Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

6.5.2021 o 16:25 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

6.5.2021 16:25 - 16:25 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
kolegom za dovysvetlenie a za príklady, ktoré vysvetľujú prečo sa snažíme tento návrh zákona predložiť. Ja len ešte v krátkosti by som chcel uviesť tie kategórie, ktoré prílohou novelizovaného zákona, môžte si to v paragrafovom znení pozrieť, je tam 7 kategórií. 1. kategória je prezident, respektíve prezidentka Slovenskej republiky, 2 kategória je predseda vlády, ministri a ostatní členovia vlády, 3. kategória je generálny prokurátor, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, štátni tajomníci, vedúci úradu vlády, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, predsedovia samosprávnych krajov, predsedovia ostatných územných orgánov a tak ďalej. 4. kategóriu sú predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vedúcich služobných úradov ministerstiev, primátorov krajských a okresných miest, námestníkov riaditeľa SIS, prvého námestníka generálneho prokurátora a tak ďalej, 5. kategória ostatní primátori miest, starostovia obcí a starostovia miestnych častí, generálni riaditelia, riaditelia sekcií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov okresných súdov, okresných prokurátorov, riaditeľov úradov samosprávnych krajov a tak ďalej, 6. kategória sú prednostovia obecných úradov, predsedov, generálnych riaditeľov, riaditeľov a iných vedúcich rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a preddavkových organizácií verejnej správa a tak ďalej a poslednou 7. kategóriou sú ostatní zamestnanci subjektov verejnej správy a organizácií zriadených alebo založených subjektov verejnej správy.
Limity, ktoré navrhujeme, sú samozrejme na diskusiu, ale verím, že sa zhodneme na tom, aby sme nejaké limity zaviedli a hlavne aby sme ošetrili aj tie ostatné organizácie verejnej správy spolu aj s prenájmami. Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 16:24 - 16:26 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Ďakujem kolegom za dovysvetlenie a za príklady, ktoré vysvetľujú, prečo sa snažíme tento návrh zákona predložiť. Ja len ešte v krátkosti by som chcel uviesť tie kategórie, ktoré sú prílohou novelizovaného zákona. Môžete si to v paragrafovom znení pozrieť, je tam sedem kategórií. Prvá kategória je prezident, resp. prezidentka Slovenskej republiky...
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 16:17 - 16:21 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uviesť posledný návrh zákona na tejto schôdzi z nášho poslaneckého klubu.
Ako som uviedol v úvode, cieľom tohto zákona je stanoviť limity pre organizácie verejnej správy. V súčasnej legislatíve táto problematika už je, už je nejakým spôsobom upravená, avšak upravuje sa len pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie a nijakým spôsobom sa nerieši prenájom, pričom zároveň tieto limity sa ustanovujú nariadením vlády.
My v tomto predloženom návrhu zákona rozširujeme okruh povinných subjektov na všetky subjekty verejnej správy a na všetky organizácie, ktoré sú subjektmi verejnej správy zriadené alebo založené, čiže mnohonásobne viacej subjektov.
Návrh reaguje na tendenciu, ktorá má stúpajúci charakter zneužívať verejné zdroje pri nákupe a prenájme osobných motorových vozidiel zo strany predstaviteľov subjektov verejnej správy. Naposledy sme mali možnosť čítať zverejnenú informáciu, že pán podpredseda vlády Holý využíva na svoje pracovné účely 150-tisícový Mercedes s výkonom 600 koní. Myslím si, že je absolútne neadekvátne najmä pre to, akým spôsobom verejnosť sa pozerá na nás, predstaviteľov vlády alebo parlamentu alebo iných organizácií, aby sme im jednoducho nedávali takýto veľmi zlý príklad.
Pri nákupe a prenájme áut príslušní funkcionári často uprednostňujú vlastné subjektívne túžby pred objektívnymi potrebami. Výsledkom tejto praxe je neefektívne, neúčelné a nehospodárne využívanie verejných zdrojov, vedúcich k nadmernému zaťažovaniu verejného rozpočtu. Zavedením prísnejšej regulácie nákupu a prenájmu osobných motorových vozidiel spolu s exaktným vymedzením limitov pre jednotlivé skupiny predstaviteľov subjektov verejnej správy zákonite povedie k nakupovaniu a prenájmu lacnejších, no pritom funkčne plne postačujúcich vozidiel. Tým sa okrem úspory verejných financií dosiahne aj priblíženie dotknutých verejných funkcionárov a ostatných zamestnancov verejnej správy k životom, k potrebám a k možnostiam daňových poplatníkov.
Možno aj takáto zmena by mnohých v súčasnosti od reality vzdialených verejných funkcionárov dokázala vrátiť naspäť na zem k požiadavkám a k poslaniu verejnej služby.
Výška navrhnutých cenových stropov zohľadňuje nielen skutočnosť, že osobné motorové vozidlo by malo zodpovedať spoločenskému statusu zastávanej funkcie, ale aj skutočnosť, že jeho cena by mala rešpektovať aj možnosti štátneho rozpočtu a životnú úroveň väčšiny obyvateľstva. Zavedenie cenového stropu pre nákup osobných motorových vozidiel považujú predkladatelia za prejav politickej slušnosti voči daňovníkom, z prostriedkov ktorých sa tieto nákupy realizujú. Podľa názoru predkladateľa stanovené limity sú nekom, kompromisné a ústretové s cieľom získať podporu väčšiny poslancov zákonodarného zboru a zabrániť tak nákupom neodôvodnene drahých osobných motorových vozidiel zo strany dosadených alebo zvolených funkcionárov subjektov štátnej správy a územnej samosprávy, resp. štátnych podnikov, pričom do budúcna predkladatelia vidia priestor aj na ďalšie znižovanie týchto cenových stropov.
Tento návrh zákona má jednoznačne pozitívny vplyv na štátny rozpočet a práve takéto zákony v súčasnosti potrebujeme, aby sme štátny rozpočet začali odľahčovať na zbytočné výdavky, aby sme našli priestor na jednak konsolidáciu dlhu a na podporu rodín, ktoré asi túto podporu od nás potrebujú úplne najviac.
Ďakujem pekne za pozornosť a takisto ďakujem za podporu pri hlasovaní.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 16:14 - 16:15 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, skupina poslancov za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto legislatívneho návrhu je stanoviť limity na výdavky pre obstaranie a prenájom osobných automobilov pre všetky subjekty verejnej správy a pre všetky organizácie zriadené alebo založené subjektmi vo verejnej správe. Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 16:12 - 16:13 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ďakujem všetkým kolegom za faktické poznámky.
Pani poslankyňa Drábiková, zámerom nášho zákona je, aby sa tie poradovníky zverejnili, aby boli verejne dostupné, to je hlavným cieľom. Už čo presne sa má zverejňovať, to je, samozrejme, na diskusiu a presne na to je napríklad aj to druhé čítanie. My sme vychádzali z praxe, ktorá už bola na Slovensku zaužívaná a konkrétne v Banskobystrickom samosprávnom kraji od županovania Mariana Kotlebu sa tieto poradovníku na stránke bb.sk zverejňovali, doteraz sú zverejňované a zverejňovali sa tam v takom, v takom rozsahu, ako sme to navrhli aj my. Bolo tam meno, priezvisko, bola tam obec trvalého bydliska toho čakateľa, bolo tam to poradové číslo. Samozrejme, právny názor, ktorý sme konzultovali, hovorí, že by to malo alebo mohlo byť v súlade so zákonom, ale keď som si teraz otvoril schránku bb.sk, tak vidím, že tam sa to už zmenilo, že tam už nie sú tieto údaje, ale sú tam len nejaké čísla, ktoré boli týmto čakateľom pridelené a zároveň je tam aj obec, z ktorej pochádzajú, a tiež na to odkazujú na zákon o ochrane osobných údajov, oni vlastne tiež pristúpili k tej zmene, tiež to pôvodne zverejňovali kompletne, teraz zverejňujú len nejaké číslo a obec, v ktorej ten čakateľ je. Takže som ochotný, samozrejme, pristúpiť k tejto diskusii a dúfam, že ten zámer podporíte, že chcete aj vy, aby tie poradovníky boli zverejnené a čo sa bude zverejňovať, potom doladíme v tom druhom čítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 16:00 - 16:05 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom tohto legislatívneho návrhu je zabezpečiť povinné zverejňovanie poradovníkov, čakateľov na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosť zverejňovať poradovníkov sa bude týkať aj vyšších územných celkov, ktoré budú zverejňovať poradovníky v zariadení na území kraja. Občania čakajúci na umiestnenie do toho zariadenia sociálnych služieb budú mať tak vždy aktuálny prehľad v ako poradí sa nachádzajú. Zverejňovanie poradovníkov čakateľov zároveň výrazne zredukuje možnosť nespravodlivého uprednostňovania vybraných čakateľov, či už kvôli korupcii alebo kvôli známostiam. Zariadenia sociálnych služieb sú zriaďované v zmysle novelizovaného zákona o sociálnych službách č. 488/2008 Z. z. v platnom znení. Do zariadení sociálnych služieb sú umiestňovaní najmä občania so zdravotným postihnutím, občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, deti s matkami a tak ďalej. Záujemcovia o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb sa musia zvyčajne najskôr zapísať do poradovníka čakateľov a následne čakať na uvoľnenie miesta a umiestnenie v danom zariadení sociálnych služieb. V závislosti od vyťaženia daného zariadenia môže byť doň žiadateľ umiestnený okamžite alebo môže na umiestnenie čakať aj niekoľko mesiacov, či rokov. Spôsob vedenia poradovníkov čakateľov tak predstavuje kľúčový rozhodovací mechanizmus, ktorý určuje, či a kedy bude žiadateľ do zariadení sociálnych služieb umiestnený. V súčasnosti je zverejňovanie informácie o voľných miestach v jednotlivých zariadenia závislé na vôli zriaďovateľa, alebo samotného zariadenia. Vo väčšine prípadov majú občania čakajúci na umiestnenie v tom zariadení sociálnych služieb z verejne dostupných zdrojov k dispozícii len útržkovitú informáciu o tom, v akom poradí na zozname čakateľov sa aktuálne nachádzajú. Väčšina zariadení nezverejňuje poradovníky čakateľov buď vôbec, alebo zverejňuje len súhrnné informácie o celkovom počte čakateľov pre vybrané druhy sociálnych služieb. Pokiaľ chce čakateľ informáciu o svojom poradí zistiť, musí sa informovať priamo v zariadení, ktoré mu jeho aktuálne poradie oznámi. Tento spôsob vedenia, sprístupňovania a zverejňovania poradovníkov čakateľov na sociálnu službu je však veľmi netransparentný. Žiadateľ umiestnený v poradovníku čakateľov nevie, či ho niekto v poradovníku neprávom nepredbehol napríklad kvôli známostiam alebo korupcii. Neverejná evidencia poradovníka čakateľov vytvára značne podhubie pre korupciu a klientelizmus v samotných zariadeniach, ktoré môžu na uvoľnené miesta brať čakateľov mimo poradia uvedeného v poradovníku alebo dokonca môžu brať aj čakateľov, ktorí vôbec neboli v poradovníku umiestnení.
Preto v rámci zvýšenia transparentnosti poskytovania sociálnych služieb a takisto v rámci prevencie pred korupciou a klientelizmom navrhujeme zaviesť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na poskytovanie sociálnej služby pre všetky verejné zariadenia ako aj neverejné zariadenia sociálnych služieb, ktoré poberajú financie na sociálne služby z prostriedkov verejného rozpočtu. Poradovníky musia byť zverejnené na viditeľnom mieste na webovej stránke zariadenia zvlášť pre každé stredisko, druh a formu sociálnej služby. Súčasťou zverejnených poradovníkov bude s ohľadom na ochranu osobných údajov poradové číslo, meno a priezvisko, obec trvalého bydliska čakateľa a dátum zaradenia čakateľa do poradovníka. Zverejnené poradovníky budú aktualizované na dennej báze tak, aby vždy odrážali reálny stav a poradie čakateľov. Zverejnenie poradovníkov čakateľov na umiestnenie do zariadenie sociálnych služieb zabezpečí, že každý občan si bude môcť transparentne skontrolovať svoje umiestnenie a svoj postup v poradovníku čakateľov bez obáv, že ho niekto v poradovníku neprávom predbehne.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na finančnú nenáročnosť tohto návrhu, vzhľadom na to, že je úplne v súlade s Programovým vyhlásením vlády verím, že získa dostatočnú podporu a budeme môcť prerokovať tento návrh aj v druhom čítaní. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 15:57 - 15:59 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Magdaléna Sulanová a Stanislav Mizík. Na úvod poviem len veľmi jednoducho. Tento návrh zákona takisto nemá žiadny vplyv ani dopad na štátny rozpočet, má pozitívny vplyv na informovanosť občanov a pozitívny vplyv na zvýšenie transparentnosti verejných služieb poskytovaných občanom. Je to apolitický návrh, ktorý má za cieľ odstrániť korupciu pri čakateľoch na sociálnu službu, kedy sa mnohokrát stáva, že ľudia, ktorí sú v poradovníku sú umiestňovaní na vyššie miesta vďaka tomu, že si to jednoducho zaplatia alebo po známostiach si to vybavia. je to len a len kvôli tomu, že tieto poradovníky sú nezverejnené, nie sú verejnosti dostupné. My navrhujeme veľmi jednoduché opatrenie povinnosť tieto poradovníky zverejňovať a tým pádom odstrániť úplne korupciu, klientelizmus, rodinkárstvo a zabezpečiť, aby tí čakatelia na sociálne služby sa dostali na radu v takom poradí, v akom sa na ňu prihlásili.
Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:55 - 15:56 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, aj mojím kolegom za podporné faktické poznámky.
Ešte by som chcel dať do pozornosti kolegom hlavne s koalície. Prieskum, ktorý vykonala Národná banka Slovenska, oni zisťovali, zisťovali v domácnostiach, či nejakým spôsobom budú schopní potom využiť...
===== Ďakujem za slovo. Aj mojím kolegom za podporné faktické poznámky. Ešte by som chcel dať do pozornosti kolegom hlavne z koalície prieskum, ktorý vykonala Národná banka Slovenska. Oni zisťovali, zisťovali v domácnostiach, či nejakým spôsobom budú schopní potom využiť dohodu o odklade splátok splácať naspäť tie svoje dlhy. Väčšina ľudí si to predĺžila na tú maximálnu dobu, to bolo myslím tých deväť mesiacov. Celkovo o to požiadalo viac ako, myslím okolo 140 tisíc domácností, čiže relatívne veľký počet ľudí. Väčšina tých domácností, ktoré sa, ktoré boli súčasťou toho prieskumu sa vyjadrili, že nebudú mať problém znovu splácať tieto úvery, ale je tam časť týchto domácností, myslím, že sa to pohybuje pod hranicou 10 %, ale aj tak je to stále veľmi veľké číslo. Pretože, keby to bolo len jedno percento, tak je to stále viac ako 1400 ľudí, ktorí povedali, že budú mať problém znovu začať splácať svoje úvery. A keď k tomu spojíme ešte aj tieto nedoplatky za tieto povinné platby, tak naozaj, títo ľudia môžu mať veľmi vážne problémy. A tento návrh zákona je tak veľmi jednoduchý a finančne nenáročný a zároveň je efektívny, že si myslím, že by sme ho mali veľmi rýchlo a v zrýchlenom procese prijať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:55 - 15:56 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, aj mojím kolegom za podporné faktické poznámky.
Ešte by som chcel dať do pozornosti kolegom hlavne s koalície. Prieskum, ktorý vykonala Národná banka Slovenska, oni zisťovali, zisťovali v domácnostiach, či nejakým spôsobom budú schopní potom využiť...
===== Ďakujem za slovo. Aj mojím kolegom za podporné faktické poznámky. Ešte by som chcel dať do pozornosti kolegom hlavne z koalície prieskum, ktorý vykonala Národná banka Slovenska. Oni zisťovali, zisťovali v domácnostiach, či nejakým spôsobom budú schopní potom využiť dohodu o odklade splátok splácať naspäť tie svoje dlhy. Väčšina ľudí si to predĺžila na tú maximálnu dobu, to bolo myslím tých deväť mesiacov. Celkovo o to požiadalo viac ako, myslím okolo 140 tisíc domácností, čiže relatívne veľký počet ľudí. Väčšina tých domácností, ktoré sa, ktoré boli súčasťou toho prieskumu sa vyjadrili, že nebudú mať problém znovu splácať tieto úvery, ale je tam časť týchto domácností, myslím, že sa to pohybuje pod hranicou 10 %, ale aj tak je to stále veľmi veľké číslo. Pretože, keby to bolo len jedno percento, tak je to stále viac ako 1400 ľudí, ktorí povedali, že budú mať problém znovu začať splácať svoje úvery. A keď k tomu spojíme ešte aj tieto nedoplatky za tieto povinné platby, tak naozaj, títo ľudia môžu mať veľmi vážne problémy. A tento návrh zákona je tak veľmi jednoduchý a finančne nenáročný a zároveň je efektívny, že si myslím, že by sme ho mali veľmi rýchlo a v zrýchlenom procese prijať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 15:43 - 15:49 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem podpredseda. Hlavne kvôli tomu, aby mali poslanci možnosť reagovať vo faktických poznámkach.
Dovoľte mi, ešte raz, aby som viacej povedal o našom predloženom návrhu zákona. Jeho cieľom je ochrana vlastníkov bytov pred dražbami a exekúciami ich nehnuteľného majetku. V čase ekonomickej krízy, ktorú spôsobila, ktorú spôsobili opatrenia na zavrenenie šírenia ochorenia COVID-19 sa dostáva stále viac ľudí do finančných ťažkostí a zvyšujúce sa náklady na spotrebu energií kvôli práci z domu a poklesu príjmov v domácnostiach, bude spôsobovať vyššie nedoplatky. To všetko môže vieš k dražbám alebo k exekúciám majetkov, preto je potrebné vytvoriť adekvátnu právnu ochranu.
Opatrenia, ktoré prijala Vláda Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva, spôsobili, že množstvo ľudí zostalo doma kvôli nemožnosti dochádzania do práce alebo kvôli tomu, že ich deti nemôžu ísť do škôl. Tisíce slovenských domácností žijú a pracujú s kratšou letnou prestávkou takmer rok výlučne vo vlastných bytoch a domoch. Minimálne jeden z rodičov pracuje z domu, deti sa učia väčšinou času online, častejšie sa varí, svieti, míňa sa viac vody a domácnostiam sa tak zvýšila spotreba na energiách čo bude mať negatívny následok pri vyúčtovaniach spotreby jednotlivých energií a vzniku, vzniknú nedoplatky vo výške stoviek eur.
Mnoho rodím prišlo buď úplne o príjem alebo sa ich finančná situácia výrazne za posledný rok zhoršila. Minulý rok si mohli dlžníci požiadať o odklad splátok úverov, to sa už však bez negatívneho zápisu v registri úverov od prvého januára nie je možné. Maximálna doba odkladu splátok bola deväť mesiacov a táto lehota väčšine dlžníkov už ubehla podľa posledných informácií z Národnej banky Slovenska. Už sa to číslo blíži k 90 % a museli znovu začať splácať svoje záväzky. Situácia na pracovnom trhu ani pomoc od štátu sa však za posledné obdobie nezlepšila. Nezaplatenie za zálohové platby za teplo, upratovanie spoločných priestorov či preddavky do fondu opráv môže spôsobiť, že vlastník nehnuteľnosti môže prísť o strechu nad hlavou. Riziko sa začína už za hranicou dvetisíc eur. Výška dlžnej sumy tak nemusí dosiahnuť ani pár percent hodnoty ich nehnuteľnosti.
Keďže dražba štartuje na nižšej sume ako je trhový priemer, situáciu zvykli využívať aj rôzni špekulanti. Správcovské spoločnosti pritom upozorňujú, že neplatičov bude pribúdať, už dnes evidujú mierny nárast priemerne platby za mesiac kolíšu na Slovensku okolo stovky, konečná suma závisí od viacerých faktorov vrátene veľkosti bytu či veku nehnuteľnosti.
Vyúčtovanie za energie za rok 2020 dostanú majitelia bytov najneskôr do konca júla tohto roka. Očakáva sa veľa nedoplatkov. Platby, ktoré ľudia platili v roku 2020 totiž nereflektujú rok 2019, keďže zálohové platby sú povinnosťou, ich neplnenie môže vlastníkov nehnuteľností stáť strechu nad hlavou. Podľa súčasných pravidiel na to stačí sekera prevyšujúca dvetisíc eur, a to dokonca len o niekoľko sto eur. Keď vlastník bytu nevie platiť, správca môže predložiť návrh na exekúciu, respektíve dražbu na domovej schôdzi. Aby mohlo konať ďalej, súhlasiť musí nadpolovičná väčšina všetkých majiteľov bytov a nebytových priestorov v dome. Viaceré prípady z minulosti ukazujú, že špekulanti využívali cielené machinácie s výškou zálohových platieb, respektíve ich skokové zvýšenie, aby sa dostali k bytom ostatných vlastníkov. Potvrdil to aj predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, podľa ktorého sa vyskytli prípady, keď zálohové platby v bytových domoch umelo navyšovali s cieľom dostať sa k nehnuteľnostiam ľudí neschopných prijať privysoké sumy. Platiť privysoké sumy.
Je preto potrebné vykonať primerané legislatívne úpravy, aby sme ochránili vlastníkov bytov pred stratou ich nehnuteľností, ktorá môže byť spôsobená vzniknutými finančnými problémami ako aj rôznymi špekulantami.
Predkladatelia tohto návrhu zákona preto navrhujú, aby sa nemohla dražiť, aby sa nemohlo dražiť nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečené záložným právom ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva a neprevýšila päťtisíc eur. To znamená, že sa navrhuje zvýšenie z pôvodných dvetisíc eur ak k oznámeniu o začatí záložného práva došlo v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 až do uplynutie šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.
Takisto sa navrhuje, aby ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženej, na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje päťtisíc eur, takisto na navrhuje zvýšenie z pôvodných dvetisíc eur. Nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľností, ktoré má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu, ak k doručeniu návrhu na vykonanie exekúcie došlo v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 až do uplynutia šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, verím, že tento návrh zákona, ktorý je úplne apolitický a ktorého cieľom je pomôcť zabrániť tomu, aby vlastníci nehnuteľností sa dostali do ťažkostí. Pretože už tých ťažkostí hlavne vo finančnej oblasti majú naozaj veľmi veľa, verím, že sa nájde, verím, že nájde podporu a že posunieme tento návrh zákona druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis