplatok je až potom, keď mu predchádzali malé úplatky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 14:21 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:23

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, zrejme ste teda tým prílepkom mysleli ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o tvorbe právnych predpisov, ktorá sa teda netýka pozmeňujúcich návrhov, ale týka sa, týka sa novelizácie, ktorá konkrétne hovorí, že návrh zákona nemôže obsahovať novelizáciu iného zákona, ktorá obsahovo nesúvisí s návrhom zákona. No, ja som rád, že sme v právnej a politickej kultúre už tak ďaleko, že neriešime prílepky, že sa v zákone o horskej dráhe pridá novelizácia cestného zákona v druhom čítaní ako poslanecký pozmeňujúci návrh pol hodinu predtým, ako sa o tom hlasuje, ale už sme dospeli do takého štádia, že posudzujeme to, ak sú v návrhu zákona riešené v rámci, v rámci rôznych článkov rôzne témy.
Samozrejme, že je to vec pohľadu. Podľa môjho názoru tie veci súvisia, čiže asi, asi nenájdeme s výnimkou nejakých krátkych poslaneckých noviel návrh zákona, ktorý by riešil iba jednu vec. Tých tém, ktorých, ktoré zvyknú návrhy zákonov – a najmä tie obsiahlejšie – riešiť, býva viac a treba, samozrejme, hľadať nejakú mieru primeranosti, čo všetko sa má riešiť v rámci jedného návrhu zákona a ako často sa majú otvárať návrhy zákonov, lebo to je tiež problém, keď sa príliš často otvárajú návrhy zákonov.
V tomto prípade myslím, že tá miera primeranosti hovorí v prospech toho návrhu, ktorý predkladá pani ministerka a ktoré predložila vláda. A ako podotkla aj v úvodnom slove, už tu v predchádzajúcom volebnom období boli dva pokusy, ktoré predchádzajúca vládna koalícia, kde SMER mal dominantné postavenie, zabrzdila, utopila. A ja teda pevne dúfam, že my v tomto sa odlíšime a ten zákon schválime.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 14:23 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické pripomienky. Ja som nepovedal, že, že nemôžu byť novelizované viaceré ďalšie právne predpisy, ale tak ako citoval pán poslanec Dostál zo zákona o rokovacom poriadku, majú to byť také legislatívne zmeny a doplnky, ktoré priamo vecne a obsahovo súvisia s predkladaným návrhom zákona. Tie novelizácie ďalších právnych predpisov, ktoré som spomínal, sa týkajú aj tohto návrhu zákona, čo nerozporujem a s čím súhlasím, ale obsahujú množstvo vecne nesúvisiacich zmien a doplnkov, ktoré nesúvisia priamo s obsahom a objektom zákona o zaisťovaní majetku. A preto som namietol, a preto tvrdím alebo podľa môjho názoru sú, sú prílepkami. A keďže sú to najmä právne normy, ktoré sú kódexového typu, tak som povedal, že takéto kódexy si naozaj zaslúžia samostatnú novelizáciu a samostatnú právnu úpravu so samostatnou diskusiou a rozporovými konaniami k takýmto zmenám, ktoré priamo nesúvisia s navrhovaným znením zákona.
Takže nie je pravdou, že by som ja nesúhlasil alebo nechcel, aby sa zmenili tieto, tieto právne normy, aby sa, aby sa o nich diskutovalo, ale myslím si, že by sa malo diskutovať takým spôsobom, ako si to vláda napísala aj procesne v programovom vyhlásení vlády, čo si myslím, že v tomto prípade je úplne opačný prípad.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 14:25 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, ja iba krátko. Na tému prílepku, určite sa o nej budeme ešte veľa rozprávať, ale po prvé, ako tu už bolo povedané, tretíkrát predkladáme tento návrh zákona. Medzitým meškáme s niektorými aproximáciami, takže aj vďaka vašej vláde, prepáčte, proste naozaj nedošlo k schváleniu návrhu zákona k zaisteniu, ktorú sme dávno mali mať. Ako v tom meškáme, aj v tomto, za Európou, nemáme tu efektívny nástroj k správe zaisteného majetku. Popritom meškáme s aproximáciami, ktoré tiež potrebujeme dobehnúť.
Neviem, či mi chcete naozaj povedať, že so správou zaisteného, so správou zaistenia majetku, ktorá súvisí s postihom a vlastne s inštitútmi, ktoré sú preventívneho charakteru, ktoré súvisia s postihom za činnosť, ktorá je trestná a súvisí s nadobúdaním majetku z takejto trestnej činnosti, tak s tým súvisí predsa správa zaisteného majetku. To, čo aproximujeme, je zaistenie a konfiškácia prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii. S tým súvisí aj skutková podstata, hej? Pranie špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva, no hádam aj to súvisí. Boj proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, proti ich falšovaniu. Ja sa domnievam, že aj toto má obsahový súvis. A tým už otvárame Trestný zákon.
Máme tu ďalšie deficity, boj proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu. Tak keď už otvárame kvôli tomuto, tak si myslím, že aj tu, aj s tým súvisí nakoniec trestná činnosť, ktorá súvisí s nadobúdaním majetku. Takže je, súvis tu vidíme.
Ako mne to príde, že, že chceme nájsť nejaký dôvod. Tak ja chápem, že v rámci opozície niečo povedzme, ale keď sa bavíme o prílepkoch, tak skúsme naozaj hľadať dôvody, o ktorých tu môžme normálne vecne diskutovať. Ale toto, čo ste vytiahli, podľa mňa to naozaj nijako neobstojí.
A nemyslím si, že je namieste, aby sme Trestný zákon, Trestný poriadok otvárali niekoľkokrát za sebou, naopak, je dobré, ak vieme, že potrebujeme niektoré inštitúty riešiť, tak ich riešime naraz, lebo potom aj tie vzájomné súvislosti, ktoré tu sú, tak môžme v tom skúsiť obsiahnuť a môžme naraziť na niečo, čo keby sme robili samostatne, tak ich budeme opakovane riešiť vzájomne v tých diskusiách. Takže nemyslím si, že toto, čo hovoríte, obstojí, potom by sme sa na prílepky začali pozerať úplne inou dimenziou a nie s ohľadom na to, ako stojí právna úprava. To sa domnievam, to k tomu.
Vaša ďalšia námietka ohľadom skutkových podstát, k tomu bude väčšia diskusia aj neskôr. Ja si myslím, že tak ako to už spomenuli aj predchádzajúci rečníci, treba si pozrieť trošku bližšie tú skutkovú podstatu jedného trestného činu, druhého trestného činu, čo sa týka ohýbania práva aj nenáležitej výhody, aj dôvodovú správu a podľa mňa tam nájdete odpovede, ktoré ste tu načrtli.
Ja si nechám k tomuto priestor na neskôr aj potom, čo budem mať debatu v ústavnoprávnom výbore, lebo tá debata určite bude širšia, ale myslím si, že sa tu veľmi mýlite, a myslím si, že nie je určite namieste, aby sme ako Slovenská republika preberali, ak preberieme nejaký inštitút z iného práva, tak ste nemuseli prebrať všetko. Nie, práve naopak, my sa môžme niečím inšpirovať a potom to zobrať do kontextu našej právnej úpravy, a to sa podľa mňa presne udialo. A udialo sa to aj pri ohýbaní práva, udialo sa to aj pri tzv. prikrmovaní, práve sme zobrali ohľad na právny poriadok aj na prax, aj na judikatúru, s ohľadom na to bola prispôsobená či už skutková podstata tohto trestného činu ako definícia, ale aj príslušná dôvodová správa, ktorá je veľmi obšírna inak k jednému aj druhému trestnému činu.
Čo sa týka na nový úrad. No, ak by som to postavila na tom, že úrad bude spravovať majetok jedinečne bez spolupráce s tretími subjektami, tak si viem predstaviť tú debatu, pretože to by bolo iné načíslenie potom, aj čo sa týka nákladov na celú štátnu správu a počtu zamestnancov potrebných. Jedná sa tiež o to, že to musí byť efektívne aj hospodárne pre štát.
A druhá vec je, že naozaj sa tu jedná o odbornosť a odbornú starostlivosť, ktorá je, ktorá je dôležitá s ohľadom na to, o akú správu majetku ide. Dostihový kôň, no tak hádam nebudem kvôli tomu teraz ja riešiť stajňu na ministerstve spravodlivosti, aby som sa postarala o dostihového koňa, hej? Ak sa jedná o autá, nemyslím si, že musím mať teraz také garáže, aby som tam dala autá. Ak sa jedná o obchodné podiely, nemyslím si, že to mám riešiť ja ako ministerstvo spravodlivosti, ale máme tu na to správcov napríklad, hej, máme tu iné inštitúty, inštitúcie, ktoré môžem k tomu, k tomu vyťažiť, a súvisí to, samozrejme, s tým, ako ten celý úrad bude fungovať.
Takže podľa mňa môžme sa o tom, samozrejme, ďalej rozprávať, ale s ohľadom tiež na to, ako takýto úrad funguje v zahraničí, tak podľa toho sme sa snažili nastaviť aj procesne jeho fungovanie u nás. Myslím si, že je to primerané, hospodárne práve k tomu, aby sme dospeli k odbornej starostlivosti na jednej strane a na druhej strane sme mali pekný úrad, ktorý je založený aj na nejakých hospodárnych, efektívnych princípoch štátnej správy.
Toľko k tomu, ale teším sa na diskusiu, ktorá bude v ústavnoprávnom výbore.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 14:25 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video