Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2021 o 18:51 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 18:51 - 18:52 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, ja už len na záver, mi nezostáva nič iné len konštatovať, že nezachytil som žiadnu reakciu nejakého poslaneckého klubu o tom, žeby nesúhlasili so zavedením výdavkových limitov. Pri tej dlhovej brzde alebo tej daňovej brzde, ktorú predstavila SaS je samozrejme diskusia, hľadá sa nejaký kompromis ale výdavkové limity nespochybnil nikto to znamená, že každý súhlasí s jeho zavedením, je to miesto je to potrebný nástroj, ktorý v našej legislatíve mal byť už zavedený dávnejšie pretože by nám pomohol aj súčasnej kríze oveľa viacej. Takže verím, že panie poslankyne, páni poslanci, prítomní aj neprítomní, zajtra o 11.00 h budú hlasovať za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2021 18:45 - 18:50 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si pripomenúť, že ústavný zákon obsahuje povinnosť zavedenia záväzných limitov na verejné výdavky pričom postup ich určenia má stanoviť iný zákon tak je to dnes napísané v zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Takto tam bolo napísané vlastne od roku 2011. Napriek tomu, že zákon nešpecifikuje do akého termínu by mala byť legislatíva schválená, limity mali byť zavedené bez zbytočného odkladu. Toto tvrdenie vychádza zo štúdie tzv. ústavnoprávna analýza vybraných ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá bola publikovaná 31. 7. 2020 pán Giba a pán Bujňák. Vláda Slovenskej republiky na dňa 30. septembra 2020 schválila návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa záväzné limity verejných výdavkov zaviedli. Zatiaľ však nebola novela schválená Národnou radou Slovenskej republiky. Nato, aby sa výdavkové limity mohli verejné financie riadiť do roku 2023 tak ako to predpokladá vo svojom návrhu vláda, by bolo potrebné ich schváliť čo najskôr v tomto roku. Potreba ich urýchleného schválenia vyplýva z časovej náročnosti implementácie výdavkových limitov do rozpočtového procesu. to znamená, že nám zostávajú už len dve riadne schôdze do konca roka, čiže čas sa naozaj kráti.
Súčasný právny stav absencie záväzných limitov výdavkov vo verejnej správy porušuje ústavný zákon a malo by byť prioritou súčasnej vlády a koalície implementovať záväzné viacročné limity verejných výdavkov čo najskôr. Pre prehľad panie poslankyne a pánom poslancom, si ešte dovolím vám predniesť vývoj zavádzania výdavkových limitov. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol schválený v roku 2011 v čl. 7 ods. 3 predpokladá zavedenie výdavkových limitov. Prvý analytický návrh spôsobu stanovenia týchto limitov predstavil Inštitút finančnej politiky ministerstva financií až v októbra 2018 v diskusnej štúdie s názvom "Skrutkovač na hodnotu za peniaze". Po predstavení tohto návrhu nasledovali odborné diskusie počas roka 2019,v júli 2020 zverejnili Inštitút finančnej politiky nový návrh verejných výdavkov, výdavkových stropov v komentári štátna kasa na uzde. Limity výdavkov sa v roku 2020 dostali z analytickej roviny návrhov do legislatívnej podoby. Dňa 30. septembra 2020 schválila vláda nový návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a predložila návrh ústavného zákona na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Novela bola prerokovaná zatiaľ len v prvom čítaní a to dňa 5. novembra 2020.
Navrhovateľ potom sériou listov opakovane požiadal o stiahnutie návrhu z programu rokovaní, v súčasnosti bolo prerokovanie návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti presunuté na schôdzu s predpokladaným začiatkom v novembri teda vlastne v októbri. Vláda Slovenskej republiky deklarovala snahu zaviesť limity výdavkov už od roku 2023 preto bude potrebné nájsť novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti počas jesene 2021. Aj v Pláne obnovy Slovenskej republiky sa vláda zaviazala zaviesť výdavkové limity prostredníctvom schválenia novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy do konca roku 2021 čoby umožnilo zaviesť limity verejnej správy verejných výdavkov na roky 2023 a 2024. V takom prípade by však bola záväznosť pravidla v porovnaní s úpravou cez ústavný zákon výrazne nižšia. To znamená vážené panie poslankyne, páni poslanci, že od roku 2011 už prešlo viac ako desať rokov, zistili sme, že tá dlhová brzda hneď pri prvej kríze nefunguje, všetky limity boli prestrelené to znamená, jediný nástroj, ktorý by nám v tých dobrých časoch pomohol verejné financie šetriť, aby sme im mohli teraz v tých zlých časoch míňať sú jedine výdavkové limity, ktoré bohužiaľ kvôli v nedohode v koalícii sú stále blokované, hlavne teda parlamentnou stranou Sloboda a Solidarita.
Viem, že sa hľadal kompromis, že ste chceli schváliť iba výdavkové limity čiže neaktualizovať dlhovú brzdu ani nezaviesť prechod na čistý dlh avšak od tohto bolo tiež pokiaľ viem upustené a vzhľadom nato, že čas sa kráti. Do konca roka máme už len dve riadne schôdze, bude mimoriadne dôležité, aby sme čo najskôr aktualizáciu alebo danú novelu čo najskôr schválili. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2021 18:40 - 18:43 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si predložiť návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Predložený návrh ústavného zákona má za cieľ zabezpečiť posilnenie transparentnosti verejných financií zavedením limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proticyklickej rozpočtovej politiky. Áno, predložený návrh zákona vychádza z vypracovaného návrhu Ministerstva financií Slovenskej republiky, to otvorene priznávame, ktorý bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený 1. októbra 2020. To znamená, už je tomu viac ako jeden kalendárny rok. Do dnešného dátumu nebol tento návrh prerokovaný vo všetkých čítaniach a schválený ako celok. Napriek tlaku odbornej verejnosti sa zavedenie najmä výdavkových limitov každú riadnu schôdzu odkladá. Po uplynutí jedného roku od predloženia ústavného zákona sme sa rozhodli vytvoriť tlak na vládnu koalíciu a prispieť tak k splneniu ústavnej povinnosť zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky výdavkové limity.
To znamená, navrhujeme, navrhuje sa určenie limitu verejných výdavkov na každý rozpočtový rok príslušného volebného obdobia, pričom návrh novely obsahuje základné zásady jeho výpočtu, pri ktorom sa bude vychádzať z hodnoty plánovaného štrukturálneho salda určeného na základe ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti s primeraným zohľadnením miery rizika. V rámci určeného limitu verejných výdavkov bude tiež vytvorená rezerva na krytie nepredvídaných rozpočtových vplyvov. Navrhuje sa, aby limit verejných výdavkov schvaľovala Národná rada Slovenskej republiky, pričom po jeho schválení bude možné na rokovanie národnej rady predkladať návrhy s dôsledkom na jeho prekročenie len s návrhom kompenzačných opatrení. Návrh novely obsahuje aj spôsob aktualizácie limitu verejných výdavkov; aktualizovaný limit verejných výdavkov vypočítava Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vždy k 30. júnu rozpočtového roka, ako aj na žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky. Plnenie určeného limitu verejných výdavkov bude ex-post hodnotiť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Tento návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a
s právom Európskej únie. Prijatie návrhu ústavného zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Účinnosť návrhu ústavného zákona sa so zohľadnením dostatočnej legisvakačnej lehoty určí od 1. januára 2022 a viac uvediem v rozprave do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 18:27 - 18:29 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Ja by som chcel pánovi kolegovi Schlosárovi poďakovať za to, že prišiel do Národnej rady s takýmto návrhom zákona a je podľa mňa smutné, že s tým musela prísť opozičná strana, pretože ono paralelne s tým, kedy sa tu začali zavádzať, či už také podprahové alebo nejakým aktívnym spôsobom nejaké aktívne programy, ktoré teda nútia alebo presviedčajú ľudí, aby sa dali očkovať. To jednoducho vláda mala prísť s tým, že zároveň to bude aj nejaký nezávislý program, ktorý v prípade, že budú nejaké nežiadúce účinky, tak jednoducho tí ľudia vedia, že niekto za to preberie tú zodpovednosť a budú nejakým spôsobom odškodnení. V konečnom dôsledku je tu predsa aj Rada Európy, ktorá stráži dodržiavanie ľudských práv a tá tiež v rezolúcii požiadala alebo vyzvala členské štáty, aby zaviedli nezávislé programy za očkovanie s cieľom zabezpečiť odškodnenie za neprimerané škody a škody spôsobené očkovaním. Čiže my neprichádzame s ničím iným, iba s tým, že napĺňame požiadavku Rady Európy, ktorá dohliada nad dodržiavaním ľudských práv a verím, že každý, či už je to odporca alebo aj podporovateľ a či už dobrovoľného alebo povinného očkovania to podporí, aby naozaj každý človek, či už ktorý nútene alebo dobrovoľne sa toho očkovania zúčastní, podstúpi ho, aby vedel, že v prípade, že niečo sa mu stane, tak ten štát alebo ten program sa potom o neho postará. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:48 - 16:49 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec Raši, ja vám chcem poďakovať, že ste prišli s týmto návrhom zákona a že ste ukázali, že opozícia vie byť konštruktívna a vie prichádzať s návrhmi, ktoré reálne pomôžu s problémami, ktoré majú ľudia, alebo teda budú mať ľudia aj v súvislosti so zvyšovaním sa cien energií, pretože pred malou chvíľou pri predchádzajúcom bode sme mali možnosť počuť, ako sa koaličný poslanec priznal, že vlastne oni ako koalícia alebo minister hospodárstva prichádza s návrhmi, ktoré tú problematiku neriešia skoro vôbec. Oni sa tam venujú napríklad tomu Národnému jadrovému fondu, ktoré tvorí iba 2 % z tej celej zložky energie. Vy prichádzate s návrhom, aby bola znížená daň na 5 % pri prenose a distribúcii elektriny, ktorá tvorí 31 % cien energie, čiže je to naozaj oveľa výraznejšia pomoc ako to, čo navrhuje samotná koalícia.
Pán poslanec, ešte vám chcem pripomenúť, že budúci rok je plánovaný odhad príjmov do štátneho rozpočtu na úrovni 20 miliárd eur, čo nikdy v živote Slovenská republika takéto obrovské príjmy nemala. Čiže baviť sa tu o tom, že z čoho budeme teraz financovať ten výpadok tejto dane, je absolútna katastrofa, pretože nemôže štát s rastúcimi príjmami aj rast, stále jej narastá, svoje výdavky, proste ten rast budeme musieť jedného dňa zastaviť, aby sme tu mali konečne finančné prostriedky na pomoc ľuďom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:24 - 11:25 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo pán predseda, ja si dovolím pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, že dnes o 12.15 v štandardnej miestnosti budeme mať rokovanie výboru, tam vás všetkých pozývam, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 11:24 - 11:25 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja si dovolím pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, že dnes o 12.15 v štandardnej miestnosti budeme mať rokovanie výboru, tak vás všetkých pozývam. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 13:30 - 13:31 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predseda. Tak na úvod by som chcel povedať, že ja som veľmi rád, že v minulosti sa zrušila tá trestnoprávna imunita aj priestupková imunita poslancov Národnej rady bolo to veľmi správne, aby čelili tiež spravodlivosti aj poslanci Národnej rady. Avšak naozaj pri tomto projekte Movir podľa mňa to je teraz v smere na vás pán minister, je podľa mňa úplne normálna opozičná politika, že upozorňujeme možnože niekedy sa aj niektoré informácie zveličujú alebo sú prekrútené ale je potrebné vždycky upozorňovať, dávať na verejnosť informácie a je úplne normálne, že každý minister aj poslanec musí zniesť určitú formu aj kritiky aj nejakého verejného tlaku a nepokladá za správne sa teraz oháňať nejakými trestnými oznámeniami. Treba to vysvetliť, treba to vysvetliť, treba sa spraviť nejakú tlačovku a je to vybavené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 10:29 - 10:30 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Títo podporovatelia tohto návrhu zákona o registrovaných partnerstvách oni často tých oponentov sa tak pýtajú, že prečo sme zlí a takí stredovekí a konzervatívni, že prečo nechceme týmto osobám priznať nejaké ďalšie práva, ktoré by proste mali mať, aby mohli, aby mohli sprevádzať osobu a dediť a podobne. Ale tu treba povedať, že tieto osoby, teda ako všetky ostatné osoby, ako všetci ostatní obyvatelia oni predsa majú už práva, ktoré im jednak garantuje aj Ústava, aj tie dohovory, ale veď oni majú právo napríklad bývať v spoločnej domácnosti, veď to im nikto nezakazuje, majú právo spoluvlastniť majetok, majú právo, majú právo voliť, proste majú práva, ktoré my im vôbec nechceme ani zobrať, ani sa o tom nebavíme, proste v poriadku, však sú to občania, obyvatelia, majú také práva ako my všetci. Ale ja nevidím vôbec žiadny dôvod na to, aby sme im priznali nejaké iné práva, nadpráva proste, ktoré im nepatria, pretože nesplnili určité podmienky a nevidím absolútne žiadny dôvod na to, prečo by sme to proste mali meniť. A nemyslím si, že tí ľudia sú v spoločnosti na nejakom, na nejakej, na nejakej hrane alebo že sú odstrkovaní alebo že by proste boli utláčaní. Proste tak isto tu žijú ako my všetci ostatní. Nikto proste nebude nič kritizovať, pokiaľ nebudete prichádzať s takýmito návrhmi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 9:47 - 9:48 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Bolo by naozaj toho veľmi veľa na čo by sa dalo reagovať, pretože pán kolega Schlosár to naozaj poňal z takého veľmi širokého pohľadu, za čo mu chcem vyjadriť poďakovanie, ale to čo chcem ja povedať je to, že máme dnes na Slovensku základné práva, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky, garantujú to rôzne medzinárodné dohovory a ktoré majú všetci občania a obyvatelia Slovenskej republiky naozaj bez ohľadu na to, či sú takí, alebo onakí, ale potom máme proste určité práva, ktoré človek môže získať len v prípade, že splní určité podmienky a proste, keď si podmienky nesplní nemôže očakávať ani od spoločnosti vyžadovať, že tie práva automaticky dostane. Čiže nemôžem očakávať, že budem mať práva ako majú manželia, keď proste do toho manželského zväzku nevstúpim, alebo nemôžem očakávať, že budem dediť po niekom s kým nie som v žiadnom rodinnom vzťahu. Takisto ako nemôžem očakávať, že budem mať práva ako poslanec Národnej rady a budem mať plat ako poslanec, keď som nikdy nekandidoval a nebol som za poslanca zvolený. Nemôžem očakávať, že budem mať právo vstúpiť do nejakého štátu, keď som nedostal víza. Nemôžem očakávať, že budem mať právo jazdiť po diaľnici, keď proste nemám napr. auto, atď., atď., proste určité práva dostaneme len po splnení určitých podmienok a keď tie podmienky nesplníme, tak proste tie práva mať nebudeme. A to isté platí aj pri týchto právach týkajúcich sa manželského zväzku, dedenia a pod.
Ak budeme naozaj postupne presadzovať takéto postupné krivenia práv, ktoré budú viesť jednoznačne iba k jednej jedinej veci, a to k deštrukcii spoločnosti, pretože spoločnosť je postavená na určitých hodnotách, a tie hodnoty proste nemôžeme zničiť.
Ďakujem pekne ešte raz kolegovi za jeho príspevok.
Skryt prepis