16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2020 o 11:20 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:20

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcem pozvať členov výboru pre sociálne veci - 13.30 hod. na našom výbore. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2020 o 11:20 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:20

Boris Susko
Skontrolovaný text
Ďakujem, chcem pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že 7. schôdza výboru pokračuje dnes o 13.00 hod. v miestnosti výboru č. 147 na I. poschodí tu v budove. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2020 o 11:20 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:20

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, v nadväznosti na predchádzajúci návrh zákona o dotáciách predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. A Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným nástrojom podpory rozvoja bývania. Jeho podpora je smerovaná predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Na základe pretrvávajúceho záujmu o tieto nástroje možno skonštatovať, že Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.
Hlavnými navrhovanými zmenami v zákone č. 150 o Štátnom fonde rozvoja bývania sú najmä uvoľnenie 10 % bytov obci na prenajímanie so zohľadnením osobitného zreteľa podľa potrieb obce bez ohľadu na príjem rodiny, 20 % z podporených obecných nájomných bytov postavených za stopercentný úver zo ŠFRB môže samospráva poskytnúť nájomníkom bez ohľadu na výšku ich príjmu, zohľadnením potrieb bytovej politiky obce, prípadne mesta, napríklad vyššie kvalifikovaným špecialistom prípadne ďalším nedostatkovým profesiám. Žiadateľom o úver môže byť aj právnická osoba bez povinnosti tzv. 5-ročnej histórie pred podaním žiadosti. Zavádza sa aj možnosť refinancovania nesplatnej časti komerčného úveru na kúpu pozemku úverom zo ŠFRB.
Výrazne rozširujeme okruh obcí, kde môžme stavať nájomné byty, kde môžu stavať právnické osoby. Podľa novej úpravy aj v obci nad 2 000 obyvateľov alebo v lokalite, kde má žiadateľ prevádzkareň s minimálne 200 zamestnancami. O poskytnutie úveru bytu, technickú vybavenosť a na pozemok bude môcť žiadateľ požiadať, môže podať spoločnú zjednodušenú žiadosť.
Navrhuje sa zvýšenie výšky podpory pri väčšine účelov podpory. Možnosť poskytnutia úveru na zateplenie bytovej budovy aj vtedy, ak už za zateplenie bola poskytnutá podpora pred viac ako 10 rokmi a zvýšenie limitu úveru pri obnove bytového domu o 60 až 100 %. Výrazná podpora na výstavbu takmer dvojnásobok a obnovu zariadenia sociálnych služieb zvýšením výšky úveru takmer o 60 % a zavedením možnosti poskytnutia úveru aj k prislúchajúcej technickej vybavenosti a pozemku. Vo vykonávacom predpise k zákonu sa navrhuje výrazné zvýšenie úveru na jednotlivé druhy technickej vybavenosti zvýšenia až o 100 %. Zvýšenie limitu úveru na kúpu pozemku so zohľadnením lokality a možnosť refinancovania komerčného úveru na kúpu pozemku.
Toto sú všetko atraktívne zmeny, ktoré by mali pomôcť k zvýšenému čerpaniu úverov pre rozvoj nájomného bývania. V Štátnom fonde rozvoja bývania je dostatok zdrojov, je tam radovo 200 miliónov eur, ktoré ešte nie sú vyčerpané, čiže tie úvery je z čoho poskytovať. Po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky návrh zákona rieši aj otázku nezapočítavania úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku, to je tiež veľmi dôležité.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu návrhu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.10.2020 o 11:20 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:24

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 273.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení pre mňa, z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2020 o 11:24 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:27

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, využijem príležitosť, že je otvorený zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania. Rád by som pána ministra a taktiež vás, kolegovia, upozornil na jednu časť tohto zákona, a to mladomanželské pôžičky, konkrétne na ich nefunkčnosť a chýbajúcu zmysluplnosť. Rád by som takto dal aj podnet na zmenu možno pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní.
Mladomanželské pôžičky vznikli skoro pred dvoma rokmi na podnet vtedy vládnucej strany MOST-HÍD, bola to ich priorita a poskytuje ich Štátny fond rozvoja bývania. Som jednoznačne za to, aby sme mladé rodiny podporili, ale určite nie kopou nezmyselných pravidiel. Len aby ste vedeli, dal som si tú námahu a vyhľadal som si v Centrálnom registri zmlúv zmluvy o mladomanželských pôžičkách.
Tak za tento rok od začiatku roka bolo poskytnutých dvanásť mladomanželských pôžičiek na celom Slovensku a za rok 2019 to bol približne rovnaký počet a tie sumy boli asi od päť tisíc do päťdesiat tisíc možno. Aký je dôvod? No dôvod je ten, že podmienky mladomanželských pôžičiek sú horšie, ako podmienky v komerčných bankách na klasické hypotéky. Vykonávacia vyhláška totiž hovorí, že úrokom jedno percento je úročených iba prvých pätnásťtisíc, a to len na dobu pätnásť rokov. Zvyšok úveru je úročený sadzbou 2 %, a to na dobu dvadsať rokov. Len aby ste vedeli, tak v komerčnej banke si môžte požičať na tridsať rokov a úroky sa pohybujú dneska od pol percenta.
Navyše čo je zásadné, manželia túto pôžičku nemôžu použiť ani na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti, lebo daná nehnuteľnosť musí byť vždy založená v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a neakceptuje sa žiaden ďalší záložný veriteľ. V praxi to znamená, že to, čo by mladým rodinám reálne pomohlo, keby si mohli cez túto pôžičku dofinancovať 20 % kúpnej ceny, lebo banky vám už dajú maximálne 80 %, výnimočne 90 %, nie je to možné mladomanželskou pôžičkou zrealizovať.
Preto dávam mladomanželské pôžičky pánovi ministrovi do pozornosti, a ak bude mať vôľu sa touto témou zaoberať a mladomanželské pôžičky zachovať, lebo taktiež je legitímne rozprávať sa o tom, či vôbec majú zmysel, nakoľko máme fungujúci trh hypoték, tak si dovoľujem dať niekoľko odporúčaní, čo by sa mohlo zmeniť a samozrejme, keď sa na to nájdu financie.
Malo by sa jasne zadefinovať, že Štátny fond rozvoja bývania môže byť záložným veriteľom na druhom mieste, pokiaľ je účel úveru kúpa nehnuteľnosti a záložným veriteľom na prvom mieste je banka podnikajúca na základe zákona o bankách. Tak sa umožní, aby bolo možné používať mladomanželskú pôžičku na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti. Mala by sa prehodnotiť úroková sadzba, ktorá by sa mala naviazať na reálnu výšku úrokových sadzieb v ekonomike, napríklad na Euribor. Prehodnotil by som aj výšku a splatnosť úveru, nakoľko pätnásťtisíc s tou dobrou sadzou je skutočne málo a splatnosť pätnásť rokov výrazne zvyšuje splátku. Naopak, ideálne by bolo, ak by splatnosť bola dlhšia ako splatnosť štandardných úverov, ja by som dal až na štyridsať rokov, nakoľko, ak sa pozrieme na faktory, prečo si mladé rodiny nemôžu dovoliť vlastné bývanie, tak sú to za prvé, že nemajú tých 20 % na dofinancovanie, lebo nemali si kedy nasporiť tie peniaze, lebo sú to mladé rodiny a za druhé, splátky sú príliš vysoké a to priamo súvisí práve s tou splatnosťou, že čím máme dlhšiu splatnosť, tým máme nižšiu splátku. A ten tretí dôvod je, že im častokrát nevychádza parameter DTI - debt to income -, to znamená pomer dlhu ku ich celkovému príjmu, ktorý by mal podľa, podľa pravidiel, ktoré nastavila NBS-ka, maximálne osem.
To znamená, že maximálna úverová angažovanosť rodiny, všetky úvery, čo máte dokopy, by nemala presahovať osemnásobok vašich ročných príjmov. Čo mladým, ktorí častokrát pracujú iba niekoľko rokov a nie sú kariérne na vysokých pozíciách alebo ešte, nebodaj, manželka je na materskej a majú o to nižší príjem, častokrát im to nevychádza. Ja som túto tému už tak neformálne komunikoval aj s ministerstvom financií a taktiež s tým v zásade súhlasia.
Pri tejto príležitosti by som zvážil aj pravidlo, že úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania by sa do tohto pravidla DTI nemusel započítavať. Rovnako by som odstránil nezmyselnú požiadavku, že manželstvo muselo byť uzatvorené maximálne tridsaťšesť mesiacov pred žiadosťou o úver, pôvodne to dokonca bolo len dvanásť mesiacov a tým pádom by sa z mladomanželských pôžičiek spravili skôr pôžičky pre mladé rodiny. Považujem to za obmedzujúci, za obmedzujúci zákaz.
A posledná vec, zrušil by som aj príjmové kritérium, ktoré je dnes určené na päťnásobok životného minima ako príjem rodiny. Radšej by som to zmäkčil spôsobom, že Štátny fond rozvoja bývania bude zohľadňovať príjem rodiny a tým pádom uprednostňovať tých menej zarábajúcich. Ak bude od pána ministra a od koaličných partnerov ochota túto otázku riešiť, rád budem k tomu nápomocný.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2020 o 11:27 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:33

Juraj Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja som veľmi rád, že môžem vystúpiť k tomuto zákonu. Totižto som rád, že tento zákon vôbec do Národnej rady Slovenskej republiky prišiel a zároveň sa chcem aj poďakovať pánovi ministrovi, že jednak plní volebný, volebné sľuby jeho strany a zároveň veľmi výrazne pomáha mladým rodinám v tak nedostatkovom trhu, ako sú byty za rozumnú cenu, za rozumnú cenu nájmu, pretože ako iste všetci viete, nájomné a najmä v okolí Bratislavy alebo väčších miest sa už šplhá do, skutočne do obrovských výšok, ktoré si jednoducho nemôžu tieto mladé rodiny dovoliť a preto jediným východiskom alebo jedným z týchto východísk je aj dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre obce a pri tejto súvislosti veľmi vítam aj to, že sa ten úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania nebude započítavať do celkového zadlženia obce, pretože toto bolo častým kritériom na to, aby tie obce tieto úvery, o tie úvery nežiadali, prípadne aby mali obavy z toho, že im narastie, narastie úverové zaťaženie, ktoré sa bude šplhať k šesťdesiatim percentám.
Zároveň sa chcem pánovi ministrovi a úradníkom na ministerstve dopravy poďakovať aj za to, že trošku zvýšili tie limity, hoci tu by som sa možno aj opýtal, že či by nebolo vhodné diferencovať dotáciu na meter štvorcový v závislosti aj od regiónov, pretože náklady na výstavbu bytového domu v Bratislave alebo v okolí Bratislavy, kde je predsa len tá cena práce vyššia, je iná, než na východnom Slovensku, kde to eventuálne za tú cenu aj môže vyjsť.
A toto je jedným aj z kritérií, ktoré som počúval od stavbárov, že nie sú až takí celkom šťastní, keď musia stavať bytovky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pretože tá dotácia na meter štvorcový nie je pre nich až taká lukratívna, prípadne, že sa to za to nedá postaviť. Ale toto sú subjektívne názory stavbárov, do ktorých ja nejdem, pretože stavbár nie som, ale toto je taký námet na diskusiu, či by sme sa ešte nemohli uberať aj týmto smerom, pretože ten celkový objem je daný, akurát by sme zvýšili, zvýšili lukratívnosť týchto, týchto pôžičiek.
Zároveň čo považujem za, za jedno obrovské pozitívum, je to, že po novom sa bude môcť z týchto prostriedkov čerpať aj dotácia na vybudovanie komunikácií, čo doteraz nebolo možné. Zároveň bude môcť byť preplatené, budú môcť byť preplatené aj inžinierske siete, a to platí najmä v tých malých obciach, kde nie je tá infraštruktúra vybudovaná až tak, ako, ako vo veľkých mestách a to tiež spôsobovalo problémy, pretože z tej dotácie sa nedali urobiť tie inžinierske siete vtedy, ak boli ďaleko od, od miesta staveniska.
Pán minister, ešte raz vám chcem veľmi pekne poďakovať aj v mene všetkých obcí a všetkých mladých rodín, ktoré budú v týchto nájomných bytoch bývať, pretože ja si osobne myslím, že toto bude pre nich jedna veľmi výrazná pomoc.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2020 o 11:33 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:36

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, stavať štátne byty takzvané je veľmi dobré, pretože naozaj ľudia a mladí ľudia potrebujú bývať. Samozrejme by som ich možno rozdelila skôr na také tie štartovacie byty, kde ten človek nezostane bývať celý život, lebo ja sa potom aj vrátim k tomu o sociálnom bývaní, kde tam vysoko znižujeme tú laťku tých, ktorí, ktorí nezarábajú vlastne a púšťame vysoko zase tých, ktorí zarábajú a budú môcť bývať v týchto bytoch, takže by som to nejakým spôsobom možno videla rozdeliť.
Trošku ste ma, pán kolega, prekvapili, pretože ako bývalá primátorka vám musím povedať, že z fondu rozvoja bývania sa nikdy, nikdy nepočítal dlh do dlžoby mesta, čiže vlastne sa neuvádzalo, aby mesto malo dlžobu, ale viete, aké teraz, teraz bude riziko obrovské?
Predstavte si, že dneska majú nejakú dlžobu mestá a obce, samozrejme, že skutočnú dlžobu majú 40 %, ale keby sme tam zarátali fond rozvoja bývania, tak už je to možno nad šesťdesiat, kedy to už ohrozuje financie a vy si predstavte, že teraz ešte dokážu urobiť to, že budú z toho splácať cesty, infraštruktúru, koľko si zoberú tých dlhov a zoberte si, že už dneska môžte stavať domy penzióny, napríklad v Humennom zobrali takisto dlh sedemstotisíc na bytový dom, sedemstotisíc na dom penzión a podobne a nič sa im nezapočítava do dlhu. Ale budúci primátor alebo budúce generácie predsa musia platiť istinu. Čiže dávajte veľký pozor na to, aby sme tie mestá a obce nedostali niektoré takýmto spôsobom, že naozaj nebudeme skutočnú zadlženosť vedieť a nebudú schopní splácať, splácať svoje záväzky, a to by bolo ako veľké riziko. Ale pozriem si, keď to bude v druhom čítaní, že ako sa s tým vysporiadate.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 11:36 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:38

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Pán Gyimesi, vám ďakujem za vhodný príspevok, takisto aj pánovi ministrovi a ako ste správne povedali, áno, bol to predvolebný sľub a tie naozaj my plníme aj v tejto ťažkej situácii. Ja som naozaj veľmi rád, že aj napriek všetkým, všetkému negovaniu a všetkým posmeškom, ktoré tu boli pred voľbami, ukazujeme, že sa to dá, naozaj pán minister ide za tým, aby sme čím skôr začali stavať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 11:38 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:39

Juraj Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi sa teším na diskusiu v druhom čítaní. Totižto ja zase nezastávam až celkom tento názor. Čisto len z odborného hľadiska. Totižto to nájomné v týchto bytoch je tiež svojím spôsobom regulované, nemôže ísť do akýchkoľvek, do akejkoľvek výšky, ale je navrhnuté tak, aby mesačný príjem z toho nájmu pokryl splátku úveru, plus, plus fond opráv a samozrejme energie, tie sa do toho nezapočítavajú. Čiže ja by som absolútne nemal obavu z toho, že tie byty budú stáť ľadom, pretože my máme niekoľko desiatok obcí, o ktorých viem, že v minulosti stavali zo Štátneho fondu rozvoja bývania bytovky a sú neustále obsadené, pretože je to obrovský problém. Proste jednoducho nie sú tie byty. A ja sa toho absolútne nebojím, že tie obce nebudú vedieť, koho dávať do tých bytov a tým sa stať insolventným vo vzťahu k Štátnemu fondu rozvoja bývania. Čiže dajme im tú možnosť a dajme aj možnosť mladým bývať. Ja sa tohoto absolútne nebojím, ale pokiaľ, ale pokiaľ si sadneme a budeme mať exaktné čísla, tak som ochotný zmeniť názor, pani kolegyňa (povedané so smiechom). Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 11:39 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:41

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmena zákona sa týka legalizácie drezín, respektíve o vytvorení legislatívnych podmienok tak, aby dreziny mohli byť regulované inak ako hnacie dráhové vozidlá. Nič viac, nič menej. Momentálna legislatíva je nastavená tak, ak chce niekto prevádzkovať drezinu, bavíme sa o Čiernohronskej železnici, bavíme sa o Detskej košickej železnici, tak sa na dreziny vzťahujú také prísne pravidlá, aké sa vzťahujú napríklad na hnacie dráhové vozidlá.
Cieľom tohto návrhu je tento problém vyriešiť, respektíve zjednodušiť legitimizáciu, legalizáciu týchto drezín tak, aby sme tým podporili takéto malé železničky a nepriamo tým podporili, alebo priamo tým podporili aj cestovný ruch. Návrh zákona bude mať pozitívny, bude mať preto pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona a aj o jeho schválenie v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 11:41 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video