18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.11.2020 o 17:35 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:35

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sme v druhom čítaní zákona o športe, kde dopĺňame antidopingový zákon, kde vyšiel nový kódex 2021, aby naši športovci sa mohli od budúceho roka zúčastňovať medzinárodných súťaží, aby naše federácie mohli vykonávať medzinárodné súťaže, takže my sme zaviazaný ako Slovenská republika tento zákon, tento kódex dodržiavať a vzťahuje sa to len na športovcov, takže vás poprosím o podporu tohto zákona. A do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis

25.11.2020 o 17:35 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:39

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. septembra 2020 č. 279 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom (tlač 216): Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona po lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko navrhovatelia požiadali listom č. CRD-1637-1/2020 z 13. októbra 2020 o odklad jeho prerokovania. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovanie o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 156 z 12. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020 a zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 19 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedenými v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - gestorský výbor - z 24. novembra 2020 č. 59.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2020 o 17:39 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:43

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyne, kolegovia, predkladám ešte pozmeňujúci návrh. Ide o to, že tento antidopingový zákon sme urobili tak, aby sa dal dať do veľkej novely o zákone o športe, ktorý bude, ktorý bude na budúci rok novelizovaný, takže aby to bolo celé prepracované do detailov, takže ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý mi dovoľte, aby som prečítal.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o znení doplňujúcich niektorých zákonov v znení neskorých predpisov, parlamentná tlač č. 216.
1. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. V § 67 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripája slovo "alebo".
2. V čl. I bodu 7 § 88 ods. 1 úvodnej vete sa slová "v súlade s pravidlami Svetového antidopingového programu je" navrhujú sa slová „podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1 je".
3. V čl. I bod 7 § 88 ods. 1 písm. g) sa slová "s akoukoľvek" nahrádzajú slovom „so".
4. V čl. I bode 7 § 88 ods. 1 písm. k) sa za slovo "dopingu" vkladá slovo "podľa písmena a) až j)".
5. V čl. I bode 7 § 88 ods. 2 sa za slová "zakazuje" sa dopĺňajú slová "počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťaži".
6. V čl. I bod 7 § 90 ods. 1 písm. b) sa slová "ktoré majú" zahrňujú slovami "ktoré má".
7. V čl. I bode 7 § 91 ods. 4 písm. a) slovo "a" nahrádzame čiarkou.
8. V čl. I bode 7 § 92 ods. 2 sa slová "každá komisia" nahrádzajú slovom "komisia".
9. V čl. I bod 7 § 92 ods. 2 písm. d) sa slová "komisií" nahrádza slovom "komisie".
10. V čl. I bod 7 § 92 ods. 3 písm. d) sa slová "športových vied" nahrádzajú slovami "vied o telesnej kultúre".
11. V čl. I bod 7 § 92 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo "žiadnom".
12. V čl. I bod 7 § 92 ods. 13 sa slovo „upravuje" nahrádza slovami "upraví" a slovo "vydáva" sa nahrádza slovom "príjme".
13. V čl. I bode 7 § 93 ods. 1 sa končí, sa na konci pripájajú slová "v rozsahu podľa § 89 ods. 1 písm. e)".
14. V Čl. I bode 7 § 93 ods. 3 sa vypúšťajú slová "tohto odseku".
V súvislosti s podaním pozmeňujúceho návrhu žiadam vyňať bod 7 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2020 o 17:43 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:48

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel len kolegom v krátkosti k tomuto, k tejto novele zákone povedať, že pokiaľ by nebola prijatá, tak hrozí, že naši športovci nebudú môcť sa zúčastňovať medzinárodných podujatí, a to je asi taká celá osnova tejto celej zmeny, ktorú podávame. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:48 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:49

Patrick Linhart
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a vážení kolegovia, ako poslanec Národnej rady z vlastnej iniciatívy a po rokoch boja pred bránou parlamentu dnes predkladám na schválenie do pléna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je zavedenie registra potravín pre potravinový semafor, ktorý bude vedený ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Zaregistrované potraviny v registri uľahčia výber konečnému spotrebiteľovi a uľahčia pomoc štátu v podobe podpory a propagácie domácich a kvalitných produktov.
Účelom tohto návrhu zákona je doplnenie splnomocnenia na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o podrobnostiach dobrovoľnej registrácie, kritériách a sprístupnenia údajov konečnému spotrebiteľovi.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a zákonmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona sa skladá z dvoch bodov. K prvému bodu zriaďuje sa štátny register potravín, ktorý je dobrovoľný informačný systém, obsahuje informácie o potravine a výrobcovi potravín. Dopĺňa sa splnomocnenie ministerstva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o registrácií, rozsahu údajov a sprístupnenia a ich sprístupnenia ku konečnému spotrebiteľovi. Tu ide v podstate o digitalizáciu obalov. Čiže o to, čo je na obale, tak to sa prenesie do digitálnej podoba a bude uložené na jednom mieste v registri potravín.
K druhému bodu veľmi krátko. Dopĺňa sa splnomocnenie ministerstva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o spôsobe hodnotenia a prezentácií potravín registrovaných v tomto registri potravín pre potravinový semafor. Tu sa vlastne jedná o to, aby ministerstvo nastavilo detailné špecifiká dohodnutých oblastí kritérií, ktoré bude môcť kupujúci pri výbere produktu použiť alebo v prípade nepoužiť a tým pádom si kupujúci môže plne personalizovať výbor produktov podľa vlastného nastavenie.
Čo sa týka základných oblastí kritérií po konzultácií s ministerstvom pôdohospodárstva do druhého čítania predložím i návrh už aj so základných náčrtom oblasti kritérií, ktoré bude potravinový semafor obsahovať.
Z mojej strane je to zatiaľ všetko, ďakujem a odovzdávam slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2020 o 17:49 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:53

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 221). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národnej rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2020 o 17:53 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:55

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, poslanci za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko - Marian Kotleba, Martin Beluský, Magdaléna Sulanová a Ondrej Ďurica predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom predloženej novely zákona je zlepšenie podpory rodín s malými deťmi a zvýšenie motivácie slušných mladých rodín mať vlastné deti. Takisto cieľom tohto nášho návrhu zákona je otvoriť diskusiu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej cieľom má byť zmena podpory mamičiek, resp. budúcich mamičiek, pretože nepokladáme súčasne, súčasný zákon za dostatočný. Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2020 o 17:55 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:56

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 252. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 246 z 30. septembra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2020 o 17:56 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:58

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ako som uviedol v úvode, hlavným cieľom predloženej novely zákona je zlepšenie podpory rodín s malými deťmi a zvýšenie motivácie slušných mladých rodín mať vlastné deti.
Každá vláda by mala prostredníctvom nástrojov demografickej a sociálnej politiky sa snažiť podporovať pôrodnosť obyvateľstva tak, aby bola zabezpečená najmä prirodzená reprodukcia ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. Materské ako nemocenská dávka sa v súčasnosti vypláca tým matkám alebo otcom, ktorí boli v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistení najmenej 270 dní, teda boli ekonomicky aktívni. Výška materského predstavuje dnes 75 % denného vymeriavacieho základu poberateľa a väčšinou trvá šesť mesiacov. Po skončení tohto obdobia matka, resp. otec dieťaťa poberá rodičovský príspevok, ktorý je fixne daný a pohybuje sa na úrovni 270, resp. 370 eur. Práve táto extrémne nízka suma rodičovského príspevku odrádza množstvo potenciálnych rodičov od toho, aby mali vlastné dieťa. Rodičovský príspevok je navyše vyplácaný rovnako slušnému pracujúcemu občanovi, ako aj asociálovi bez vzdelania a ochoty pracovať.
V dôsledku zle nastavenej politiky štátu prichádza k postupnému oddeľovaniu rodičovstva do čoraz vyššieho veku. Slušné mladé ženy sú demotivované mať dieťa, pretože štát im nedá, resp. nedokáže poskytnúť dostatočnú sociálnu zábezpeku. Preto sa musia najskôr venovať práci a kariére, aby sa finančne pripravili na obdobie, keď si budú môcť dovoliť mať dieťa. Tento fenomén sa prejavuje aj v rastúcom veku pôrodu prvého dieťaťa. Kým v roku 1993 bol priemerný vek prvorodičky 23 rokov, tak napríklad v roku 2016 to bolo už 27 rokov.
Demografická kríza na Slovensku je teda spôsobená nielen tým, že rodiny majú málo detí, ale aj tým, že deti majú neskoro. Kým v niektorých etnických minoritách sa rodí nová generácia v priemere aj každých 18 rokov, tak v majoritnej časti obyvateľstva je to každých 27 až 30 rokov. V záujme zvýšenia motivácie mladých žien stať sa matkami, preto v predkladanej novele zákona navrhujeme priznať materské aj ženám, ktoré neboli nemocensky poistené, teda doposiaľ nepracovali, ale majú napríklad ukončené minimálne stredné vzdelanie. Hoci takéto ženy doposiaľ nepracovali, práve vďaka ukončenému strednému vzdelaniu je u nich predpoklad, že v budúcnosti po ukončení materskej budú ekonomicky aktívne.
Pre úspešné ukončenie stredoškolského štúdia je podľa školského systému v Slovenskej republike totiž potrebné preukázať schopnosť vzdelávania sa vo všeobecných a odborných témach a zároveň dokázať osvojenie si základov telesnej, mravnej a etickej výchovy. Miera nezamestnanosti stredoškolsky vzdelaných ľudí je totiž historicky oveľa nižšia ako miera nezamestnanosti ľudí bez vzdelania, resp. len so základným vzdelaním.
V predloženej novele zákona zároveň navrhujeme predĺžiť dobu poberania materskej na celé tri roky. Okrem toho navrhujeme upraviť hodnotu nároku na materské na 90 % vymeriavacieho základu matky, pokiaľ bola zamestnaná alebo pracovala. V prípade, ak matka nepracovala, ale má ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie navrhujeme, aby jej bolo materské vyplácané vo výške 90 % z minimálnej mzdy.
Týmto návrhom chceme docieliť, aby sa ženy mohli počas materskej naplno venovať výchove dieťaťa a zároveň, aby mohli poberať materskú aj tie matky, ktoré sa pred pôrodom nestihli zamestnať, ale aspoň skončili strednú školu. Na druhej strane však stále zostane zachovaný princíp zásluhovosti, t. j. ženy, ktoré pred pôrodom pracovali budú mať vždy vyššiu materskú ako tie, ktoré nepracovali.
Aby sa predišlo negatívnemu dopadu na životné podmienky pre už narodené a počaté deti, tak účinnosť tejto novely zákona navrhujeme až od 1. januára 2022, aby si perspektívni budúci rodičia vedeli zodpovedne naplánovať tehotenstvo a rodičovstvo. Predložený návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Presný dopad na štátny rozpočet však nie je možné kvantifikovať, keďže nie je možné dopredu určiť, ako sa vyvinie pôrodnosť obyvateľstva po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2020 o 17:58 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:03

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak, vážené dámy, vážení páni, ktorí ste tu ešte ostali, dovoľte mi, taktiež prispieť svojou troškou do rozpravy a pomôcť predstaviť náš zákon, ktorý úplne fantastickým spôsobom a mimoriadne dôležitým spôsobom rieši sociálnu krízu, ktorú na Slovensku dnes zažívame.
Zo všetkým strán sa na nás hrnú informácie, ktoré sú svojím spôsobom pravdivé, ale aj nesmierne závažné o tom, že Slovenská republika starne, že naše obyvateľstvo starne, že sa rodí čoraz menej detí, že ľudia sa dožívajú čoraz síce väčšieho veku, ale tá populačná časť, ktorá je už v dôchodkovom veku, neustále narastá, že tá ťarcha na dôchodkový systém sa stáva neudržateľná, že dôchodkový systém je deficitný a všetky ďalšie problémy, ktoré sú z toho, ktoré z toho vyplývajú a ktoré sú spojené vždy s tým jedným konkrétnym bodom, kde tá kríza začína. A to je v tom, že do slušných, poctivých, pracujúcich rodín na Slovensku sa rodí čoraz menej a menej detí a tieto deti sa rodia čoraz neskôr a neskôr.
A v tomto absolútne zlyháva sociálna politika štátu, ktorá by mala motivovať predovšetkým mladé rodiny k tomu, aby tieto deti mali. A bez ohľadu na to, akú majú farbu, aké majú vierovyznanie. Dôležité je to, že sú títo ľudia slušní a že chcú pracovať pre Slovenskú republiku a budovať krajší, lepší štát a zabezpečovať budúcnosť nielen nám, ale aj našim deťom v budúcnosti, ktoré predsa nemôžeme nechať napospas a nechať ich narodiť sa do sveta, ktorý je v podstate neistý. A kde nielen dôchodkový systém, ale celkovo sociálny systém štátu a štátna správa sa rúca, pretože neexistuje nejaký predpoklad riešenia tejto situácie v tomto konkrétnom období.
Nie je teraz päť minút pred dvanástou, je päť minút po dvanástej a my už konečne musíme začať nejak konať. Je úplne nutné teraz prestať zohľadňovať nejaké ekonomické faktory, ale urobiť všetko preto, aby sme tú pôrodnosť v slušných rodinách nakopli. Aby sa tých detí rodilo viac, aby sa ten dôchodkový systém v budúcnosti nezrútil a aby sme si nepovedali o 40 či 50 rokov, že Slovensko v podstate zmizlo z mapy sveta, pretože jeho národ proste zmizol so štátom, ktorý sa jednoducho nestaral o to, aby sa v ňom rodilo dostatočne veľa detí, ktorý sa nestaral o to, aby podporoval mladé rodiny, mladé mamičky v tom, aby mali čo najviac detí.
A práve z tohto dôvodu navrhujeme úplne revolučný, úplne špičkový sociálny zákon, ktorý je pilierom nášho programu v tejto oblasti a ktorý hovorí o tom, že materská, teda tá dávka, príspevok, ktorý dostáva žena od štátu, lebo poznáme dva príspevky, teda tú materskú a poznáme rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok žena poberá teda tie tri roky pokiaľ sa jej narodí dieťa, zatiaľ čo materská je na šesť mesiacov, ale podmienkou jej získania je predtým 270 dní nemocenského poistenia, to znamená, že musela predtým pracovať.
My navrhujeme, aby nielen táto materská sa zvýšila zo 75 % vymeriavacieho denného základu, ako je tomu dnes, na 90 %, ale aby táto materská trvala počas celých troch rokov. Môže to byť mimoriadne nákladné, ale je to mimoriadne potrebné, pretože kríza, ktorú môže spôsobiť stav, ktorý tu dnes máme v budúcnosti, je ďaleko horšia a ďaleko nákladnejšia ako opatrenia, ktoré potrebujeme prijať teraz a ktoré tu aj navrhujeme.
Okrem tohto taktiež trváme na tom a navrhujeme to, aby nárok na materskú nemali len ženy, ktoré majú teda tých odpracovaných 270 dní predtým než vznikol ten nárok na poberanie materskej, ale mali to aj študentky, vysokoškolské študentky alebo akákoľvek žena s minimálne stredoškolským vzdelaním. V preklade to znamená to, máš výučný list, môžeš poberať materskú na celé tri roky. Toto je obrovský motivačný faktor. Toto je obrovská pomoc od štátu, ktorá by pomohla množstve žien v tých úvahách mať dieťa, nemať dieťa. Keď vidíme napríklad študentky stredných škôl alebo vysokých škôl, ktoré si povedia, že ak v tejto chvíli otehotniem, jediné čo mi ostane, je ten rodičovský príspevok od štátu, čo je nejakých 270 eur. Z toho proste dieťa uživiť nemôžem, z toho dieťa uživiť nedokážem, z toho mu nedokážem zabezpečiť základné potrebné položky na jeho výchovu a potom tie úvahy dopadajú vždy rovnako, že tá žena to dieťa odkladá stále ďalej a ďalej. Potom vidíme, že už v roku 2016 bol priemerný vek, kedy sa žena stávala prvorodičkou 27 rokov. To je nesmierne veľa a, bohužiaľ, tá tendencia ukazuje, že to bude len stále stúpať a my sa tomu musíme ako Národná rada zodpovedne postaviť a musíme nariadiť také opatrenia alebo prísť s takými opatreniami, ktoré môžu pomôcť túto situáciu zvrátiť, a pomôcť ľuďom na Slovensku, nielen žiť lepší život, ale zároveň mamičkám k tomu, aby si mohli dovoliť mať na Slovensku deti.
To znamená, že každá žena, ktorá má minimálne ten výučný list, by mohla poberať tri roky materskú, ktorá by za predpokladu, že predtým nemá odpracovaných tých 270 dní, tvorila 90 % z minimálnej mzdy, čo je úplne fantastická pomoc v porovnaní s tým, čo tu máme dnes.
Čiže, drahé kolegyne, kolegovia, v prípade, že máte záujem na tom, aby sme s touto situáciou niečo robili, v prípade, že chcete, aby sme túto situáciu riešili a uvedomujete si rovnako ako náš poslanecký klub, že Slovensko sa touto demografickou krízou rúti do záhuby, máte jedinečnú možnosť podporiť tento návrh zákona alebo prípadne prísť s obdobným návrhom, aby sa táto situácia riešila, pretože času už nieže máme málo, my už nemáme žiadny čas na to, aby sme čakali a premýšľali nad tým, čo budeme robiť. My musíme konať prakticky okamžite. Tá kríza neklope na dvere. Tá kríza už dávno dvere vykopla a stojí rovno pred nami a my sa jej dívame do očí.
Z tohto dôvodu budem vďačný za každý jeden hlas, za každú jednu podporu tohto návrhu zákona. Budem vďačný za to, že pomôžete mladým slušným rodinám na Slovensku. Znovu opakujem pre tých, ktorí by už z princípu chceli hľadať nejaké dôvody, prečo tieto zákony nepodporiť, všetkým slušným rodinám bez nejakých rozdielov, aby sa mohlo na Slovensku do týchto rodín rodiť viac detí. Toto mimoriadne potrebujeme a toto môže slovenskej ekonomike v budúcnosti pomôcť.
Takže ďakujem veľmi pekne za podporu a verím, že tento návrh zákona prejde do druhého čítania.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2020 o 18:03 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video